DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 44     <-- 44 -->        PDF

između 15 i 100 MW trebali koristiti i
manji šumoposjednici, odnosno seljaci.
Drvo je najčišće gorivo, navodi autor,
jer se u dimu nalazi samo toliko C02
koliko ga je biljka asimilirala.


Zanimljivi su podaci o iskorišćivanju
šuma samostana Vorau u sjevernoj Štajerskoj
koje je saopćio Karl R e i s s pod
naslovom Waldwirtschaft im Chorherrenstift
Vorau. Od ukupnog samostanskog
posjeda 3400 ha, 2920 ha su šume,
230 ha poljodjelske površine, 225 ha su
alpski travnjaci, a 25 ha služe u druge
svrhe. Površina gospodarskih šuma iz


nosi 2570 ha, podijeljenih u tri revira
površina 700, 930 i 940 ha. Šume se
nalaze na nadmorskoj visini između 450
i 1700 m ili do sniježne granice. Prosječni
nagib terena je oko 45%, a otvorenost
šuma 50 m/ha kamionskih puteva.


Godišnji etat je 20 000 m3 od čega
jela/smreka 89%, ariš/bor 6% i bukva
5%. Pilane otkupljuju 78% drvne mase,
papirna industrija 13%, maloprodaja
6%, a za vlastite potrebe i korisnicima
služnosti (servituta) 3%. Od godišnjeg
etata 77% ostvaruje se stablimič


nim izborom, 15% proredama te 4%
čistom sječom i na trasama puteva.


Sa sedam stručnih radnika obavlja se
39% sječe i 12% privlačenja, preostali
dio od 61% posječeno je 55% po poduzetnicima,
2% seljačkim akordom i 4%
prodajom na panju. Udjel poduzetnika
na izvlačenju je 82%, seljačkog akorda
2% te kupaca na panju 2%. Izvlačenje
se obavlja 4% ručno, 16% konjima,
1,46% šleperima i 32% žičarama.


O. Piškorić