DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Doduše, to nije uobičajeni način prikaza
izašle publikacije, ali govori Stjepana
Mesića, tada predsjednika Sabora
Republike Hrvatske, Dr. Ivana Majdaka
ministra poljoprivrede i šumarstva,
dipl. inž. šum. Ivana Tarnaja, zastupnika
u Saboru, a napose Akademika
Dušana Klepca s raznih stajališta
ocjenjuju ovu monografiju. Preneseni
su i prikazi iz dnevnika Večernji list i
Novi list, tjednika Vikend te časopisa
Hrvatska vodoprivreda uz pismo »taksatora
u mirovini« dipl. inž. Milana
Drndelića. D. Rauš glavni urednik monografije,
naglašava »bio samo uporan«
(da se monografija ostvari te da je ona)
»naš doprinos domovinskom ratu«. Reproducirana
je i Povelja Zagrebačkog
velesajma, osnivača nagrade JOSIP JURAJ
STROSSMAYER, glavnom uredniku
Dr. D. Raušu i nakladnicima Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
i Javnom poduzeću »Hrvatske
šume«. Budući čitatelj Glasnika upitat
će se zar se hrvatske šumarske publikacije
(Hrvatske šume ili Šumarski list)
nisu osvrnule na monografiju? Nije možda
spomenuta stoga što su u prikazu
objavljenom u Šumarskom listu (br.
3—5/1993.) navedeni i neki nedostaci
preko kojih se nije moglo prijeći u jednoj
objektivnoj analizi.


»Izgradnja šumskih prometnica traži
mnogo znanja iz različitih struka i grana
znanosti, kako bioloških tako i tehničkih.
Izgradnja dobro prostorno raspoređene
mreže šumskih prometnica različitih
vrsta i kategorija nije nimalo jednostavan
posao. U današnje vrijeme sa


stajališta zaštite čovjekova okoliša šumske
ceste izvrgnute su većoj kritici


*) Dodjela ove nagrade zabilježena je u
Šumarskom listu br. 3-5, str. 122. 1993.


Radovi kao glasilo Šumarskog instituta
Jastrebarsko izlaze polugodišnje pa
prema tome Vol. 29. s dva broja predstavlja
jedno godište.


1. Prvi broj sadrži 10 izvornih znanstvenih
članaka i dva prethodna priopćenja.
Znanstveni su radovi:


F. Mrva: Urod češera, klijavost sjemena
i rast sadnica europskog ariša iz
klonskog arhiva. — Ispitivano je sjeme
iz klonskog arhiva ariša Šumarskog innego
prije i samim time rad na njima
opterećen je »dodatnim faktorom«. Nažalost,
poznato je kako se ni jedna šumska
cesta ne može izgraditi a da se ne
učini barem mala šteta na okolišu. Mislimo
da pravilnim rasporedom, količinom,
vrstama, kategorijama i položajem
šumskih cesta ne činimo ono negativno
što iz svega proizlazi«. To su prve
rečenice D. Pičmanau raspravi o izgradnji
optimalne mreže šumskih prometnica.
Nakon teoretskog razmatranja
prikazano je rješenje za gospodarsku
jedinicu »bistranska gora« na zapadnoj
strani Medvednice.


Ivan Pen tek, dugogodišnji upravitelj
Šumarije u Pazinu, odužio se, ili
je zadužio svoj grad ovom radnjom u


31. knjizi Glasnika za šumske pokuse.
U njemu je »za buduća pokoljenja . . .
zapisao određeno iskustvo radnog vijeka
od osamnaest godina, od kojih šesnaest
na poslovima uređenja parkova
i pejzaža«. Svako iskustvo vrijedno je
zabilježiti, jer takve »zabilješke« omogućuju
kasnijim radnicima da koriste
pozitivna iskustva. Kako je Pentek jedan
od rijetkih stručnjaka koji objavljuju
svoja iskustva, to zaslužuje puno
priznanje.
Pazinska jama (fojba) ponor je rječice
Pazinčice iznad kojeg se s jedne
strane uzdiže 102 m visoka stijena na
kojoj se nalazio dio grada Pazina i autor
priopćuje o dosadašnjim istraživanjima
jame. Slijedi pregled geološke
građe šire okolice (u tekstu navedena
»pregledna karta« nije priložena mome
primjerku knjige), klimatološke značajke
Pazinštine, pedološke karakteristike,
hidrološke prilike Pazina, vegetacijske
Pazinštine, prikaz faune i pregled
prošlosti Pazina. U drugom dijelu rada
analizirano je postojeće stanje a u tre-


RADOVI
Šumarskog instituta Jastrebarsko
Vol. 29, br. 1. i 2.
Jastrebarsko 1994.


stituta Jastrebarskog, osnovanog 1971.
i dopunjenog 1975. godine. »Dobiveni
rezultati iz ovih istraživanja jasno pokazuju
da u populaciji selekcioniranih klonova
iz živog arhiva nije prisutan negativan
učinak »inbreedinga« koji bi se
odrazio bilo u smanjenim količinama
sjemena, bilo u klijavosti sjemena ili
pak u depresivnom rastu sadnica.«


B. Liović: Djelovanje herbicida na
drvenaste vrste u priobalnom jadranskom
području. - O učinkovitosti herćem
su dane smjernice za radove o čuvanju
i njezi te specifični zahvati kako
bi se pojedini objekti pripremili za odmor
i rekreaciju. Detaljniji osvrt na
predložene smjernice premašuju opseg
ovoga prikaza. Na kraju rada dat je
prilog od 10 stranica nacrta za izradu
natpisnih ploča, stepenica, ograda, mostića,
putokaza i klupa; građevni materijal
za sve te objekte je drvo.


»Svrha ovog rada«, izjavljuje Ž. Ma-
j e r, »bila je da se ustanovi je li moguća
prirodna obnova ritskih šuma vukovarskih
ada i ritova, posebno u šumi crne
i bijele topole (Populetum nigro-albae
Slav. 1952)«. Odgovor je da »rezultati
istraživanja broja pomlatka pokazuju
da se nakon prve vegetacije javlja znatan
broj stabalaca koja potječu iz žilja,
panjeva ili sjemenja (37 561 kom/ha).
Osim crne i bijele topole te bijele vrbe
javljaju se pajavac, dud, američki jasen.
. . . Najbolju izbojnu snagu iz ozljeđenog
žilja ima bijela topola, slabiju
crna topola, dok bijela vrba nema mogućnosti
izbojne snage iz žilja.«


Jedan od zaključaka J. Čavlovića
je da se »uz primjenu računala linearnim
programiranjem mogu vrlo brzo riješiti
različiti problemi pri planiranju i
gospodarenju jednodobnim šumama
kada se za dani problem definira model
linearne jednadžbe.« Kao primjer uzeo
je nizinsku hrastovu šumu Šumarije Slatine
od 1000 ha i 80 godinu staru na


II. bonitetu i 500 ha grabove panjače
20 godine stare. Masa hrastove sastojine
u I. dobnom razredu po ha iznosi
521 m3, II. dobnog razreda 738 m3 itd.
do mase Vi. dobnog razreda 1193 m3
a VII. dobnog razreda 1260 m3!
O. Piškorić
bicida za usmrćenje drvenastih vrsta zapravo
ne treba sumnjati pa je težište
bilo ispitivanje djelotvornosti u odnosu
na troškove održavanja propupožarnih
prosjeka u zimzelenim šumama čistim
od vegetacije. Kako, odgovor je u
ovom izvještaju.


Sanja Novak-Agbaba, B. Liović
i Dinka Matošević: Novi fungicidi
u suzbijanju pepelnice na hrastovom
podmlatku. — »Na osnovi rezultata
ovih istraživanja može se zaključiti
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 50     <-- 50 -->        PDF

da se uporabom sistemičnih fungicida
može postići visoka zaštita hrastovog
podmiatka od pepelnice i u šumskim
uvjetima.« . . . Posebno se ističu fungicidi
Anvil 5 SC i Alto 320 SC«.


M. Ocvirek i S. Orlić: Prilog istraživanjima
kultura i uspijevanja
obične breze (Betula pedula Roth) u
području bujadnica i vriština Hrvatske.
— Lokalitet »Lokve« u Šumariji Duga
Resa na smeđe kiselom tlu. Sadene su
biljke uzgojene u tuljcima, Nisula roli
i s golim korijenjem. Sedmogodišnja
stabalca s golim korijenjem i iz Nisula
roli postigle su prosječni promjer 4,1
cm i visine prva s 376 cm, a druga 460
cm, ali sadnice u Nisula roli bile su
stare 2 godine pa su po prosječnom
godišnjem visinskom prirastu u prednosti
biljke s golim korjenom: 53,7 cm :
50,75 cm, a i % preživljavanja bio je
veći: u sedmoj godini 85 : 72.
S. Orlić: Razmak sadnje i razvoj
obične smreke u kulturama. — Kultura
u starosti od 33 godine, pokus je osnovan
po 1963. godine, gustoće sadnje
1,5 x 1,5 m ili 4 440 sadnica po ha
imala je najveću drvnu masu — 436,44
m3 od čega stabala preko 15 cm prsnog
promjera 222,58 m3. Kod sadnje od
1 250 sadnica po ha (razmaka 4 x 2 m)
udio stabala preko 15 cm pp bio je po
masi 99%, ali je pad promjera bio veći
nego na stablima gušće sadnje.
V. ViličićiVl. Krejči: Oštećenja
drvenastog šumskog raslinja koja izaziva
divljač u ekološko-gospodarskom
tipu II-G-10 (šuma hrasta lužnjaka i
običnog graba). - Ispitivanja su obavljena
na 25 lokaliteta u Upravama šuma
Bjelovar, Karlovac i Zagreb. Rezultat:
»Obgrizanjem mladih sastojina se dovodi
u pitanje uspješna obnova i razvitak
kvalitetnih lužnjakovih sastojina pa
ih je potrebno štititi dok ne izmaknu
dohvatu zuba srneće i jelenske divljači
(ali) oštećivanje ostalih drvenastih vrsta
nije od naročitog značenja ni s uzgajivačkog
ni s ekološkog motrištra jer se
njime bitno se narušava stabilnost ekosustava
tipa II-G-10«.
4


B. May er: Utjecaj dinamike vlažnosti
tla, podzemne vode, oborina i defolijacije
na sezonsku dinamiku prirasta
radijalnog prirasta i sušenja hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) u Varoškom
lugu. — »Provedenim istraživanjima dobiveni
su novi kvantitativni pokazatelji
o nedostatku vlage u tlu kao vodećem
činitelju sušenja hrasta lužnjaka u nizinskim
šumama hrasta lužnjaka.«
N. Komlenović: Utjecaj gnojiva
»Osmocote plus« na uspijevanje biljaka
crnog bora (Pinus nigra Arn.) — Pokus
u kontejnerskoj sjetvi. »Osmocote« je
pozitivno djelovao u dozi 3 kg po 1 m
supstrata u prvoj godini, a u drugoj
bila je potrebna prihrana. Dodaje li se
superfosfat tada prihrana s Osmocoteom
nije potrebna.


N. Komlenović, B. Mayer i P.
Rastovski: Sadržaj teških kovina u
tlima Jastrebarskog. — Ispitivanja su
obavljen na 38 lokaliteta ne samo pod
šumom nego i livadnim te vinogradskim
tlima na dubinama 0—5 i 5—15 cm ne
samo teških kovina (Pb, Zn, Cu, Mn
i Fe) nego i N, te P i K oksida, reakcije,
kao i udjeli humusa i gline. Na
jednoj lokaciji bankine uz cestu u gornjem
sloju utvrđeno je 186 mg/kg Pb
a na drugoj bankini čak 300 mg/kg; u
vinogradskom tlu visok je udio Cu, u
jednom slučaju čak 675 mg/kg u gornjem
sloju a 425 mg/kg u donjem sloju,
dok npr. u kulturi običnog bora i europskog
ariša te količine iznose 3 i 2
mg/kg. Zanimljivo je da se na profilu
od Sv. Jane do žitnice Pb i Zn nalaze
više u šumskom nego u poljoprivrednom
tlu.
J. Medvedović: Prehrambeni potencijal
za divljač u šumama hrasta lužnjaka
i graba Sjeverne Hrvatske. —
Masa biljaka (17 vrsta grmašica i 108
vrsta prizemnog rašća) »u svježem stanju
bila je prosječno 847,02 kg/ha odnosno
na zraku osušene 234,62 kg/ha (a)
šumskog sjemenja u suhom stanju 1 105
kg/ha te listinca 1 672 kg/ha.
Prethodna su priopćenja:


1. Primjena citogenetskih i biokemijskih
analiza u utvrđivanju oštećenosti
šuma hrasta lužnjaka T. Littvayaiz
Šumarskog instituta Jastrebarsko te
Vlatke Zoldo š iz Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
s četiri suradnika s istog Fakulteta.
2. Utjecaj horizontalne projekcije
krošanja hrasta lužnjaka na debljinski
prirast V. Novotnya, V. Krejčija,
M. BenkaiT. Dubrave a. — Prethodno
je priopćenje, jer bi »daljnim
istraživanjima bilo potrebno istražiti i
utjecaj dužine i volumen krošanja na
debljinski prirast stabala«, rezultati prikazanog
istraživanja pokazuju da se »s
povećanom širinom krošanja povećava
i debljinski prirast«.
2. Drugi broj sadrži šest izvornih
znanstvenih radova i tri pregledna članka.
Izvorni znanstveni radovi su:


B. Mayer i G. Bušić: Detaljna
pedološka karta šumsko-gospodarske
jedinice »Varaždinske podravske šume«
sa stanjem dvadeset godina nakon iz


gradnje HC Varaždin. — Površina ove
gospodarske jedinice iznosi 1410 ha, a
proteže se od slovenske granice na zapadu
do Varaždina na istoku poput necjelovitog
pojasa dužine 25 km. Pedološki
je obrađen svaki odsjek i tako
dana sigurna podloga za uzgoj šuma.
Sastavni dio članka je i pedološka karta
u boji kategorija za šumsku proizvodnju.
Kako se odrazila akumulacija na
vodni režim u zaključku rada stoji:
»Nakon izgradnje hidrocentrale Varaždin
s Ormoškom akumulacijom došlo
je do stabilizacije podzemnih voda u
ekološkom profilu tla uz akumulaciju i
koji kilometar uzvodno od nje sa smirenijim
oscilacijama vodostaja unutar
jednog metra. Suprotno tome, najniže
razine podzemne vode s većim oscilacijama
utvrđene su u širem okolišu
odvodnog kamala oko strojarnice HC
Varaždin«.


M. Ocvirek: Kontejnerska proizvodnja
četinjača. — »Za jednogodišnji
ciklus uzgoja (europskog ariša, običnog
bora i obične smreke) povoljniji su bili
rani termini sjetve i presadnje, dok su
kod dvogodišnjeg uzgoja bili jednako
povoljni i kasniji (ljetni) i rani (proljetni)
termini .. . Na temelju provedenih
analiza predlažu se optimalne dužine
uzgoja: za Bosnaplast 12 jedna puna
vegetacija, za Bosnaplast 18 do dvije
vegetacije, a za nisulu jedna i pol do
dvije vegetacije«. Dakle ne »proizvodnje
četinjača« nego proizvodnja sadnica
četinjača.
T. Littvay : Varijabilnost nekih
kvantitativnih svojstava običnog bora
(Pinus sylvestris L.) uzgojenog iz sjemena
gama zrakama. — Godine 1961.
na pokusnom polju Goič Odjela za
oplemenjivanje i sjemenarstvo Šumarskog
instituta Jastrebarsko, a koja se
nalazi u 35. odjelu g. j . Jastrebarske
prigorske šume posađene su biljke
običnog bora, crnog bora, obične smreke,
europskog ariša i japanskog ariša
proizvedene sjetvom ozračenog sjemena
gama zrakama Co60. U starosti
sastojine — nasada običnog bora od 26.
godina utvrđena je drvna masa, zatim
postotak preživljavanja biljaka i broj
grana na sedmom metru od vrha u
1986. godini. U usporedbi s kontrolnim
nasadom konačan je zaključak da se
»metoda oplemenjivanja zračenjem nije
pokazala efikasnom« tj. nisu utvrđene
značajnije razlike između biljaka — stabala
iz tretiranog i netretiranog sjemena.
S. Orlić: Rezultati istraživanja
kompatibilnog uzgoja domaćih i stranih
vrsta četinjača na bukovoj stojbini. —