DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 33     <-- 33 -->        PDF

M. Vojinović i D. Mioćić: ISTRAŽIVANJE JELENA LOPATARA NA OTOKU BADIJI Šumarski list br. 11-12, CXVII1 (1994), 357-363
M 1-25000


(3}LUČWAK


R06AČIC


´// 6ADIJA


VEGETACIJA OTOKA


U najtoplijem, subhumidnom dijelu jadranskog
otočnog područja razvijaju se čiste, zimzelene šume
crnike, praktički bez listopadnih šumskih elemenata,
kao i uopće bez elemenata općenito značajnih za termofilne,
ali listopadne šume. Zajednica Myrto-Quercetum
ilicis, prvotno nazvana Quercetum ilicis adriaprovinciale,
rasprostranjena je prvenstveno u otočnom dijelu
istočno-jadranskog primorja od jugozapadnog dijela
otoka Lošinja na sjeveru do otoka Lokruma na
jugu, izuzev sjeveroistočnih padina otoka Ugljana, viših
djelova Brača, Hvara, Visa, Korčule, Mljeta i poluotoka
Pelješca.


Šumski pokrov na Badiji tvori makija crnike. U
sloju drveća ističe se hrast crnika (Quercus ilex) čija
prosječna visina iznosi od 4 do 6 m. U sloju grmlja
uz crniku razvijene su i značajnije zimzelene mediteranske
vrste kao: hrast prnar (Quercus coccifera), div


lja maslina (Olea oleaster) lovor (Laurus nobilis), planika
(Arbutus unedo), lemprika (Viburnum tinus),
mirta (Myrtus communis), zelenika (Phillyrea latifolia),
smrdljika (Pistacia terebinthus), tršlja (Pistacia lentiscus),
veliki vrijes (Erica arborea), žuka (Spartium junceum)
i dr. Crni jasen (Fraxinus ornus) je vrlo rijetko
zastupljen. Od penjačica razvijene su: tetivika (Smilax
aspera), bljušt (Tamus communis), grmolika šparoga
(Asparagus acutifolius), primorska kozja krv (Lonicera
implexa).


Sloj prizemnog rašća dosta je bogat vrstama. Njih
oko trideset izmjenjuje se tijekom godine. Medu njima
se ističe grmoliki grašak (Coronilla emeroides), gošćica
(Brachypodium ramosum), svinjduša (Lotus ornithopodioides),
šaš (Carex halleriana), očist (Sideritis romana),
gušarka (Arabis turrita), nekoliko vrsta iz roda
djeteline (Trifolium) i dr. Na jugoistočnom dijelu otoka
postoji nasad alepskog bora (Pinus halepensis).


RASPROSTRANJENJE I BIOLOŠKE ZNAČAJKE
JELENA LOPATARA


Jelen lopatar, lanjac ili damjak sistematski spada u:
Porodica: Cervidae
Potporodica: Cervinae
Rod: Dama
Vrsta: Dama dama


Jelen lopatar potječe iz Sredozemlja, pradomovina
mu je Mala Azija. Umjetno je naseljen po cijeloj Europi,
uglavnom na malim i izoliranim površinama.
Nema ga na Islandu, Skandinaviji, Grčkoj i većini
sredozemnih otoka. U Hrvatskoj su najpoznatiji loka


liteti na kojima jelen lopatar obitava: Brijuni, Loborike
kod Pule, Kunjevci, Cres i drugdje.


Vrlo je pogodan za gaterski uzgoj.


Staništa su mu listopadne šume, ali se često nalazi
umjetno unesen i u parkovima.


Najpovoljniji tereni za život jelena lopatara su ravni
do brežuljkasti, nadmorske visine do 500 (600)m. Voli
povišena blago valovita staništa pokrivena grmolikom
i šumskom vegetacijom listopadnog tipa, ispresjecan
livadama i čistinama, koja imaju izvorište pitke vode.