DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 23     <-- 23 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS
UDK 630* 182.3+502.7.002 Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 289-294


PRIMJENA FITOCENOLOGIJE U ŠUMARSKOJ PRAKSI


APPLICATION OF PHYTOCOENOLOGY IN SILVICULTURAL PRACTICE


Đuro RAUŠ*


SAŽETAK: Autor u članku raspravlja o mogućnostima primjene FITOCENOLOGIJE
u šumarskoj praksi. Navodi se nekoliko osnovnih primjera za
konkretnu primjenu fitocenologije, kao i pomoć koju ona može pružiti u
gospodarenju šumama.


Ključne riječi: Fitocenologija, fitocenološke jedinice, tlo, gospodarenje
šumama, ekosustavi.


PROBLEM I RASPRAVA


U šumarskoj praksi fitocenologija ima veliku važnost,
jer nam omogućava da razvrstamo naše šume u
zasebne biljne zajednice i da damo prilično jasna obilježja
glede njihovog sastava, rasprostranjenosti razvojnog
stanja i raznih ekoloških i bioloških obilježja.


Iako u tome ima još prilično neriješenih pitanja,
dosadašnja fitocenološka istraživanja pokazala su
znatne koristi u praktičnom šumarstvu, a napose u
uzgajanju i uređivanju šuma.


Da bi znao pravilno i racionalno iskorišćivati proizvodne
sposobnosti šumskog staništa, šumar praktičar
mora u prvom redu znati što može to stanište dati,
odnosno kakve će vrste drveća on tamo moći uzgajati,
s kakvim uspjehom i na kakav način. U odgovoru na
to pitanje može mu mnogo pomoći fitocenologija.


Fitocenologija je osnovna znanost koja će dati podlogu,
odnosno bitne elemente za šumskouzgojne radove,
a u svezi s tim i za uređenje šuma, uređenje
erozijskih područja i racionalno razgraničenje šumskih
i poljoprivrednih zemljišta.


U vezi s primjenom fitocenologije u šumarstvu razlikujemo
dva slučaja: 1. kada postoji pokrov drveća i


2.
kada ga nema, a treba ga uspostaviti.
U prvom slučaju šumaru, uzgajivaču postojećih
šumskih sastojina, fitocenologija pruža osnovne elemente
u izboru uzgojne tehnike i oblike šume glede
što racionalnijeg iskorišćivanja prirodnih snaga staništa.
Za preborne šume važno je odabrati vrste koje


* Prof. dr. se. Đuro Rauš, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Svetošimunska 25, Zagreb.
Problems and Discussion


treba favorizirati i utvrditi optimalnu drvnu masu po
hektaru kod koje bi se postigao najveći vrsni prirast
bez pogoršanja prirodnih svojstava tla. Kod jednodobnih
sastojina važno je predvidjeti razvoj šume, a u
svezi s tim metode, njege i način obnove da se osigura
pomlađivanje određenih vrsta drveća.


U drugom slučaju primjenom fitocenologije dobit
će se podaci o prvotnoj klimatogenoj vegetaciji i razvojnoj
težnji postojeće vegetacije. Poznavanjem tih
osnovnih elemenata olakšat će se izbor vrsta i tehnike
pošumljivanja ili utvrđivanja erozijskih gibljivih terena.


U oba slučaja karta fitocenoza može vrlo dobro
poslužiti kao temelj za planiranje i izvođenje svih navedenih
radova.


Veliku nam pomoć pruža fitocenološka kartografija.
Fitocenološke karte prikazuju realno stanje areala
šumskih fitocenoza nekog područja, a ujedno prikazuju
dinamiku razvoja vegetacije tog područja. One nam
daju pregled prirodnoga inventara šumskih fitocenoza.
Iz njih se čita odnos pojedinih fitocenoza prema klimi,
tlu i reljefu.


Fitocenološke karte zanimaju ne samo šumara nego
i pedologa, geologa meteorologa, turista i ostale.


Pri uređivanju šuma (a također i pri reviziji gospodarskih
osnova) fitocenološka karta mnogo će koristiti
u oblikovanju gospodarskog razdjeljivanja, osobito ako
je ta karta izrađena u istom mjerilu kao i karta gospodarske
razdiobe, npr. 1:10000. Površine nižih gospo
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 24     <-- 24 -->        PDF

D. Rauš: PRIMJENA FITOCENOLOGIJE U ŠUMARSKOJ PRAKSI Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 289-294
ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
NASTAVNO POKUSNI ŠUMSKI OBJEKT DOTRŠČINA


FITOCENOLOŠKA KARTA
NASTAVNO POKUSNOG ŠUMSKOG OBJEKTA DOTRŠČINA


PHYTOZONOLOGISCHE KARTE IM LEHRFOflST DOTRŠČINA
PHYTDCENOLOGICAL MAP IN DEMONSTATION FOREST OF DOTRŠČINA


MJERILO 1-5000


Ekvidislancija 25m


Klrliriii l987god
Pro i ir Dun Fliuf i mr Jug Vukdic
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 25     <-- 25 -->        PDF

D. Rauš: PRIMJENA FITOCENOLOGIJE U ŠUMARSKOJ PRAKSI
darskih jedinica moraju po mogućnosti odgovarati
određenoj fitocenološkoj jedinici šume. Tako će se
dobiti jedinice jedinstvene u pogledu boniteta. Ako
su površine odjela već ograničene s gospodarskoga
gledišta, odsjeke tih odjela svakako bi trebalo izlučiti
prema fitocenološkim mjerilima, što će umnogome
olakšati i omogućiti racionalnije gospodarenje šumom.


Šumarska fitocenologija, kao dio znanosti o šumskoj
vegetaciji, daje nam mogućnost da naše šume shvatimo
kao prirodne vegetacijske tvorbe te da ih u tom svjetlu
i praktično tretiramo. Imajući na umu prirodni sastav
pojedinih šumskih fitocenoza i dinamiku njihova razvoja,
možemo odatle izgraditi pravilne smjernice za njihovo
racionalnije gospodarenje. Šumarska fitocenologija
služi prema tomu kao važna osnova u uzgajanju
postojećih šuma.


Sl. 1. Mozaik submediteranskih
zajednica u Senjskoj draži


(Foto: J. Vukelić)


Fig. 1. A mosaic of sub-Mediterra


nean associations in Senjska


draga (Photo: J. Vukelić)


U suvremenom šumarstvu nije cilj gospodarenja da
se održava netaknuta prirodna šuma, već uzgajanje
privredne šume koja bi strukturno i ekološki bila što
sličnija prirodnoj šumi. Samo na taj način podignute
šumske kulture bit će biocenotski uravnotežene i uspjele.
I pri radovima uzgajanja šuma fitocenologija može
mnogo koristiti ne samo u planiranju uzgojnih postupaka
(čišćenja, proreda i sječa) već i kao kontrola da
li su svi planirani radovi bili pravilno i na vrijeme
provedeni ili nisu.


Velika prednost te znanosti jest baš u tome što
nam pomaže da bolje upoznamo šumske fitocenoze
kao prirodne vegetacijske tvorbe. Time nam ona pruža
okvir unutar kojega moramo nametnuti i podupirati
domaće vrste, ali unutar kojega se mogu primjenjivati
najdjelotvorniji šumskouzgojni zahvati. Oslanjajući se
na načela fitocenologije, osiguravamo s najvećom pouzdanošću
trajno gospodarenje u našim šumskim zajed


Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 289-294


nicma. Na taj način lako se isključuju greške u koje
se ranije zapadalo proširivanjem monokultura bez obzira
na ekološke prilike. Pri uzgajanju postojećih šuma
i pri njihovoj obnovi osnovna je važnost da u odred
enim ekološkim prilikama obraćamo pozornost
vrstama drveća koje po svojim životnim svojstvima
ondje najbolje odgovaraju. Unutar tog osnovnog okvira,
pruža nam se široka mogućnost uzgajanja vrednijih
šumskih sastojina. Šumskouzgojnim mjerama omogućit
će se takav način gospodarenja, odnosno uzgoj takvih
sastojina u kojima će se u razmjerno najkraćem vremenu
proizvesti vrlo vrijedno drvo, a ujedno sačuvati
tlo u povoljnijoj i trajnoj produkcijskoj sposobnosti.
Nizom raznih uzgojnih mjera (stvaranjem podstojne
etaže, čuvanjem sloja grmlja, unošenjem meliorativnih
vrsta i dr.) može se vrlo povoljno utjecati na proi


IPS


fe


&Sfe´fi$


zvodnu snagu šumskog tla, a odatle i na produktivnost
šume.


U njegovanju sastojina u pojedinim šumskim fitocenozama,
fitocenološki pogledi mogu dosta koristiti.
Već dosadašnjim proučavanjem pokazalo se koliko je
važno voditi računa o pojavi i indikatorskoj vrijednosti
bilja prilikom prorjedivanja šumskih sastojina. Količinu
svjetla u sastojini i stanje u njoj s obzirom na rastvaranje
mrtvog pokrova indicira najbolje pojava biljaka
u sloju prizemnog rašća. Javljanje ili nestajanje pojedinih
biljaka u sastojini može biti vrlo dobar putokaz
u svezi s primjenom šumskouzgojnih zahvata.


Jedna od najvećih koristi koje pruža fitocenologija
jest mogućnost utvrđivanja razvojnog stadija neke šume,
jer je odatle moguće stvoriti sigurnu odluku o
poduzimanju uzgojnih mjera, odnosno o daljem gospodarenju.
Kod degradacijskih stanja uzgojne mjere tre
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 26     <-- 26 -->        PDF

D. Rauš: PRIMJENA FITOCENOLOGIJE U ŠUMARSKOJ PRAKSI
bat će u prvom redu zaustaviti regresiju i dovesti do
oporavka tla, a zatim do popravka sastojina. Ako se
šuma nalazi u stanju progresivne sukcesije, zadatak je
uzgojnim mjerama da sastojinu što prije dovedu u
normalno stanje.


Načela fitocenologije mogu se iskorišćivati osobito
pri melioraciji degradiranih šumskih terena i uspostavi
šume na njima. Oni imaju veliko značenje u pošumljivanju
razgoljenih krških i drugih terena, u uređivanju
bujičnih područja, u radovima na učvršćivanju degradiranoga
šumskog tla i inače u borbi protiv erozije.
Prilikom podizanja kultura na takvim terenima potrebno
je ponajprije poznavati razvojno stanje tla i
postojeće vegetacije. Na osnovi dobrog poznavanja htocenološke
pripadnosti moguće je sa sigurnošću odabrati
odgovarajuće vrste i odlučiti se za tehniku rada.
Često se pri pošumljivanju razgoljenih terena mora ići
etapno, u sukcesijama. Na jače degradiranim terenima
dolazi najprije u obzir sitno grmlje ili možda otpornije
zeleni. Ono će poslužiti za stvaranje tla, odnosno biti
osnova za dalje sukcesije. Drukčije će se postupiti na
manje degradiranim tlima, gdje se može pošumljivati
izravno iskonskim vrstama.


Pri melioraciji degradiranih šumskih terena i pri
svim radovima na sprečavanju erozije treba voditi računa
o sukcesijskim serijama, odnosno o razvojnim
fazama vegetacije određenog kraja. Prilikom meliorativnih
zahvata potrebna su znanja o najnižim razvojnim
jedinicama (facijesima, subasocijacijama, tipovima) i
njihovim biološkim, ekološkim i ekonomskim svojstvima,
a potrebna su i znanja o razvojnim procesima u
određenim prilikama.


Zahvati koje poduzimamo radi podizanja ekonomske
vrijednosti šumskih sastojina mogu mnogo koristiti
ako ih obavljamo u granicama fitocenoloških načela.


Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 289-294


Unošenjem i proširivanjem vrijednih vrsta domaćeg
drveća na lokalitete odakle su lošim gospodarenjem
potisnuti, a gdje im stanište odgovara, mnogo ćemo
pridonijeti podizanju vrijednosti naših šumskih sastojina.


U akciji plantažnog podizanja i uzgajanja šuma
vrstama brzog rasta, koja je u nas sada široko obuhvaćena,
fitocenologija može mnogo pomoći i koristiti pri
izboru stranih vrsta drveća za pošumljivanje. Introdukcija
i aklimatizacija egzota nije moguća bez pomoći
fitocenologije. Iako je ovdje pomoć fitocenologije više
orijentacijska, jer često neka egzotična vrsta drveća
pokazuje veću plastičnost širi raspon ekološke valencije
u introdukciji nego što je to imala u staroj domovini
(npr. bagrem u Hrvatskoj). Ta je pomoć prijeko potrebita
da se ne bi lutalo i činile kardinalne greške pri
odabiranju pogodnih terena i izbora vrsta egzota za
pojedina staništa.


Veoma je važan i uzgoj egzotičnog drveća u našim
šumama. Pri tome dolaze u obzir vrste koje u svojoj
domovini dobro rastu ili su inače poželjnih svojstava,
a koje u našim prilikama nalaze podjednake ekološke
uvjete i koje su otporne na nepovoljne vanjske utjecaje.
Pri Introdukciji može imati veliku pomoć fitocenološko
poznavanje prirodnih šuma u kojima se nalazi
neko drveće i poznavanje vikarijatnog bilja.


U podizanju i uzgajanju naših šumskih sastojina
osnovno je načelo trajna produkcija što vrednijega
drveta, a u svezi s tim i očuvanje šumskog tla u njegovoj
dobroj produkcijskoj snazi. Na tome putu veliku
nam korist mogu pružiti dostignuća šumarske fitocenologije.


Ovdje bismo se mogli osvrnuti i na usku povezanost
fitocenologije i pedologije.


SI. 2. Bukova prašuma Muški bunar
na Psunju (Foto: J. Vukelić)


Fig. 2. Beech virgin forest of Muški
bunar on Psunj (Photo: J.
Vukelić)
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Đ. Rauš: PRIMJENA FITOCENOLOGIJE U ŠUMARSKOJ PRAKSI


U nas je bilo dosta pokušaja da se utvrdi povezanost
između šumskih fitocenoza i tipova tala pod njima
(Horvat - Gračanin, Rauš - Vranković, Rauš — Kalinić,
Pelcer - Martinović, Rauš-Mayer i dr.). Do
sadašnji radovi o tome iako mali po svom opsegu,
jasno su pokazali da su šumske zajednice i tipovi tala
obostrano ovisni i uvjetovani jedni drugima.


Fitocenološka načela možemo uspješno primijeniti
i u organizaciji sjemenarske i rasadničarske službe, što
omogućuje bolje i pravilnije izlučivanje sjemenske sastojine.
U tu svrhu doći će u obzir sastojine i grupe
drveća optimalnoga fitocenološkog sastava. U svezi s
podizanjem novih kultura na mjestu gdje je šuma uništena
veliku važnost ima pravilno razvijena sjemenarska
služba. Podjelu na rajone nekog područja glede
porijekla i upotrebe sjemena možemo valjano provesti
koristeći se razdiobom na prirodne šumske fitocenoze.


Moderno uređivanje šuma temelji se sve više na
tzv. biološkim metodama. Ono se koristi razdiobom
šuma na fitocenološke niže jedinice. Pri izlučivanju
odjela vodi se računa o šumskim fitocenozama kao
geografskim i njihovim tipovima kao osnovnim ekonomskim
jedinicama. Za taksiranje šuma sve veće značenje
imaju niže fitocenološke jedinice kao cjeline jednakoga
produkcijskog kapaciteta. Bonitiranje sastojina
oslanja se na niže fitocenološke jedinice.


Trebalo bi da fitocenološka istraživanja pomognu
pri izradi uredajnog elaborata da se izdvoje šumske
jedinice, da se one bonitiraju i da se utvrdi proizvodna
sposobnost ne samo zemljišta pod šumom već i golih
i degradiranih staništa. Na osnovi kartiranja šumskih
kompleksa po tim pokazateljima taksacija može lako
i pravilno odrediti smjernice gospodarenja šumama i
riješiti mnoge probleme, kao što su njega, smjenjivanje
vrsta radi melioracije (kalcifikacija i dr.), zaštitne
mjere u biocenotski labilnim fitocenozama, izbor vrsta,
način i vremena pošumljivanja ogoljelih površina (šumske
čistine, sječine, požarišta), načina i vremena eksploatacijskih
sječa itd., dakle sve ono što je prijeko
potrebno da ima jedan temeljit uređajni elaborat.


Kao što u građevinarstvu pri izradi suvremenog
projekta i rada jedne tvornice ne radi samo jedan
projektant arhitekt već cijela skupina specijalista (statičar,
tehnolog, strojar, električar, ekonomist i drugi
potrebni specijalisti), tako isto i pri izradi gospodarske


ZAKLJUČAK


Fitocenologija u šumarstvu ne pruža samo određen
niz činjenica i zaključaka, niz vladajućih zakonitosti
već, također, treba formirati kod svakog šumara i
jedan određen način mišljenja koji možemo označiti


LITERATURA


Horvat, I., Horvatić, S., Gračanin, M., Tomašić,
G., Em., H. i Maksić, B. (1950): Priručnik za


Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 289-294


osnove — uredajnog elaborata za jednu šumu i njegove
realizacije — u suvremenoj šumarskoj proizvodnji to
više ne može obaviti samo jedan projektant taksator.
uz uređivača taksatora mora sudjelovati ravnomjerno
i fitocenolog, pedolog, ekolog, uzgajivač, zaštitar, specijalist
za komunikacije i transport, stručnjak za mehanizaciju,
ekonomist i drugi potrebni stručnjaci. Samo
tako kompletna skupina stručnjaka specijalista može
dati projekt suvremenoga proizvodnoga procesa u šumarstvu
koji će biti savršeno potpun, dobar i ekonomičan.


Već danas taksacijski elaborati bez fitocenološke
podloge postaju sve više anakronizam. Njima upravo
nedostaje ona srž, tako potrebna da se donesu potpuno
pravilni i kompleksni zaključci o stvarnom stanju šume,
njezinoj budućnosti, najboljim mjerama i načinu gospodarenja
u njima. Potpuno je sazrela situacija da taksatorske
ekipe nužno uključe stručnjake fitocenologe i
sve prethodno spomenute.


U zaštiti šuma posvećuje se pozornost prirodnim
šumskim fitocenozama. Uzgojem takvih fitocenoza
unaprijed se usmjerujemo na podizanje zdravih, otpornih,
stabilnih i vrlo produktivnih šumskih sastojina.


U proučavanju tehnoloških svojstava drva sve se
veća pozornost obraća nižim fitocenološkim jedinicama,
koje u tome mogu pokazivati prilične razlike kod
iste vrste drveća.


Pri iskorišćivanju šumskih proizvoda potrebno je
voditi računa o fitocenološkom stanju šume i o učinku
koji se može pri tome proizvesti u pozitivnom ili negativnom
pogledu.


I pri izgradnji putova fitocenologija može pružiti
pomoć. Aichinger je tome posvetio jedan svoj rad.
Prema tom autoru na osnovi poznavanja fitocenoza
može se ocijeniti pogodnost nekog terena za građenje
putova. Biljni pokrivač je indikator mnogih svojstava
zemljišta. Hidrofilne biljke upućuju na postojanje vode
u zemljištu i na mogućnost stvaranja tzv. »ruč-terena«.
Zaključak ovoga rada je da je vegetacijska karta najbolji
savjetodavalac pri rekognosciranju šumskog kompleksa
koji dolazi u obzir za trasiranje.


Proučavanje šume u bilo kojem smjeru traži postupak
s fitocenološkoga gledišta. Pokusne plohe, trajne
ili privremene, prikazuju se danas i glede fitocenološkog
sastava.


- Conclusion
kao ekološko-biološki. Po svojem duhovnom ustroju
svaki šumar treba biti ekolog-biolog. Gledajući u daljoj
perspektivi, to je možda i jedan od najvažnijih zadataka
fitocenologije u šumarstvu.


- Literature
tipološko istraživanje i kartiranje vegetacije, Nakladni
zavod Hrvatske, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 28     <-- 28 -->        PDF

D. Rauš: PRIMJENA FITOCENOLOGIJE U ŠUMARSKOJ PRAKSI Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 289-294
Horvat, I. (1959): Potreba i značenje pregledne vegetacij-Rauš, D. (1974): Karta šumskih zajednica gospodarske jeske
karte Jugoslavije, Biološki glasnik 12, Zagreb. dinice »Josip Kozarac« kod Lipovljana. GZH, Zagreb.


Rauš, D. (1972): Karta šumskih zajednica Spačvanskog baRauš,
D. (1975): Fitocenološka karta gospodarskih jedinica
zena i okolice Vinkovaca, Grafički zavod Hrvatske, Kupjački vrh i Belevine u fakultetskoj šumi Zalesina.
Zagreb. GZH, Zagreb.


Rauš, D. (1985): Primjena šumarskih znanosti u šumarstvu
Rauš, D. (1974): Šumske fitocenoze i vegetacijska karta Slavonije i Baranje. Šumarski list 7—8: 329-339, Zašuma
jugoistočne Slavonije, Centar JAZU, Vinkovci. greb.


SUMMARY: The author discusses the possibilities of applying PHYTOCOENOLOGY
in silvicultural practice. Quoted are several basic examples
of actual application of phytocoenology and the support it may offer in forest
management.


Key words: phytocoenology, phytocoenological units, soil, forest management,
ecosystems.


Besides a number of facts, conclusions and generally accepted rules phytocoenology
in silviculture should form a forester´s particular way of thinking
which may be stated as both ecological and biological. As to their spiritial
constellation, all foresters should be ecologists and biologists. For the future
it may be among the most important tasks of phytocoenology in forestry.