DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 16     <-- 16 -->        PDF

htjeve za kvalitetom staništa. Lišće ovog klona sadrži
dosta pući, ali glede veličine lista, može se pretpostaviti,
da u odnosu na klonove američke crne topole,
dobro ekonomizira i s vodom. Međutim, od svih istraživanih
klonova topola, lišće Populus deltoides var.
angulata, kako na licu lišća tako i na njegovom naličju,
ima daleko najveći broj pući. S biljnohranidbenog gledišta
posebno nam je zanimljiv klon Populus x euroamericana
1-214. On nema visoku koncentraciju dušika
u lišću, a izrazito su mu niske koncentracije fosfora,
kalija, kalcija, magnezija, mangana i cinka (Frison ,
1979).


Kako ovaj klon nema veliko lišće, to u određenom
broju listova ima umjeren sadržaj analiziranih hraniva.
Druga posebnost ovog klona je mali broj puci, kako
na licu, tako i na naličju listova. To pokazuje da ovaj
klon ima umjerene zahtjeve za hranivima i vodom.
Možda je to svojstvo jedan od čimbenika što se ovaj
klon već dugi niz godina uspješno uzgaja, u sjevernoj
Italiji i u mnogim drugim zemljama Europe i Svijeta.
Pretpostavljamo, da će i ostali hibridi-klonovi P. x
euroamericana (zapravo povratni hibridi sa P. nigra)
imati također manje zahtjeve na hranivima i vodi u
odnosu na P. deltoides, jer su po svojoj genetskoj
konstituciji najbliži europskoj crnoj topoli. Limitirajući


Slika 3
Test klonova američke crne topole (P. deltoides), U. Š.
Koprivnica, lokalitet »Preložnički berek«, plantažna starost
1 + 14 godina.
(Foto: mr. se. D. Kajba).


ZAKLJUČCI


Jednogodišnje biljke istraživanih klonova iz sekcija
Aigeiros i Tacamahaca razlikuju se u koncentracijama
hraniva u lišću te količini hraniva akumuliranih u određenom
broju listova.


Medu istraživanim klonovima utvrđene su i razlike
u broju i veličini puci na licu i naličju listova, što
ukazuje na genetsku izdiferenciranost i u zahtjevima
na vodi, kod različitih genotipova istraživanih topola.


faktor uzgoja klona 1-214 je jedino njegova nešto veća
osjetljivost na bolesti lišća i kore u odnosu na klonove
američke crne topole.


Rezultati naših istraživanja pokazuju da se istraživani
klonovi u uvjetima rasadničarske proizvodnje razlikuju
u statusu ishrane te intenzitetu nakupljanja hraniva
u lišću. To ukazuje da njihovi zahtjevi za hranivima
mogu biti vrlo različiti. Varijabilnost broja i veličine
puci s druge strane, ukazuje na njihove razlike
u potrebi za vodom.


Sve dosad navedeno ukazuje da istraživanje fiziolo


ških svojstava klonova topola, posebno iz sekcije Ai


geiros, ima svoje opravdanje. Potrebe za hranivima i


vodom različitih genotipova mogu nam poslužiti kao


važni parametri kod selekcije topola. Buduća istraživa


nja treba proširiti na akumulaciju hraniva u cjelokup


noj biomasi i to ne samo u uvjetima rasadničarske


proizvodnje nego i na terenu.


Već smo u našim prvim istraživanjima (Komle


nović i Krstinić 1969, 1982) utvrdili da klonovi


stablastih vrba različito distribuiraju usvojena hraniva.


Klonovi bijele vrbe više su hraniva nakupljali u deblu,


dok su hibridi bijele i krhke vrbe pretežno trošili hra


niva za produkciju lišća i grana.


Hanse n i Bake r (1979) smatraju, da djelotvor


nost nakupljanja hraniva treba biti jedan od temeljnih


kriterija za selekciju i oplemenjivanje vrsta s kojima


se osnivaju intenzivne kulture za proizvodnju biomase


u kratkim ophodnjama. Osnovni cilj tih istraživanja je


pronaći takve genotipove, koji mogu proizvoditi što


veću količinu suhe drvne tvari po jedinici usvojenih


hraniva.


U sadašnjim istraživanjima posebna pozornost poklanja
se djelotvornosti dušika s obzirom na produkciju
suhe tvari deblovine (SNEFF).


U skladu s iznesenim, ova istraživanja treba proširiti
na utvrđivanje ukupne biomase i sadržaja u njoj
akumuliranih hraniva na karakterističnim staništima,
na kojima se najviše uzgajaju topole (Frison 1987).
Jasno je, da se analize ne smiju ograničiti samo na
rasadnike i mlade kulture, već i na one kulture koje
se nalaze na kraju ophodnje. Pozornost zaslužuje i
korovna vegetacija koja predstavlja značajnu konkurenciju
topolama za hranivima i vodom (Trinajsti ć
et al. 1992).


- Conclusion
Klonovi Populus deltoides 618 i Populus deltoides
457 imaju općenito vrlo visoke koncentracije hraniva
lišća.


Zbog izrazito velikih listova klon Populus deltoides
618 nakuplja i najveće količine većine analiziranih hraniva
u određenom broju listova. Klon Populus deltoides
457 karakteriziraju izuzetno visoke koncentracije
sumpora u lišću. Najveći broj pući, kako na licu tako