DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 10     <-- 10 -->        PDF

O. Piškorić: PRVI PREDSJEDNIK HRVATSKO-SLAVONSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA - ANTUN TOMIĆ... Šumarski list br. 11-12, CXVIII (1994), 331-337
to može imati za posljedicu ogoljenje kraških terena.
Ne slaže se s takvim poslom ni zbog toga što je navedena
milijunska zarada ostala uglavnom u džepu kupca
palica, dok su izrađivači, uglavnom pastiri, od toga
dobili vrlo malo. Tu se, dakle, Tomić očituje i kao
zaštitnik slabih kao čovjek koji teži ka gospodarskoj
i socijalnoj jednakosti.


U članku »Prirastak drva na temelju skrižaljke o
dohodku; odnošaj toga prirasta prema popriečnom prirastu
sječne dobi i prema normalnoj zalihi uređene
šume« (1877. br. 3, str. 201-216) upućuje, kako se
dohodovne skrižaljke Rudolf a Feistmantela iz 1857.
godine mogu koristiti za konkretne sastojine.


O TOMIĆU JE PISANO


Tomić je hrvatski šumar s najviše biografskih jedinica
o njegovom djelovanju, a posebice je zabilježena
njegova racionalna metoda uređivanja šuma.


U Šumarskom listu Tomiću su posvećene tri bibliografske
jedinice:
1883. godine, br. 1, str. 3-8 F. Kesterčanek:
Ante Tomić — povodom 80-godišnjice života.


1893, br. 1. str. 4-5. - V. R. č. (V. Rački):
Veteran hrvatskih šumara — povodom 90-godišnjice
života.


1894. Tomić Ante. Br. 1, str. 116.


1925. A. Ugrenović: Iz istorije našeg šumarstva,
br. 1. str. 5-16, br. 2. str. 63-73, br. str. 164-175,


Isti: Tri šumara starine. Pola stoljeća šumarstva.
Zagreb 1926, str. 107-114.


Tri šumara starine su Kos, Šporer i Tomić i
svaki je posebno prikazan, iz naslova »Iz istorije našega
šumarstva« ne može se ni nazrijeti da je tu zapravo
prikazana povijest Hrvatskog šumarskog društva kada
je ono djelovalo kao »Odsek šumarski Hrvatsko-slavonskog
gospodarskog društva«, pa se u kontekstu
nalazi i djelovanje Tomića kao društvenog člana.


Kesterčanek je u biografiju unio i podatak iz
kojeg se može zaključiti kakav je odnos bio Tomića
kao suradnika i rukovoditelja: »U Beloj crkvi ostao
je Tomić sve do konca travnja g. 1860, odkuda ga
premjestiše kao šumarnika u Karansebeš. Tu je Tomić
na dne 1. veljače g. 1867. slavio znamenitu i riedku
svečanost, naime četrdeset godišnjicu, zaslužnog
i revnim mu djelovanja u šumarskoj struci. Koli je
pako već onda bio u svojih sudrugovah obljubljen dokazuje
i liepo slavje koje mu spomenutom sgodom
prirediše. Šumarsko mu osoblje bo tom sgodom posveti
prekrasan pokal iz srebra sa šumarskimi emblemi.«


Kesterčanek10 nadalje piše: »Uzčuvati narodu krajiškome
silno bogatstvo, nanizano u šumama najpreča


Nav. djelo str. 6.


mu bijaše skrb. Osobito se mnogo uz to trudio bio i
oko konačnog uređenja šumarskih odnošaja u Krajini
(pa je) tako poznati naputak za izlučenje imovno obćinskih
šuma u krajini izradio bio«.


Tomićeva metoda racionalnog uređivanja šumskog
gospodarstva s ostalim načinima (Karlov, Heyerov
i dr.) našla je mjesta i u Nenadićevom Uređivanju
šuma (str. 225-228).n


Nenadi ć kaže da je vezivanje etata uz površinu
»za naše prilike najsigurnija podloga za uređivanje
šuma. Najbolja strana je zbog ovih razloga: 1. prethvatom
na starim sastojinama pokriva se manjak na etatu,
koji se ne nalazi dosta na normalnoj sječnoj površini,
a da se granica sječe ne prekorači; 2. u toj prethodnoj
sječi leži sredstvo, da se u šumi uvede red, koji nastupa
ostvarenjem normalne množine i poredaj a dobnih razreda;
3. upotreba prethvata pogoduje financijskom stanovištu,
jer omogućuje, da se vade pojedina stabla,
koja imaju slab ili nikakav prirast.« - Kao slabu stranu
Nenadić navodi, da ta metoda vrijedi samo za one
šume, u kojima je zbiljna masa veća od normalne«.


D. Klepac12, s pravom, u Tomićevoj metodi ne
nalazi po Nenadiću navedenu slabu stranu tj. da se
može koristiti samo za uređenja šuma »u kojima je
zbiljna zaliha veća od normalne, a budući da su takove
šume već isječene, ima metod samo svoju historijsku
vrijednost«. Za Tomićevu metodu je značajno, piše
D. Klepac, da periodama ophodnje daje jednake površine,
ali ne traži da tako određeni etat po drvnoj
masi budu jednak etatu koji smo izračunali po Hundeshagenovoj
formuli . . . Tomićeva metoda slična je
Heyerovoj, jer je također kombinacija razšestarenja
po površini i normalno-zališnih metoda, (ali je) daleko
nadmašuje (jer se po njoj) mogu bolje uvažiti šumskogospodarski
momenti i momenti prostornog uređivanja
šuma«. I zaključak: »Naš najstariji taksator Antun Tomić
bio je šumar - realist. On nije usvojio Heyerovu
metodu fiktivnog obračuna prirasta, nego je uređivanje
šuma zasnivao na realnim veličinama, i to u prvom
redu na površini, a onda na drvnoj masi«.
Dr. Žarko Miletić, profesor na Šumarskom fakultetu
u Zemunu, u II. izdanju Šumarske enciklopedije
(str. 554) preuzima teksta D. Klepca iz I. izdanja
Š. E., koji odgovara tekstu u Povijesti šumarstva. Ni
Miletić nije naveo ograničenost primjene Tomiceve
metode samo na gospodarske jedinice u kojima postoje
drvne zalihe iznad normalne.


11 Prof. de. Nenadić : Uređivanje šuma. Zagreb 1929.


12 Prof. dr. D. Klepac: Uređivanje šuma u »Povijesti šumarstva
Hrvatske 1846-1976. kroz stranice Šumarskog lista«. Zagreb, 1976,
str. 246-248.