DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 35     <-- 35 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 15.9 (497.13 - Baranja) Šumarski list br. 1-2, CIX (1995), 33-38


UGROŽENOST NEKIH VRSTA LOVNE DIVLJAČI I TRAJNO ZAŠTIĆENIH
ŽIVOTINJA OD PRIMJENE KEMIJSKIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA
NA LOVNO-ŠUMSKOM PODRUČJU SJEVEROISTOČNOG DIJELA BARANJE


THE ENDANGERMENT OF SOME SPECIES OF HUNTING WILDLIFE
AND PERMANENTLY PROTECTED ANIMALS FROM THE APPLICATION
OF PROTECTIVE CHEMICAL AGENTS ON THE HUNTING-FORESTRY AREAS IN
THE NORTH-EASTERN PART OF BARANJA


Mr. sc. Darko GETZ*


SAŽETAK: U razdoblju od I960.—1990. na lovno-šumskom području
Baranje te u užoj okolici grada Osijeka nađen je veći broj životinja za koje
se pretpostavlja da su uginule od trovanja nepoznatim zaštitnim sredstvom.


Uginule i bolesne životinje nalazili smo na području Beljskog lovišta (u
zaštićenim objektima prirode, Kopački rit) i na oranicama Poljoprivredno-industrijskog
kombinata (PIK) »Belje«. Samo manji broj našli smo u užoj
okolici Osijeka. Ugroženost od trovanja veća je u zoni dodira kulturne stepe
s prirodnim ekosustavom.


Prema našim zapažanjima najugroženije vrste su: srna, divlja svinja, europski
zec i rod rovki (Soricidae), a od ptica: divlje guske, orlovi štekavci,
galebovi, vrane gačci. Ugrožena je i riba i brojne vrste beskralješnjaka koji
žive u vodama ovog područja.


Intoksikacija je dokazana samo u slučaju orla štekavca i ribe. Do ugibanja
divljači i drugih korisnih životinja dolazi najčešće zbog nepažnje rukovatelja
zaštitnim sredstvom. Potrebno je pooštriti kontrolu prometa i uporabe zaštitnih
sredstava. U slučajevima štete od divljači i ptica preporučuje se uporaba
ekološki najprihvatljivijih sredstava koja su u službenoj uporabi. Od poljodjelaca
se zahtijeva veća pozornost i obzir prema divljači u zoni dodira prirodnih
ekosustava s kulturnom stepom.


Ključne riječi: Kopački rit, divljač, ptice, trovanje, zaštita . . .


UVOD - Introduction


U razdoblju od 1960.-1990. godine na području
sjeveroistočnog dijela Baranja i u užoj okolici grada
Osijeka nađen je veći broj životinja za koje je dokazano
ili se sumnjalo da su uginule od trovanja nepoznatim
zaštitnim sredstvom.


Uginule i bolesne životinje nalazili smo na području
Beljskog lovišta J. P. »Hrvatske šume« (u Specijalnom
zoološkom rezervatu i Parku prirode »Kopački rit«,


17.720 ha) i na oranicama Poljoprivredno-industrijskog
kombinata »Belje«. Samo manji broj životinja našli
smo u užoj okolici grada Osijeka.
Na osnovi iskustva, ugroženost od nesavjesne uporabe
zaštitnih sredstava veća je u zoni dodira kulturne
stepe s prirodnim ekosustavima (karta 1). Granica između
šumsko-stepskih, močvarno-ritskih biljnih zajednica
i kulturne stepe dugačka je gotovo 60 km i pruža


* Mr. sc. Darko Getz, Uprava šuma Osijek, JP »HRVATSKE ŠUME«


ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 36     <-- 36 -->        PDF

D. Getz: UGROŽENOST NEKIH VRSTA LOVNE DIVUAĆI I TRAJNO ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA OD PRIMJENE... Šumarski list br. 1-2, CIX (1995), 33-38
se pravcem sjever - jug od Banskog brda do rijeke lja svinja, lisica, europski zec i mali sisavci iz skupine
Drave. To je ujedno i granica između posjeda PIK rovki (Sorcidae), a od ptica rod gusaka, orlovi štekavci,
»Belje« i J. P. »Hrvatske šume«. škanjci, galebovi i vrani (Tablica 1). Ugrožena je i


riba i brojne vrste beskralježnjaka koji žive u vodenom
Od sisavaca najugroženija je srna (poljski tip), divprostoru
ovog područja.


B A H A K J A


LOVNO-ŠUKSKO PODRUČJE J-P - "HRVATSKIH ŠUMA"


X . 1 : 200.000
L K G K N D A


- NASIP "DRAVA-DUHAV" I "KOPAČEVO-ZMAJEVAC"
O - NASELJA - PUSTARE
—. - GRANICA IZMEĐU POLJOPRIVREDNIH ORANICA
I LOVN0-ŠUMSK0C PODRUČJA "HRVATSKIH ŠUMA"
UH
- LOVNO-ŠUMSKO PODRUČJE
Jft \ - RIJEKE, JEZERA. DUNAVCI. BARE, EOKOVI


NALAZI UGINULIH KRALJEŠNJAKA
Died vertebrate findings


Divlja svinja U razdoblju od 1960.-1990. godine zabilježili smo
(Sus s. scrofa Linn. 1758) više slučajeva uginuća divljih svinja. Jedno masovnije
uginuće dogodilo se 1970. godine u blizini sela Draž.


Medu krupne papkare koji žive u Baranji ubrajaju


U jednom plitkom vodotoku pronađeno je 20 uginulih


se divlje svinje. Prema posljednjem prebrojavanju u


divljih svinja (pretežno nazimadi).


1991. godini, — na lovno-šumskom području »Hrvat


skih šuma« u Baranji živjelo je 2.049 divljih svinja.
Obična srna - (poljski tip)*


Divlje svinje hrane se pretežno u šumi i ritu, ali


(Capreolus capreolus Linn. 1758)


povremeno odlaze na oranice PIK-a »Belje«, gdje dolaze
u dodir s različitim zaštitnim sredstvima koja se Od trovanja pesticidima povremeno strada i druga
koriste u poljodjelstvu. divljač. Godine 1990. na lucerištu u blizini sela Po


* Radi se o istoj vrsti prilagođenoj uvjetima kulturne stepe


ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 37     <-- 37 -->        PDF

D. Getz: UGROŽENOST NEKIH VRSTA LOVNE DIVLJAČI I TRAJNO ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA OD PRIMJENE.. Šumarski list br. 1-2, CIX (1995), 33-38
OBOLJELE I PRONAĐENE UGINULE ŽIVOTINJE
NA PODRUČJU BARANJE I ISTOČNE SLAVONIJE ZA KOJE SE
SUMNJA DA SU OTROVANE NEPOZNATIM ZAŠTITNIM SREDSTVOM


Tablica 1.


Red.
broj VRST A
1. DIVLJA SVINJA
(Sus scrofa L. 1758.)
2. OBIČNA SRNA
(Capreolus c. transsylvanicus Matschue, 1907.)
3. OBIČNI ZEC
(Lepus europaeus Pallas, 1778.)
4. DIVLJA GUSKA
(Anser sp.)
5. ORAO ŠTEKAVAC
(Haliaeetus albicilla (L.) 1758.


6.
OBIČNI GALEB
(Larus ridibundus L., 1766.)
7.
VRANA GAČAC
(Corvus frugilegus frugilegus L., 1758.)
8.
SIVA VRANA
(Corvus comix comix L., 1758.)
9.
RIJEČNA RIBA
(Pisces)


povca pojavili su se masovno poljski miševi (Apodemus


a. agrarius Pallas, 1778). Zbog opasnosti od proširenja
invazije na druga polja, djelatnici službe za zaštitu
bilja PIK-a »Belje« poprskali su lucerište Thiodanom
E-35.
Nepažnjom ili zbog nekog drugog razloga došlo je
do trovanja i uginuća 22 grla srneće divljači i većeg
broja zečeva (Lepus europaeus Pali. 1778) i rovki.


Orao štekavac


(Haliaeetus albicilla L., 1758)


Neprocjenjiva je šteta kada u jednom prirodnom
ekosustavu kakav je Kopački rit ugibaju orlovi štekav


ci.
U 1976. godini, od kraja mjeseca veljače pa do
početka travnja, nađeno je 6 uginulih orlova. Ostaci
orlova odneseni su na Veterinarski fakultet u Zagrebu
gdje je ustanovljena akutna upala želuca i tankog crijeva,
punokrvnost jetre i pluća (Hyperaemia pulmo-


NALAZI


— 1970.,
Baranja, selo Draž, 20 uginulih divljih svinja,
nazimadi.
— 1990., Baranja, selo Popovac, oranice, 22 uginule srne.
— 1990., Baranja,
selo Popovac, oranice, uginuo nepoznati
broj zečeva.
— 1964., Baranja, Kopačko jezero, 24 uginule divlje guske.
-
1973., Baranja, Šarkanj-Vrblje—Batina, 1 otrovan orao
(ad.), kasnije pušten na slobodu,
— 1976., Baranja, Kopački rit, 5 uginulih orlova,
— 1989., Baranja, Tikveš, šumski revir Dud, 2 uginula orla
(orlovski par),
-
1990., Baranja, šumski revir Medrović, 1 otrovan jednogodišnji
(im.) s krilnom markicom »C«, prstenom
K-1448, izliječen, poklonjen Zoološkom vrtu.
— 1975.,
Baranja, Kopački rit, nađeno mnogo oboljelih
i uginulih galebova
— 1975. —1989., Baranja, Istočna Slavonija (Osijek), loco:
Kopačko jezero, Stara biljska Drava, ribnjaci PIK-a
»Belje«, obala rijeke Drave, Zimska luka (Osijek), —
nađene oboljele ili uginule ptice.
-
1989., Slavonija, Osijek, u blizini Poljoprivrednog fakulteta,
oko 500 uginulih gačaca.
— 1952. —1967., Baranja, lovište Lovačkog društva »Kopačevo
« i »Vardarca«, nađeno mnogo uginulih sivih
vrana.
-
1950. —1984., Baranja, kanali pustare »Sokolovac«,
»Mirkovac«, »Jasenovac«, kanal Barbara, Stara biljska
Drava, - nađeno mnogo uginule različite riječne ribe.
num, H. gravis hepatis, H. levis gradus remis). Iako
nisu utvrđeni fosfidi i arsen, opće je mišljenje da se
radilo o trovanju (Mikuska, 1976).


Orao štekavac koji je pronađen 1973. godine u
šumskom reviru Šarkanj—Vrblje (Šumarija »Tikveš«)
imao je po općem izgledu sve simptome trovanja. Ptica
je sletjela na obalu Dunava i neprekidno pila vodu.
Gubila je ravnotežu i padala u vodu. U takvom je
stanju odnijeta u obližnju lugarnicu gdje je liječena.
Nakon nekoliko dana, uz raznovrsnu hranu i vitaminske
koktele orao se znatno oporavio pa je na zadovoljstvo
ovdašnjih šumara i lovaca pušten na slobodu.


Vrane


(Corvus L., 1758)


Na oranicama u blizini Agronomskog fakulteta evidentirano
je u 1989. godini masovno ugibanje vrana
gačaca. Pronađeno je oko 500 gačaca koji su, na temelju
prikupljenih informacija, namjerno otrovani FACI
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 38     <-- 38 -->        PDF

D. Getz: UGROŽENOST NEKIH VRSTA LOVNE DIVLJAČI I TRAJNO ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA OD PRIMJENE... Šumarski list br. 1-2, CIX (1995), 33-38
RONOM zbog štete koju su prouzročili na pokusnim
parcelama sjemenskog kukuruza.


Obični galeb


(Larus ridibundus L., 1758)


Osim spomenutih vrsta ptica trovanju su izloženi i
galebovi, posebice vrsta obični galeb, koja je najčešća
u ovom kraju.


Galebovi se hrane pretežito ribom, ali ih sve češće
zapažamo na oranicama i gradskim smetištima.


Uginule galebove pronalazili smo oko Kopačkog
jezera, na ribnjacima PIK-a »Belje«, na Staroj biljskoj
Dravi i na drugim mjestima u Baranji. Svi nađeni
primjerci bili su lagani kao pero. Pojedine žive primjerke
odnosili smo u Institut, i pokušali ih liječiti.
Unatoč davanju prirodne hrane te vitaminskih koktela,
ugibali su za kratko vrijeme. Postoji sumnja da su
ptice možda ugibale od bolesti.


Divlje guske


(Anser, Brisson, 1760)


Na području Zoorezervata »Kopački rit« i istoimenog
Parka prirode već godinama opstoji populacija
sive divlje guske (Anser a. anser L., 1758). Tijekom
listopada dolaze i druge vrste gusaka. Najbrojnije su
guske glogovnjače (Anser fabalis L., 1758). Jata su
vrlo velika i često broje više od 30.000 primjeraka.


Noće na Kopačkom jezeru, a preko dana odlaze na
oranice i polja PIK-a »Belje« i preko Dunava u Bačku
gdje se zadržavaju i hrane.


Uginuća divljih gusaka prijavila je Šumarija »Tikveš
«. Nađeno je 24. uginule divlje guske (vrsta nije
utvrđena) za koje se sumnja da su otrovane nepoznatim
zaštitnim sredstvom (Gec, 1972.).


Riječna riba


(Pisces)


Na području baranjskog podunavlja živi 43 autohtone
i 8 aloktone vrste ribe. Riba živi u otvorenom
toku rijeke Dunava i Drave, te u brojnim melioracijskim
kanalima i barama nezaštićenog i zaštićenog (od
poplave) područja Baranje.


Uginulu otrovanu ribu nalazili smo u kanalima pustara:
»Jasenovac«, »Sokolovac« i »Mirkovac«, u kanalu
Barbara i u Staroj biljskoj Dravi.


Najugroženije porodice riba su: štuke (Esocidae),
šaranke (Cyprinidae), somovi (Siluridae) i grgeči (Percidae),
tj. vrste: crvenperka, deverika, kesega, obični
šaran, štuka, som, smuđ.


Utjecaj zaštitnih sredstava na ostali živi svijet hidroekosustava
istraživanog područja nije ispitan. Utvrđeno
je samo pogoršanje ekoloških uvjeta i nestanak
nekih životinjskih vrsta.


RASPRAVA I ZAKLJUČAK
Discusion and conclusion


Suočeni sa činjenicom da se danas u zaštiti šumskih
i ratarskih kultura koristi oko 630 različitih zaštitnih
sredstava (Maceljski et al., 1993.) od kojih je većina
otrovna za životinje, zabrinuti smo za opstanak rijetkih
i prorijeđenih vrsta koje su od posebnog kulturnog,
edukativnog, znanstvenog i turističkog značenja za Baranju
i istočnu Slavoniju. Pri tome mislimo i na europskog
zeca, vrlo značajnu lovnu divljač, koja postaje
sve rjeđa kao i orlove štekavce kojih u Baranji ima
još oko 18 pari.


U tablici 1. navedeni su pojedinačni slučajevi uginuća
životinja za koje nismo sa sigurnošću utvrdili
uzročnika iz razloga što su kemijsko-biološke analize
vrlo skupe, a često ne dokazuju vrstu upotrebljenog
zaštitnog sredstva kojim je neka životinja otrovana.


O trovanju divljih svinja kod sela Draža postoje
različita mišljenja. Neki lovni stručnjaci vjeruju da je
trovanje prouzročeno otrovnim mamcima za miševe i
voluharice (rodenticidima), a drugi ga pripisuju trovanju
ureom s kojom se najčešće pa priručnim stovarištima
u blizini oranica ne ophodi s dovoljnom pozornošću.


Osim divljih svinja ugrožena je i srneća divljač
(poljski tip srne). Prema informacijama članova lovač


kih društava »Zec« iz Branjine i »Srndać« iz Kneževa,
prvo veće ugibanje srneće divljači zabilježeno je 1983.
godine. Pomor srna u 1990. godini prouzročen je insekticidom
Thiodanom E-35, koji nema uporabnu dozvolu
za uništavanje glodavaca.


Spomenutim insekticidom prvi su se počeli koristiti
vinogradari i voćari koji su sasvim slučajno ustanovili
njegovu učinkovitost u suzbijanju glodavaca. Nakon
toga počeli su ga koristiti i ratari na djetelištima (Špoljarić,
1992.).


Thiodan E-35 je zaštitno kemijsko sredstvo vrlo
pogibeljno za divljač ukoliko se primjenjuje na otvorenim,
neogradenim površinama. Štete divljači bile bi
znatno manje da se prije tretiranja postavi poljari, koji
bi za vrijeme karence sprečavali dolazak divljači.


Osim srna, uginuo je i veći broj običnih zečeva
(Lepus europaeus Pallas, 1778.) i stanoviti broj vrlo
korisnih rovki (Soricidae), koje obično prate najezde
miševa i voluharica s kojima se i hrane.


Ugroženost rovki nije posebno istraživana, stoga
se ne zna prava veličina štete. Uvjerljiva je pretpostavka,
da se nakon suzbijanja glodavaca javlja tzv. »biološki
vakuum«, privremeni nestanak rovki, koji će kroz
neko vrijeme ispuniti pridošle rovke iz bliže okolice.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 39     <-- 39 -->        PDF

D. Getz: UGROŽENOST NEKIH VRSTA LOVNE DIVLJACI I TRAJNO ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA OD PRIMJENE... Šumarski list br. 1-2, CIX (1995), 33-38
Od intoksikacije zaštitnim sredstvima nisu pošteđeni
ni najvredniji predstavnici naše faune kao što su
orlovi štekavci. Orlovi štekavci načinom prehrane podsjećaju
na orlove lešinare. Istraživanjima u Baranji od
1985. — 1990. godine zapaženo je da se hrane uginulim
prascima, uginulom jelenskom i srnećom divljači, ostacima
iznutrica krupne divljači koje lovci ostavljaju nakon
odstrela (Ham, Mikuska, Gec, 1989.). Često hvataju
bolesne, ranjene i iznemogle divlje patke i guske.
Nažalost, hrane se i otrovanom i uginulom ribom zbog
čega se i sami truju i ugibaju. Stručnjaci za pesticide
negiraju mogućnost lančanog trovanja jer su karencc
suvremenih zaštitnih sredstava kratke, a dolazi i do
razgradnje otrova u tijelu uginule životinje.


Ratarima povremeno pričinjavaju štete vrane gačci
{Corvus frugilegus L., 1758). U 1993. godini u samom
gradu Osijeku i bližoj okolici bilo je 15 kolonija gačaca


(1.118 pari, Mikuska Tibor, 1993.). Tijekom jeseni
pridružuju im se jata sa sjevera koja broje više od
30.000 ptica. Za vrijeme gniježđenja u mjesecima travnju
i svibnju vrane gačci pričinjavaju štetu na kulturama
žitarica. Do prenamnoženja gačaca došlo je zbog
obilja hrane koje pruža slavnonsko-baranjska stepa i
nestanka prirodnih neprijatelja jastrebova i sokolova.
Prema provjerenim informacijama uginule vrane
gačci u blizini Agronomskog fakulteta otrovane su Facironom
(25%), vrlo otrovnim rodenticidom, koji također
nema uporabnu dozvolu za uništavanje škodljivih
ptica. Jedini dozvoljeni kemijski preparat za odbijanje
vrana je repelent Metiocarb (Mesurol 50 ili WP
Metiocarb), no izgleda da ga ratari rijetko koriste zbog
neučinkovitosti.


Od trovanja nisu pošteđene ni druge korisne ptice
koje se zadržavaju na rubu ili u samoj kulturnoj stepi
kao npr. fazani, trčke i prepelice.


Ugibanje galebova nije objašnjeno. Galebovi se
rado zadržavaju oko gradskih deponija, gdje se hrane
različitim otpacima hrane. Nije isključivo da se na
takvim mjestima zaraze bolešću ili otruju nekim odbačenim
otrovnim otpadom.


U spomenutom razdoblju pronalazili smo pokuju
uginulu ili oboljelu divlju patku (vrste: Anas acuta,
Anas platyrhynchos), divlju gusku, crnu rodu, velikog
vranca, sivog ždrala, za koje nismo mogli utvrditi uzroke
uginuća ili oboljenja. Pretpostavljamo da su životinje
bile nastrijeljene lovačkom sačmom.


Divlje guske, 24 primjerka, nađene su na obali
Kopačkog jezera. Iako nismo mogli dokazati trovanje,
s velikom sigurnošću tvrdimo da su uginule od nepoznatog
pesticida. Slučaj je prijavio lugar Kalkan Pavao
(1964.). Nismo mogli utvrditi vrstu divlje guske. Pretpostavljamo
da se radilo o vrstama guska lisasta, Anser
albifrons (Scop., 1769), guska glogovnjača, A. fabalis
(Lath., 1787) ili obična siva divlja guska, A. anser(L.,
1758) koja se redovito gnijezdi u Kopačkom ritu.


U ugroženu skupinu kralježnjaka pripada i riječna
riba. Česti su slučajevi masovnog ugibanja zbog visoke
koncentracije zaštitnih sredstava i umjetnih gnojiva u
vodi melioracijskih kanala. U uzorku ribe (srebrni karaš,
štuka) koji je 1978. g. predan na analizu u Institut
za provjeru kvalitete hrane, pronađen je insekticid
Dieldrin u koncentraciji mnogo većoj nego što su dozvoljavali
ondašnji propisi. Zanimljivo je da je uzorkovanje
izvršeno u vodi kanala Sakadaš i u Kopačkom
jezeru za koju se smatralo da je znatno čišća od vode
u spomenutim melioracijskim kanalima.


Utjecaj zaštitnih sredstava na planktonske skupine
životinja nije do sada istražen. Iz dostupnih radova
(Zavod za prostorno planiranje i urbanizam Zajednice
općina Osijek, 1980.) vidljivo je pogoršanje ekoloških
uvjeta u vodenim ekosustavima. Tako npr. broj oligosaprobnih
bioindikatora iz vremena istraživanja Wojnaroviesa
u 1943. godini znatno se smanjio. U 1943.
godini nađena su 23 bioindikatora, 1970. samo 5, a
1977. nije nađen nijedan. Ostaje pitanje koliko su tome
pridonijeli pesticidi, a koliko drugi ekološki čimbenici.


Do trovanja i ugibanja divljači i drugih korisnih
životinja dolazi najčešće zbog nepažnje i nehata rukovatelja
otrovnim sredstvima. Ostavljanje zaštitnih sredstava
bez nadzora može biti pogibeljno za divlje svinje
koje noću obilaze oranice. Isto tako i pranje cisterni,
kanti te drugog posuda vodom iz melioracijskog kanala
može izazvati pomor ribe i drugih životinja koje žive
u vodi. Budući da većina melioracijskih kanala gravitira
prema Dunavu, otrovni efluent, iako u znatnom
razrjedenju, može nepovoljno utjecati na zoo i fitoplankton
ZOO rezervata i Parka prirode »Kopači rit«, a
može čak izazvati uginuće osjetljivih životinja.


Kolika se šteta nanosi lovstvu i zaštiti prirode uporabom
zaštitnih sredstava teško je reći, jer se slučajevi
trovanja zataškavaju i nastoje se što prije zaboraviti.
Mnogo otrovanih i uginulih životinja nije nikada pronađeno,
jer je prostor na kojem one žive vrlo velik,
a trajnost lesa relativno je kratka. Osim toga, mnoge
životinje koriste kao hranu uginule životinje, pa je
sasvim sigurno da će neku lešinu razvući divlje svinje,
eventualno gavranovi, vrane, orlovi i druge ptice.


Velika poljodjelska dobra kao što su PIK »Belje«
i IPK »Osijek« s brojnim ratarskim pogonima, koristili
su raznolika zaštitna sredstva. U tom korištenju rijetko
se pazilo na divljač i trajno zaštićene životinje. Praksa
pokazuje da se slučajevi trovanja ponavljaju, a izgleda
da će tako biti i u budućnosti sve dok se ne pooštri
kontrola prometa i uporabe zaštitnih sredstava. Veliki
je propust što se zaštitna sredstva ne koriste prema
uputama proizvođača. Dobar dio ratara, posebno samostalni
poljodjelci skloni su upotrebljavati jače koncentracije
(jače doze) nego što su propisane, jer pretpostavljaju
da će učinak biti veći. Nadalje, sa zaštitnim
sredstvima rukuju ponekad neovlaštene i needucirane
osobe zbog čega ugiba stoka i oboljevaju ljudi.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 40     <-- 40 -->        PDF

D. Getz: UGROŽENOST NEKIH VRSTA LOVNE DIVLJAČI I TRAJNO ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA OD PRIMJENE.. Šumarski list br. 1-2, CIX (1995), 33-38
Budući da šumske površine graniče s poljodjelskim trebalo bi poboljšati suradnju Službi za zaštitu šuma
površinama, interesi oko zaštite kultura trebali bi biti s odgovarajućim službama za zaštitu poljodjelskih i
obostrani. Najčešće životinje iz prirode ugrožavaju postočarskih
kultura i nastambi. Zajednički bi trebali
ljodjelske kulture, a rjeđe stoka ratara ugrožava šumrješavati
probleme i nesuglasice, kako je to praksa u
ske kulture. Štete u poljodjelstvu koje prouzrokuje zapadnim zemljama. S druge strane, Državna uprava
divljač znatno premašuju novčane vrijednosti šteta na za zaštitu kulturne i prirodne baštine i Državna uprava
divljači zbog nepravilne (i protuzakonite) uporabe zaza
zaštitu okoliša, trebale bi zajedno s Ministarstvom
štitnih sredstava. Vjerojatno je to razlog zbog čega se za poljodjelstvo i šumarstvo inicirati ozakonjenje ekoponeki
poljodjelci nesavjesno odnose prema zaštiti loški najučinkovitijih metoda i sredstva za suzbijanje
lovne faune i zaštićenim životinjama. U budućnosti šteta od divljači i šteta na divljači.


LITERATURA


1.
Gee, D. (1972.) Kopačevski rit — Upravljani prirodni Mikuska, J. (1980.) Ugibanje ptica u upravljanom prirezervat,
Jelen - jubilarno izdanje, str. 118—131, rodnom rezervatu »Kopački rit« 1978, Larus 31—32.
časopis Lovno-šumskog i poljoprivrednog gazdinstva str. 441-442, godišnjak Zavoda za ornitologiju Istra
»Jelen« — Beograd. živačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti, Zagreb.


2.
Ham, J., Mikuska, J., Gee, D. (1989.) Ekološka
uloga bjelorepana, Haliaeetus albicilla L., Zbornik Mikuska, J., Mikuska, T. (Rukopis) Kolonija gačaca,
radova 3. simpozija »Suvremeni pravci uzgoja divljaCorvus
frugilegus L., u Hrvatskoj u 1993. godini,
či«, 25., 26. i 27. maj 1989., na Brijunima. Osijek.
3.
Maceljski, M., et. al. (1993.) Pregled sredstava za Špoljarić, J. (1993.) Zimsko suzbijanje poljskih glodazaštitu
bilja u Republici Hrvatskoj, Glasnik zaštite vaca, Gospodarsli list 1, str. 33, Zagreb.
bilja, 3/4, god. XVI, str. 143-147, glasilo Sekcije za Zavod za prostorno planiranje i urbanizam Zajednice opbiljnu
zaštitu Hrvatskog agronomskog društva, Zaćina
Osijek, (1980.) Kopački rit, str. 25-29, Prostorni
greb. plan — prijedlog, Osijek.
SUMMARY: In the period from 1960—1990. on the hunting-forestry
ground in Baranja and in the close surroundings of the town Osijek, a large
number of animals was found, for which there was a suspicion that they had
died because of poisoning with unkhown protective device.


We were finding dead and sick animals in the area of the hunting ground
Belje (Special ZOO Reservation Kopački rit) and on the fields of Agricultural


— industrial combine »Belje«. Only a small number of animals has been
found in the close surroundings of the town Osijek, Poisoning endanger is
bigger in the zone of meeting the cultural steppe with the natural ecosystems.
According to our observations, the most endangered species are: does,
boars, European hare and shrews (Soricidae), and birds: wild geese, white-tailed
sea eagles, gulls and rook crows. Fish is also endangered as well as
numerous kinds of invertebrates that live in the water parts of this area.


Intoxication was proved only in the case of white-tailed sea eagles and
fish. Dying of deer and other useful animals appears mostly because of the
carelessness of protective device worker. It is necessary to intensity traffic
control and control of the protective device use. In the cases of damage
because of deer and birds, it is recommended to use most acceptable ecological
devices which are in official use. Farmers must greater attention and be
considerate of deer in the zone of meeting the natural ecosystem with the
cultural steppe.


Key words: Kopački rit, wildlife, birds, poisoning, protection . . .