DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 56     <-- 56 -->        PDF

AKTUALNO


KONCEPCIJA POTRAJNOG GOSPODARENJA
ŠUMAMA U SJEVERNOM I UMJERENOM


Pojam potrajnog gospodarenja šumama
na području sjeverne i umjerene
klimatske zone nije nov. Već 1713.
god. je Hans Carl von Carlowitz u svojoj
knjizi »Silviculture Oeconomica« izrazio
zabrinutost za budućnost europskih
šuma i prikazao metode gospodarenja
kojima bi se povećala njihova
produktivnost. Ipak koncept ekološkog
potrajnog gospodarenja šumama pojavio
se tek nedavno, posebice u zaključcima
»Konferencije UN o okolišu i razvoju
« (UN Conference of Environment
and Development — UNCED), Rio de
Janeiro 1992. god.


Na »Drugoj ministarskoj konferenciji


o zaštiti šuma u Europi« (Second Ministerial
Conference on the Protection of
Forest in Europe), Helsinki 1993., na
kojoj je bila nazočna i hrvatska delegacija,
te potpisala završni dokument, prihvaćena
je definicija potrajnog gospodarenja:
»Pod potrajnim gospodarenjem
podrazumijeva se nadzor iskorišćivanja
šuma i šumskog zemljišta na
takav način i takvim intenzitetom, da
se zadrži njihova biološka različnost,
produktivnost, mogućnost regeneracije,
vitalnost, te sposobnost ispunjavanja,
sada i u budućnosti, svojih ekonomskih
i socijalnih funkcija, na lokalnoj, nacionalnoj
i svjetskoj razini, bez uzrokovanja
oštećenja drugih ekosustava«.
Da se postigne potrajno gospodarenje
potrebito je utvrditi određene
smjernice na nacionalnoj i regionalnoj
razini. Iako su potrebna djelovanja u
raznim područjima različita, jer uz gusto
naseljene i onečišćene predjele nalazimo
i područja visokih planina i sjeverne
tajge s osjetljivim i krhkim ekosustavima,
ipak neke misli vodilje su
zajedničke. Te smjernice mogu na primjer
uključiti slijedeća stajališta, koja
su i prihvaćena na helsinškoj konferenciji:


1. Moraju se izbjegavati ona djelovanja
čovjeka, koja mogu dovesti, izravno
ili posredno, do nepovratne degradacije
šumskih tala, odnosno biljnog i životinjskog
svijeta i odgovarajućih koristi,
koje ovise o pedološkim uvjetima.
Treba pojačati nastojanja da se emisije
KLIMATSKOM PODRUČJU


onečišćavača zraka i plinova, koji uzrokuju
pojavu učinka staklenika, održe
ispod očekivane tolerantne razine šumskih
ekosustava. Šumski požari i onečišćenje
tla moraju biti pod pomnom
kontrolom.


2. Šumarska politika mora prihvatiti
dugoročnu narav šumskog gospodarstva,
te u državnim i privatnim šumama
odlučno poticati postupke koji pomažu
višestruke funkcije šuma i potrajno gospodarenje,
uključujući i očuvanje, odnosno
odgovarajuće unapređenje biološke
raznolikosti.
3. Gospodarenje šumama mora se
zasnivati na čvrstoj i dugoročnoj politici
i zakonodavstvu, usmjerenih na očuvanje
šumskih ekosustava.
4. Gospodarenje šumama treba se
zasnivati na periodično revidiranim planovima
i programima, na lokalnoj, regionalnoj
i racionalnoj razini, na izmjeri
šuma, na procjeni ekoloških utjecaja i
na znastvenim dostignućima i praktičnim
iskustvima.
5. Šumsko gospodarstvo treba
opskrbljivati narode i lokalno stanovništvo
s optimalnom kombinacijom dobara
i služnosti, do razine koja je odgovarajuća
ekonomski, ali i glede prilika
prirodnog okoliša. Treba podupirati višenamjensko
šumarstvo u svrhu poticanja
odgovarajuće ravnoteže među različitim
potrebana društva.
6. Postupci u gospodarenju šumama
trebaju voditi računa o zaštiti ekološke
osjetljivosti šume, o očuvanju prirodnih
i klimatskih uvjeta, površina s kulturnim
nasljeđem, o očuvanju krajolika,
očuvanju kakvoće i količine vode te o
održanju i razvijanju ostalih zaštitnih
funkcija šuma.
7. Šumsko gospodarstvo treba nastojati
održati, ako je moguće i poboljšati
stabilnost i vitalnost šumskih ekosustava,
njihovu sposobnost obnavljanja, otpornost
i prilagodljivost na vanjske
utjecaje, uključujući zaštitu od požara,
štetočina i bolesti, divljači te drugih uzročnika
oštećenja kao što su prekomjerna
paša i neregularni brst.
8. U gospodarenju postojećim šumama,
te kod osnivanja novih šuma, izabrane
vrste drveća trebaju odgovarati
lokalnim prilikama i biti otporne na klimatske
i druge ekstremne utjecaje, kao
što su insekti, bolesti i moguće klimatske
promjene. Pošumljavanjima se ne
smije negativno utjecati na ekološki zanimljiva
i vrijedna autoktona staništa i
krajolike.
9. Domaćim vrstama i lokalnim provenijencijama
drveća, treba dati prednost
gdje je to odgovarajuće. Uporabu
vrsta drveća, provenijencija, varijeteta
ili ekotipova izvan njihovog prirodnog
areala treba izbjegavati, posebice ako
to negativno utječe na važne i vrijedne
autoktone ekosustave, floru i faunu.
10. U područjima potrošnje i gomilanja
otpadaka, treba poticati recikliranje
i uporabu šumskih proizvoda za proizvodnju
energije, kako bi se smanjio
problem odlaganja smeća, a povećale
mogućnosti da proizvodi šumarstva zamijene
proizvode iz neobnovljivih izvora.
11. Treba podupirati povećanje svijesti
i razumijevanje pučanstva o potrebi
potrajnog gospodarenja, šumarskoj
praksi i šumoposjednicima trebaju
biti na raspoloženju informacije i mogućnosti
školovanja o konceptu i metodama
uvođenja potrajnog gospodarenja.
Mnogo je učinjeno na definiranju kriterija
i indikatora kojima bi se procijenilo
kako razne zemlje provode načela
potrajnog gospodarenja u šumarstvu.
Europski kriteriji i najprikladniji kvantitativni
pokazatelji za potrajnost šumskog
gospodarenja prihvaćeni su na
»Prvom sastanku eksperata helsinške
Konferencije« (The First Expert Follow
up Meeting of the Helsinki Conference)
Ženeva, lipanj 1994. god. Vrlo djelatna
bila je »Međudržavna radna grupa


o kriterijima i indikatorima za očuvanje
i potrajno gospodarenje šumama u sjevernom
i umjerenom području« (The
Inter-Governmental Working Group
on Criteria and Indicators for the Conservation
and Sustainable Management