DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 55     <-- 55 -->        PDF

tehničko drvo, za kemijsku preradu i
za ogrjev. U našem pregledu uzete su
cijene klase IIIA iz razloga što se za
trupce I. i II. klase ne nalaze za sva
područja što ukazuje da vrednijih sortimenata
u određenom mjesecu nije bilo
u prodaji.


Kakav je odnos cijena pojedinih sortimenata
kao primjer navodimo prosječne
cijene za trupce četinjača za cijelu
Češku republiku u mjesecu svibnju


Ivan Pleše — Lukeža:


Ivan Pleše-Lukeža, dipl. ing. šum
napisao je knjigu pod naslovom »SUMRAK
GORANSKIH ŠUMA«.
Knjigu je izdala Zelena akcija Zagreb
u svojoj biblioteci OBRAZOVANJE
ZA OKOLIŠ U HRVATSKOJ.


Ivan Pleše-Lukeža veliki je prijatelj
i ljubitelj prirode, posebice šuma Gorskoga
kotara, kojima je posvetio veliku
pozornost izabravši šumarsku struku,
kao vodilju kroz život, posvetivši se
struci čitavim bićem. Oštrim okom
upija od najranije mladosti krajolike
svoje okolice — nepregledne zelene
plohe šuma i svjetlo zelenilo košanica.
percepirajući promjene koje ga sve manje
oduševljavaju.


Lukežina knjiga predstavlja istovremeno
žal za nekadašnjim prirodnim bogatstvom
kao i vrlo promišljen projekt
za očuvanje i obnovu goranskih, ah i
drugih hrvatskih šuma. Odmah iza naslova
koji u potpunosti glasi »SUMRAK
GORANSKIH ŠUMA, EKOLOŠKA
PROBLEMATIKA DELNIČKOG
KRAJA« te uobičajenih podataka
o knjizi, autor ovako posvećuje
svoju knjigu:


»Posvećeno hrvatskoj djeci i našoj
goranskoj mladeži, tim kandidatima budućnosti,
sa željom da budu bolji od
nas, da uspiju više od nas, da poprave
ono što smo mi pokvarili, da pomire
pravce razvoja i iskon nastanka — u
prirodi, u okolini, u okolišu, u kulturi
življenja Čovjeka s Prirodom«.


Knjiga je tiskana na 120 stranica A5
formata te je podijeljena u 8 poglavlja
s uvodom i pogovorom. Predgovor
knjizi je napisao dr. Vladimir Lay, voditelj
spomenutoga projekta.


Poglavlja su: Mladi čuvari prirode -
Zelene patrole, Šumarstvo, Vode, Poljoprivreda,
Divljač, Otpadne tvari —
Kruti otpad, Turizam i iseljavanje.


ove godine: klasa I - 3824, klasa II


- 2641, klasa IIIA - 1379 i klasa IIIB
- 1126 Kč.
Za trupce listača redoslijed cijena je
sljedeći: I - 12265, II - 2478, - IIIA


- 1552 i IIIB - 1397 Kč. Uočljiva je
velika razlika između cijene I. i cijene
II. klase, ali to je pravilo; tako, npr.,
u studenome 1993. godine cijene su bile
11091 i 3151 Kč, a u prosincu iste godine
12167 i 4083 Kč, itd.
SUMRAK GORANSKIH ŠUMA


Knjiga je ilustrirana s 27 fotografija,
pretežito u boji te opremljena s 12 tablica,
5 grafikona, 3 karte i 11 crteža.
U Uvodu autor opisuje povijest onečišćenja
i zagađivanja okoliša vezano uz
čovjekov razvoj. Opisuje zagađenost
zraka na koju su kemičari upozoravali
već u prošlome stoljeću. U daljnjemu
tekstu opisuje današnje stanje okoliša,
a posebice stanje u nas, koje se iz dana
u dan sve više pogoršava.


Ivan Pleše-Lukeža potanko je obradio
najzanimljiviji dio biljnoga pokrova
svojega kraja - gorskokotarske šume.
Kao izvrstan poznavatelj struke on to
čini znalački, otkrivajući kroz opis goranskih
šuma njihovu ljepotu i vrijednost.
Upravo radi obilja šuma život u
tome kraju je prema autoru i težak i
lijep, pa citira i Hirza koji kaže: «...
šume su odzvanjale pjesmom težaka, a
na sve strane bilo je puno šumskih izvora.
«


Razdoblje između II. svjetskog rata
i Domovinskog rata opisuje autor kao
devastaciju šuma i razdoblje pseudoznanstvenoga
šumarstva gdje je sve
podređeno eksploataciji šuma, dok današnjoj
organizaciji šumarstva daje visoku
ocjenu navodeći da šumarska
struka dobiva ulogu uzgajivača, zaštitara
i čuvara šuma.


Autor opisuje šume s posebnom namjenom
kao i zaštićene biljne i životinjske
vrste Gorskoga kotara. U potpoglavlju
Ekološko propadanje šuma Lukeža
piše o njihovu teškom stanju. Iznoseći
podatke o opsegu sanitarnih
sječa te o padu postotka prirasta jele
i smreke govori o gospodarskim gubicima
od oko 5 milijuna DEM samo za
bivšu općinu Delnice.


Kao glavni uzrok propadanja šuma
autor navodi imisije štetnih tvari, a na


Uz tablimičan pregled cijena nalazi
se i tekstovni komentar. U njemu se
navode promjene u odnosu na prošli
mjesec iste pa i prethodne godine. Tako,
za mjesec travanj cijene četinjača
bile su za 1,5% niže. a listača za 1%
više. Međutim na promjene cijena za
trupce listače I. klase iako se i jače
razlikuju, komentara nema.


Oskar Piškorić


prvome mjestu sumporni dioksid, dušični
oksid i ozon. Svoje tvrdnje potkrepljuje
kartama, grafikonima i tablicama.


U poglavlju o vodama opisuje tekućice
Gorskoga kotara koje pripadaju
Crnomorskome i Jadranskome slivu
kao i njihovo ponašanje u krasu. Autor
nadalje opisuje opskrbu Gorskoga kotara
vodom te onečišćenost pojedinih
vodotoka.


U poglavlju o poljoprivredi daje podatke
o umiranju poljoprivrednih tala
koja gube mikrobiološku aktivnost.
Prema Ivanu Salopeku, dipl. ing. agr.,
aciditet kod poljoprivrednih tala toga
područja pao je od pH 7 na pH 3.


U poglavlju o divljači opisuje autor
autohtone vrste toga kraja i njihovo stanje
u svezi s promijenjenim staništima.
Upozorava da puževi, punoglavci i rakovi
ugibaju već pri pH 5,5 do pH 6.


Autor opisuje prilike u turizmu Gorskoga
kotara koji ima velike mogućnosti,
ali je danas nažalost zapušten
(Skrad, Fužine, Lokve, Delnice).


Migraciju stanovništva opisuje u
ozračju iseljavanja koje je u Gorskome
kotaru bilo uvijek nazočno. Današnji
trend iseljavanja vrlo je velik i prema
autoru potrebno ga je spriječiti.


Kao dobar pragmatičar autor daje na
kraju knjige dva priloga, opis obične
smreke i načine pošumljivanja kako ih
daje prof. Matić.


U svojoj knjizi »SUMRAK GORANSKIH
ŠUMA« Ivan Pleše-Lukeža,
delnički šumar, zaljubljenik u prirodu
i vjerni sljedbenik ekoloških misli,
dao je vrlo vrijedan prilog težnji za spašavanje
hrvatskih šuma i okoliša. Ova
knjiga daleko prelazi goranske okvire.


B. Prpić