DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 75     <-- 75 -->        PDF

PRIOPĆENJA NA SIMPOZIJU FLORA I VEGETACIJA HRVATSKE


TRINAJSTIC, I.: Akademik Ivo Pevalek (1893—1967) — u povodu 100-godišnjice rođenja
RAUS, Đ., T. ĐURIŠIĆ: Flora specijalnog botaničkog rezervata Mali Kalnik (prethodno priopčenje)
REGULA, LJ.: Neke florne osobitosti zagorske Ravne gore
HULINA, N.: Flora istočnog dijela Medvednice
SEGULJA, N.: Neke osobitosti flore nacionalnoga parka Plitvička jezera
TOPIC, J.: Korovna flora Podravine
PAVLETIC, ZL, Z. LIBER: Analiza distribucije crnog graba (Ostrya carpinifolia Scop.) u dinarskom


području
DUBRAVEC, K. D.: 0 raširenosti vrste Echinocystis lobata (Michx.) Torr, et Gray u Hrvatskoj
WRABER, T.: Carlina fiumensis Simonk,, endemit hrvaške flore
TRINAJSTIC, I.: Rodovi Degenia Hayek i Pevalekia Trinajstić (Brasicaceae) — planinsko-sredozemna


alopatrička diferencijacija
JOGAN. N.: Phleum bertolonii DC. tuđi na Hrvaškem
MITIĆ, B.: Taksonomski značaj morfološko-anatomskih karakteristika listova roda Iris L. (Iridaceae)
FRANJIC, J.: Odnos dužine i širine plojke lista kao pokazatelj varijabilnosti hrasta lužnjaka (Quercus


robur L.)
KAJBA, D.: Neke karakteristike hibrida B. x blatusae (»Blatusae«) Pevalek, corr. (— B. pendula Roth
x B. pubescens f. Blatusae Pevalek)


LOVASEN-EBERHARDT, Ž.: Palinofloristička istraživanja kontinentalnog dijela Hrvatske


ZUPANCIC, M., A. SELISKAR: Fitocenoze hrvaških avtorjev v Sloveniji
LUKAĆ, G.: Sinekološki pristup metodama fitocenoloških istraživanja


RAUS, D.: Vegetacija ritskih šuma Podravine u okolici Legrada na ušću Mure u Dravu
MARINCEK, L.: Prispevek k poznavanju sintaksonomije ilirskih gozdov belega gabra
SUGAR, I.: As. Pistacio-Rhamnetum alaternus Sugar 1985 u biljnom pokrovu Hrvatske
MARKOVIC, LJ.: Fitocenološka pripadnost sastojina čičoke (Helianthus tuberosus L.) u zapadnoj Hrvat


skoj
MATIĆ, S.: Uloga pionirskih vrsta drveća u biološkoj pripremi staništa
PRPIC, B„ SELETKOVIC, Z., IVKOV, M., I. TIKVIĆ: Utjecaj sklopa krošanja na intercepciju u po


plavnoj šumi hrasta lužnjaka (Genisto-Quercetum roboris Horv., 1938) u stacionaru Opeke
LINDIC, V., VRBEK, B., J. MEDVEDOVIC: Ekološko-gospodarski tipovi šuma srednje Podravine
PERNAR, N., J. VUKELIC: O nekim odnosima između kemijskih svojstava tla i sastava prizemnog


rašća u bukovim šumama istočnoga Kalnika
VUKELIC, J., M. ORŠANIC: Vegetacijske i šumsko uzgojne značajke specijalnoga rezervata šumske


vegetacije »Ponikve« na Medvednici
ŠPANJOL, 2.: Problematika nacionalnih parkova u Republici Hrvatskoj
KRANJCEV, R.: Neke vegetacijske i florističke osobitosti koprivničko-đurđevačke Podravine