DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 46     <-- 46 -->        PDF

OBLJETNICE


SPOMENICA (uz obljetnice) MIHOVILA GRAČANINA


Izdavač Hrvatsko agronomsko društvo


Prof. dr. Mihovil Gračanin bio je
profesor tloznanstva, na Gospodarskošumarskom
fakultetu u Zagrebu u razdoblju
od 1928. do 1952. godine, kada
je premješten »po službenoj potrebi u
Savjet za poljoprivredu i šumarstvo NR
Hrvatske«. Rješenje o uklanjanju prof.
Gračanina s profesorske dužnosti je bez
ikakvog obrazloženja, bilo isključivo
političke naravi, jer je smatrao da »zatvoreni
jednopartijski društveno-politički
sustav omogućuje čitavom nizu minus
— varijanta .. . da nekoga onemogući
ili ukloni radi ostvarenja određenih
ciljeva«. Stoga je tek u drugom izdanju
Šumarske enciklopedije 1980. godine
našao mjesto, a potom i u Šumarskom
listu 1981. godine prigodom njegove
smrti. Izvan šumarskih krugova prethodila
je Spomenica k 70-oj obljetnici njegovog
rođenja zamišljena i ostvarena
po grupi štovatelja i sljedbenika »svoga
velikog učitelja«.


Nakon dvadeset godina, odnosno u
samostalnoj Hrvatskoj Hrvatsko agronomsko
društvo i Hrvatsko društvo za
proučavanje tla iz zaborava izvlače lik
i djelovanje Mihovila Gračanina podsjećaju
na njegovo značenje u području
tloznanstva ne samo u Hrvatskoj nego
uopće. Poticaj je prihvaćen i poduprt
od Agronomskog fakulteta, Šumarskog
fakulteta. Poljoprivrednog instituta u
Križevcima, Šumarskog instituta Jastrebarsko,
Matice Hrvatske te HAZU i
Rektorata Sveučilišta. Rezultat je izdavanje
»Spomenice« i održavanje znanstvenog
skupa.


Ostvarivanje prihvaćene ideje povezuje
se s 90-om obljetnicom rođenja i
10-om obljetnicom smrti Gračanina. Za
pripremu obilježavanja ovih godišnjica
izabran je odbor od četiri člana: Prof,
dr. Ferdo Bašić, Prof. dr. Stjepan Bertović,
Dr. Jakob Martinović i Prof. dr.
Ivo Miljković, predsjednik.


SADRŽAJ SPOMENICE


Spomenica je objavljena kao sastavni
dio br. 1-2/1994. Agronomskog glasnika
što je »u znatnoj mjeri pridonijelo
realizaciji izlaženja Spomenice« stoji u


Zagreb, 1994.


Proslovu. Inače Spomenicu je sufinanciralo
Ministarstvo znanosti i tehnologije
Republike Hrvatske te niz drugih
institucija a među kojima i Šumarski
institut Jastrebarsko.


U Spomenicu nas uvodi Proslov iza
kojeg slijedi slika Prof. dr. M. Gračanina
s autogramom.


Pod naslovom »Prof. dr. Mihovil
Gračanin domoljub i znanstvenik
(1901-1981)« Organizacijski odbor
ukratko je prikazao Gračaninov život.


Slijede članci:
Jelka Anić i I. Miljković: Genetske
specifičnosti mineralne ishrane sorata
jabuka — »na temelju šestogodišnjeg
istraživanja biljno hranidbenog
kapaciteta tla u plantažama jabuka na
pseudogleju u Hrvatskoj«, autori su došli
do zaključka da postoje razlike i
između pojedinih sorata jabuka te da
je »folijama dijagnoza pouzdanija za
ocjenu stupnja opskrbljenosti jabuka
hranjivim elementima nego analiza tla.


F. Bašić, M. Mcsić i A. B u tora
c: Teške kovine u tlima općine Glina.
— »Temeljni je cilj istraživanja utvrditi
sadržaj teških kovina u oraničnim
tlima općine Glina i na taj način ocijeniti
pogodnost tala toga područja za
uzgoj povrća koje bi služilo za proizvodnju
hrane za dojenčad«. Rezultati
istraživanja: Sadržaj kadmija i olova je
nešto povećan u odnosu na prirodno
stanje ali u granicama karakterističnim
za čista ili neopterećena tla. Onečišćenja
su veća u nižim pozicijama nego u
zoni odnošenja tla erozijom tla vodom.
Po ostalim elementima (Hg, Cu, Zn,
As) tla su čista. Autori predlažu »kalcifikaciju
tih tala kao pouzdan, djelotvoran
i racionalan put za smanjenje
mobilnosti svih teških kovina u kiselim
tlima istraživanog područja«. U literaturi
navedeni su i članci s tematikom
teških metala objavljenih u Šumarskom
listu 1980, 1990. i 1991. godine te Martinović
— Vranković sa skupa održanom
u Cazinu 1986. kao i B. Prpića
Opširniji prikaz o M. Gračaninu slijedi
u Šumarskom listu.


et al. objavljenog u publikaciji Kongress
Bodenschutz, Arge Alp und Alpen


— Adria, Miinchen 1987.
S. Bertović: Podneblje i ostale prirodne
osobitosti u okolišu meteorologijske
postaje Lividraga (Gorski kotar).
Rad je »posvećen uspomeni na poštovanog
profesora dr. inž. Mihovila Gračanina
i njegovo životno geslo: Budi
svoj!« To je i naslov Šenoine pjesme
objavljene u Vijencu 1874. godine iz
koje Bertović citira zadnju kiticu koja
završava s »BIO SI SVOJ!« Da, prof.
Gračanin bio je svoj i zato je 1952.
godine morao napustiti profesuru na
zagrebačkom, tada, Poljoprivredno-šumarskom
fakultetu. Za članak preporuka
nabaviti fotokopiju.
Z. Gračanin: Tla — ugrožen dio
čovjekova okoliša. »Iako tla«, prva je
rečenica članka, »pripadaju prijeko potrebnim
osnovicama čovjekova života
na zemlji već i kao nositelji praktički
cjelokupne poljoprivredne i šumske
proizvodnje« ipak »globalno gledano
sam opstanak i funkcije tala nisu nikada
bili tako ugroženi kao danas!« Ugroženost
se očituje u: eroziji tla, antropogenom
doprinosu u aktiviranja klizišta,
spuštanjem tla prouzročenog djelovanjem
čovjeka, onečišćenjem nanosa rijeka
kao opasnost za tla nizinskih područja
i acidifikacijom.
N. Kom 1 eno vi ć: Unos olova u
šume Hrvatske te njegov utjecaj na uspijevanje
crnog bora i hrasta lužnjaka.
— »Tetraetil olovo pokazalo je negativan
učinak na rast crnog bora i kitnjaka
za razliku od olovnog nitrata koji nije
pokazao takvo djelovanje. Oba oblika
olova izrazito su negativno utjecala na
sadržaj klorofila te karatenoida.«
P. Kovačević: Analiza numeričke
obrade površina kartografskih jedinica
na karti bonitete tala Hrvatske.
J. Martinović: Periodična karakterizacija
acidifikacije šumskih tala na
kršu Hrvatske. Autor je prikazao »prve
bilančne podatke promjene pH vrijednosti
tla na području krša zapadne Hrvatske
(Primorje, Gorski kotar i NP
Plitvička jezera) za razdoblje 1965. do


ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 47     <-- 47 -->        PDF

1990. godine«. Bilanca pokazuje, da je
»u gotovo svim slučajevima utvrđeno
zamjetno sniženje pH vrijednosti u humusno-
akumulativnom horizontu tala.«
Acidifikacija »je najjače izražena u bioklimatu
šume bukve i jele na području
Gorskog kotara, a najmanje u submediteranskom
području Hrvatskog primorja
«.


N. Pernar : Prilog istraživanja količine
i tijeka biogenih elemenata u organičnom
horizontu brezovih (Bela pendula
Roth.) i bukovih (Fagus sylvatica
L.) sastojina na Papuku ovisno o vrsti
drveća i elemenata reljefa. — Rezultati:
Na Papuku u OI-podhorizontu u brezovim
sastojinama
1. ima više dušika (0,70%), kalija
(0,86) i magnezija (0,25%) nego u bukovim
sastojinama (0,66%, 0,64%,
0,14%);
2. na prisojnoj ekspoziciji ima više
kalija 60,86%) nego na osojnoj (0,63);
3. na blažim nagibima također ima
više kalija (0,81%) nego na strmijim
(0,68%);
4. »U okviru ovih istraživanja breza
ima povoljniji meliorativni učinak nego
bukva (a) prisojne ekspozicije imaju
povoljniji utjecaj nego osojne.«
Z. Racz: Pregled istraživanja profesora
M. Gračanina u fizici tla i današnje
stanje znanosti na tom području. —
»Rad je posvećen uspomeni na pokojnog
prof. Gračanina i u njemu se
ukratko osvrćem na bit i značenje njegovih
istraživanja u fizici tla« osvrtom
na »nekoliko aktualnih pitanja kojima
se danas bave istraživači u svijetu i kod
nas u fizici tla i primijenjenoj pedologiji
za hidrotehničke i agrotehničke potrebe
«.
F. Tomić, I. Šimunić, i D. Peto
šić: Djelotvornost različitih sustava
detaljne odvodnje cijevnom drenažom
na teškom pseudoglejskom tlu Srednje
Posavina. — Objekt istraživanja je melioracijsko
pokusno polje Jeleščak Kutina.
Cilj istraživanja je utvrditi optimalni
razmak cjevne drenaže sa i bez
filtracijskog materijala (šljunka) te s dubinskim,
do- 65 cm, rahljenjem i bez
rahljenja tla.
Ž. Vidaček: Prilog sistematici i
klasifikaciji hidromorfnih tala Hrvatske.
— Autor je ovaj Prilog posvetio
prof. Gračaninu, koji je »prvi u nas
istraživao, sistematizirao i klasirao
močvarna tla (a) mnoge njegove spoznaje
još su i danas aktualne«. Gračanin
je nadalje i »detaljno objasnio hidrogenizaciju
kao tipski proces odnosno
postanak močvarnih ili hidrogenih
tala«. Prenosimo i statistički podatak
da su »do početka devedesetih godina
hidromelioracijski sustavi površinske
odvodnje izgrađeni potpuno na 600 054
ha, a nepotpuno na 518 831 hektar
močvarnih površina« s 26 357 km melioracionih
kanala III. i IV. reda. Od
ukupne površine na Dalmaciju, Istru i
Primorje otpada 12 001 ha potpune i
24 386 ha nepotpune melioracije.


A. Vranković, N. Pernar, J.
Martinović i Š. Ricov: Prilog poznavanju
ekoloških odnosa u zagrebačkom
gradskom rastlinstvu. - Na 18 lokaliteta
s 21 primjernim objektom autori
su istražili tipove tla i stratigrafiju
profila, mehanički sastav neke fizikalne
značajke i važnije kemijske značajke.
Cilj istraživanja bio je utvrđivanjem
plošnog prirasta, koji je mjereni za unazad
15 godina. Od rezultata istraživanja
ograničavamo se na konstataciju, da
»radijalni rast šumskog drveća pokazuje
jaku varijetetnost i u više slučajeva nizak
postotak prirasta (manje od
1,5%).« Lužnjak u Maksimiru ne pokazuje
smanjenje plošnog prirasta, a i na
drugim lokalitetima, u park-šumama
Tuškanac i Zelengaj, promjene su
znatno manje nego na ostalim vrstama
i unutar uličnog sklopa. Vrijedno je zabilježiti
i činjenice da »stare platane na
Zrinjevcu još ne pokazuju većih promjena
u postotku plošnog prirasta«.
Na kraju »Iz ostavštine prof. dr. ing.
Mihovila Gračanina« nalazi se njegov
govor kojeg je održao na kememoraciji
10-godišnjice smrti botaničara Prof. Ive
Horvata održane 25. IV. 1973. u Botaničkom
institutu PMF-a Sveučilišta u
Zagrebu, i fotokopije Rješenja o smjenjivanju
s dužnosti profesora, Svjedočanstvo
odnosno točnije zahtjev da se
Gračanin vrati na profesorsku dužnost
potpisanog po Prof. dr. D. Nenadiću,
Prof. dr. A. Petračiću, Prof. dr. A.


Levakoviću i Prof. ing. R. Fantoniju
1954. godine, te pismo Gračaninu Dr.


V. Vouku, tajniku Prirodoslovnog
odjela JAZU da je podnio ostavku na
članstvo u Jug. akademiji »u čast onim
zaslužnim hrvatskim prirodoslovcima,
koji su cijeli život posvetili nauci i dali
narodu svome djela znatne vrijednosti,
a vrata im Prirodnoslovnog odjela Akademije
ostadoše zatvorena.«
ZNANSTVENI SKUP


Obilježavanju ovih obljetnica Prof,
dr. M. Gračanina uključilo se i Sveučilište
pa je skup održan u sveučilišnoj
auli 18. listopada 1994. godine.


Aulu su popunili predstavnici Ministarstva
znanosti i tehnologije, poljoprivrede
i šumarstva, Agronomskog i Šumarskog
fakulteta, te brojni agronomi,
šumari, prirodoznanstvenici i drugi
javni djelatnici. Nazočni je bio i sin
Prof. M. Gračanina Dr. Zlatko Gra čanin,
umirovljeni profesor Sveučilišta
u Bochumu (Njemačka) a sestra M.
Gračanina, redovnica u Varaždinu, poslala
je pozdravni brzojav.


U okviru Programa rektor Sveučilišta
Prof. dr. Marijan Šunjić kao domaćin
pozdravio je nazočnost naglasivši, da
se Skup održava prigodom 325 obljetnice
Sveučilišta u Zagrebu i 75. obljetnice
Agronomskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu kao i to da je to početak
odavanja priznanja zaslužnim znanstvenim
radnicima o kojima prošli komunistički
režim nije dopustio govoriti kao


o botaničaru Prof. dr. Ivi Horvatu, rektoru
Sveučilišta iz vremena NDH i dr.
Skup je otvorio ministar znanosti i
tehnologije Prof. dr. Branko Jeren , a


o »životu i djelu Prof. dr. Mihovila
Gračanina« Dr. Jakob Martinović.
Spomenicu je prikazao Prof. dr. Ivo
Miljković. U »raspravi — sjećanje na
prof. dr. Mihovila Gračanina« bilo je
više govornika, a prof. Radovan
Grge č posebno je govorio o M. Gračaninu
i njegovom stavu u poratnim
godinama kojeg poglavlje mogu opisati
Šenoini stihovi:
»drži čelo kao sunce čisto . . .
Poštenjak, čovjek na zemlji je bio,
Bio si svoj!«


O. Piškorić