DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 52     <-- 52 -->        PDF

su i statistički podaci o austrijskim šumama.


Knjigu je izdalo Austrijsko šumarsko
društvo, ali je prodaje Autorska zajednica
»Osterreichische Wald«, A-1170
Wien, Artariastrasze 5b(V). Cijena 490
austrijskih šilinga.


Austrijska javnost vrlo je osjetljiva
na zemljoradnje u šumama, pa se prije
nekoliko godina Uprava državnih šuma
morala pravdati zbog čega gradi šumske
puteve. Naime, državne su šume
udaljene od puteva, pa je racionalno
iskorišćivanje zahtijevalo gradnju šum


skih puteva. 1993. godine izašle su dvije
knjige koje će omogućiti što prirodnije
i inženjersko-biološke gradnje i to:


H. M. Schicht i R. Stren: Handbuch
f´iir naturnahen Erdbau i
H. M. Schlechtl i R. Stern: Handbuch
f´iir naturnahen Wasserbau.
U prvoj knjizi, Priručnik za što prirodnije
zemljoradnje, prikazane su metode
rada, kako bi zemljoradnjama zahvati
u terenu (usjeci, zasjeci, nasipi i
dr.) bili izvedeni a narušavanje ekoloških
cjelina i svojstava biljnog svijeta


što manje. Opseg knjige je 160 stranica
sa 40 slika u boji, a cijena je 298 šilinga.


Druga knjiga, Priručnik za što prirodnije
vodogradnje, dobro će doći za
vodograditelje, ne samo kod gradnji
nego i njege i održavanja građevina odnosno
područja građevinskog zahvata.
Knjiga je ilustrirana s osamdesetak
skica i slika u boji. Cijena 360 šilinga.


Obje knjige naručuju se neposredno
ili preko knjižare na adresu AV-Versandbuchhandlung,
Linzer Strasse 32,
1141 Wien.


Oskar Piškorić


SCHRIFTEN AUS DER FORSTLICHEN FAKULTAT


DER UNIVERSITET GOlTINGEN


Ova »Pisma« su ne samo pisma Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Gottingenu
nego i Donjosaskog zavoda za šumarska
istraživanja. Sva tri navedena
sveska tiskana su u ovoj, 1994. godini.
Svaka sveska ili, bolje rečeno, knjiga,
sadrži samo jedan rad, odnosno jednu
temu. U svakoj knjizi nalazi se popis
svih izdanja, a uz broj stranica i ilustracija
naznačena je i cijena, ovisno o veličini
do 50 DM.


U ovim najnovijim knjigama obrađene
su teme:


u 115. Nayrath Rast in (Institut za
šumarsku botaniku Georg — August
Universitat Gottingen): Bioschemischer
und mikrobiologischer Zustand verschidener
Waldboden, 148. stranica,


u 116. Alfred Wulf (Institut za zaštitu
bilja i šume Saveznog biološkog
zavoda poljo i šumogospodarstva): Pilzedingte
Blattkrankheiten an Ahorn
unter besonderer Beriicksichtung der
Bergahorns (Acer pseudoplatunus L.),
115 str.;


u 117. H. Kramer und Chr.
Katsc h (Institut za uređivanje šuma i
prinos Universitata Gottingen): Indviduelles
Wachstum von Waldbiiumen in
Abhangigkeit von naturlichen und anthropogenen
Einfliissen, 152 str.


Ad 115.


»Značajna uloga zemljišnih mikroorganizama
kao važnog činitelja proizvodnosti
i stabiliteta šumskog ekosistema
dosadašnjih istraživanja bila je u
šumarskoj znanosti jako zapostavljena«
zaključuje autor N. Rastin. U to se
možemo uvjeriti i u popisu bibliografskih
jedinica, jer od ukupno 171 navedene
najstarija je iz 1931. godine a zatim,
slijede 1935, 1941, 1975. itd. najviše
ih je između 1965. i 1985. godine.


Bd. 115, 116 u. 117


U knjizi su iznijeti rezultati istraživanja:


— biokemijske i mikrobiološke aktivnosti
u šumskom tlu i njihova ovisnost
o nekim čimbenicima u tlu i u
sastojini;
— ispitivanje različitih encima kao
parametara sveukupne mikrobiološke
aktivnosti kao indikatora različitih odnosa
u tlu;
— utjecaj prostorne promjenjlivosti
(horizontalno, vertikalno), na biokemijske
i mikrobiološke činitelje u šumskom
tlu.
Rezultati?


»Iako se pojedini kemijski i fizikalni
parametri, koji utječu na mikroorganizme
u tlu, mogu utvrditi, njihovo relativno
značenje za mikrobiološke i kemijske
procese u šumskom tlu, odnosno
na mikrohabitat i makrohabitat i dalje
je nejasno. Danas još ne postoje metode
istraživanja uloge mikroorganizama
u tlu i njihov utjecaj na čimbenike
okoliša«, zaključak je N. Rastina.


Ad. 116.
Autori su od 1986. do 1991. godine
na tri sjeveronjemačka staništa (Harz,
Elm i Oderwald) istraživali bolest i
lišća javora. Ukupno je opisano 11
vrsta od čega sedam opširnije. Od sedam
opširnije opisanih bolesti šest je
opisano na gorskom javoru, a jedna
vrsta na mliječu i klenu. Autor žali što
fotografije nisu mogle biti reproducirane
u boji.
Svaka gljiva opisana je prema svom
položaju u botaničkoj sistematici, zatim
su opisani sporangiji i spore te razvojni
ciklus i razvoj u čistoj kulturi. O jačini
napada te o štetnosti za stablo nema
spomena, jer je radnja čisto biološka


te šumare samo upućuje na vrste koje
se naseljuju na javor.


Literatura je iskazana u 114 bibliografskih
jedinica, od kojih je 12 iz XIX.
stoljeća, a jedna iz XVIII (Tode: Fung.
Mecklenb. 1791).


Ad 117.
U ovoj knjizi autori, K. Krame r i
Chr. Katsch, iznijeli su rezultate istraživanja
o »ovisnosti individualnog
rasta šumskog drveća o prirodnim i antropogenim
utjecajima«. Uz rezultate
vlastitih istraživanja iznijeli su i rezultate
drugih, pa su na taj način podaci
upotpunjeni.
Debljinski prirast nije promatran
samo na prsnoj visini nego duž cijelog
debla u razmaku prve sekcije od 3 m,
a svaka daljnja po 4,10 met., dakle na
3,30, 7,40, 11,50 itd. Mjerenja su pokazala
da je razvoj stabala doista individualan,
kako je to već u naslovu članka
i naglašeno. Kod istog stabla razlike
postoje između pojedinih godina.
Primjer za stablo smreke:


— stablo br. 306 s oštećenjem krošnje
21—30% uz oznaku prirasta na
1,30 m sa 100% u 1971. godini, na
svim većim visinama prirast je bio
preko 100, od 127 na 3,30 i 7,30 do
236% na 19,50 met. ili u apsolutnim
brojevima 0,11 na 1,30, 0,14 i 0,26 cm;
na drugim u 1976. te razlike su bile i
veće sve do 725% na 24,10 m u 1981.
godini na 7,30 m prirast je iznosio samo
69% ali od 15,50 do 21,50 m čak između
200 i 215, time da je prirast na 1,30
m iznosio 0,13 cm;
— što je veće oštećenje krošnje to
su razlike između prirasta na donjem
dijelu debla i na gornjem dijelu veće.
Tako, npr., oštećenje krošnje na stablu
br. 309 iskazano je s 51-60%, a razlike