DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 53     <-- 53 -->        PDF

su iznosile u 1971. godini na 15,10 m
760% (prirast od 0.05 cm na 1,0 m na
15,10 m iznosio je 0,38 cm), a razlika
1976. godine bila je i veća: na 11,30
m 250%. na 14,10 m 500%, a na 16,10
m 1100% ili u apsolutnim iznosima
0,02, 0,05 i 0,22 cm.


Za utjecaj klj aštrenja (rezanja)
zelenih grana na prirast dva primjera:


— u jednoj 18-godišnjoj sastojini duglazije
u njezinoj domovini, u državi
Washington, kod redukcije krošnje stabala
za 50% u prvoj godini nakon kljaštrenja
prirast je pao samo za 13% a
kod kljaštrenja za 2/3 krošnje debljinski
prirast pao je na 1,30 m tj. za 96%, a
na polovici dužine debla oko 60%.
— pokusi u južnoj Finskoj na boru
pokazali su da tijekom prvih 10 godina
nakon kljaštrenja 20% zelenih grana
razlike prirasta duž debla u odnosu na
prirast na 1,30 m su male, ali preko
100%. Kod redukcije krošnje za 50%
prirast duž debla bio je oko 20% manji,
a kod kljaštrenja 80% krošnje prirast
na četvrtom metru bio je za 34% manji,
a na osmom za 31%. Ti podaci upućuju
i na to da debljinski prirast počinje od
vrha stabla.
Istraživanja o utjecaju gnojidbe
na punodrvnost debla dala su i pozitivan
i negativan odgovor. Naime, u nekim
slučajevima debljinski prirast duž
debla bio je povećan, a u drugim sluča-


U ovom broju i za širu javnost nalaze
se interesantni članci, a to su:


1. A. Gabbrielli: Položaj šumai
stva od ujedinjenja do danas u sklopu
političko-zakonodavnih promjena. Od
ujedinjenja? Da, od ujedinjenja pojedinih
država u Italiji do polovice XIX.
stoljeća u jedinstvenu državu kao posljedak
nastojanja i djelovanja nacionalnog
pokreta za oslobođenje i ujedinjenje
zemlje Risorgimenta, odnosno od
C. Mazzini-a i C. Cavoura do G.
Garibaldija. Ujedinjenje je okončano
1861. godine i za kralja je izabran
kralj Sardinije Viktor Emanule II.
Prvi, kako ga autor naziva, nacionalni
Zakon o šumama donijet je tek 1877.
godine, a »bio je obvezan za »šume i
zemljišta obrasla drvenastim biljkama
na vrhovima i kosinama brda iznad gornje
granice pitomog kestena« tj. područja
Castanetuma. Sječa i uzgajanje
šuma nije bila vezana uz prethodne dozvole,
ali je jednom Naredbom za šumoposjednike
uvedeno plaćanje doprijevima
povećani prirast bio je samo na
prsnoj visini, dakle punodrvnost se
smanjila.


Posebno je (na tri stranice) prikazan
»prirast 305 godišnje smreke iz
jedne nejednolike mješovite sastojine
smreke i listača u Šumariji Braunlage,
Harz«. Sastojina se nalazi na nadmorskoj
visini između 440 i 500 m, godišnje
oborine iznose 900 i 1300 mm, a prosječna
godišnja temperatura 5,9°C. To
stablo oborio je orkan te je iskorišteno
za debljinsku analizu. Stablo je bilo 54
m visoko, 98 cm na 1,30 i mase 13,2
mJ. Prosječni godišnji visinski prirast
do 80 godine iznosio je 35 cm, između


80. i 240. godine 20 cm, a nakon 240.
godine gotovo ga i nema. Debljinski
prirast kulminirao je u 65. godini. Debljinski
prirast duž debla do 150. godine
bio je manji nego na 1,30 m, a između
191. i 200. godine, osim na 4 m, viši
i iznosio je na 9 m 112% u odnosu na
1,30 m, na 27 m 170%, a na 48 m
281%. Omjer između visine i promjera
na 1,30 m (v/d) pokazuje da je s 80
godina, tada visine 27 m, to stablo nadraslo
sastojinu i razvijalo se kao solieter.
Usporedimo li masu ovog stabla s
masom podjednako starih stabala u našem
području, uočava se velika razlika.
Naime, 300-godišnja stabla smreke u
gospodarskoj jedinici Kovač-Stakorina,
svojedobno Šumske uprave Čajniče,


MONTI E BOSCHI


N. 5 Settembre - Ottobre 1994.
nosa provincijalnim šumarskim odborima
za osiguranje stabilnosti zemljišta,
reprodukciju šuma i njihovo osiguranje
za javno zdravstvo.


Zakon iz 1910. godine, po njenom
stvaraocu nazvan Luzzati zakon, zahtijeva,
da se s državnim i javnim ŠUT
mama gospodari tako da budu na uzor
privatnim šumoposjednicima. U ovom
Zakonu naglašena je nužnost gospodarenja
u planinskim predjelima na način
da bude osigurana zaštita tala od razornog
djelovanja vode.


Osiguranje tla i vodnog režima u planinskim
područjima prva je odrednica
i u Zakonu donesenom 1923. godine.
Za razdoblje poslije II. svjetskog rata
značajno je napuštanje sela te jako smanjenje
iskorišćivanja planinskih područja,
snažno nastavljanje pošumljivanja*
te povećanje državnog šumskog
posjeda (od 1870. do 1989. godine udio
državnih šuma od 4% povećan je na
7%).


imale su masu i do 25 m3. Međutim
drvo tih stabala bilo je neupotrebljivo.
Trupci su doduše bili normalnog izgleda,
ali nešto prosušeni kod piljenja
umjesto normalne piljevine ispod pile
ispadalo je drvno brašno. Drvo je izgubilo
čvrstoću.


Uvodno autori navode da su za svoj
rad koristili i rezultate analiza izrađene
tijekom 100 godina na osnovi brojnih
stabalnih analiza koje se nalaze u Institutu
za šumarska istraživanja i prinose
Universiteta Gottingen, a u popisu literature
naveli su 144 bibliografske jedinice
i dva usmena priopćenja. Od 144
bibliografske jedinice 24 su na engleskom
jeziku, a dvije na francuskom jeziku.
Na francuskom jer jedna datira
iz te zemlje iz godine 1842., navedene
prema Topcouglu-a 1940., a druga
iz Švicarske iz 1969. godine. Najstarija
engleska bibliografska jedinica datira iz
1940. godine, a iz Njemačke 1806. -
Cotta (cit. prema Bausgen, 1927.).
Inače iz Njemačke navedeno je i više
jedinica iz prošlog stoljeća.


U knjizi se nalaze i brojčani podaci
za kretanje debljinskog prirasta duž 50
debala koji se mogu koristiti i bez znanja
njemačkog jezika.*


Oskar Piškorić


* Sve tri knjige nalaze se u knjižnici Hrvatskog
šumarskog društva.
Znakovito je spomenuti da Zako n
iz 1985. godine zahtijeva gospodarenje
šumama prema potrebama krajolika i
na osnovi usklađivanja gospodarskih interesa
s interesima vodnog gospodarenja
i to ne samo za državne šume nego
za sve šume.


Svoj prikaz autor završava naglašavanjem
»najtežeg suvremenog problema
za talijanske, ali i sredozemne šume, a
to su požar i koji godišnje pretvaraju
u dim tisuće i tisuće hektara šuma i
pošumljenih površina.«


Iz navedene bibliografije navodimo
knjigu R. Trifone: Storia del diritto
forestale in Italia. Firenze, 1957.


* Za pošumljivanje u južnoj Italiji osnovana
je posebna institucija Časa meridional?.
Akcija »pošumljivanja« sastojala se u kompleksnoj
promjeni određenog područja tj.
obuhvaćala je i melioracije za poljoprivredno-
stočarsku proizvodnju, gradnju puteva
i druge infrastrukture. Kako radovi ne
bi bili ometani stanovništvo je bilo privremeno
iseljeno s tog područja, a vraćalo se
tek nakon završetaka radova.
319