DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 57     <-- 57 -->        PDF

of Temperate and Boreal Forests), koju 2. Održanje zdravlja i vitalnosti šumKoličinski
i opisni indikatori vredje
inicirala Kanada i koja se sastoji veskih
ekosustava. nuju postignuća u potrajnom gospodaćinom
od neeuropskih država. Ta radna renju unutar tih kriterija. IUFRO i nje


3. Održanje i poticanje proizvodnih
grupa održala je sastanke u Montrealu, gova članice igraju važnu ulogu u usta


funkcija šuma (drvo i nedrvni proizvo


Ženevi i New Delhi-u, Nije mi poznato novljavanju kriterija i indikatora za po


di).


da li su na tim sastancima sudjelovali trajno gospodarenje u sjevernim, umje


4. Održanje, čuvanje i odgovarajuće
i hrvatski šumarski stručnjaci. Bilo bi renim i tropskim šumama na znanstve


poboljšanje biološke raznolikosti u


poželjno da hrvatska stručna javnost o noj osnovi. Također je važna uloga
tome bude obaviještena. šumskim ekosustavima. znanstvenih organizacija kod uspostave


5. Održanje i odgovarajuće poboljšaglobalne
mreže za praćenje postupaka
Europski kriteriji prihvaćeni u Že


nje zaštitinih funkcija u gospodarenju gospodarenja šumama.


nevi su:


šumama (tlo i voda).


1. Održanje i odgovarajuće povećaPrema
IUFRO NEWS Vol. 23/3 1994.
nje površina šuma i njihov doprinos 6. Održanje drugih socijalno-gospo


globalnom ciklusu ugljika. darskih funkcija i uvjeta.


Zvonimir Kalafadžić


Prva godina rada sveeuropske
šumarske znanstvene ustanove
»EUROPSKI ŠUMARSKI INSTITUT«
(EUROPEAN FOREST INSTITUTE-EFI),
Joensuu. Finska


Početkom 1993. godine počeo je djeIlovom
korišćenju. Prioritetna područja ta. Tijekom prve godine rada EFI je
lovati Europski Šumarski Institut (Euistraživanja
i razvoja su: potrajnost šuorganizirao
više međunarodnih seminaropean
Forest Institute - EFI) u Juen-ma, šumarstvo i moguće promjene glora,
te je izdao tri studije u seriji »Worsuu.
Finska, kao projekt Ministarstva balne klime, strukturne promjene na king paper« i jednu studiju u seriji »Re


poljodjelstva i šumarstva Finske. Akt tržištima šumskih proizvoda (drvo i search Report«.
o osnivanju potpisalo je u rujnu 1993. ostali proizvodi) i šumskih služnosti,


EFI je zanimljiv forum za europske


godine 12 ustanova iz 10 europskih zeanaliza
šumarske politike, informacijski


šumarske istraživače jer pruža moguć


malja. O osnivanju EFI izvijestio je To-servis i metodologija istraživanja za


nosti za suradnju ili za zajedničke pro


manić u Šumarskom listu br. 3—5, sektor šumarstva. EFI djeluje kroz koo


jekte u mnogim šumarskim znanstve


1993. peraciju s drugim internacionalnim i na


nim disciplinama. Za hrvatske šumar


Sada EFI ima 22 punopravna i 2 pricionalnim
organizacijama. Istraživanja


ske znanstveno-istraživačke ustanove i


družena Instituta — člana. Godišnji sase
provode u matičnoj ustanovi u Joen


znanstvenike bila bi od velike koristi


stanak članova Instituta nazvan Konfesuu
i/ili institutima - članicama. Prora


suradnja s EFI, bilo da postanu puno


rencija (Conference) je najviše tijelo inčun
za 1995. god. iznosi 7,4 mil. finskih


pravi članovi ili pridruženi članovi, bilo


stituta za donošenje odluka o programu maraka, što je oko 1,5 mil. $. Sredstva


da sudjeluju u organiziranju zajedničkih


djelovanja, proračuna, zaključnom ravećinom
osigurava finsko Ministarstvo


istraživačkih programa. U suradnji s


čunu, postavljanju članova uprave i dr. poljodjelstva i šumarstva, ali se očekuje


EFI dostignuća hrvatske šumarske zna


Prvi sastanak Konferencije održan je 1. povećanje vanjskih izvora financiranja.


nosti mogla bi se na najbolji način po


i 2. rujna 1994. godine, na kojem je Tijekom vremena se planira samostalno


kazati europskoj javnosti. Hrvatske šu


dan pregled rada tijekom prve godine financiranje EFI.


marske znanstvene ustanove trebale bi


djelovanja te doneseni planovi za bu


potaknuti djelovanje u tom smislu.


dućnost. Najveći dugoročni projekti u tijeku


Uključivanje u europska kretanja kori


Svrha EFI je provođenje istraživanja su: banka podataka za europsko šumar


stilo bi Hrvatskoj i na političkom polju.


na polju šumarske politike, uključujući stvo, trendovi rasta europskih šuma,


Znanost se jedino može potvrditi sudje


aspekt očuvanja okoliša, zatim iz ekometodologija
za procjenu biološke raz


lovanjem u međunarodnom okruženju,


logije, višenamjenskog korišćenja šuličnosti
šuma i odnos prema korišćenju


zatvaranje u svoje dvorište dovodi do


ma, inventarizacije šumskog bogatstva izvora drva i zaštiti okoliša u pet europ


samozadovoljstva i stagnacije.


i zdravstvenog stanja šuma Europe, zaskih
zemalja i SAD, utjecaj korišćenja
tim opskrbe i potražnje drva i drugih zemljišta za biološku različnost. Proproizvoda
šume, te izrade prognoza o gram uključuje i određeni broj kratkoPrema
IUFRO NEWS Vol. 23/3 1994.
budućem razvoju europskih šuma i nji-ročnih istraživačkih i razvojnih projeka-Zvonimir Kalafadžić


NAZIVLJE ZA EUROPSKE ŠUMARSKE KARTE


Vjerodostojni podaci o šumskom boće
surađivati u prikupljanju podataka i je potpisala i Republika Hrvatska.
gatstvu neophodni su za ustanovljavau
izdavanju periodičkih izvješća u svrhu Preko 50 europskih specijalista za
nje i nadzor zdravstvenog stanja šuma, ostvarenja zaštite šuma i potrajnog goGIS
(geografski informacijski sustav) i
te za praćenje programa pošumljavanja. spodarenja u njima«, a u skladu s rezodaljinska
istraživanja sudjelovalo je u
Paneuropski šumarski informacijski sulucijom
»Helsinške ministarske KonfeEuropskom
Šumarskom Institutu (Eustav
je neophodno sredstvo za prosurencije
o zaštiti šuma u Europi« (The ropean Forestry Institute — EFI) Joenđivanje
zaštite biološke različitosti i po-Helsinki Ministerial Conference on the suu, Finska, od 13. do 15. lipnja 1994.
trajnog gospodarenja u šumama. VeProtection
of Forests in Europe), Helna
savjetovanju pod naslovom »Oblikoćina
europskih zemalja, obvezala se da sinki, Finska, 16. —17. lipanj 1993., koji vanje sustava nazivlja za europsko šu