DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 17     <-- 17 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630* 425+502.7(497.13) Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 283-288


PRIMJENA DOSADAŠNJIH SUSTAVNIH ISTRAŽIVANJA PROPADANJA ŠUMA
KOD PROCJENE KEMIJSKE OPTEREĆENOSTI SUSJEDNIH
POLJODJELSKIH PROSTORA HRVATSKE


ANWENDUNG DER BISHEREIGEN SYSTEMATISCHEN
WALDSTERBENFORSCHUNGEN BEI DER BEWERTUNG VON CHEMISCHEN
BELASTUNGEN DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN
NACHBARGEGENDEN KROATIENS


Branimir PRPIĆ, Zvonko SELETKOVIĆ i Joso VUKELIĆ*


SAŽETAK: Različite jakosti sušenja šuma koje su posljedica kemijskih
utjecaja dobar su pokazatelj zatrovanosti širega prostora, odnosno poljodjelskih
i ostalih površina u bližoj i daljoj okolici šume. U ovome radu proučeni
su odnosi opterećenosti šuma i susjednih poljoprivrednih površina olovom.
Ustanovljena je vrlo jaka povezanost između opterećenosti šume i susjednih
poljoprivrednih površina ovom teškom kovinom. Tla u šumi sadržavaju daleko
više olova od poljoprivrednih tala što je glede strukture šume razumljivo.


Ključne riječi: šumska tla, poljoprivredna tla, opterećenost olovom, procjena
opterećenosti poljoprivrednih tala.


UVOD I PROBLEMATIKA


Od 1987. u Hrvatskoj se svake godine obavlja protramo
dobrim indikatorom depozicije štetnih kemijskih
cjena oštećenosti šuma. Uz obvezno korišćenje metode tvari u tlu.
EZ koristili smo i metodu mikrostaništa i tako ustanov


Posljednje utvrđivanje olova obavljeno je po Ko ljivali
imisijsku acidifikaciju i depozicije teških kovina


mlenović u i dr. (1992.) u točkama bioindikacijske
u Of i Ah horizontima. Preduvjet za primjenu ove


mreže 16x16 km u kontinentalnome dijelu Hrvatske.
metode je postojanje starih bukovih stabala koje u


Analize olova šumskih tala obavljene su u laboratoriju
hrvatskim šumama nalazimo još uvijek u dovoljnome Šumarskoga instituta Jastrebarsko. Ekstrakcija je učibroju
i to gotovo u svim šumskim arealima osim u


njena po metodi Brunea i EUinghausa, a izmjera atomEumediteranu.


skim apsorpcijskim spektrometrom (AAS Perkin-El-


Primjenom metode mikrostaništa ustanovili smo da mer 300 S). U našem radu usporedili smo količine
postoji jaka korelacija izneđu oštećenosti šuma i koliolova
u šumi s količinama koje su izmjerene u susjedčine
teških kovina u tlu. Kod prvih pokusa ustanovljinim
poljoprivrednim tlima, kako bismo ustanovili vje


vali smo Cu, Ni, Zn, Cr, Pb i Cd (Glavač et al. rojatnu povezanost ovih podataka u smislu procjene
1987) dok se kasnije ograničavamo na olovo koje smaopterećenosti
poljoprivrednih zemljišta.


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA I REZULTATI


Područje mjerenja količina olova u tlu je 28 pokukome
dijapazonu raznih pedosistematskih jedinica od
snih površina u kontinentalnome dijelu Hrvatske, gdje riječnih aluvija s aluvijalnim, glejnim i pseudoglejnim
je obavljena i procjena oštećenosti stabala. Uzorci su tlima, preko obronačnoga pseudogleja i različitih smeđ
uzimani iz Of i Ah** horizonta različitih tala u veliih
tala do podzola i planinske crnice.


* Prof. dr. se. B. Prpić, prof. dr. se. Z. Seletković i prof. dr. ** Of = horizont nerastvorenog i rastvorenog listinca
se. Joso Vukelić, Šumarski fakultet Zagreb. Ah = akumulacijski horizont tla