DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 7     <-- 7 -->        PDF

O. Piškorić: PRVI PREDSJEDNIK HRVATSKO-SLAVONSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA - ANTUN TOMIĆ... Šumarski list br. 11-12. CXVIII (1994), 331-337
Drugi je samoinicijativni Tomićev elaborat o kojem
saznajemo iz njegovog članka »K poglavlju potrajnog
uživanja šuma« objavljenog u Šumarskom listu 1886.
godine. Na str. 291. čitamo: »Znamo .. . da je opstanak
šuma samo onda osiguran, ako se dobi obhodnje
odgovarajuća godišnja sječivna površina, također i odmah
opet omladi odnosno zagaji«. Stoga bi se »Kupci,
odnosno drvotršci, imali obvezati, da normalne sječine
moraju do proljeća, odnosno ako li se radi o umjetnoj
sadnji žira pod motiku, do sljedeće jeseni iza sječe
osnažiti od ležećeg drva i odpadaka, ter šumskoj upravi
čiste predati . . .« Naime do tada takva obveza nije
postojala, a šumske uprave same nisu odmah pošumljavale
te je »šumište obraslo dračem i korovljem«
koje se moralo kasnije pripremiti za sadnju, pa se
»uslijed tih troškova pokazuje vrlo dvojbena ona dobit,
koja se tobože . . . unovčenjem šuma prikazuje« (str.
292).7


Stoga je »na mjerodavno mjesto« uputio elaborat


o svojim zapažanjima i »još g. 1875. ponukan razmišljanjima
«, no elaborat nije bio prihvaćen »valjda prije
svega zato što sadržajem svojim neodgovaraše intencijom
tada mjerodavnih krugovah«.
Kao dokaz korisnosti sadnje žira na sječinama neposredno
nakon sječe, Tomić se poziva na šume »križevačke
pukovnije, gdje se nalaze najljepši današnji
hrastici, koji su doista vriedni, da jih i naše šumarsko
družtvo prigodno posjeti (str. 292).8


U ovom članku Tomić naglašava i ekološku važnost
šuma pa »čim se u kojoj zemlji godimice veća površina
izsječe, nego li to normalna mjera dopušta, to onoj
zemlji već nije osjegurano buduće blagostanje«. S ovih
razloga već odavna misaoni šumari kao i prirodoslovci
upozoruju, da bi valjalo zaštitu šuma internacionalnim
pravo urediti« (str. 293). To se posebno odnosi na
»izvirište rieka i potoka« bez obzira na državne granice.


7 Obveza kupca za sadnju žira na sječinama bila je unijeta u
dugoročni kupoprodajni ugovor; npr. za šumu Garjevicu iz 1930.
godine i ta je obveza izvršavana.


8 U Gospodarskoj osnovi za šume Križevačke imovne općine iz
1889. godine zapisano je:


»Šume drugog dobnog razreda potičući iz doba krajiške uprave,
kad je šumu čuvala i sadila sablja i batina, nalaze se sa malom
iznimkom u normalnom stanju tako, da sada imovna obćina iz tih
šuma proređivanjem velike međutimne užitke crpi.« (Šum. list 1882.
str. 411).


4. Šumarsko društvo organiziralo je 1851. godine
prvi šumarski stručni ispit kojemu je predsjedao Franjo
Šporer, a Tomić, s Dragutinom Kosom, bio je njegov
član. Ispitu su pristupila četiri kandidata, ali ga dva
nisu položila.
Godine 1871. Zemaljska vlada ustanovila je »stalno
ispitno povjerenstvo viših šumarskih ispita« i Tomić je
bio imenovan predsjednikom povjereništva.


U HRVATSKOM ŠUMARSKOM DRUŠTVU


Skupina uglednika i privrednika Hrvatske i Slavonije
osnovala je početkom 1841. godine »Horvatskoslavonsko
gospodarsko družtvo«, kao organizaciju za
unapređivanje gospodarstva, a posebice poljodjelstva,
Hrvatske i Slavonije. Među prvim članovima Gospodarskog
društva nalaze se i šumari. Šumari se na inicijativu
Dragutina Kosa, Franje Šporera i Ante To mića
grupiraju u sekciju — u »odsek šumarski«.
Tomić je bio i član prvoizabranog upravnog odbora,
ali koliko je dugo ostao na tom mjestu nije poznato.
Na skupštini održanoj 1851. godine Tomić je izabran
za tajnika, na kojoj dužnosti ostaje godinu dana. Drugih
podrobnijih podataka o njegovom radu nema.
Kako je mladi car Franjo Josip I. 1850. godine uveo
apsolutističku vladavinu, nazvanu po njezinom pro voditelju
(Bachov apsolutizam), nastupa doba zastoja
društvenog rada i osipanja članstva tako da se može
govoriti samo o tinjanju i zaprentanom žaru. Apsolutizam
traje do 1860. godine ali razgrtanje žara počinje
tek sedamdesetih godina da bi se rasplamsavao 1876.
godine. Naime te godine uspio je nadšumar Zagrebačke
županije Vladoj Koroškenj i zajedno s Vatroslavom
Račkijem , tada u službi Đakovačkog vlastlinstva,
»skupiti liepi broj domaćih šumara«9 koji 27.
veljače 1876. izabra odbor za pripremu osnivanja šumarskog
društva. Za predsjednika pripremnog odbora
izabran je Ante Tomić. Pripreme su uz, ostalo, obuhvatile
izradu privremenih društvenih pravila koje je
odobrila Zemaljska vlada, a dovršene su do jeseni dok
je osnivačka skupština održana 18. listopada 1876. godine
u Zagrebu. Za predsjednika, punim nazivom Hrvatsko-
slavonsko-dalmatinsko šumarskoga društva, izabran
je Ante Tomić. Tako je i prvo i drugo razdoblje
Hrvatskoga šumarskog društva vezano uz Tomića, aktivnog
člana.


9 Šum. list 1877., str. 50. hrvatsko izdanje.


BIBLIOGRAFIJA


1. Šumarski životni moto A. Tomića je borba za
usmjeravanje gospodarenja šumom u pravcu postizanja
normalne šume, a na taj način i osiguranje potrajnosti
prihodi. To je navijestio i u svom prvom objavljenom
članku
»PREDLOG kako da se občuvaju šume u potrebitom
stališu, i kojih se pri tom pravilah deržati valja«


objavljenom u »listu mesečnom horvatskog slavonskog
Gospodarskog družtva« 1843. godine u br. 9, 11. i 12.
Članak je datumiran s »Ogulin na 10. serpnja (Jul
. . .) 1843.« i potpisom Antun Tomić, nadzornik
lugovah u c. kr. narodnoj ogulinskoj regimenti br. 3.


Na pisanje ovog članka potaklo ga je »smanjenje
površina šumah (te) gdje su još prije dvadesetak godina