DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 17     <-- 17 -->        PDF

RASPRAVA


Mezofilne šume običnoga graba zauzimaju svagdje
u Hrvatskom primorju, kako je to uvodno istaknuto,
vrlo ograničene površine, jer su i ekološki uvjeti potrebni
za njihov razvitak vrlo ograničeni. Zasada su
ipak najveće površine otkrivene u Istri i što je vrlo
značajno, uvijek u dodiru s bukovim šumama. Kod
Pazina su to bukove šume s dlakavim šašem (Carici
pilosae-Fagetum), značajnom srednjoeuropskom šumskom
zajednicom, a kod Cerovja, Jurišića i Dausa s
bukovim šumam s jesenskom šašikom (Seslerio autumnalis-
Fagetum). Iz navedenoga možemo doći di zaključka
da su mezofilne šume običnoga graba u Istri
nastale antropogenom degradacijom bukovih šuma, a
sačuvale su se do danas samo na onim mjestima, gdje
tisućgodišnji čovjekovi utjecaji nisu u znatnijoj mjeri
promijenili prvotne ekološke uvjete. Tome u prilog
ide svakako flišna litološka podloga koja uvjetuje razvitak
dubljih tala s velikim kapacitetom za vodu, na
što su svojevremeno upozorili M. Wrabe r (1960) i


I. Horvat (1962).
Sama bukva kao primarni edifikator šumske vegetacije
na razmjerno malenim nadmorskim visinama flišnoga
dijela Istre ukazuje nam na činjenicu da su
bukove šume u prvotnom šumskom pokrovu toga dijela
Hrvatskog primorja bile razvijene na vrlo velikim
površinama. Osim toga najnovija su istraživanja
(Comps et. al. 1991) pokazala, da se populacije bukve
u Istri genetički unekoliko razlikuju od srednjoeurop


skih populacija bukve. Navedene nove spoznaje o genetičkim
osobitostima istarskih populacija bukve predstavljaju
značajnu osnovicu za proučavanje genofonda
europske bukve, pa iako te populacije nemaju neko
veće gospodarsko značenje, zbog malenih površina
koje zauzimaju, njihova je prirodoznanstvena važnost
velika. Zbog toga bi još preostale bukove sastojine u
razmjerno uskom flišnom dijelu Istre trebalo na neki
način zaštititi od nestanka.


Analiziramo li sveukupni florni sastav običnoga
graba sa šumaricom, što je prikazan na tablici 1, možemo
jasno uočiti da u njemu prevladavaju sve od
reda mezofilne srednjoeuropske vrste koje u Sredozemlju
ili ne rastu ili su u njemu izuzetno rijetke. To
nam ukazuje na pretpostavku da su dijelovi Istre i
danas potopljenog Kvarnerskog zaljeva tijekom zadnjega
ledenog doba mogli poslužiti kao pribježište (refugij)
mezofilnoj šumskoj vegetaciji koja se kasnije,
poboljšanjem općih klimatskih prilika iz takvih pribježišta
raširila u prostor jugoistočnih Alpa i zapadnih
Dinarida. Takve pretpostavke potkrepljuju i rezultati
palinoloških istraživanja (usp. Šercelj 1970), jer je
upravo na temelju palinoloških istraživanja bilo ustanovljeno
da je skoro čitavo područje južne Europe za
maksimuma wurmske oledbe bilo bez šumskog pokrova
i obraslo travnjačkom vegetacijom (usp. Beug
1967).


ZAKLJUČAK


Tijekom fitocenoloških istraživanja šumske vegetacije
u Istri, analizi su podvrgnite i sastojine običnoga
graba (Carpinus betulus) kod Pazina, te na potezu
između Cerovja i Dausa. tom je prilikom ustanovljeno
da navedene šumske sastojine pripadaju as. Anemone-


Carpinetum betuli, zajednici koja je bila dosad poznata
jedino s otoka Krka.


As. Anemone-Carpinetum betuli razvila se u Istri
degradacijom bukovih šuma as. Carici pilosae-Fagetum
i Seslerio autumnalis-Fagetum.


LITERATURA


Anić, M., 1953: Pitomi kesten na Cresu. Glasn. Šum. Pokuse
11: 321-356.


Beug, H. J., 1967: On the forest history of the Dalmatian
coast. Rev. Paleobot. Palynol 2: 271-279.


Comps, B., Thiebaut, B., Sugar, I., Trinajstić, I.,
Plazibat, M.: 1991: Genetic variation of the Croatian
beach stands (Fagus sylvatica L.): spatial differentiation
in connection with the environment. Ann.
Sci. For. 48: 15-28.


Horvat, I., 1962: Vegetacija planina zapadne Hrvatske.
Prir. Istraž. lugosl. Akad. 30. Acta Biol. 2. Zagreb.


Horvatić, S.. 1947: Prilog poznavanju flore otoka Krka.
Biol. Glasn. 1: 5-12.


Lausi, D., 1964: Vorlaufiger Ueberblick iiber die Vegetation
der Triester Karstdolinen. Acta Bot. Croat. Vol.
Extraord. 65-71.


Marinček, L., poldini, L., Zupančić, M., 1983: Ornithogalo
pyrenaici-Carpinetum ass. nova. in Slowenien
und Friaul-lulisch Venetien. Rasprave 4. razr. SAZU
24(5): 261-328.


Šercelj, A., 1970: Das Refugialproblem und die spatglaziale
Vegetationsentwicklung im Vorfeld des Siidostalpenraumes.
Mitt. Ostalp. —din. Pflanzensoziol.
Arbeitsgem. 10:(2): 76-78.


Trinajstić, I., 1964: O vegetacijskom pokrovu otoka Krka.
Acta Bot. Croat. 23: 119-134.


Wraber, M., 1954: Glavne vegetacijske združbe slovenskega
krasa s posebnim obzirom na gospodarske in
melioracijske možnosti Gozdarski vestnik 1954
(9-10): 282-295.


Wraber, M., 1960: Fitosociološka raščlanitev gozdne vegetacije
v SLoveniji. Zbornik o 150-letnici Botaniškega
vrta v Ljubljani 49—96. Ljubljana.