DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 59     <-- 59 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


4. sjednice UPRAVNOG ODBORA
Hrvatskoga šumarskog društva u proširenom
sastavu, održane 27. listopada
1994. godine na području Uprave šuma
Bjelovar, šumarije Vrbovec u objektu
(mjestu) Fuka.
Nazočni: Prof. dr. Slavko Matić,
prof. dr. Joso Vukelić, dr. Joso Gračan,
prof. dr. Branimir Prpić, mr.
Darko Beuk, mr. Ivan Pentek, Tomica
Lešković, dipl. inž. Božidar Longin,
dipl. inž. Željko Perković, dipl. inž.
Zvonko Rožić, dipl. inž. Nadan Sirotić,
dipl. inž. Tomislav Starčević, dipl. inž.
Robert Crnković, dipl. inž. Darko Fekeža,
dipl. inž. Edo Kalajdžić, dipl. inž.
Željko Marman, dipl. inž. Podnar Vlatko,
dipl. inž. Stipetić Mario, dipl. inž.
Šarčević Slavko, dipl. inž. Adam Zahirović,
dipl. inž. Ivan Maričević, dipl.
inž. Vlatka Antonić, Durda Belić i Đuro
Kauzlarić, dipl. inž.


Slavko Matić, predsjednik, pozdravlja
nazočne i predlaže Dnevni red


4. sjednice Upravnog odbora, koji se
prihvaća bez izmjena i dopuna. Zahvaljuje
se svim nazočnima na velikom
odazivu i izražava uvjerenje da ćemo
putem Hrvatskoga šumarskog društva
uspjeti angažirati potencijalne nositelje
šumarske znanosti i struke u korist očuvanja
i unapređenja svih vrijednosti
koje šuma može osigurati našem čovjeku
i okolišu u lijepoj našoj domovini.
Time ćemo nastaviti kontinuitet uspješno
organiziranog djelovanja HŠD-a
kroz više generacija šumara — u vremenu
od 1846. do ovih naših dana.
Đuro Kauzlarić, upravitelj šumarije
Vrbovec, pozdravio je sve nazočne
i izrazio posebno zadovoljstvo što se
ova sjednica održava na području gdje
se šumarska znanost i praksa uspješno
nadopunjuju. S nekoliko osnovnih podataka
o šumama i uvjetima gospodarenja
upoznao je nazočne i zaželio im
uspješan rad i ugodan boravak.


DNEVNI RED


1.
Prihvaćanje ZAPISNIKA 3. sjednice
Upravnog odbora HŠD-a.
2.
Razmatranje Izvješća o poslovanju
za razdoblje siječanj - rujan 1994.
ZAPISNIK


godine i donošenje odgovarajućih
odluka.


3.
Pripreme za održavanje 99. Skupštine
Hrvatskoga šumarskog društva:
— Vrijeme održavanja (datum)?
— Mjesto održavanja?
— Dnevni red - prijedlog?
— Organizacijska pitanja
4.
Rasprava o NACRTU PROGRAMA
RADA ZA OBILJEŽAVANJE
150. OBLJETNICE HRVATSKOGA
ŠUMARSKOG
DRUŠTVA I 120. OBLJETNICE
ŠUMARSKOG LISTA.
5.
Rasprava O STATUTU I PRAVILNIKU
HRVATSKE AKADEMIJE
ŠUMARSKE ZNANOSTI.
6.
Natječaj za TAJNIKA HŠD-a.
7.
Aktualna pitanja.
Ad. 1.
Slavko Matić, otvara raspravu i poziva
nazočne da daju primjedbe na sadržaj
Zapisnika. Nakon kratkog pregleda
sadržaja i napomena koje je dao
Ivan Maričević i rasprava tijekom sjednice
koje su se odnosile i na sadržaj u
Zapisniku, prihvaćen je predloženi
tekst, bez posebnih primjedbi.


Ad. 2.
Vlatka Antonić, ukratko se osvrće
na ukupno ostvarene PRIHODE I
RASHODE s posebnim objašnjenjem
važnijih stavaka u priloženom pregledu


o Izvršenju financijskog plana u vremenu
od 1. I. 1994. - 30. 9. 1994.
Također iznosi podatke iz priloženog
Popisa dužnika s 30. 9. 1994. godine
(vidi priloge).
Ivan Maričević, napominje da je
obavio razgovor s ravnateljem instituta
IRMO, s predstavnicima »Hrvatskih
šuma«, Exportdrva i Knjižnice grada
Zagreba, te s odvjetnicom koja zastupa
naš interes u sporu koji se vodi kod
nadležnog suda u Zagrebu, zbog iseljenja
Fakulteta kemijskog inženjerstva i
tehnologije.


Mladen Figurić, i Slavko Matić
upoznali su rektora Šunjića o našim
opravdanimn razlozima radi kojih Fa


kultet kem. inž. . . . treba iseliti iz Šumarskog
doma.


Joso Gračan , treba prihvatiti izvješće
o poslovanju s tim da se nastave
aktivnosti, koje se odnose na rješavanje
pitanja poslovnog prostora u Šumarskom
domu. Mišljenja je da bi trebalo
angažirati odvjetnika, koji bi uspješnije
i stručnije zastupao naše interese.


Slavko Matić, predlaže da se prihvati
izvješće o poslovanju, te primi na
znanje informacija tajnika o razgovorima,
koje je obavio s napred navedenim
predstavnicima koji koriste određeni
poslovni prostor u Šumarskom domu.


Nakon rasprave prihvaćeno je:


— Izvješće o poslovanju za siječanj
— rujan 1994. godine i informacija tajnika
o pitanjima koja se odnose i na
održavanje Šumarskog doma,
— Izvješće o radovima na uređenju
DVORIŠTA »ŠUMARSKOG DOMA
«, (vidi prilog),
— S JP »Hrvatske šume« potpisati
ugovor o uređenju dijela podrumskog
prostora prema verificiranoj projektnoj
dokumentaciji, s tim da se zakupnina
po m2 utvrđuje u iznosu 50% visine
zakupnine po m2 u prizemlju, prvom i
drugom katu. Koncesija se ugovorom
može utvrditi do 20 godina, što znači
da se po isteku toga roka sklapaju novi
ugovori o Zakupu, s pravom prvenstva
»Hrv. šuma« pod istim uvjetima, koje
će nuditi drugi zainteresirani.
— Plaće uposlenih u Stručnoj službi
i u narednom razdoblju obračunati u
skladu ranijih odluka o ostvarivanju Financijskog
plana u odnosu na ukupne
rezultate.
— Obaviti redovne postupke za naplatu
dugovanja, posebno za potraživanja
od Fakulteta kemijskog inženjerstva
i tehnologije.
Ad. 3.
Slavko Matić, otvaram raspravu o
Pripremama za održavanje 99. Skupštine
Hrvatskoga šumarskog društva. U
prilogu poziva primili ste Nacrt dnevnog
reda i odmah želim istaći pitanja
na koja treba odgovoriti i utvrditi vrijeme
(datum) održavanja, mjesto, Prijedlog
dnevnog reda i Organizacijski
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 60     <-- 60 -->        PDF

odbor za pripreme i održavanje 99.
Skupštine HŠD-a i dr.


Tomislav Starčević, mišljenja
sam da bi trebalo stvoriti preduvjete
da u radu 99. Skupštine sudjeluje što
veći broj članova iz svih naših Županija.
Predlažem da Org. odbor, kojega
ćemo imenovati obavi sve pripreme za
održavanje 22. prosinca 1994. u Križevcima
u »Hrvatskom domu«, koji može
primiti veći broj sudionika. Time bi uz
poseban PROGRAM s kulturnim i dr
sadržajem i simbolično obilježili mjesto
posijanog sjemena i korjenja, gdje je
počelo rasti stablo šumarske znanosti,
struke i prakse, koje i dalje njegujemo
i čuvamo s uvjerenjem da ce ono u
ovim novim uvjetima još brže rasti (po
količini, kvaliteti i vrijednosti) zajedno
s našom lijepom.


Mislim da bi se u radu Skupštine na
određen način trebalo govoriti i o aktualnim
pitanjima šumsko-uzgojnih radova
i zaštite šuma


Nakon rasprave o nacrtu DNEVNOG
REDA u kojoj je sudjelovalo više
sudionika prihvaćeni su prijedlozi:


— Da Organizacijski odbor za pripremu
i održavanje 99. Skupštine sačinjavaju:
Slavko Matic, Mladen Figurić
Tomislav Starčević, Joso Gračan, Branimir
Prpić. Joso Vukelić i Ivan Marice
vić.
— Da se uputi pismo svim Šumaiskim
društvima u kojem se predlaže da
do 8. prosinca 1994. godine dostave
kratka izvješća o radu i svoju suglasnost
o mjestu, datumu i prijedlogu dnevnog
reda za održavanje 99. Skupštine Hrvatskoga
šumarskog društva 22. prosinca
1994. godine u Križevcima, te približan
broj članova — delegata, koji će
doći na Skupštinu.
— Da se za 6. točku Dnevnog reda
99. Skupštine pripremi predstavljanje
knjige foto monografije: »ŠUME
NAŠE HRVATSKE«.
Ad. 4.
Joso Gračan, dao je kratki osvrt
na sadržaj Nacrta Programa rada za
obilježavanje 150. i 120. obljetnice. Između
ostalog obavijestio nas je da je
u prethodnim razgovorima predloženo
da se zamoli predsjednika Republike
Hrvatske za pokrovitelja naših Obljet


nica, te da će se do održavanja 99.
Skupštine o tome dati određenije informacije,
kao i druge odgovore na pitanja
koja se već sada postavljaju. Radna
grupa mora u što kraćem vremenu utvrditi
poslove i zadatke po prioritetu i
nositelji za njihovu pravovremenu realizaciju.


1; raspravi je između ostaloga naglašeno
da se tijekom priprema za obilježavanje
ovih obljetnica kroz različite
aktivnosti istaknu imena ljudi i događaj?
koji su bitno utjecali na unapređenje
šumarstva i drvne tehnologije na našim
prostorima Trojedne kraljevine Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije do današnjih
dana. Nacrt Programa . . . objavljen je
u Šumarskom listu broj 5—6, 1994. g.
str, 198 i 199.


Ad 5.
Slavko Matić. umjesto Figurica koji
je zadužen za obavljanje priprema za
osnivanje Hrvatske akademije šumarskih
znanosti, izvješćuje da su za izradu
nacrta STATUTA I PRAVILNIKA
korišteni dokumenti Tehničke akademije
i drugih ranije osnovanih
Potrebito je nakon rasprave imenovati
radnu grupu, koja će u ime HŠD-a
nastaviti daljnje pripreme, što znači organizirali
rasprave i utvrđivanje stavova
za donošenje odluka naših znanstvenih
i stručnih institucija, a posebice organa
Hrvatskoga šumarskog društva (Upravnog
odbora i Skupštine).
U rasjiravi je između ostalog naglašeno:


- Osnivanje HAŠZ-i nije u suprotnosti
s FAZU. Naši istaknuti znanstvenici
— stručnjaci po određenim kriterijima
u ograničenom broju bih su članovi
HAZU, kao što i sada iz naših
redova imamo dva akademika.
— Imamo dosta naših istaknutih
znanstvenika i stručnjaka, koji će kao
članovi naše akademije zajedno sa suradnicima
osigurati potreban utjecaj na
razvoj šumarske znanosti i njenu primjenu.
- Da se na 99. Skupštini utvrde
određeni stavovi struke, koji se odnose
na osnivanje HAŠZ-a
— Da se u Šumarskom listu izvijesti
struku o aktivnostima i bitnim činiteljima,
koji nas obvezuju na osnivanje
HAŠZ-i.
— Da se u Statui unese mogućnost
primanja u HAŠZ-i i istaknuti stručnjaci
iz šumarske prakse.
Ad. 6.
Prihvaćen je prijedlog s obrazloženjem
da se objavi NATJEČAJ za obavljanje
poslova POSLOVNOG TAJ
N1KA Hrvatskoga šumarskog društva
u Vjesniku i Večernjem listu.


Komisija za provedbu natječaja: Matic,
Gračan i Prpić.
Ad. 7.


Branimir Prpić, predlaže visinu autorskih
honorara za poslove tiskanja
Šumarskog lista u neto iznosima.


-
redakcijsko djelo glavnog
urednika str. la 15,00 kn
-
redakcijsko djelo tehničkog
urednika str. la 20,00 kn
-
pisana djela str. la 25,00 kr>
-
lektura str. la 10,00 kn
-
grafičko uređenje
(špigl) str. la 25,00 kn
-
recenzija tuzemstvo
(znanstvenog članka) 365.37 kn
-
recenzija inozemstvo
(znanstvenog čiankaj 548,06 kn
-
recenzija stručnog
članka 182,69 kn
Prijedlog je prihvaćen


Prihvaća se informacija Ede Kalaj
džica kao i Božidara Longina o aktivnostima
Šumarskog društva Osijek i Šumarskog
društva Split.


Pretplata za Šumarski list za 1995.
godinu ostaje ista kao u 1994 godini.


Prihvaća se prijedlog da Komisija za
popis sredstava i to:


— materijalne imovine.
-
novca na računima i u blagajni.
- potraživanja i obveze s 31. 12.
1994. radi u sastavu: Oskar Piškoric.
predsjednik, Pavao Vojt. član i Đurđa
Belić, član.
Zapisnik sastavio:
Ivan Maričević, dipl. inž v.r.


Predsjednik
Upravnog odbora
Prof. dr. Slavko Matić, v.r.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 61     <-- 61 -->        PDF

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO


99.
SKUPŠTINA
DNEVNI RED - Nacrt prijedloga


1.
Otvaranje 99. Skupštine: predsjednik. c) Izvješće o poslovanju — Završni đivanje prijedloga za Osnivanje Hr—
izbor
Radnog predsjedništva, račun 1993. godine i kratki vatske akademije Šumarskih znanozapisničara,
dva ovjerovitelja. osvrt na ostvarene rezultate sti.
— izbor
komisije za zaključke. u 1994. godini. 6. Rasprava i prihvaćanje: Izvješćad) Izvješće Nadzornog odbora.
Nacrta Fin. plana i Programa rada


2.
Uvodno izlaganje o radu za raz4.
Nacr Financijskog plana za 1995. goza
1995.
doblje između 98. i 99. Skupštine dinu.
7.
Prihvaćanje Prijedloga komisije za
HŠD-a.


5. Nacrt Programa rada za 1995. godizaključke.
a) Izvješće tajnika, nu. Nacrt programa rada za obiljeb)
Izvješće glavnog urednika Šužvanje
150. obljetnice HŠD-a i 120. 8. Predstavljanje fotomonografije
marskog lista, obljetnice Šumarskog lista, te utvr
»ŠUME NAŠE HRVATSKE«.


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
Zagreb
Trg Mažuranića 11


1.
ŠUMARSKIM DRUŠTVIMA - SVIMA 2.
ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA HŠD-a
PREDMET: 99. SKUPŠTINA Hrvatskog
šumarskog društva


— pripreme za održavanje
Na 4. sjednici UPRAVNOG ODBORA HŠD-a održanoj 27. listopada 1994. godine donesena je Odluka da se odmah
pristupi pripremama za održavanje 99. SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA.
Prihvaćeni su prijedlozi nakon svestrane rasprave (kao teze za raspravu u Šumarskim društvima):


1.
99. SKUPŠTINU Hrvatskoga Šumarskog društva održati u drugoj polovici prosinca (22. XII. 1994.) ove godine.
2.
Prijedlog dnevnog reda — vidi PRILOG.
3.
Mjesto održavanja KRIŽEVCI »Hrvatski dom«.
4. Da se u skladu STATUTA Hrvatskoga Šumarskog društva, prihvaćenog 20. lipnja 1991. g. na 96. Skupštini HŠD-a
pristupi pripremama za održavanje 99. skupštine HŠD-a. (Šumarski list br. 10—12/1991.).
Neovisno od člana 29. STATUTA 99. SKUPŠTINU će sačinjavati DELEGACIJE - delegati ŠUMARSKIH DRUŠTAVA
u slobodno određenom broju članova, koji će sudjelovati u radu Skupštine.
Članovi UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA sudjeluju u radu Skupštine kao delegati.
Predlažemo ŠUMARSKIM DRUŠTVIMA da do 8. prosinca 1994. g. dostave na adresu Hrvatskoga Šumarskog društva
Zagreb, Trg Mažuranića 11:


a) PRIMJEDBE, DOPUNE I IZMJENE na predloženi DNEVNI RED 99. Skupštine, vrijeme i mjesto održavanja,
b) Ime i prezime predsjednika (zanimanje, poduzeće, adresa, br. telefona) ŠUMARSKOG DRUŠTVA,
c) Koliko će članova Vašeg ŠUMARSKOG DRUŠTVA sudjelovati u radu 99. Skupštine,
d) KRATKO IZVJEŠČE O RADU.


Svakako očekujemo da određeni organi ŠUMARSKIH DRUŠTAVA do navedenog datuma organiziraju određene
aktivnosti i da nam u zadanom vremenu dostave potrebne podatke i izvješća.


Znanja radi obavješćujemo Vas, da su Članovi Upravnog odbora i predstavnici Društava koji su sudjelovali u radu


4.
sjednice izrazili želju da u radu 99. Skupštine sudjeluje primjeran broj članova iz svakog našeg Društva.
Predlažemo da zajedno s članovima koji obavljaju odgovorne poslove u Upravama šuma — Šumarijama i Poduzećima
prerade drva osigurate nužna sredstva za dolazak, po Vama dogovorenom broju članova 99. Skupštinu Hrvatskoga šumarskog
društva.


Svakako da će se broj sudionika kretati u različitom broju od (10-30) pa u nekim slučajevima i više, ako se dolazi
posebnim autobusima.


Za
eventualne informacije možete se obratiti na telefon/fax 01/444-206.


Predsjednik
Prof. dr. Slavko Matić
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 62     <-- 62 -->        PDF

IZVJEŠĆE


O RADOVIMA NA UREĐENJU DVORIŠTA »ŠUMARSKOG DOMA*


Prema ugovoru br. 17/94. od 21. VII


94. g. zaključen između HŠD-a i izvođača
ZIM´ 70 za uređenje dvorišta »Šumarskog
doma«, predviđen je iznos od
30.558,00 kn.
Radovi su prema ugovoru izvršeni
prije mjesec dana, ali ukazala se potreba
izvođenja nekih radova koji su
bili predviđeni troškovnikom te izostavljeni
kod ugovaranja, kao i potreba izvođenja
dodatnih radova, a to su:


1 — Izvedeno je kompletno čišćenje
dvorišta prema stavki 1. troškovnika
(osim čišćenja plohe dvorišta odvežena
je grad. šuta s tri deponija u dvorištu
od adaptacije HRVATSKIH ŠUMA),
tako predlažem da se prizna vrijednost
st. 1. u iznosu 70%, što je vrijednost
od = 7.021,00 kn,


2 - Kod stavke 6. troškovnika (razbijanje
temelja) predlažem da se prizna


otežani rad kod razbijanja, jer su temelji
izvedeni u armiranom betonu, što
iznosi povećanje od 50%, 5.000 x 1,5 =
7.500,00 kn, dodatno priznati 2.500 kn,


3 — Potrebno je izvesti rušenje stabala,
a samim tim i priznati vrijednost
radova u iznosu = 4.710 kn.


Rekapitulacija dodatnih radova iznosi:
14.231,00 kuna
Branko Halapija d.i.a.


IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA U VREMENU OD 1. 1. 1994. 30.
9. 1994.
Red. br. SADRŽA J Planirano Ostvareno Indeks
A. PRIHODI
1.2.3.4.5.
Prihodi od pretplate i prodaje Š. L., separata i oglasa
Prihodi od zakupnina
Ostali prihosi
Dotacije Ministarstva znanosti
Preneseni višak prihoda iz 1993.
Ukupno prihodi
82.500,00
442.725,00
26.250,00
15.000,00
8.132,25
574.607,25123.453,55
403.466,79
16.777,21
39.286.00
8.132,25
591.115,80
149,64
91,13
63,91
261,90
100,00
102,87
B. RASHODI
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.
Materijal za održavanje čistoće, kancelarijski materijal i dr.
Sitan inventar
Knjižnica, struč. lit. publ. i dr.
Utrošena energija
Poštansko telefonski troškovi
Transportne usluge
Troškovi invest, održav. zgrade
Komunalne naknade
Troškovi tiskanja Šum. lista, separata i prijevodi
Ostale neproizvodne usluge
Izdaci za reprezentaciju
Amortizacija
Ostali materijalni troškovi
Naknade za usluge ZAP-u
Premija osiguranja
Dnevnice i putni troškovi
Autorski honorari
Plaće
Porezi i doprinosi
Ostali porezi
Pomoći i dotacije
13.500,00
2.250,00
7.500,00
9.000,00
9.748,00
1.500,00
130.146,15
7.500
119.622,00
6.000,00
9.000,00
11.250,00
22.500,00
1.500,00
15.000,00
9.000,00
13.800,00
65.465,00
58.695,60
58.630,50
3.000,00
17.074,33
-
1.171,90
8.430,63
6.144,07
853,00
182.831,50
8.497,88
84.266,85
8.838,88
6.122,89
-
21.654,56
1.299,76
527,36
2.301,88
9.561,69
62.901,85
58.473,78
38.901,99
622,87
126,48
-
15,63
93,67
63,03
56,87
140,48
113,31
70,44
147,31
68,03
-
96,24
86,65
3,52
25,58
69,29
96,08
99,62
66,35
20,76
Ukupno rashodi 574.607,25 520.477,67 90,58
Rekapitulacija
Planirano
Ostvareno
Za prijenos u iduće razdoblje
574.607,25
574.607,25
-
591.115,80
520.477,67
70.638,13
102,87
90,58
-


POPIS DUŽNIKA S 30. 9. 1994. GODINE
Red. Red.


SADRŽAJ Rn. br. Kuna
SADRŽAJ Rn. br. Kuna


br.
br.


1.
Pojedinci kupci za Š. L. 1993. 2.052,74 6 Institut za zemlje u razvoju Zagreb 183 11.521,22
2.
»Hrvatske šume« direkcija Zagreb 193 15.055,60 7 Institut za zemlje u razvoju Zagreb 184 1.185.64
»Hrvatske šume« direkcija Zagreb 192 67.269,34 8 Fakultet kemijskog inženjerstva i
3.
»Mladost« Zagreb 115 498,16 tehnologije Zagreb u vremenu od
4.
»Exportdrvo« Zagreb 153 4.219,93 1. 1. 94. - 30. 9. 94. 64.118,25
»Exportdrvo« Zagreb 154 4.881,16
Ukupno
170.891,36


5.
»Hrvatske šume« direkcija Zagreb 195 89,32