DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 9     <-- 9 -->        PDF

O. Piškorić: PRVI PREDSJEDNIK HRVATSKO-SLAVONSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA - ANTUN TOMIĆ... Šumarski list br. 11-12. CXVIII (1994), 331 -337
e) Konačni osvrt na rationalnu methodu uređivanja
šumskog gospodarstva - 1884. br. 3, str. 143—150.


Tomićeva metoda uređivanja šuma može se sažeti
u rečenici: površina pojedinih razdoblja ophodnje mora
bit stalna, a etat može biti promjenljiv odnosno ovisan
je o stanju sastojina.


1843. godine u navedenom PREDLOGU »racionalnu
metodu uređivanja šumskog gospodarstva« ilustrirao
na zamišljenoj gospodarskoj jedinici u člancima
objavljenim 1884. godine to je potkrijepio izvodom iz
izrađene gospodarske osnove. To je osnova za gorsku
šumu Neman - Orleansku, nahodeću se u bivšoj Romansko
— banatskoj krajiškoj pukovniji« (Š. 1. 1884,
str. 108) tj. s područja njegovog službovanja, u bivšoj
pukovniji, jer je u doba pisanja članka Vojna krajina
bila već razvojačena. Iako iz teksta ne proizlazi tko
je sastavljač, nesumnjivo je to djelo Ante Tomića, jer
prvo razdoblje počinje s 1865. godinom, dakle u vrijeme
kada je Tomić bio šumarnik u Karansebešu.


Iz osnove objavljeni su brojčani podaci, a tekstovni
dio sažet je u dvije rečenice: »Šuma se ta sastoji iz
suvislih gora i dolina, obraslih bukvom i nješto hrasto


vi. Ukupna joj površina obsiže 3920 rali; prihod od
drva iznaša po rali, i uz predmjevu 100-godišnje obhodne
dobi 75 normal, austr. hvati. Ukupna drvna
zaliha pako procienjena bi sa 201.536 hvati goriva
drva« (Š. 1. 1883. str. 108). Po tabelarnom opisu hrastove
sastojine zauzimale su 210 rali.
Brojčani podaci predočeni su s pregledima tablicama
i to:


— u članku »Razjašnjenja k racionalnoj metodi
uređivanja šumskog gospodarstva nalazi se »Sastojni
opis — Skrižaljka dobnih razreda — Sječni red, odnosno
glavni užitni nacrt i Posebni užitni nacrt.« Uz
Posebni užitni nacrt nalazi se i tekst »za dobavu normalnog
prihoda na pomladit se imajućih ploščina za
prvu polovinu razdoblja od god. 1865. do 1874«. t. j .
za prvih deset godina;
- u članku »Konačni osvrt na rationalnu methodu
uređivanja šumskog gospodarstva« (Š. 1. 1884) priložen
je »Iskaz prihoda na drvu i kontroli po methodi normalne
zalihe, uređene i uzgojene Neman — Orleanske
šume . . .« s Razjašnjenjem izkaza.
Na pisanje »Dodataka razjašnjenju rationalne methode
uređivanja šumskog gospodarstva« potaklo ga je
»hvalisavo priznanje« knjizi dra F. Judeich-a Forsteinrichtung
objavljeno »u pokusnom broju« »austrijskih
šumarskih novina« »od god. 1883.« U toj »ocjeni«
(autor nije naveden) piše »da je isto (djelo) biser u
šumarskoj literaturi .. . da označuje početak nove ere


(i) da se uz postupak gospodarenja sastojinama, prvi
put konzekventno također i sa financialno-gospodarskim
načelom bavi, te isto u šumarsko uređenje učvršćuje
«. Tomić je nabavio knjigu i podvrgao je analizi.
Analizirajući navode §-a 3. i §-a 124. Tomić kaže:
»obojica, dakle, težimo ka istom, nu dočim ja postignuće
obojeg, naime kvantitativno i kvalitativno izjednačenje
unutar jedne obhodnje sigurnošću očekujem,
ostavlja dr. Judeich ovaj temelj, te traži svoj cilj u
t.zv. financijalnom izjednačenju« (str. 87).


Tomić nadalje priznaje, »da su ovakve knjige za
proračunavanje šumske vriednosti i rente kod šumskog
uređenja veoma uporabljive i poučne, ali pouka, na
koji se način može neuredno obraštena šuma u normalnu
pretvoriti, nemože se sigurno iz nje crpiti.


Pojam i ciela teorija normalne zalihe odnosi se na
kolikoću a ne kakvoću (vriednosti) te je ovo uzrokom,
što čisto matematička podloga na kojoj su takove
knjige osnovane nevodi do cilja.


Pošto je g. dr. Judeic h također začasni član našega
družtva, bilo bi mi vrlo milo, ako bi moju methodu
ispitao, te se o njoj izrazio; jer mislim da se
samo izmjenom misli može u ovoj, za šumarstvo veoma
važnoj stvari sporazumljenje postići« (str. 90).


4. U članku »Kritička smotra dr. Maxa Pressler a
o racionalnom šumaru i njegovom najizdašnijem trajnom
gajenju šuma« (1890, br. 11. str. 907-909) Tomić
se suprotstavlja Presslerovom načelu da je »forma a
ne duh temelj malthese, kao za školu tako i za život,
bez koje čovjek zapne u bludnju i polovičnost«. Tomić
naprotiv tvrdi »da nije forma koju postavlja Pressler
načelom za potenciranje samih vrednota, nego valjano
poznavanje stvari, jest mjerili, po kom treba da se
uredi i goji šuma«. Pritom se poziva na svoje članke
objavljene u Šumarskom listu 1883. i 1884. godine i
na temelju tamošnjih brojaka poziva na Tharandsku
akademiju da ga o protivnom uvjere.
Tomić se suprotstavlja »Tharandskoj šumarskoj
školi« tj. primjeni kamatno-kamatnog računa »za preračunavanja
drvnog prirasta šuma«, jer se »kamate«
tj. prirast svake godine siječe i glavnica — drvna masa
normalne šume ne mijenja ili kako Tomić kaže »drvni
prirast ne raste u toj mjeri, kako se na kamato-kamate
uložena glavnica umnaža« (1884, str. 8).


U dva članka Tomić polemizira s A. Danhelovskym.
U članku »Nekoliko rieči o silhouti šumarnika
Danhelovskog« (Š. 1. 1881. br. 5, str. 248-254) s
navodima u članku »Silhoutte gosp. šumarnika Danhelovsky-
a (Š. 1. 1881. br. 1.), a u članku »Na obrnau«
(Š. 1. 1882. br. 6, str. 344-348) s navodima Adolfa
Danhelovskog u članku »K riešenju pitanja o čistom
prihodu šuma«.


M. Radošević u članku »Javor sa hrvatsko-švicarskog
kraja« (Š. 1. 1884) piše, kako i »šikare leske,
bukve, drenova, jasenove i grabove« nisu »bezvriedno
stromlje« nego mogu pružiti i znatne zarade. Tako je
»prosti jedan kramar iz Broda na Kupi (unovčio) na
milijune vrijednosti, raspačavajući palice za sunco-i
kišobrane na sve strane svieta«. Tomić se u članku
»K pitanju uzčuvanja šuma po kraških strana« (1885.
br. 9. str. 289-294) suprostavlja takvom načinu iskorišćivanja
tanjih sortimenata — mladih stabalaca, jer