DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 29     <-- 29 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 453:(413+414) Šumarski list br. 1-2, CIX (1995), 27-31


FEROMONSKE KLOPKE - SUVREMENA BIOTEHNIČKA METODA
U INTEGRALNOJ ZAŠTITI ŠUMA OD POTKORNJAKA


FEROMONE TRAPS - MODERN BIOTECHNICAL METHOD IN INTEGRATED
BARK BEETLE MANAGEMENT


Boris HRAŠOVEC


SAŽETAK: U radu se iznose osnovni podaci o principu djelovanja, načinu
i vremenu postavljanja te ulozi feromonskih klopki za lov potkornjaka u
uvjetima modernog šumarstva. Već niz godina ova je metoda široko prihvaćena
u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama, a u Hrvatskoj se također već
ukorijenila. Bazirana na saznanjima iz opće entomologije te fiziologije, endokrinologije
i etologije kukaca, ova metoda predstavlja primjer moguće manipulacije
populacijama štetnih i po šumu opasnih kukaca u svrhu smanjenja
njihova broja. Najvažnije je da pritom ne djelujemo nepovoljno niti na jednu
drugu skupinu živih bića u šumi, već usko selektivnim zahvatom uklanjamo
prekobrojnu i time opasnu entomofaunu. Osim ograničenih mogućnosti suzbijanja
potkornjaka još je veće značenje ove metode u praćenju njihova rojenja
i intenzitetu pojave.


BIT DJELOVANJA FEROMONSKE KLOPKE
How pheromone trap works


Djelovanje feromonskih klopki bazira se na pojavi podesno, fiziološki oslabljelo stablo. Tada dolazi do
koja je zamijećena kod nekih vrsta kukaca, a posebice pojave koja je otkrivena prije nešto više od dvadesetak
kod porodice potkornjaka (Scolytidae). Kod ovih se godina, zahvaljujući kojoj potkornjaci mogu preživjeti
vrsta razvio poseban oblik prilagodbe na stanišne u uvjetima kada ima malo bolesnih stabala i kada su
uvjete raspršenog rasporeda stabala podesnih za njihov ona raspoređena raštrkano po sastojini. Ista pojava
razvoj. Još uvijek u znanosti postoji nedoumica o inipomaže
im u velikoj mjeri u brzom rastu populacije
cijalnom napadu i širenju potkornjaka u sastojini. Sikada
postaju opasni članovi ekosustava i šumari moraju
gurno je da su to kukci sekundarnog karaktera i da poduzimati opsežne mjere sa svrhom njihova suzbijase
uspješno mogu naseliti tek na prethodno fiziološki nja.
oslabljelo stablo (od praktički bilo kojeg abiotskog ili Uspješnim ubušivanjem potkornjaka u koru i drvo
biotskog čimbenika). Upitan je način njihova pronalastabla,
u srednjem crijevu kukca biosintetski nastaju
ska takvih stabala u sastojini. Pokušaji znanstvenika kemijske tvari koje lako hlape iz izbačenih ekskremeda
objasne ovu pojavu, kreću se od istraživanja mirinata
(»piljevine« koja sipi iz ubušnog otvora) i šire se
snih komponenti koje u zrak ispuštaju bolesna stabla, zrakom (Slika 1.). Ostatak populacije koji »luta« sastoa
kukci ih mogu prepoznati, pa do mjerenja ultrazvučjinom
u potrazi za prikladnom hranom i odlagalištem
nih i elektromagnetskih zračenja koje kukci mogu rejaja
tada dobiva mirisni putokaz prema traženom cilju
gistrirati te na taj način odabrati podesno stablo za i vrlo se brzo i precizno pridružuje »izvidnici« koja
svoj razvoj. Sasvim je drukčija hipoteza »slučajnog naneprestano
producira markirajuću tvar i odašilje je u
pada«, pri čemu se zimska imaga izvuku iz svojih okoliš. Broj uspješnih ubušivanja u oslabljelo stablo
skrovišta, razlete po šumi i nasumce pokušaju ubušiti vrlo brzo raste, a samim tim intenzivira se širenje
u prva stabla na koja slete. Pritom ih veliki broj u mirisne tvari koja djeluje na većem prostoru i ubrzo
tome ne uspije i ugine. Sudbina čitave populacije ovisi više nema slučajnog ubušivanja i rasipanja individua,


o manjem broju »sretnih« primjeraka koji slete na već svaki potkornjak neovisno o spolu točno znade
27
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 30     <-- 30 -->        PDF

B. Hrašovec: FEROMONSKE KLOPKE - SUVREMENA BIOTEHNIČKA METODA U INTEGRALNOI ZAŠTITI ŠUMA... Šumarski list br. 1-2, CIX (1995), 27-31
Slika 1. Žestok napad crnogoričnog ljestvičara {Xyloterus lineatus)
na vjetrom izvaljenim jelovim stablima.
Heavy attack of striped ambrosia beetle (Xyloterus
lineatus) on windfelled fir trunks.


gdje se u sastojini nalaze prikladna stabla za njihov
razvoj.


Ova pojava mirisne komunikacije nepobitno je dokazana,
a kemijski nositelj informacije dobiva naziv
feromon (u znanstvenim krugovima nekada kairomon,
a danas sve češće semiokemikalija). Kod potkornjaka
feromoni predstavljaju orijentacijsku tvar na koju po


zitivno reagiraju podjednako ženke i mužjaci pa ih se
naziva populacijskim ili agregacijskim feromonima. Postoje
i drugi principi nastanka feromona kao i njihova
različita djelovanja na ponašanje kukaca, no jedinstveno
im je da djeluju u izuzetno malenim koncentracijama,
da su često specifični na razini vrste i da ih
kukci mogu nepogrešivo razabrati u obilju drugih tvari.
Vrlo je važna pritom činjenica da kukci nisu svjesna
bića te da im je hijerarhijski najvažniji osjet mirisa.
To ima za posljedicu da na feromone reagiraju jednoznačno
što ih čini upravljivima i predvidivima u ponašanju.
Primijenjenoj znanosti ovime se nudi mogućnost
manipuliranja populacijama potkornjaka.


Kontroliranim ispuštanjem feromona na prikladno
odabranim mjestima u sastojini, šumari su dobili novu
metodu kontrole njihove pojave i brojnosti te zaštite
ugroženih stabala odvlačenjem glavnine populacije potkornjaka
u postavljene klopke.


1 Zanimljivo je spomenuti da je prag osjetljivosti kukaca na
mirisne tvari izuzetno nizak te da je elektroantenografskim mjerenjima
utvrđena percepcija u količini od samo nekoliko molekula.
Osim izuzetne osjetljivosti izraženo je i svojstvo species-specifičnosli
tj. pojave da jedna vrsta može točno prepoznati miris pripadnika
svoje vrste bez obzira na prisutnost mnogih drugih mirisa. Ovo je
svojstvo posebno uočljivo kod reda leptira (Lepidoptera) gdje je
mehanizam mirisne komunikacije kukaca nešto drukčiji nego kod
potkornjaka.


OSNOVNE IZVEDBE FEROMONSKIH KLOPKI
Basic designes of bark beetle


U našoj operativi, a i u većini zemalja koje se
koriste ovom metodom kontrole štetnika najbolje je
poznata tzv. »Bakkeova« klopka2 (Slika 2.) Vrlo jednostavnog
oblika i praktična za uporabu, ova se klopka
i danas rabi pretežno za lov smrekinog pisara (Ips
typographies). U novije vrijeme sve su češće klopke
četvrtastog oblika (Slika 3.) koje se sve više upotrebljavaju
kako za smrekinog pisara tako i za lov šestozubnog
smrekinog potkornjaka (Pityogenes chalcographus)
i crnogoričnog ljestvičara (Xyloterus lineatus).
Oba oblika klopki izrađuju se od plastike što ih čini
prikladnim za terensku uporabu i otpornim na djelovanje
atmosferilija. Što se tiče boje plastike, postoje
izvedbe u bijeloj i sivoj, odn. crnoj boji, s time da
pretežu tamno obojene klopke čija je učinkovitost
ulova veća, posebice na svjetlijim položajima. Na crne
klopke smanjen je i dolet korisne parazitske entomofaune.
U unutrašnjost klopke (ako postoji šupljina kao
u slučaju ove dvije klopke) stavlja se njen najvažniji
dio — feromonski dispenzer3, koji se ne smije otvarati
već se tkaninasti uložak (obično zelene ili bijele boje)
zajedno s neoštećenom polietilenskom vrećicom ulaže


" Nazvana tako po Norveškom znanstveniku A. Bakkeu, pioniru
istraživanja ove vrste na potkornjacima sjeverne Europe.


Plastična polietilenska vrećica u kojoj se nalazi komadić tkanine
natopljen feromonom.


u unutrašnjost klopke. Molekule feromona polako
hlape prodirući kroz polietilensku stijenku koja djeluje
kao gusto sito, sprečavajući prebrzo hlapljenje i gubitak
djelotvornosti aktivne tvari. Privučeni mirisom,
potkornjaci slijeću na površinu klopke, ulaze u unutrašnjost
i padaju na dno gdje ostaju konzervirani do
obilaska osobe zadužene za sabiranje imaga i vođenje
brige oko postavljanja i održavanja klopki. Kao konzervans
se može koristiti slabo hlapiva borna kiselina
(u praksi ima i dobrih iskustava s deterdžentom razmućenim
u vodi). Redovnim obilaskom klopki (svakih
nekoliko dana), može se dobiti realna slika dinamike
njihova rojenja, dok je za potrebe evidencije gustoće
njihove populacije dovoljna i manja učestalost sakupljanja
ulovljenih imaga. Uredno sakupljena imaga potrebno
je izbrojati (najčešće se koristi volumetrijska
metoda — odnos broja imaga po jedinici volumena),
a po potrebi osušiti ili konzervirati u 75% alkoholu i
poslati nadležnoj službi.


Klopke se mogu postavljati pojedinačno (najčešće
u našoj praksi) ili u skupinama oblika slova »Y«, čime
se postiže optimum iskorištenja klopke posebno u uvjetima
visokih gustoća populacija potkornjaka (Slika 4.).
Važan je i odabir mjesta postavljanja klopke, odnosno
udaljenost do obližnjih stabala. Treba paziti da klopka
oko koje se roji veliki broj potkornjaka ne postane
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 31     <-- 31 -->        PDF

B. Hrašovec: FEROMONSKE KLOPKE - SUVREMENA BIOTEHNIČKA METODA U INTEGRALNOJ ZAŠTITI ŠUMA... Šumarski list br. 1-2, CIX (1995), 27-31
Slika 2. Feromonska klopka cjevastog oblika (»Bakke-ova«
ili »Norveška« klopka).
»Bakke« or »Norwegian« type funneltrap desig.


uzrokom napada istih tih potkornjaka radi premale
udaljenosti između klopke i stabala. Ta se udaljenost
kreće od 5 m u starim sastojinama, do preko 15 m u
mlađim (u situaciji povećane opasnosti i preko 40 m!).
Kada se radi o klopki kojom štitimo složaj trupaca od
napada potkornjaka drvaša (recimo crnogoričnog ljestvičara)
udaljenost od složaja mora iznositi do 50 m.
Mjesto na kojem ćemo postaviti klopku u svrhu utvrđ
ivanja brojnosti potkornjaka također ne bi trebalo biti
pod neposrednim sunčevim osvjetljenjem, jer se radi
tamne boje klopke feromonski dispanzer previše zagrijava
i hlapljenje feromona je prebrzo. Gustoća postavljanja
klopki kod praćenja populacija potkornjaka varira
od njihove brojnosti i ugroženosti sastojina prema
njihovom napadu (monokulture nasuprot mješovitim
crnogorično-bjelogoričnim sastojinama), a kreće se od
50 m na više. U našim uvjetima, gustoća postavljanja
klopki je daleko manja jer je i opasnost od jačeg
napada potkornjaka manja, ali u uvjetima dugotrajnog
stresa (npr. sušnih godina), te kroničnog slabljenja


Slika 3. Feromonska klopka marke »Theysohn«.
»Theysohn« pheromone trap.


Slika 4. Način postavljanja »Theysohn« klopki u sastavljenu
klopku oblika zvijezde odn. slova »Y«.
Combined use of three »Theysohn« traps in »Y«
position.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 32     <-- 32 -->        PDF

B. Hrašovec: FEROMONSKE KLOPKE - SUVREMENA BIOTEHNIČKA METODA U INTEGRALNOI ZAŠTITI ŠUMA... Šumarski list br. 1-2, CIX (1995), 27-31
vitaliteta stabala i posebice u akutnim stresnim situa- lja se potreba za postavljanjem dodatnih klopki i lovnih
cijama (snjegoizvale, snjegolomi, vjetroizvale i dr.) jav- mjesta.


GLAVNE VRSTE POTKORNJAKA PRAĆENIH
NA LOVNIM KLOPKAMA


Main species of bark beetles monitored
by pheromone traps


U Hrvatskoj se kao i većem dijelu Europe feromonskim
klopkama prate tri osnovna potkornjaka, štetnika
obične smreke i jele. Iako kao zemlja jugoistoka Europe
jednim dijelom imamo osobenu problematiku u
smislu nama svojstvenih i važnih štetnika (posebice
jele kao najvažnije ekonomske četinjače), radi tehničkih
poteškoća oko skupih analiza i sinteza feromonskih
preparata, pratimo one vrste koje su najzanimljivije
Europskim šumarima. Sigurno je da bi od posebnog
interesa bilo praćenje kretanja gustoće populacije ne


kih drugih vrsta potkornjaka, a metoda korištenja feromona
u svrhu zaštite vrijednih vrsta nizinskih šuma
brzo bi našla procjenu svoje učinkovitosti (npr. kod
skupine hrastovih potkornjaka iz rodova Xyloterus i
Xyleborus koji uzrokuju znatne novčane gubitke na
najvrednijim drvnim sortimentima). Donosimo ovdje
neke osnovne naputke oko postavljanja i manipulacije
klopkama za tri vrste crnogoričnih potkornjaka koje
se trenutno prati u Republici Hrvatskoj (Tablica 1.).


Osnovni podaci o postavljanju feromonskih klopki za praćenje populacija potkornjakau Hrvatskoj (preuzeto sa komercijalnih pakovanja preparata i iz literaturnih izvora).


Basic data on pheromone trap management while monitoring bark beetles
populations in Croatia (taken from commercial leaflets and scientific references). Tablica 1


Vrsta potkornjaka


Naziv agregacijskog


feromona


Vrijeme postavljanja
klopke (obnavljanja
feromonskog
dispenzera)


Vrsta klopke


Udaljenost od obližnjih
stabala


Broj potkornjaka u 1 ml


Smrekin pisar


(Ips typographus)


PHEROPRAX©


I rojenje: konac ožujkatravanj
II rojenje: konac lipnjasrpanj


Cijevasta. četvrtasta, po
tri četvrtaste u položaj "Y"
lOm u zdravoj sastojini
15 m u ugroženoj sastojini
(20-40 m u stresnim
uvjetima)


1ml s 40 imaga


šestozubi smrekin potkornjak
(Pityogenes chalcographus)


CHALCOPRAX©


I rojenje: konac ožujka-travanj
II rojenje: konac lipnjasrpanj


Četvrtasta, po tri četvrtaste
u položaj "Y"
5-10 m u starijioj sastojini
10-15 m u mladoj sastojini


1ml s 400 imaga


Crnogorični Ijestvičar


(Xyloterus Imeatus)


UN0PRAX©


I rojenje: konac veljačeožujak
II rojenje: konac svibnjalipanj
Četvrtasta, po tri
četvrtaste u položaj"Y™
40 m u unutrašnjost
sastojine, do par metara
od stabala (npr. na
površini predviđenoj za
sječu)
30-50 m od složaja
trupaca koje štitimo


1ml s 130 \maaa


ZAKLJUČAK
Conclusion


potrebno je naglasiti da uporaba feromonskih
klopki usprkos svojoj uspješnosti i izvanrednoj prikladnosti
u uvjetima zaoštravanja unošenja štetnih tvari u
okoliš ipak ne rješava u potpunosti probleme zaštite
šuma od napada potkornjaka. Ona omogućuje relativno
jednostavan i jeftin uvid u prostoran i vremenski
raspored određenih vrsta potkornjaka, ali ne uspijeva


precizno odrediti njihovu gustoću populacije. Vrijeme
i intenzitet rojenja mogu se u potpunosti i točno odrediti
kao i još neki parametri populacije (seksualni indeks,
fertilitet, i dr.) no ulovom samo ciljanih vrsta
gubimo spoznaju o ostalim štetnim i pritajenim vrstama
potkornjaka koji žive u šumskom ekosustavu.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 33     <-- 33 -->        PDF

B. Hrašovec: FEROMONSKE KLOPKE - SUVREMENA BIOTEHNIČKA METODA U INTEGRALNOJ ZASTITI ŠUMA.. Šumarski list br. 1-2, CIX (1995), 27-31
Tako se i ovdje potvrđuje pravilo integralne upou
koja će se ubušiti ne samo potkornjaci za koje imamo
sintetske surogate — feromone, već i ostatak vrsta


rabe svih dostupnih metoda u borbi protiv štetnog


medu kojima u nadolazećim vremenima može doći do
djelovanja kukaca. U slučaju potkornjaka to znači na-masovnije pojave nekih koje nisu do sada činile zna


stavak prakse obaranja određenog broja lovnih stabala čajnije štete.


LITERATURA References


Christiansen, E., Waring, R. H. & A. A. Berryman Titovšek, J. (1993): Pršiće in žuželke — moteči dejavniki
(1987): Resistance of Conifers to Bark Beetle Attack: na gozdnem drevju v Sloveniji, Zbornik gozdarstva
Searching for General Relationships, Forest Ecology in lesarstva, 42:67-84.
and Management, 22:89-106.


Titovšek, J. (1994): Gradacije škodljivih gozdnih insektov
v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva,


Drumont, A., Gonzalez, R., Nathalie de Windt,


43:31-76.


Gregoire J. C, De Proft M. & E. Seutin


(1992): Semiochemicals and the integrated manageZahradnik,
P., J. Liska & J. Žd´arek (1993): Feromony
ment of Ips typograpus (L.) (Col. Scolytidae) in Belhmyzu
v oehrane lesa, Ministerstvo zemedelstvi Čegium,
Journal of Applied Entomology, 114:333—337. ške republiky. Češka zemedelska tiskarna, Praha.


Weslien, J. (1992): Monitoring Ips typographus (L.) popu


Niemeyer, H. (1992): Monitoring Ips typographus and


lations and forecasting damage, Journal of Applied


Pityogenes chalcographus (Col., Scolytidae) in Lower


Entomology, 114:338-340.


Saxony and Schleswig-Holstein, Journal of Applied
Entomology, 114:98-102. Grupa autora (1992): Oberwachtung und Bekampfung von
Borkenkafern der Nadelbaumarten, Auswertungs und
Titovšek, J. (1993): Lubadarji lahko uničijo gozdove. Informationsdienst fiir Ernahrung, Landwirtschaft
ZDIT — Gozdarska založba, DELO, Ljubljana. und Forsten, G. Kaiser, Essen.


SUMMARY: Bark beetles play important role in various types of forest
ecosystems. Though they are secondary in their capability to attack forest
trees, when favourable conditions occur they can build massive outbreaks and
cause significant damage. Croatian foresters have used all available 1PM
measures including world-wide use of pheromones for monitoring and suppressing
outbreaks of most important conifer bark beetle species. Explanation of
chemical stimuli communication among bark beetles is given in this paper.
Basic designs and most widely used pheromone traps in Croatia are funneltraps
based on Bakke´s trap. Hollow rectangular traps (Theysohn) are sometimes
also been used. Fundamental data on managing pheromone traps for three
bark beetle species is given in a tabular way. Being species-specific in their
activity, pheromone traps have certain drawbacks in forest protection measures
because they trace only several nowadays important pests. This is why classical
methods (trap log fellings) should not be abandoned but used together with
modern pheromone techniques in future.