DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 6     <-- 6 -->        PDF

O. Piškorić: PRVI PREDSJEDNIK HRVATSKO-SLAVONSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA - ANTUN TOMIĆ. Šumarski list br. 11-12, CXVIII (1994), 331-337
školovanje u vinkovačkoj gimnaziji. Nakon šest razreda
gimnazije kao krajiški pitomac nastavlja školovanje na
Šumarskom zavodu (školi) u Mariabrunnu kod Beča.
U isto vrijeme školuje se i Hrvat Stanislav Dragančić
i Njemac Josip Kargl, koji kasnije službuje u Hrvatskoj.


U Mariabrunnskom Zavodu školovanje je trajalo
dvije i tri godine. S dvije godine stjecalo se zvanje
današnjeg tehničara, a sa završene tri godine školovanja
zvanje inženjera, odnosno šumara s pravom samostalnog
vođenja šumskog gospodarstva. Tomić je završio
trogodišnje školovanje, što dokazuje da je bio
visoko cjenjen, jer inače ne bi mogao dobiti stipendiju
i za treću godinu.


2. Po završetku školovanja 1. rujna 1827. godine
nastupa u službu u svojstvu šumarskog vježbenika kod
Gradiške pukovnije, kasnije nastavlja službovati kako
slijedi:
— u studenome 1829. godine premješten je u Vlašku
ilirsku pukovniju u Banat, na dužnost privremenog
obilazitelja šuma Šumarskog ureda u Bosoviću;
- od 1831. godine do kraja mjeseca travnja 1835.
na dužnosti je obilazitelja šuma u Brodskoj pukovniji;


— od mjeseca svibnja 1835. godine do kraja lipnja
1844. godine u istom svojstvu je kod Slunjske pukovnije;


- od rujna 1844. do 1851. godine na dužnosti je


c. kr. šumarskog poglavice kod Đurđevačke regimente
u Bjelovaru;
- godine 1851. na osnovi raspisanog natječaja nastupa
na mjesto katastralnog povjerenika za šumske
procjene u novoustrojenom zemljarinskom katastru u
Zagrebu;
- početkom 1859. godine prelazi opet u krajišku
službu te je upućen u Belu Crkvu u Banatu;
— od svibnja 1860. godine nalazi se u svojstvu
šumarnika u Karansebešu (Banat);


— 1. lipnja 1867. godine dolazi Krajiškom šumskom
ravnateljstvu Krajiškog vojnog zapovjedništva u
Zagrebu, gdje na dužnosti ostaje do umirovljenja 1.
ožujka 1872. godine.
Ovoj kronologiji službovanja A. Tomića, koju je
objavio F. X. Kesterčanek2, dodajemo da se 1843.
godine nalazio na dužnosti »nadzornika lugovah u c.
kr. narodnoj ogulinskoj regimenti br. 31«, kako se
potpisuje u »listu mesečnom horvatsko-slavonskog Gospodarskog
Družtva.«3


Od 1878. godine do smrti 9. siječnja 1894. Tomić
živi u Samoboru. Pokopan je u obiteljskoj grobnici na
zagrebačkom Mirogoju.


2 Fran Kesterčanek: Ante Tomić. Šumarski list VII (1883) br.
3, str. 3-7.


3 U članku PREDLOG, kako da se očuvaju šume u potrebitom
stališu, i kojih se pri tom pravilah deržati valja. L. m. II (1843)
br. 9, str. 182-185, br. 11, str. 227-230. i br. 12, str. 239-240.
s dodatkom »Ogulin na 10. serpnja (Jul.) 1843.


Kako pokazuje kronologija službovanja, Tomić je
promijenio dosta mjesta službovanja. Tada je u vojnoj
službi to bilo uobičajeno, ili iz razloga da nije zadovoljavao
na određenom položaju ili naprotiv da je bio
cijenjen te kao takav stekao još viši položaj i odgovornije
mjesto. Kod Tomića je to upravo i bio slučaj što
svjedoči činjenica da je postigao najviši stupanj u službi


- zvanja šumarnika, te što je bio premješten u vrhovnu
instancu Krajiškom šumskom ravnateljstvu. Samo za
napuštanje mjesta katastralnog povjerenija postoji zapisan
razlog, a taj je prema Kesterčaneku (nav. članak
str. 6):
»Poslovi mu katastralni, poimence i po Slavoniji,
dosta zadavahu neprilika a nije manjkalo ni podlih
denuncijacija. Osobito je pako Tomić i u samom povjerenstvu
nastojao oko pravednog sniženja čistih prihoda
šuma, to je u istu svrhu bio sastavio, prigodno
i raspravicu, u kojoj je dokazivao, da je čisti prihod
po rali, kod šuma u razmjerju sa čistim prihodom
pašnikah manji. - Tim je pako došao u koliziju sa
pretpostavljenimi mu organi, što mu i opet na toliko
dozlogrdi položaj, da je napokon početkom g. 1859.
ostavio vele nezahvalnu tu službu kod katastera, ter
prešao i opet u krajišku službu, kao nadšumar u Belucrkvu,
nasledivši tako primjer jur već prije katastralnu
službu ostavših si drugova Šporera i Kosa. . .«


Razloge odlaska s dužnosti katastralnog povjerenika
Keterčanek je nesumnjivo dobio od samog Tomića.


3. Tomić se nije ograničio na savjesno obavljanje
redovnih poslova odnosno službeničkih dužnosti, nego
je nastojao i poboljšati rad šumarskih ustanova u Vojnoj
krajini. Za sada4 o tome svjedoče dvije akcije,
jedna prema Kesterčaneku a druga po samom Tomiću.
Prema Kesterčaneku5 Tomić je 1843. godine izradio
elaborat o »Manjkavostima šumarske uprave u Krajini,
kao i o uzrocih njenih, ter učinih kojimi bi se ti odnošaji
popraviti mogli«. Vojno zapovjedništvo elaborat
je i prihvatilo, što svjedoči i nagrada od 80 forinti
(današnja vrijednost oko 5000 kuna) te ga dostavilo
»šumarskim ravnateljstvima, kao i pojedinim pukovnijskim
upraviteljstvima na očitovanje, za daše konačno


o njemu zaključak uzmogne stvoriti«. Kako je elaborat
u stvari bio kritika dotadašnjeg rada šumarskih ravnateljstava,
odgovori su bili negativni a prijedlog stavljen
»in suspenso«. Međutim Tomićev trud i kritika nisu
bili uzaludni, jer su njegovi prijedlozi za poboljšanje
u bitnosti oživotvoreni u novom Naputku o uređenju
šumarstva u Krajini od 7. veljače I860.6
4 Za sada stoga, jer je za ovaj portret Tomića korištena samo
tiskom objavljena dokumentacija.


1 Nav. djelo str. 1.


Fr. X. Kesterčanek: Prilozi za poviest šuma i šumskog gospodarstva
kod Hrvata. S. 1. VII (1882) 1, str. 16.