DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 15     <-- 15 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*. *187.001 (497.13) Šumarski list CXVIII (1994) 81


MEZOFILNA ŠUMA OBIČNOG GRABA
(AS. ANEMONE-CARPINETUM BETULI TRINAJSTIĆ 1964) U ISTRI*


MESOPHILOUS HORNBEAM-FORESTS (ASS. ANEMOME-CARPINETUM BETULI
TRINAJSTIĆ 1964) IN ISTRIA (CROATIA)


Ivo TRINAJSTIĆ**


SAŽETAK: Tijekom fitocenoloških istraživanja šumske vegetacije u Istri
otkrivena je na više mjesta u podnožju flišnih padina sjeverne ekspozicije
(Pazin, Cerovje, Jurišići, Dausi) as. Anemone-Carpinetum betuli. Ta je zajednica
bila dosad poznata jedino na otoku Krku, gdje se, također, razvija
povrh flišne litološke podloge.


As. Anemone-Carpinetum betuli razvija se u Istri degradacijom mezofilnih
bukovih šuma (Carici pilosae-Fagetum) i termofilnih bukovih šuma (Seslerio
autumnalis-Fagetum).


Ključne riječi: As. Anemone-Carpinetum betuli, Istra


UVOD


Obični grab (Carpinus betulus) je po svojoj općoj mone-Carpinetum betuli. Za tu je šumsku zajednicu
rasprostranjenosti (arealu) srednjeeuropska vrsta, a po značajno da se razvija na flišnoj litološkoj podlozi.
ekologiji mezofit, te indikator određenoga tipa stani


Nekako istovremeno opisuje Lausi (1964) iz nepo


šta. Ulazi u sastav niza šumskih zajednica s mezofilnim


sredne tršćanske okolice čiste sastojine običnoga graba


hrastovima (Quercus robur, Q. petraea) i bukvom (Fa


pod imenom Asaro-Carpinetum betuli, ali se ta šumska


gus sylvatica), a mjestimično, naročito zbog uznapredo


zajednica razvija na dnu ponikava s dubokim smeđim


vale degradacije (otvaranje sklopa, eksploatacije hra


tlom povrh vapnenaca. Tek nedavno opisuju Marin


stova ili bukve) izgrađuje i čiste sastojine, najčešće


ček et al. (1983) još jednu šumsku zajednicu običnoga


niskoga uzgojnog oblika.


graba iz graničnog područja Slovenije i Italije, pod


U opsegu Sredozemlja obični grab je izuzetno rijeimenom
Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum.
dak i susreće se uglavnom na zaštićenim položajima
riječnih dolina ili na većim nadmorskim visinama, U AS. ANEMONE CARPINETUM BETULI
Hrvatskom primorju, kao dijelu Sredozemlja pridolazi U BILJNOM POKROVU ISTRE
obični grab samo u njegovu sjevernom dijelu i to na Posljednjih godina, tijekom fitocenoloških istraživaotocima
Cresu (usp. Ani ć 1953) i Krku (usp. Hor -nja u Istri otkrivena je as. Anemone-Carpinetum betuli


vati ć 1947, Trinajsti ć 1964), te u Istri, gdje je najprije u neposrednoj blizini grada Pazina (usp.
zabilježen na mnogo mjesta. Comp s et al. 1991), a tijekom 1992. godine otkrivena


Prvi je na zanimljivost sastojina običnoga graba u je ta šumska zajednica i na više mjesta u podnožju
slovenskom dijelu Istre upozorio M. Wrabe r (1954), flišnih padina sjeverne ekspozicije oko sela Cerovja,
upotrijebivši za njih u fitocenološkom smislu ime Jurišića i Dausa, na potezu dugom preko 4 km.
Querco-Carpinetum submediterraneum. Nešto kasnije Florni sastav as Anemone-Carpinetum betuli prikaproučava
šume običnoga graba na otoku Krku Tri zan
je na tablici 1, koja je sastavljena na temelju 5


najstić (1964) i s toga otoka opisuje asocijaciju Anefitocenoloških
snimaka.


* Istraživanja su financirali JP »Hrvatske šume« i Ministarstvo
znanosti Republike
Hrvatske.
** Prof. dr. Ivo Trinajstić, Šumarski fakultet, 41000 Zagreb.