DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 16     <-- 16 -->        PDF

K 150-OJ OBLJETNICI HRV. ŠUM. DRUŠTVA


DRUZTVENE VIESTI


Kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu kao utemeljili
član hrv.-slav. šumarskog družtva. Na predlog
sadanjeg predstojnika kr. šumarskog ravnateljstva* izvolila
je Njegova Preuzvišenost gosp. ugar. ministar
za poljodjelstvo u Budapešti odpisom od 10. veljače


t. g. br. 4821/1. ovlastiti gosp. predstojnika da upiše
spomenuto šum. ravnateljstvo medju u temelj ne članove
hrv.-slav- šumarskog družtva sa uplatom svote
od 200 for., koja je u tu svrhu doznačena u državnoj
blagajni.
Osim toga pozvani su podjedno po Njeg. Preuzvišenosti
g. kr. ug. ministra i kr. nadšumarski ured u
Vinkovcih, te kr. šumarski ured u Otočcu, da se za
vlastite, kao također i za podredjene kr. šumarije
predplate na »Šumarski list«.


Primjećuje se, da j eg. predstojnik kr. šum. ravnateljstva
već u mjesecu siečnju t. g. dao predbrojiti
na »Šum. list« sve šumarije svoga područja.*.


Uredničtvo »Šum. lista« raduje se od srdca ovomu
činu, jer nazrieva u tom podpuno priznanje mjerodav


nih faktora u revnom i blagotvornom djelovanje sadanje
uprave hrv.-slav. šumarskog družtva na polju šumarstva.


(Š. 1. br. 4. 1895. god.)


* Predstojnik Kr. šumarskog ureda u Zagrebu bio je do 4.
veljače 1895. godine Milan Durst. Od 1883. do 1893. godine Durst
je predsjednik Šum. društva. (V. i Šum. 1. 1990. str. 116.)
IZ NARODNIH NOVINA 1895. GODINE


Prodaja jelovih i bukovih stabala. Kr. šumarsko
ravnateljstvo u Zagrebu prodavat će 20. lipnja o. g.
putem pismenih ponudah u šumarijam Fužine, Novi
Ogulin i Mrkopalj u 10 drvosjeka i 10 posebnih partija
raspoloživi godišnji etat od 45 012 m3 bukovog i 26 467
m3 jelovog i smrekovog drveta, bez razlikovanja sortimenata,
procienjenog na 81 202 for. i 48 novč.


(Nar. nov. 25. V. 1895.)


O. Piškorić