DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 31     <-- 31 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 151.7/8 (Dama dama) Šumarski list br. 11-12, CXVIII (1994), 357-363


ISTRAŽIVANJE JELENA LOPATARA NA OTOKU BADIJI*


INVESTIGATION OF FALLOW DEER ON THE BADIJA ISLAND


Milan VOJINOVIĆ i Denis MIOČIĆ**


SAŽETAK: Nešto poslije unošenja jelena lopatara u okolicu Mljetskih
jezera (1958. g.), Uprava Brijunskih otoka naselila je dva para te isti divljači
i na otok Badiju kraj Korčule.


Otok je površine nešto manje od 100 ha.
Rješenjem Zavoda za zaštitu prirode od 26. 3. 1970., otok Badija upisan
je u Registar posebno zaštićenih objekata pod registarskim brojem 283., u
kategoriju rezervata prirodnog predjela. Prema Zakonu o zaštiti prirode (N.


N. br. 54/1976.) i danas važećem N. N., br. 30/1994., u kategoriju značajni
krajolik.
Od naseljavanja lopatara na taj otok, sve do današnjih dana, njime se
nije ili gotovo uopće nije gospodarilo. Jelenska divljač bila je prepuštena
prirodnom biljnom potencijalu otoka i kamenolomu kojeg je HPT »Korčula«
odabrala za deponiju smeća.


U 80-tim godinama u samostanskom vrtu, u predvečernjim satima, često
se pojavljivalo krdo od šezdesetak grla. Taj nas neslužbeni podatak navodi
na spoznaju da to stanište jelenu lopataru odgovara, pitanje je, međutim,
odgovara li jelen lopatar tom staništu.


Krajem prošlog i početkom ovog desetljeća nelegalno i nestručno posječene
su veće šumske površine na Badiji. Jelenska divljač je svojim stalnim brštenjem
sprečavala obnavljanje crnikinih panjeva koji su zbog toga postepeno propadali,
čineći tlo, a time i cjelokupno stanište, podložnije degradaciji.


Otprilike u isto vrijeme ili nešto kasnije, krivolovci su počeli izlovljavati
lopatara.


Danas na Badiji obitava manja skupina jelena lopatara.


Ključne riječi: Jelen lopatar, biljni potencijal, nelegalne sječe.


UVOD


Jelen lopatar (Dama dama L.) unesen je s Brijuna patar se pored prirodne hrane, hranio i ostacima koje
na otok Badiju krajem 50-tih godina. Glede činjenice je nalazio na odlagalištu smeća.
da je to vrsta s dobrim sposobnostima prilagodbe no- , , on , . ,. .. ...... . ,


. J . . ., . , v ,,;,,, . U 80-tim godinama, po navodima 1 udi koji rade
vim uvjetima stojbine, koja u vrlo kratkom razdoblju u turističko. ugostiteljski m objektima na otoku, poddostize
zavidno brojno stanje i posjeduje otpornost na mčjem Badije krstafilo je krdo od 5Q_6Q ,a
mnoge bolesti, lopatar se do danas uspio održati na
tom području. Još uvijek nije utvrđeno tko će gospodariti šumom


Od naseljavanja o jelenima nije vodena gotovo ni- otoki Badije. Franjevcima povijesno i katastarski prikakva
briga, niti je itko pokazao zanimanje za gospo- pada većina zemljišta na otoku. Lovačko društvo iz
darenje tom divljači. Za vrijeme turističke sezone lo- Korčule u posljednje vrijeme pokazuje zanimanje za


* Milan Vojinović i Denis Miočić, Šumarski fakultet, Zagreb
Svetošimunska
c. 25.
** Članak je nagrađen od rektora Sveučilišta Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 32     <-- 32 -->        PDF

M. Vojinović i D. Miotic: ISTRAŽIVANJE JELENA LOPATARA NA OTOKU BADIJI
Samostan na otoku Badiji (Snimio: M. Vojinović)


Šumarski list br. 11-12, CXVI1I (1994), 357-363


uzgoj jelena i spremno je uložiti određena novčana
sredstva, ako za uloženo dobiju određene jamčevine.


Dok su rješenja tih problema još pod znakom pitanja,
Badiju učestalo posjećuju krivolovci, kao i oni
koji nelegalno sijeku šumu. U posljednje se vrijeme
digla prašina oko tih višegodišnjih nekažnjavanih prekršaja,
pa su mnogi stali optuživati jelena lopatara kao
glavnog krivca za propadanje šume na Badiji, zbog
koje je taj otok zaštićen pod kategorijom »značajni
krajolik« još 1970. godine.


Danas kada su posječene veće površine šume na
otoku, jeleni stvarno predstavljaju čimbenik koji ne
dozvoljava obnavljanje tih površina. Radom se pokušavaju
dati smjernice budućem rješavanju odnosa jelena
lopatara i vegetacije otoka Badije. Da li lopatar
smije obitavati na takvom području? U kojem brojnom
stanju i s kojim gospodarskim ciljem, a da se ne poremeti
prirodna ravnoteža otoka?


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA


Badija je s površinom od oko 100 ha, najveći školj
korčulanskog arhipelaga. Nalazi se na oko 1300 m
istočno od grada Korčule, a sa sjeverne strane zaštićen
je 961 m visokim brdom Sv. Ilija na poluotoku Pelješcu.
Otok je nepravilnog eliptičnog oblika bez većih
uvala i blago brdovit. Najviši vrh doseže 74 m.


Otočić je formiran u gornjokrednim senonskim vapnencima
(K2). To su rudistni vapnenci, dobro slojeviti
u kojima se nalaze fragmenti faune. Kamenita podloga
je na površini razlomljena i pokrivena crvenicom (terra
rossa), crveno smeđkaste boje, u čijem sastavu ima i
kamenja i otpalog granja. Osobina ovog tla je velika
propusnost za vodu.


36,0


Šumska vegetacija otoka Badije spada u eumediteransku
vegetacijsku zonu zimzelenih šuma i pripada
čistoj šumi crnike s mirtom {Mirto-Quercetum ilicis/ 23 *f
Hić/Trinajstić 1985). Od svih oblika šume i makije
crnika u Hrvatskom primorju, šuma i makija crnike s
mirtom je najtermofUnija zajednica koja se razvija
svuda (zonalno i lokalno) gdje su ekološki uvjeti pogodni
za njezin razvitak, što se u prvom redu odnosi
na hod temperaturnih prilika tijekom zime. 167


Klima otoka je po Kopenovoj klasifikaciji klima
tipa Csa. To je osnovni tip klime sredozemnih obala
obilježen blagom zimom i suhim ljetom s barem tri
puta toliko oborina u najkišnijem mjesecu zime kao
u najkišnijem mjesecu ljeta. Količina oborina u najsušnijem
mjesecu manja je od 40 mm. Ljeta su vruća,
suha i vedra. Klima Csa je označena kao klima masline.
Najbliža meteorološka stanica nalazi se na otoku
Korčuli.


KORČULA (20) 16.2´C


(10) 353^1 nm
Klima dijagram otoka Korčule
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 33     <-- 33 -->        PDF

M. Vojinović i D. Mioćić: ISTRAŽIVANJE JELENA LOPATARA NA OTOKU BADIJI Šumarski list br. 11-12, CXVII1 (1994), 357-363
M 1-25000


(3}LUČWAK


R06AČIC


´// 6ADIJA


VEGETACIJA OTOKA


U najtoplijem, subhumidnom dijelu jadranskog
otočnog područja razvijaju se čiste, zimzelene šume
crnike, praktički bez listopadnih šumskih elemenata,
kao i uopće bez elemenata općenito značajnih za termofilne,
ali listopadne šume. Zajednica Myrto-Quercetum
ilicis, prvotno nazvana Quercetum ilicis adriaprovinciale,
rasprostranjena je prvenstveno u otočnom dijelu
istočno-jadranskog primorja od jugozapadnog dijela
otoka Lošinja na sjeveru do otoka Lokruma na
jugu, izuzev sjeveroistočnih padina otoka Ugljana, viših
djelova Brača, Hvara, Visa, Korčule, Mljeta i poluotoka
Pelješca.


Šumski pokrov na Badiji tvori makija crnike. U
sloju drveća ističe se hrast crnika (Quercus ilex) čija
prosječna visina iznosi od 4 do 6 m. U sloju grmlja
uz crniku razvijene su i značajnije zimzelene mediteranske
vrste kao: hrast prnar (Quercus coccifera), div


lja maslina (Olea oleaster) lovor (Laurus nobilis), planika
(Arbutus unedo), lemprika (Viburnum tinus),
mirta (Myrtus communis), zelenika (Phillyrea latifolia),
smrdljika (Pistacia terebinthus), tršlja (Pistacia lentiscus),
veliki vrijes (Erica arborea), žuka (Spartium junceum)
i dr. Crni jasen (Fraxinus ornus) je vrlo rijetko
zastupljen. Od penjačica razvijene su: tetivika (Smilax
aspera), bljušt (Tamus communis), grmolika šparoga
(Asparagus acutifolius), primorska kozja krv (Lonicera
implexa).


Sloj prizemnog rašća dosta je bogat vrstama. Njih
oko trideset izmjenjuje se tijekom godine. Medu njima
se ističe grmoliki grašak (Coronilla emeroides), gošćica
(Brachypodium ramosum), svinjduša (Lotus ornithopodioides),
šaš (Carex halleriana), očist (Sideritis romana),
gušarka (Arabis turrita), nekoliko vrsta iz roda
djeteline (Trifolium) i dr. Na jugoistočnom dijelu otoka
postoji nasad alepskog bora (Pinus halepensis).


RASPROSTRANJENJE I BIOLOŠKE ZNAČAJKE
JELENA LOPATARA


Jelen lopatar, lanjac ili damjak sistematski spada u:
Porodica: Cervidae
Potporodica: Cervinae
Rod: Dama
Vrsta: Dama dama


Jelen lopatar potječe iz Sredozemlja, pradomovina
mu je Mala Azija. Umjetno je naseljen po cijeloj Europi,
uglavnom na malim i izoliranim površinama.
Nema ga na Islandu, Skandinaviji, Grčkoj i većini
sredozemnih otoka. U Hrvatskoj su najpoznatiji loka


liteti na kojima jelen lopatar obitava: Brijuni, Loborike
kod Pule, Kunjevci, Cres i drugdje.


Vrlo je pogodan za gaterski uzgoj.


Staništa su mu listopadne šume, ali se često nalazi
umjetno unesen i u parkovima.


Najpovoljniji tereni za život jelena lopatara su ravni
do brežuljkasti, nadmorske visine do 500 (600)m. Voli
povišena blago valovita staništa pokrivena grmolikom
i šumskom vegetacijom listopadnog tipa, ispresjecan
livadama i čistinama, koja imaju izvorište pitke vode.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 34     <-- 34 -->        PDF

M. Vojinović i D. Miočić: ISTRAŽIVANJE JELENA LOPATARA NA OTOKU BADIJI
Praksa je pokazala da je za jednog lopatara potrebno
2—5 ha površine.


Jelen lopatar je znatno niži i manje mase od običnog
jelena. Po veličini je između srneće i jelenske
divljači, tako da po formi više podsjeća na srnad.
Odrasli primjerci visoki su od 100—130 cm, dužina
tijela bez repa j e90-150 cm i rep 10-23 cm. Težina
tijela lopatara ima svoj optimum između 5 i 7 godine
poslije čega dolazi do zastoja, odnosno blagog opadanja.
Obzirom da se radi o divljači na čiji razvoj može
utjecati čovjek, dolazi do nejednakosti u težinama.
Ona ovisi o više čimbenika: načinu uzgoja, kvaliteti i
količini hrane, površini lovišta te gustoći populacije
po jedinici površine, kao i o nizu drugih ekoloških
čimbenika. Tjelesna težina uglavnom varira između
70-100 kg kod mužjaka, a 50-70 kg kod ženke.


Boja dlake ljeti je kestenjasto crvenkasta s izraženim
bijelim pjegama, dok je zimi tamnosmeđa do crna.
Trbuh i noge su s unutarnje strane bijele boje, rep je
tamne, a u donjem dijelu bijele boje koja se ne mijenja.
U lopatara susrećemo primjerke s izrazitom bijelom i
crnom dlakom. Ove pojave nazivamo albinizam i melanizam.


Rogo vije nosi samo mužjak dok je košuta šuta.
Osnovna je značajka rogova da se nakon četvrte godine
života prilikom rasta iznad paroška srednjaka rog počinje
lopatasto širiti i u tom dijelu rog je plosnat, a
na zadnjem rubu ima kraće ili duže paroške (nazubljena
lopata). Lopataru rogovi otpadaju svake godine
od polovice travnja do početka lipnja, a dozrijevaju


Šumarski list br. 11-12, CXVII1 (1994), 357-363


od polovice kolovoza do kraja listopada. U zubalu
ima 32 zuba, jer nema zube očnjake kao običan jelen.


Poligamna je životinja. Parenje počinje prvih dana
listopada i traje oko 20 gdana, ovisno o klimatskim
prilikama. Doba parenja nazivamo jelenskom rikom.
Rikališta su uglavnom stalna mjesta i nalaze se u starijim
prorjedenim šumskim sastojinama ili manjim proplancima.
Za vrijeme parenja česte su borbe među
mužjacima. Gravidnost traje 240 dana, a košuta oteli
1-2 teleta krajem svibnja ili početkom lipnja iduće
godine. Telad siše 3—4 mjeseca. Lopatar živi u krdu,
a spolnu zrelost dostiže u 4-toj godini. Omjer spolova
treba biti 1:1.


Bogatstvo i raznovrsnost prizemnog bilja i grmastog
rašća koje obiluje bjelančevinama i ugljikohidratima,
pružaju povoljne uvjete za uzgoj lopatara. Jelen lopatar
je preživač i zahtijeva velike količine hrane biljnog
porijekla. Raznovrsnost hrane bogate bjelančevinama,
mineralnim tvarima, mikroelementima i vitaminima
osigurava biološku postojanost populacije. Ljetno doba
ishrane zahtijeva potrebne površine za trajno zelene
smjese (djetelina, suncokret, čičoka i dr.) od 0.28 ha
po grlu. Potrebna površina za zimsku ishranu od listopada
do svibnja je 0.19 ha po grlu (repa, stočni kelj,
repica i dr.). Dakle, za zimsku i ljetnu ishranu potrebno
je ukupno 0.47 ha po grlu.


U Hrvatskoj je 1990. godine bilo oko 3000 grla, s
tendencijom laganog porasta njihovog brojnog stanja.
Godišnje se odstreljuje oko 500 grla. Gospodarski je
značajan osobito zbog kvalitetnog mesa. Kod nas se
nalazi uglavnom u ograđenim lovištima.


BROJNO STANJE JELENA LOPATARA
NA OTOKU BADIJI


Uprava Brijunskih dobara je 1958. godine naselila
nekoliko jelena po šumama oko Mljetskih jezera. Nakon
toga jeleni s Brijuna dopremljeni su na otočić
Badiju kraj Korčule. Nije pronađen nikakav pisani
dokument iz kojeg bi se mogao ustanoviti točan datum
naseljavanja ili broj naseljenih jelena na to područje.
Prema navodima tadašnjih upravitelja športsko-turističkih
objekata otoka, na Badiju su dovedena svega
dva para.


Glede činjenica da se tom introduciranom divljači
nije gospodarilo te nisu rađena nikakva opsežnija istraživanja
od naseljavanja lopatara na otok do danas, ne
možemo ustanoviti kada i kolika je bila kulminacija
brojnog stanja. I ovdje se moramo, nažalost, osloniti
samo na usmenu predaju čuvara objekata hotelsko-turističkog
poduzeća Korčula (u daljnjem tekstu HTP)
koji navode da je početkom 80-tih godina, u franjevačko-
samostanskom vrtu u predvečernjim satima
znalo pasti krdo od 50—60 grla.


Krajem 80-tih godina na Badiji su krenule nelegalne
sječe širih razmjera koje ni do danas nisu zaustavljene
niti su počinitelji kažnjeni unatoč upozorenjima.


Lakša nabava oružja uvjetovala je pojavljivanje
određenoga broja dobro opremljenih »lovaca« koji su
izlovljavali jelensku divljač, tako da se često postavljalo
pitanje obitava li lopatar još na tim prostorima. Istraživanje
koje je trajalo od 6. do 9. kolovoza 1993.,
trebalo je dati odgovor na to pitanje.


Tijekom obilaska otoka utvrđen je svjež izmet jelena
kao i mjesto njegovog spuštanja na obalu. Na
otoku postoje turističko-ugostiteljski objekti te se stoga
danju jeleni povlače u unutrašnjost šume, dalje od
posjetitelja i kupača, a predvečer kad se sve utiša
dolaze po otpatke hrane u blizinu restorana. Istovremeno,
čekajući u blizini dvaju takvih objekata (hotela


— samostana i restorana), u jutarnjim i predvečernjim
satima, uočena je košuta s teletom i 4 mužjaka od
kojih je jedan bio krupniji od ostalih, tamnije boje s
lijepo formiranim rogovljem. Košuta i tele pojavljivali
su se neovisno o mužjacima, a krupni lopatar držao
se na odstojanju od ostalih mužjaka.
Tim kratkim pregledom nije se mogao ustanoviti
točan broj jelena na otoku, ali smatramo da ih je tada
bilo najviše desetak (brojanjem ustanovljeno 6 grla).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 35     <-- 35 -->        PDF

M. Vojinović i D. Miočić: ISTRAŽIVANJE JELENA LOPATARA NA OTOKU BADIJI Šumarski list br. 11-12, CXVII1 (1994), 357-363
Prema nepotvrđenim informacijama i protkle se U noći 4. kolovoza 1994. kratkim pregledom povzime
pucalo na lopatare, a viđeni su i u šumi na otoku


novno je uočeno šest grla u rasporedu tri košute i tri


Korčuli i na otočiću Planjaku u blizini Badije. Jeleni


odrasla mužjaka, a prema navodima tamošnjeg čuvara


su i prije preplivali na Planjak i Korčulu, što im s
obzirom na malu udaljenost nije predstavljalo problem. na otoku se nalazi petnaestak komada.


UTJECAJ JELENA LOPATARA
NA VEGETACIJU OTOKA


Jelen lopatar je na Badiji već više od tri desetljeća Tijekom zimskih mjeseci jeleni su bili prepušteni
i njegov utjecaj na šumsku vegetaciju otoka nije bezsamo
vegetaciji otoka, što bi značilo u slučaju da ih
načajan, stoga je drugo istraživanje, provedeno u vreje
stvarno bilo preko 50 grla na 100 ha površine,
menu od 15. do 18. ožujka 1994., vodeno tim smjerom. znatno opterećen biljni potencijal.


U ljetnim mjesecima tijekom prošlih turističkih seObilaskom
otoka utvrđeno je da lopatar najradije
zona, lopatar se hranio ostacima hrane što bi ih proguli
koru s lemprike (Viburnum tinus), što u pojedinim
slučajevima dovodi do sušenja grma.


nalazio u nekadašnjem kamenolomu, a današnjem deponiju
smeća HTP »Korčula«. Primjećeno je da su Zbog lakšeg utvrđivanja vrsta koje jelen oštećuje,
te načina oštećivanja izmjerili smo na području iznad


jeleni žvakali plastične vrećice u kojima se nalazila


rukometnog igrališta plohu površine 0.4966 ha i na


hrana, a 6. 8. 1993. zabilježeno je glodanje na zaštitnoj


njoj postavili 18 jedinica uzorka površine 4 m2 što sve


plastici kabela za struju. Plastične vrećice koje se mogu


ukupno iznosi 72 m2. Na svakoj jedinici uzorka popinaći
po cijelom otoku izgrižene su i po tome zaključusane
su pridolazeće drvenaste vrste te stupanj odnosno
jemo da ih je lopatar raznosio svuda po šumi. način oštećenja. Podaci su predočeni u tablici.


Redni
broj
jedinice
n
(crnika)
Način
oštećenja
n
(mirta)
Način
oštećenja
n
(zeleni
ka)
Način
oštećenja
n
(lemprika)
Način
oštećenja
n
(smrdljika)
Način
oštećenja
n
(planika)
način
oštećenja
1 2 0 3 2.1 3 1
2 5 0 3 2 1 1
3 9 0 3 0,3 5 1
4 1 2 8 2,1 1 0
5 8 2,1 3 0 1 0 1 0
6 5 0 8 2,1 3 1 1 0
7 2 2,1
8 9 0 1 1 3 1
9 6 0 1 2 1 1 1 0
10 4 0 3 2 2 1
11 5 2,1 1 1 1 0
12 9 0 3 2,1
13 3 0 2 2 3 1
14 3 0 5 2,1
15 4 2 2 1
16 1 1 2,1 3 2 1 1 0
17 5 0 3 1
18 6 0 1 2,1 3 1
Ukupno 66 33 44 22 2 5


Značnje simbola
0 = = nema oštećenja 2 = oguljena kora
1 = = obršten list = odgrizen terminalni pup
n = broj stabala
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 36     <-- 36 -->        PDF

M. Vojinović i D. Miočić: ISTRAŽIVANJE JELENA LOPATARA NA OTOKU BADIJI Šumarski list hr. 11-12. CXVIII (1994). 357-363
Iz tablice možemo zaključiti da divljač, kao što je
već ranije rečeno, najradije guli koru s lemprike. Na
svim uočenim lemprikama, ne smao na izmjerenoj površini
već i na području cijelog otoka, ustanovljena su
oštećenja na kori. Stabalca se u većini slučajeva nisu
posušila, a oštećena mjesta su kalusirala. Uspješno
kalusirana mjesta rjeđe su ponovo oštećivana. Uz lempriku
jelen lopatar voli mirtu (Myrtus communis) i
zeleniku (Phillyrea latifolia) gdje osim kore za razliku
od lemprike rado brsti list i odgriza terminalni pup,
što dovodi do kržljanja biljaka.


Na izmjerenoj površini iznad rukometnog igrališta
nisu zabilježena nikakva oštećenja na smrdljici (Pistacia
terebinthus), planici (Arbutus unedo) i osnovnom elementu
makije na Badiji hrastu crniki (Quercus ilex).


Zamijećeno je prilikom obilaska i promatranja makije
cijelog otoka da se crnika svuda gdje nema antropogenog
utjecaja lijepo i nesmetano razvija bez ikakvih
oštećenja jelenske divljači.


Na Badiji su se kao što je već naglašeno, obavljale
a još i danas se rade nelegalne sječe širih razmjera.
Uglavnom se sijeku hrast crnika i lovor od drveća, a
od grmlja vrijes i planika. Na svim tim sječinama crnika
nije uspjela potjerati izbojak. Posječeni panjevi crnike
više su puta pokušali potjerati izbojke ali su još te
iste godine bili odgriženi, tako da smo pri samom dnu
panja nailazili na izbojke duge svega 5 —10 cm, osušene
i bez terminalnog pupa. Takva je situacija uočena na
svih 180 panjeva hrasta crnike koji su pregledani i
zabilježeni na sječinama što se nalaze na sjeveroistočnoj
i sjeverozapadnoj strani otoka.


PRIJEDLOG RJEŠAVANJA PROBLEMA


U slučaju da se jelena lopatara želi zadržati na
Badiji, mora se postaviti cilj uzgoja i s jelenima pravilno
gospodariti. Prije svega potrebno je ustanoviti
točan broj jelena na otoku, njihovo fizičko stanje,
spolnu i starosnu strukturu.


Najjednostavije je divljač osmatrati na mjestima njihova
spuštanja na obalu u predvečer ili rano jutro,
što je i način za utvrđivanje brojnog stanja krupne
divljači. Jeleni najčešće pasu na proplanku iza samostana
ili pretražuju otpatke u blizini ugostiteljskih objekata,
te na području nekadašnjeg kamenoloma, a sadašnjeg
deponija smeća HTP-a. Na tim bi mjestima
trebalo čekati i promatrati lopatare u više navrata i s
više osmatrača istovremeno zbog točnijeg ustanovljavanja
njihovoga brojnog stanja.


Nelegalne sječe treba što prije zaustaviti, a sječine
zaštititi od utjecaja jelenske divljači. Obzirom da se


većina sječina nalazi na sjevernoj strani otoka, potrebno
je to područje ograditi određeno razdoblje, dok
crnika ne potjera i postigne određenu starost i visinu
koja je izvan dohvata zuba lopatara. Uzgojnim mjerama
(njega, prorede) i unošenjem crnike iz sjemena,
pomogli bismo obnovu crnikine šume na Badiji.


U svrhu rasterećenja biljnog potencijala, što kvalitetnije
i raznovrsnije ishrane poželjno je određenu površinu
zemljišta na otoku obraditi i zasijati biljnim
kulturama.


Na Badiji nigdje ne postoji potrebno pojilište.


Šumu na otoku kao i otok uopće treba očistiti od
smeća za sada odnijeti na deponij, te ju ograditi da
jeleni nemaju pristupa. U budućnosti bi trebali naći
rješenje za odstranjivanje smeća s područja Badije ili
napraviti spalionicu na samom otoku.


ZAKLJUČAK


Otočić Badija je domaćin lopataru više od 30 godina.
Unatoč tome što se njime nije gospodarilo niti je


o divljači vođena ikakva briga, i usprkos višegodišnjem
krivolovu, jelen se još uvijek nalazi na Badiji. Danas
kada ljudski čimbenik najviše ugrožava jelene i vegetaciju
otoka, teško je odrediti stvarni odnos između
lopatara i biljnog pokrova. Velika većina oglodanih
lemprika pripada vremenu prije pojave intenzivnog krivolova
i sječa, dakle najvjerojatnije 80-tim godinama
kada je lopatar na Badiji bio najbrojniji.
U nekada jakim turističkim sezonama kada su na
otok pristizali brojni posjetitelji, na deponij smeća odlagala
se velika količina hrane što je jelenima, jednim
dijelom, pružalo izvor prehrane, 4-5 mjeseci godišnje.
Tijekom tih godina jelen lopatar naučio se na nazočnost
ljudi i postao prilično pitom. Jedna od turističkih
atrakcija bilo je hranjenje jelena koji bi se spustili iz


makije u restoran i jeli ljudima iz ruku. Tako pripitomljeni
jeleni kasnije su postali lak plijen krivolovcima.


Saznanje da jelenska divljač žvače plastiku, govori
nam da je stanište siromašno i da lopataru nedostaju
neki elementi u prehrani.


Isto tako možemo zaključiti da tamo gdje je na
panju crnike već formiran grm ili manje stablo, lopatar
se hrani drugim drvenastim vrstama kao lemprikom,
mirtom, zelenikom i si., a crniku kao glavni element
makije oštećuje samo na sječinama kad panj potjera
mladicu.


Najveći utjecaj na vegetaciju Badije ima čovjek.
Ograničavanjem štetnog djelovanja ljudskog faktora
spriječili bi veliku većinu šteta.


Usklađivanje brojnog stanja divljači (lopatara)
prehrambenog potencijala prisutne vegetacije, osigurali
bi potrajnost gospodarenja florom i faunom.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 37     <-- 37 -->        PDF

M. Vojinović i D. Miočić: ISTRAŽIVANJE JELENA LOPATARA NA OTOKU BADIJI
Šumarski lis! br. 11-12. CXVIII (1994), 357-363
LITERATURA


1. Bajović, V.V. i dr., (1987): Velika ilustrovana encikloOzimec,
R., Vojinović, M., Stanković, A.
pedija
lovstva. I knjiga. Beograd. (1992): Novija speleološka istraživanja na otoku Korčuli,
Spelaelogia croatica, vol. 2., Zagreb.


2. Barčić, B., (1979): Biljni pokrov otoka Badije, Priroda
Raguž, D., Grubešić, M., (1992): Lovna fauna hr


67 g., br. 6., Zagreb.


vatskih šuma, Šume u Hrvatskoj, Zagreb.


3.
Dubac, M., (1961): Jeleni na Mljetu i Badiji, Priroda, Rauš, D., Trinajstić, I., Vukelić, J., (1992): Biljni
48 g. br. 1., Zagreb. svijet hrvatskih šuma, Šume u Hrvatskoj, Zagreb.
4. Foretić, V., (1940): Otok Korčula u Srednjem vijeku 10. Seletković, Z., Katušin, Z., (1992): Klima Hrvatdo
godine 1420., Djela JA, 1940.
ske, Šume u Hrvatskoj, Zagreb.
Trinajstić, I., (1985): Fitogeografsko-sintaksonomski


5. Lovrić, M., (1993): Farmerski uzgoj jelenske divljači, 11.
pregled zimzelene šumske vegetacije razreda Querce-


Nova Zemlja, br. 5., Osijek.


tea ilicis Br.-Bl. u jadranskom primorju Jugoslavije,


6. Miljanić, M., (1986): Lokrum, Stvarnost, Zagreb. Poljoprivreda i Šumarstvo, XXXI, 2-3, Podgorica.
SUMMARY: Soon after Fallow Deer had been brought into the surroundings
of Mljetska jezera (1958) the Directorate of the Brioni Islands settled
two pairs of the same wildlife also on the Badija island, near Korčula.


The island comprises slightly less than 100 ha.
By a ruling of the Institute for the Conservation of Nature, dated 26th
March 1970, Badija island was entered in the Register of specially protected
nature grounds under the Index No. 283, in the category of nature reserves,
in accordance with the Law on Environmental Protection (N. N., No. 5411976)
and today N. N., No. 3011994, in the category of important landscapes.
Since the introduction of Fallow Deer up until the present time this island
has generally not been subjected to any form of management. Deer were left
to the natural provision of food offered by the plants on the island and its
quarry, which has been used as a refuse dump by HPT »Korčula«.
In the 1980´s a herd of approximately sixty head of Fallow Deer appeared
at the late afternoon in the monastery garden. This unofficial data indicates
that the habitat suits the Fallow Deer, although the question remains as to
the whether Fallow Deer are suitable for this habitat.


At the end of the last, and beginning of this decade, considerable forest
areas on Badija were illigally und unprofessionally felled. The deer wildlife
with its constant browsing prevented reforestation of the evergreen oak stumps,
which therefore gradually deteriorated making soil, and consequently the whole
site, subject to degradation.


At around that time, or little later, poachers started hunting out of Fallow
Deer.
Today, a small group of Fallow Deer live on Badija.
Key words: Fallow Deer, plant potential, illegal felling.