DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 6     <-- 6 -->        PDF

S. Bojanin, A. P. B. Krpan: EKSPLOATACIJA SUMA PRI RAZLIČITIM RADNIM UVJETIMA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 271-282
Struktura drvne zalihe i iskorištene drvne mase po vrstama drveća u šumama Hrvatske


Baumartenverteilung des Holzvorrats und ausgeformter Holzmasse, in Waldern Kroatiens Tab. 1


Listače — Laubholzer Četinjače — Nadelholzer
Vrste drva
Baumarten
Ukupno
Total
Suma
listača
Summe der
Laubh.
Bukva
Buche
Hrast
Eiche
Ostale
tvrde list.
Ubrige h.
Laubh.
Meke
listače
Weiche
Laubh.
Suma
četinjača
Summe der
Nadelh.
Jela i
smreka
Tanne u.
Fichte
Bor
Kiefer
%
Drvna zaliha
Holzvorrat 100 82,7 35,8 27,3 16,1 3,5 17,3 14,2 3,1
Izrađena
drvna masa
Ausgeformte
Holzmasse
100 85,3 35,4 22,3 23,6 4,0 14,7 14,0 0,7


U tablici 2 prikazana je struktura izrađenih drvnih izrađenog prostornog drva 37% čini industrijsko, a
sortimenata u državnim šumama u Hrvatskoj. 67% ogrjevno drvo.


U odnosu na ranije stanje udio prostornog drva Struktura sortimenata u zrelim sastojinama ovisi o
(ogrjevno i industrijsko drvo) smanjio se zbog provrsti
drveća. Postotak prostornog drva kod hrasta izmjena
zahtjeva standarda za drvo. Sada od ukupno nosi 20%, kod bukve 40%, kod jele i smreke 5%.


Struktura izrađenih drvnih sortimenata u državnim šumama Hrvatske


Verteilung der ausgeformten Holzsortimente in der Staatswaldern Kroatiens Tab. 2


Postotni udio
Sortimenti — Sortimente Prozentanteil
%


Tehničko oblo drvo Za preradu — fiir die Verarbeitung 53,5
Rundnutzholz Za direktnu upotrebu — fiir direktes Gebrauch 6,7


Tesano i cijepano drvo — Behautes und gespaltetes Holz 3,1


Industrijsko drvo - Industrieholz 12,2


Ogrjevno drvo — Brennholz 24,5


Ukupno — Total 100,0


50


Starost sastojine, god. - Bestandesalter, Jahre


45


E 40


« E


«° 35


A to


(0 0)
30


to E


»i 25 --x — Hrast-Eiche


E"i2


20


D 0) -° — Bukva -Buche
EL


«oS
jj) 0) 15


E-o


2Q


10


Q-X


_n 5 i


w


0


20 30 40 50 60 70 80 90 100 110


SI. 1: Prsni promjeri srednjih stabala u sastojinama bukve i hrasta kod raznih starosti
Abb. 1: BHD des Mittelstammes in bestimten Bestandesaltern in Buchen- und Eichenbestdnden