DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 55     <-- 55 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


REWIEW of FORESTRY and FOREST
INDUSTRIES SECTOR in REPUBLIC
of CROATIA, Zagreb 1994,
str. 1 — 120, 16 fotografija, veći broj tablica
i grafičkih prikaza. Na kraju
knjige nalazi se vegetacijska karta biljnih
zajednica Hrvatske. Izdanje: Ministarstvo
poljoprivrede i šumarstva republike
Hrvatske i Javno poduzeće »Hrvatske
šume« u Zagrebu. Glavni urednik:
prof. dr. Rudolf Sabadi. Tehnički
urednik: Mr Branko Meštrić. Jezični
savjetnik: prof. Maja Šenoa. Recenzenti:
Akademici Dušan Klepac i Mirko
Vidaković. Predgovore knjizi napisali
su: Ministar poljoprivrede i šumarstva
ing. Ivan Tarnaj i doministar dr. se.
Joso Vukelić.


Akademici su napisali svoja viđenja,
među njima i Dušan Klepac »Glavne
smjernice u šumarstvu republike Hrvatske
«, a Mirko Vidaković »Šumarska istraživanja
i njihova uloga u šumarstvu«.


Knjiga sadrži ove dijelove: 1. Uvod


(R. Sabadi), 2. Šumarstvo u Hrvatskoj
(R. Sabadi), 3. Šumarski resursi, vlasništvo,
uporaba šuma i njihovo ured
ivanje (G. Fabijanić i suradnici), 4.
Šuma i okoliš (D. Rauš i suradnici), 5.
Šuma u ekonomici (R. Sabadi), 6. Zakonodavstvo
i organizacija (R. Sabadi),
8. Strategija razvoja i potreba investicija
(R. Sabadi). Izvori podataka i upotrebljena
literatura.
Na kraju knjige nalazi se vegetacijska
karta biljnih zajednica Hrvatske dr. se.
Jose Vukelića, koja s vrlo kvalitetnim
fotografijama hrvatskih šuma daje posebnu
vrijednost ovoj knjizi.


Knjiga »Review of forestry in Croatia
« prikazuje šumarstvo i drvnu industriju
u Hrvatskoj od najstarijih vremena
do danas. U knjizi se nalaze suvremeni
podaci o hrvatskim šumarskim
resursima sa svim pratećim potencijalima
koji sudjeluju u šumskoj proizvodnji
uzimajući u obzir političke, socijalne,
gospodarske, demografske i ekološke
prilike. Ti šumarski resursi nalaze
se na površini od 2,458.100 ha šuma i
šumskog zemljišta u Republici Hrvatskoj
s drvnom zalihom od 300 milijuna
m3 i 8,8 milijuna m3 tečajnog godišnjeg
prirasta i to u 84% listopadnih i 16%
crnogoričnih šuma. Godišnji etat za sve
šume u Republici Hrvatskoj iznosi 5,5


milijuna m3 u bruto iznosu. Najveći njegov
dio otpada na državne šume za
koje bruto godišnji etat iznosi 4,8 milijuna
m3 s 48% tehničkog drva, 37%
prostornog drva i 15% otpada.


Šumarski resursi u knjizi su obrad
eni vrlo iscrpno prema vrsti vlasništva,
prema vrstama drveća, prema uzgojnim
oblicima i prema funkciji šuma. Obrad
ene su trideset i dvije vrste drveća, s
time da je za svaku vrstu drveća navedeno
ime na engleskom, latinskom,
francuskom i njemačkom jeziku. Detaljni
tabelarni podaci o površinama,
drvnim zalihama i prirastima prikazani
su vrlo iscrpno i ilustrativno.


Navedeni potencijali o šumskim resursima
podudaraju se s podacima u
Šumskogospodarskoj osnovi Hrvatske
koju je izradila služba uređivanja šuma
Javnog poduzeća »Hrvatske šume«.
Osnovu je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva Vlade Republike
Hrvatske, kolovoza 1993.


No, cjelokupni potencijal hrvatskih
šumarskih resursa se ne može za sada
koristiti u cijelosti, jer je oko 1/3 teritorija
Republike Hrvatske pod okupacijom
agresora, pa je realizacija etata
smanjena čak za 40% u usporedbi sa
stanjem prije agresije. To potvrđuju
službeni statistički podaci o izvršenim
sječama u pojedinim godinama kako
slijedi:


Godina Sječa u m3


1987 4,426.000
1988 4,422.000
1989 4,315.000
1990 3,868.000
1991 2,672.000
1992 2,625.000


Uloga šume obrađena je vrlo iscrpno
tretirajući njezinu višestruku funkciju
koja je istovremeno gospodarska,
ekološka, socijalna i još mnoga druga.


Gospodarska uloga šume se očituje
u njezinom učešću u sveukupnom nacionalnom
dohotku Republike Hrvatske.
To učešće iznosi 1,2%, ali drvna
industrija - prerađujući sirovinu koju
dobiva od šumarstva — daje svoj doprinos
od 2,5%. Premda obje gospodarske
grane sudjeluju u sveukupnom dohotku
samo s 3,7%, one ipak zapošljavaju


oko 45.000 radnika, a prema istraživanju
R. Sabadija ta je brojka daleko
veća ako se uzmu u obzir sve djelatnosti
(izravne i neizravne) u proizvodnji
šumarstva i drvne industrije.


Istaknute su ekološke vrijednosti
šume s naročitim osvrtom na njezinu
antierozijsku ulogu u zaštitnim šumama
kojih u Hrvatskoj ima 54.760 ha. Navedena
je također socijalna uloga šume
sa zdravstvenom, rekreacijskom, duhovnom
i ostalom funkcijom šume, što
je posebno došlo do izražaja u šumama
s posebnom namjenom.


Šuma je prikazana kao najveća tvornica
Hrvatske koja iz H2 0 i CO2 —
zahvaljujući fotosintezi — proizvodi
svake godine oko 9 milijuna m3 drva
debljeg od 7 cm, što s gledišta toplinske
energije odgovara ekvivalentu od 3 milijuna
tona nafte (R. Sabadi).


Imajući pred očima šumu kao naše
najveće nacionalno blago u knjizi je posebna
pažnja posvećena zaštiti šuma
kao i njezinoj njezi i suvremenom gospodaenju
s obnovom.


U knjizi s dokumentacijskim materijalom
je predočeno sadašnje stanje hrvatskih
šumarskih resursa kao osnovica
za unapređenje šumarstva i drvne industrije
uz dodatnu analizu toga stanja.
Na temelju toga, u knjizi se predlaže
poboljšanje šumarstva i drvne industrije
Republike Hrvatske i navode se za to
velike mogućnosti koje se sastoje u dobrim
ekološkim prilikama, u brojnom
stručnom kadru, u dobroj mehanizaciji,
u jakoj rasadničarskoj proizvodnji, u
dobroj uređivačkoj službi, itd. Dobre
ekološke prilike na površini od 900.000
ha sada degradiranih šuma omogućuju
da se intenzivnim uzgojnim radovima
postojeća drvna zaliha od oko 40 milijuna
m3 u tim šumama poveća na iznos
od oko 200 milijuna m3, pa bi tako
obogaćena ukupna drvna zaliha u Republici
Hrvatskoj iznosila 500 milijuna
m3. Time bi se tečajni godišnji volumni
prirast mogao povećati od sadašnjih 8,8
milijuna m3 na iznos od 10 do 11 milijuna
m3 drva.


Spomenuti perspektivni razvoj može
se ostvariti, dakako, samo uz određena
ulaganja i određene aktivnosti oko pretvorbe
i privatizacije, kako u šumarstvu,
tako i u drvnoj industriji. U tom


121