DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 17     <-- 17 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630* 425+502.7(497.13) Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 283-288


PRIMJENA DOSADAŠNJIH SUSTAVNIH ISTRAŽIVANJA PROPADANJA ŠUMA
KOD PROCJENE KEMIJSKE OPTEREĆENOSTI SUSJEDNIH
POLJODJELSKIH PROSTORA HRVATSKE


ANWENDUNG DER BISHEREIGEN SYSTEMATISCHEN
WALDSTERBENFORSCHUNGEN BEI DER BEWERTUNG VON CHEMISCHEN
BELASTUNGEN DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN
NACHBARGEGENDEN KROATIENS


Branimir PRPIĆ, Zvonko SELETKOVIĆ i Joso VUKELIĆ*


SAŽETAK: Različite jakosti sušenja šuma koje su posljedica kemijskih
utjecaja dobar su pokazatelj zatrovanosti širega prostora, odnosno poljodjelskih
i ostalih površina u bližoj i daljoj okolici šume. U ovome radu proučeni
su odnosi opterećenosti šuma i susjednih poljoprivrednih površina olovom.
Ustanovljena je vrlo jaka povezanost između opterećenosti šume i susjednih
poljoprivrednih površina ovom teškom kovinom. Tla u šumi sadržavaju daleko
više olova od poljoprivrednih tala što je glede strukture šume razumljivo.


Ključne riječi: šumska tla, poljoprivredna tla, opterećenost olovom, procjena
opterećenosti poljoprivrednih tala.


UVOD I PROBLEMATIKA


Od 1987. u Hrvatskoj se svake godine obavlja protramo
dobrim indikatorom depozicije štetnih kemijskih
cjena oštećenosti šuma. Uz obvezno korišćenje metode tvari u tlu.
EZ koristili smo i metodu mikrostaništa i tako ustanov


Posljednje utvrđivanje olova obavljeno je po Ko ljivali
imisijsku acidifikaciju i depozicije teških kovina


mlenović u i dr. (1992.) u točkama bioindikacijske
u Of i Ah horizontima. Preduvjet za primjenu ove


mreže 16x16 km u kontinentalnome dijelu Hrvatske.
metode je postojanje starih bukovih stabala koje u


Analize olova šumskih tala obavljene su u laboratoriju
hrvatskim šumama nalazimo još uvijek u dovoljnome Šumarskoga instituta Jastrebarsko. Ekstrakcija je učibroju
i to gotovo u svim šumskim arealima osim u


njena po metodi Brunea i EUinghausa, a izmjera atomEumediteranu.


skim apsorpcijskim spektrometrom (AAS Perkin-El-


Primjenom metode mikrostaništa ustanovili smo da mer 300 S). U našem radu usporedili smo količine
postoji jaka korelacija izneđu oštećenosti šuma i koliolova
u šumi s količinama koje su izmjerene u susjedčine
teških kovina u tlu. Kod prvih pokusa ustanovljinim
poljoprivrednim tlima, kako bismo ustanovili vje


vali smo Cu, Ni, Zn, Cr, Pb i Cd (Glavač et al. rojatnu povezanost ovih podataka u smislu procjene
1987) dok se kasnije ograničavamo na olovo koje smaopterećenosti
poljoprivrednih zemljišta.


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA I REZULTATI


Područje mjerenja količina olova u tlu je 28 pokukome
dijapazonu raznih pedosistematskih jedinica od
snih površina u kontinentalnome dijelu Hrvatske, gdje riječnih aluvija s aluvijalnim, glejnim i pseudoglejnim
je obavljena i procjena oštećenosti stabala. Uzorci su tlima, preko obronačnoga pseudogleja i različitih smeđ
uzimani iz Of i Ah** horizonta različitih tala u veliih
tala do podzola i planinske crnice.


* Prof. dr. se. B. Prpić, prof. dr. se. Z. Seletković i prof. dr. ** Of = horizont nerastvorenog i rastvorenog listinca
se. Joso Vukelić, Šumarski fakultet Zagreb. Ah = akumulacijski horizont tla


ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 18     <-- 18 -->        PDF

B. Prpić, Z. Seletković i J. Vukelić: PRIMJENA DOSADAŠNJIH SUSTAVNIH ISTRAŽIVANJA PROPADANJA ŠUMA... Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 283-288
Kako su nas zanimali prosječni podaci depozicije
Pb, u prostoru za uspoređivanje smo koristili uzorke
iz poredbe u Of i Ah horizontima budući da se u
uzorcima mikrostaništa (usko područje uz žilište bukve)
nalaze puno veće količine deponiranih tvari.


Veće količine Pb utvrđene su u Of horizontima
(od 27 do 970 ppm) nego li u Ah horizontima (17 do
782 ppm).


Podatke o količinama olova u poljoprivrednim
tlima dobili smo od prof. Bašića, prof. Redžepovića
i njihovih suradnika. Podaci se odnose na više lokaliteta
u Podravini, na dio Posavine te na područje Zagreba
i Rijeke. Šumski, slatkovodni i poljoprivredni ekosustav srednjeg


Posavlja.


Usporedbom podataka o količinama Pb u poljopri


Wald,-Acker,-und Susswasserokosystem in Sava-Ebene.


vrednim i šumskim tlima, ustanovili smo da postoji


Neuspjeli pokušaj pretvaranje nizinske šume u oranicu. Sušenje jele u Gorskom kotaru je indikator zakiseljenosti
Zamočvarenje tla poslije sječe Motovunske šume u Istri. šumskih i poljoprivrednih tala.
Versumpfung nach Kahlschlag im Motovunwald (Istrien). Tannensterben in Gorski Kotar — Indikator der Wald, — und
Erfolgloses Verwandeln Wald in Acker. Acker-bodenversauerung.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 19     <-- 19 -->        PDF

B. Prpić, Z. Seletković i J. Vukelić: PRIMJENA DOSADAŠNJIH SUSTAVNIH ISTRAŽIVANJA PROPADANJA SUMA.. Šumarski list br. 9-10, CXVI1I (1994), 283KONCENTRACIJA
OLOVA U POLJOPRIVREDNIM TLIMA
Bleikonzentration landwirtschaftliche Boeden Graf. 1
5163
5147


513151155099


:m=~m^+


50835067


108 m


5051 a


...13


5035


5019 :z´´T´z ::!^; ,


50034987-=
Kr


t:r:±z±:% d^MfQj^^t**8* 3
O 4971


o


4955


^4


4939


4923O
4907g
4891


3 .:i:d:^:::i:::!::i3;:x:
48754859
4843
4827
4811
4795
4779


4747


4731


4715


4699 -i—i—i—i—r . -i—i—i—r -i—i—i—i—i—i—i—i—i 1—i—i—i—r i—i—r


5379 5411 5443 5475 5507 5539 5571 5603 5635 5667 5699 5731 5763 5795 5827
5395 5427 5459 5491 5523 5555 5587 5619 5651 5683 5715 5747 5779 5811 5843


4763 -=T^mš::


Vrijednosti koordinata


Količine olova c > 50 ppm E 50-100 ppm < 100 ppm


13 - RIJEKA 69 - ZAGREB 105 - ĐURĐEVAC 108 - LIPIK 78 - KALNIČKI KRAJ


PRIKAZ ODNOSA KOLIČINA OLOVA U POLJOPRIVREDNIM I ŠUMSKIM TLIMA
Blei in landwirtschaftliche Boeden in Vergleich mit den Valdboeden


Graf. 2


140


ppm
Rijeka


120


100


80


o


M Zagreb


<


60


O


Kalnički kraj r a 0.97


Lipik


0


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260


Šuma Wald PPm
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 20     <-- 20 -->        PDF

B. Prpić, Z. Seletković i J. Vukelić: PRIMJENA DOSADAŠNJIH SUSTAVNIH ISTRAŽIVANJA PROPADANJA SUMA... Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 283-288
jaka korelacija (r = 0,97) za susjedne šumske i poljoprivredne
površine. Uz jače oštećene šumske sastojine
s većim količinama Pb u tlu nalazimo i veće količine
olova u njima susjednim poljoprivrednim površinama
(grafikon 1 i 2, tablica 1).


To je vrlo uočljivo na području Zagreba i Rijeke igdje su šume jako oštećene i gdje nalazimo velika iopterećenja tala olovom, kako u šumskim tako i poljoprivrednim
tlima.


U poljoprivrednim tlima područja Rijeke nalazimo
od 50 do 210 ppm olova, a na području Zagreba od
14 do 101 ppm, što je u skladu s oštećenjem stabala
u tim područjima te s količinom olova u šumskim
tlima.


Uzorci poljoprivrednih tala i uzorci iz šume (bioindikacijske
točke) nisu uzimani po istoj metodici, pa
je njihova usporedba relativa. Naš rad smatramo prvim
pokušajem da se već uhodani monitoring koji koristimo
u hrvatskim šumama iskoristi kao orijentacijski poda


tak o kontaminaciji poljoprivrednih površina istoga
područja.


Usporedba količina olova u poljoprivrednim šumskim
tlima


Blei in landwirtschaftliche Boeden in Vergleich
mit den Waldboeden Tab. 1


Poljoprivredno tlo
Landwirtschatboden
Šumsko tlo
Waldboden
Mjesto - Ort Prosječno ppm
diirchschnittlich ppm
1 Rijeka 130 236
2 Zagreb 57.5 64
3 Đurđevac 26 2
4 Lipik 26 30
5 Kalnički kraj 29.5 30


ZAKLJUČAK


1.
Izmjerene količine olova u šumskim tlima dobar su
indikator imisijskoga opterećenja štetnim tvarima,
a njegove veće količine zrcale se u većemu oštećenju
šumskoga drveća. Usporedbom količina olova u
šumskim i susjednim poljoprivrednim tlima, ustamnovili
smo povezanost opterećenosti šuma i poljoprivrednih
površina istoga područja.
2.
U područjima gdje propadaju šume potrebito je
obratiti pozornost na količine teških kovina i drugih
štetnih tvari u poljoprivrednim tlima.


3.
Šumska tla su nekoliko puta više opterećena olovom
od poljoprivrednih tala, što je posljedica strukture
šume odnosno njezinoga filterskoga utjecaja.
4.
Odnose opterećenosti šumskih i poljoprivrednih tala
štetnim tvarima potrebno je intenzivnije istražiti,
kako bi se monitoring propadanja šuma i rezultati
mjerenja bolje iskoristili za procjenu kemijske opterećenosti
poljoprivrednih ekosustava.
LITERATURA


Bašić, F. (1993): Land resources evaluation of Croatia,
Agricultural sector review, FAO, 41, Zagreb.


Bašić, F. i Kisić, I. (1993): Tloznanstvene značajke križevačkoga
kraja, Znanstveni skup u organizaciji
HAZU, »Križevci u prošlosti i suvremenosti«.


Bašić, F., Vuletić, N. i Mesić, M. (1990): Agroekološka
istraživanja poljoprivrednih tala užeg područja utjecaja
CPS Molve (studija nultog stanja) I dio, FZP i
Duhanski institut, 51, Zagreb.


Bašić, F., Butorac, A., Vidaček, Ž., Racz, Z.,
Ostojić, Z. i Bertić, B. (1993): Program zaštite
tala Hrvatske - Inventarizacija stanja — Trajno motrenje
— Informacijski sustav studija, 122, Zagreb.


Glavač, V., Koenies, H., Prpić, B. (1985): Zur Immissionsbelastungen
der industrieferner Buchen- und
Buchen- Tannenwaelder in der dinarischen Gebirgen
Nordwestjugoslawiens, Verhandlungen Geselschaft
giir Oekologie, Band XV, Graz 1985 (Goettingen
1987), 237-247.


Martinović, J., Racz, Z. i Vidačak, Ž. (1992): Zaštita
tla, Ekološki projekt Zagreb, Grad Zagreb.


Komlenović, N., Rastovski, P. (1991): Utjecaj imisija
na šumske ekosisteme Hrvatske, Šum. list 3—5,
203-217.


Prpić, B., Seletović, Z., Ivkov, M. (1991): Propadanje
šuma u Hrvatskoj i odnosa pojava prema biotskim i
abiotskim činiteljima danas i u prošlosti, Šum. list
3-5, 107-129.


Prpić, Seletković, Z. i Ivkov, M. (1994): Oštećenost
krošanja glavnih vrsta drveća u Hrvatskoj u odnosu
na radijalne priraste, Šum. list 1—2, 1 — 10.


Seletković, Z., Komlenović, N., Prpić, B., Rastovski,
P. (1993): Hineinbringen von Blei in die Waldboeden
des nordlichen und Westlichen Kroatiens,
Internationale Symposium Stoffeintraege aus der Atmosphaere
und Waldboedenbelastung in den Laendern
von Arge-Alp und Alpen-Adria, Berchtesgaden.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 21     <-- 21 -->        PDF

B. Prpić, Z. Seletković i J. Vukelić: PRIMJENA DOSADAŠNJIH SUSTAVNIH ISTRAŽIVANJA PROPADANJA SUMA...
ZUSAMMENFASSUNG


Einleitung und Problematik


Seit 1987 wird Kroatien die Bewertung des Waldschadens jedeš Jahr durchgefuhrt.
Nebst EG-Methode, haben wir die Mikrostandortmethode ebenfalls
angewandet, um die imissione Azidifikation und Deposition der Schwermetalle
in Of- und Ah-Horizonten festzustellen. Die Voraussetzung fiir die Anwendung
dieser Methode sind alte Buchenbdume, die in kroatischen Waldern noch immer
in genugenden Mengen waschsen, und zwar in alien Waldgebieten aufier Mittelmeer.


Durch die Anwendung der Mikrostandortmethode haben wir eine starke
Korrelation zwischen dem Waldschaden und Schwermetallegehalt im boden
festgestellt. Bei den ersten Versuchen haben wir Cu, Ni, Zn, Cr, Pb und Cd
Glavač et al. 1987) festgestellt; spater begrenzten wir uns auf Blei als einen
guten Indikator der Schadstoffdepositionen im Boden.


Die letzte Feststellung des Bleis wurde laut Komlenović et al. (1922) in
den Punkten des bioindikatorischen Netzes 16x16 km im kontinentalen Teil
Kroatiens durchgefiihrt. Bleimenge wurde im Forstwissenschaftliches Institut
Jastrebarsko fur Waldboden mit AAS, Perkin-Elmer 300 S bestimmt, Bleimenge
in Landwirtschaft Boden nach Basic, F. et al. (1990, 1993). In unserer
Arbeit haben wir die Bleimengen im Wald mit den landwirtschaftlichen Nachbargebieten
gemessenen Mengen vergleichen, um die Moglichkeit eines Zusammenhangs
dieser Angaben festzustellen.


Forschungsgebiet und Ergebnisse


Das Mefigebiet fiir Bleigehalt im Boden sind 28 Versuchsflachen im kontinentalen
Teil Kroatiens, wo zugleich die Bewertung des Baumschadens durchgefiihrt
wurde. Die Proben wurden den Of und Ah-Horizonten der verschiedenen
Boden entommen: aus verschiedenen pedosystematischen Einheiten, von Fluflalluvion
mit alluvialen, Gley-und Pseudigley-Boden, iiber Hangpseudogley und
verschiedenen Braunboden, bis zum Podsol und Berghumus.


Da die Durchschnittsangaben fiir Bleideposition fur uns interessant waren,
haben wir im Vergleichsraum die Proben aus Of- und Ah-Horizonten benutzt,
well sich in den Mikrostandortsproben viel grofiere Mengen der deponierten
Stoffe befanden. In Of-Horizonten wurden grofiere Pb-Mengen (27-970 ppm)
als in Ah-Horizonten (17—782 ppm) festgestellt.


Die Angaben iiber Bleimengen in landwirtschaftlichen Boden haben wir von
Prof. Basic und Prof. Redžepović und dessen Mitarbeitern bekommen. Die
Angaben beziehen sich auf mehrere Lokalitate in Podravina, einen Teil der
Posavina und die Gebiete von Zagreb und Rijeka.


Nach dem Vergleich der Angaben iiber Pb-Mengen in landwirtschaftlichen
und Waldboden haben wir eine starke Korrelation (r = 0.97) fiir die nebenliegenden
Wald-und Landwirschafts-Oberflachen festgestellt. Neben den stark
beschddigten Waldbestanden mit hoherem Pb-Gehalt im Boden, finden wir
auch grofiere Bleimengen in benachbarten landwirtschaftlichen Oberflachen
(Graf 1 und 2, Tab. 1).


Dies ist klar ersichtlich in den Gebieten von Zagreb und Rijeka, wo die
Wdlder stark beschddigt sind, und wo es sich um grojie Belastung der Boden
mit Blei handelt, in Waldern als auch in Ackern.


In den landwirtschaftlichen Boden des Rijeka Gebiets finden wir von 50
bis 210 ppm Blei. Im Gebiet von Zagreb, zwischen 14 und 101 ppm, entsprechend
der Beschddigung der Bdume und dem Bleigehalt in Waldboden dieses
Gebiets.


Die Proben aus den landwirtschaftlichen Boden und aus den Waldern (bioindikatorische
Punktejwurden nicht entnommen, weshalb dessen Vergleich als
relativ zu betrachten ist. Unsere Arbeit halten wir fiir den ersten Versuch, das
in kroatischen Waldern eingefahrene Monitoring als eine Orientierangabe iiber
Kontamination der landwirtschaftlichen Oberflachen zu benutzen.


Šumarski list br. 9-10, CXVIH (1994), 283-288
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 22     <-- 22 -->        PDF

B. Prpić, Z. Seletković i J. Vukelić: PRIMJENA DOSADAŠNJIH SUSTAVNIH ISTRAŽIVANJA PROPADANJA ŠUMA...
SchluBfolgerung


1.
Die gemessenen Bleimengen in Waldboden sind ein guter Indikator fur die
Imissionsbelastung. Durch Vergleich der Bleimengen in Waldboden mit deren
aus benachbarten landwirtschaftlichen Boden haben wir einen Zusammenhang
der Beschadigung der Walder mit deren der landwirtschaftlichen Oberflachen
desselben Gebiets festgestellt.
2.
In Gegenden wo die Wiilder sterben soil man den Schwermetalle- und andere
Schadstoff-Mengen in landwirtschafltichen Boden Aukfmerksamkeit widmen.
3.
Wegen der Waldstruktur und deren Filter-Wirkung sind die Waldboden viel
mehr mit Blei gefahrdet als die landwirtschaftlichen Boden.
4. Die
Belastungsverhaltnisse der Wald-und Landwirschaftsboden soil man
noch mehr erforschen, um den Monitoring des Waldsterbens und die
Mefiergebnisse fur die Bewertung der chemischen Belastung der landwirschaftlichen
Ekosysteme noch besser benutzen zu konnen.
U NEKOLIKO REDAKA


Ozon — štetan za šumu? Istraživački centar Seibersdorf u Austriji izvršio
je pokus s ciljem utvrđivanja utjecaja ozona na šumsko drveće. U pokusu
je korištena crna topola koja je uzgajana u stakleniku. Pokus je pokazao
da je broj listova bio upola manji u odnosu na biljke uzgojene u filtriranom
zraku tj. bez ozona.


Za uzgajanje ekoloških šuma u Finskoj šumarstvo dobiva naknadu iz
državnog budžeta. Stoga se od 1995. godine pojačava ograničenje čistih sječa,
a smanjuje odvodnjavanje. Međutim iskorišćivanje treba povisiti do granice
prirasta.


Na jugozapadnoj obali Finske izgrađena je najveća tvornica celuloze na
svijetu. Za planiranu proizvodnju od 600 000 tona celuloze godišnje potrebna
su tri do tri i pol milijuna pr. met. drva.


Kako je već u Šumarskom listu zabilježeno, u Čileu i na Novom Zelandu
podižu se plantaže s Pinus radiata. Kako tamošnje klimatske prilike omogućuju
prirašćivanje tijekom cijele godine, to se u ophodnji od 30 godina uz
primjenu ručnog čišćenja debla od grana dobiju furnirski trupci. Međutim
čvrstoća takvog drva je manja nego kod sporijeg rasta te se ono koristi za
ukočeno drvo, palete i sortimente za pakiranje, ali koristi se i za prozorsku
drvenariju.


Šumarski list br. 9-10, CXVIH (1994), 283-288