DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 591.9/595.7.001 (497.13) Šumarski list CXVIII (1994) 85


FAUNISTIČKO I ZOOGEOGRAFSKO ISTRAŽIVANJE KORNJAŠA
(COLEOPTERA-INSECTA) ŠUMSKIH ZAJEDNICA MEDVEDNICE


FAUNISTIC AND ZOOGEOGRAPHIC RESEARCH OF COLEOPTERA-INSECTA
IN SOME FOREST COMMUNITIES ON MOUNTAIN MEDVEDNICA


Paula DURBEŠIĆ, Snježana VUJČIĆ-KARLO, Ivančica BUKVIĆ*


SAŽETAK: Kontinuirano u svim vegetacijskim sezonama u razdoblju
199011991 u šumskim zajednicama Medvednice, Querco-Carpinetum illyricum
i Querco-Constanetum illyricum, istraživana je fauna Coleoptera. Nađeno je
47 vrsta svrstanih u 36 rodova i 17 porodica.


Određena je i zoogeografska pripadnost nađenih i determiniranih vrsta.
One pripadaju slijedećim zoogeografskim cjelinama: Palearktičkom području
dvije vrste (Necrophorus humator Goeze., Hyleborus dispar Fab.), Europskom
srednjeazijskom i manđurskom području jedna vrsta (Necrophorus vespiloides
Hbst.), Europskom i srednjeazijskom području dvije vrste (Silpha
obscura L., Catops fumatus Spene.), Europskom području dever vrsta (Cychrus
attenuatus Fab., Carabus violaceus L., Carabus coriaceus L., Pedilophorus
auratus Duft., Soronia punctatissima Illig., Thalycra fervida Ol., Geotrupes
stercorosus Scriba, Ocypus tenebricosus Grav. Staphylinus similis F.,
Abax parallelopipedus Dj.), istočnom dijelu alpske pokrajine tri vrste (aptinus
bombarda Illig., Carabus convexus Fab., Carabus Cancellatus Scop.), i Europskom
i sredozemnom području jedna vrsta (Dorcus parallelopipedus L).


UVOD


Poznavanje faune nekog područja od izuzetne je 46° 3´ sjeverne geografske širine. Proteže se smjerom
kulturne i znanstvene važnosti. Faunistička istraživanja jugozapad sjeveroistok, od ušća Krapine do područja
prethodnica su svih biocenoloških i ekoloških istraživa- gornje Lonje u ukupnoj dužini od oko 40 km (Anić
nja. Budući da je sastav životnih zajednica tj. raspro- 1940). lako je razmjerno malen gorski masiv, vrlo je
stranjenje pojedinih vrsta uvjetovano biotičkim i abio- raznolik u svom razvoju i slojanju geoloških formacija,
tičkim čimbenicima okoliša, ali i promjenama tijekom Više je puta lomljen utjecajem brazdanja Alpa i dinar-
Zemljine povijesti ukazuje se potreba da se uz fauni- skih planina. Budući da je u blizini velikog gradskog
stička istraživanja obave i zoogeografska istraživanja i industrijskog središta, Zagreba, pod antropogenim
rasprostranjenosti životinjskih vrsta. utjecajem (Bohn i et al 1979).


Cilj ovog istraživanja bilo je upoznati faunu kor- Klim a j e kontinentalna. Srednja godišnja temperanjaša
(Coleoptera) šumskih zajednica Medvednice te tur a iznos i 116 ° c „ podnožju, a 6,6°C na vrhu. Najzoogeografsku
rasprostranjenost utvrđenih vrsta. Istra- hladniji mjesec je siječanj, a najtopliji srpanj, kako na
živanje je sprovedeno u šumskim zajednicama Querco- vrh u tak o ; u podnožju. Najveće količine padalina
Castanetum illyricum i Querco-Carpinetum illyricum. padaj u na cijeiom području planine u mjesecu lipnju
Ovo su prva entomološka istraživanja na spomenutim j t o u oblik u pijuskova. Visina snijega u zimskim mje


lokalitetima. secima kreće se između 10—40 cm, a dominantni vje-


Medvednica leži između rijeka Krapine, Lonje i trovi okomiti su na smjer pružanja planina: najčešći
Save, u sjevernom zaleđu Zagreba, između 15° 50´ i je jugoistočnjak, a zatim sjeverozapadnjak (Kirigin
16° 20´ istočne geografske dužine i između 40° 48´ i 1963, Makjanić 1977).


* Paula Durbešić, Snježana Vujčić-Karlo, Ivančica Bukvić, Sveučilište
u Zagrebu, PMF, Rooseveltov trg 6.