DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 52     <-- 52 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


5. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga
šumarskog društva, održane 16.
veljače 1995. godine u Zagrebu.
Nazočni članaovi Upravnog odbora,
Nadzornog odbora i Tajništva: mr. se.
Darko Beuk, prof. dr. se. Mladen Figurić,
dr. se. Joso Gračan, Tomislav Lešković,
dipl. inž., Božidar Longin, dipl.
inž., prof. dr. se. Slavko Matić, Adam
Pavlović, dipl. inž., mr. se. Ivan Pentek,
Željko Perković, dipl. inž., prof,
dr. se. Branimir Prpić, Zvonko Rožić,
dipl. inž., Tomislav Starčević, dipl.
inž., Nadan Sirotić, dipl. inž., mr. se.
Ivan Volf, Slavko Šarčević, dipl. inž.,
Ivan Maričević, dipl. inž., Hranislav Jakovac,
dipl. inž., i Vlatka Antonić.


Ostali nazočni: Eduard Kalajdžić,
dipl. inž., dr. se. Đuro Kovačić, Jure
Stopić, dipl. inž., Jasenka Jenjić, dipl.
iur.


Ispričani: prof. dr. se. Joso Vukelić.


Predsjednik Upravnog odbora prof,
dr. se. Slavko Mati ć pozdravlja nazočne
i predlaže Dnevni red, koji se
prihvaća.


DNEVNI RED


1. a) Prihvaćanje Zapisnika 4. sjednice
Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog
društva.
b) Verifikacija zaključaka 99. skupštine
Hrvatskoga šumarskog društva.


2. Obavijesti.
3. Informacija o radu Inicijativnog
odbora za osnivanje Hrvatske akademije
šumarskih znanosti.
4. Informacija Organizacijskog odbora
za proslavu 150. i 120. obljetnice.
5. Razmatranje aktivnosti područnih
društava.
6. Šumarski list.
7. Uređenje podrumskih prostora
(klub) u Šumarskom domu.
8. Informacija o odnosima s korisnicima
prostora u Šumarskom domu.
9. Izvješće o primopredaji tajnika
Hrvatskoga šumarskog društva.
ZAPISNIK


Ad. 1.


a) i b) Kako nakon otvorene rasprave
nije bilo primjedbi na Zapisnik


4. sjednice Upravnog odbora i na Zaključke
99. skupštine Hrvatskoga šumarskog
društva, Slavko Matić zaključuje
da se u predloženom sadržaju
jednoglasno prihvaćaju.
Ad. 2.
a) Znak Hrvatskoga šumarskog društva.
Prema ranijem dogovoru, potrebno
je izraditi novi znak Hrvatskoga
šumarskog društva. Nakon rasprave,
zaključak je da se to provede internim
natječajem s naznakom da znak treba
sadržavati: naziv »Hrvatsko šumarsko
društvo«, godinu osnutka (1846.) i elemente
struke. Između rješenja koja će
biti ponuđena, Matić, Prpić, Starčević
i Jakovac, pripremiti će za Upravni odbor
nekoliko po njihovoj ocjeni najkvalitetnijih.


b) Natpisi na Šumarskom domu.
Tajništvo je pripremilo fotokopije pročelja
(s Vukotinovićeve) i bočnog dijela
zgrade iznad vrata (s Trga Mažuranića),
te okvirnu ponudu za izradu natpisa
na Šumarskom domu:


— na pročelju zgrade (kao što je nacrtom
prilikom izgradnje predviđeno)
HRVATSKI ŠUMARSKI DOM (slova
od bronce),
— iznad ulaza na Trgu Mažuranića
11, HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
(slova od bronce),
— s lijeve strane ulaznih vrata na
Trgu Mažuranića 11, dvije table (mesing),
— HRVATSKO ŠUMARSKO
DRUŠTVO
Trg Mažuranića 11
Tajništvo i uprava zgrade
Šumarski list
Uredništvo


— HRVATSKA AKADEMIJA ŠUMARSKIH
ZNANOSTI
— na ulaznim vratima u prizemlju,
dvije table (mesing)
— HRVATSKO ŠUMARSKO
DRUŠTVO
- HRVATSKA AKADEMIJA ŠUMARSKIH
ZNANOSTI
Okvirna cijena izrade i postavljanja
natpisa bila bi cea 28.000 kn + postavljanje
skele na pročelju zgrade cea


10.000 kn, ili ukupno 38.000 kn.
Upravni odbor ovlašćuje Tajništvo, da
uz konzultacije s gosp. Matićem, Prpićem
i Starčevićem, pristupi realizaciji
ovog prijedloga, kao i osvjetljavanja dijelova
zgrade (natpisa i poprsja Kesterčaneka
i Kozarca).
c) Ugovor o vršenju konzalting usluga.
Zaključuje se potpisati Ugovor s
Brankom Halapijom, dipl. inž. arh. (s
kojim je Hrvatsko šumarsko društvo i
do sada imalo ugovor), koji će izvršavati
konzalting poslove iz oblasti građevinarstva
na objektimaa koji se uređuju
ili rekonstruiraju, a u skladu sa Zakonom
o građenju N. N. RH br. 77/92.
Vrijednost usluge je 45,00 kn (četrdesetpet
kuna) bruto satnice.


d) Hrvatski inženjerski savez (HIS),
zatražio je dostavu imena delegata za
Skupštinu i primjedbe na Statut. Zaključeno
je, da delegati Hrvatskoga šumarskog
društva na Skupštini Hrvatskog
inženjerskog saveza budu: Milan
Oršanić (već prethodno određeni delegat
u Hrvatskom inženjerskom savezu),
Ivan Maričević i Hranislav Jakovac.
Hrvatsko šumarsko društvo ima primjedbu
na čl. 17. predloženog Statuta
Hrvatskog inženjerskog saveza koji
glasi »Sve članice Hrvatskog inženjerskog
saveza plaćaju članarinu«. Naime,
ako je to neka simbolična članarina,
onda nema primjedbi, no ako se radi


o članarini (kao što to Hrvatski inženjerski
savez u jednoj napomeni kaže)
ovisno o broju članova društva članica,
tada to Hrvatsko šumarsko društvo ne
prihvaća, jer Hrvatsko šumarsko društvo
niti od svojih područnih društava
ne traži članarinu, te je ni drugome
nije spremno plaćati.
e) Molba — pomoć za obnovu katedrale.
Zaključuje se pružiti pomoć kao
i prošle godine, sukladno našim skromnim
mogućnostima.


f) Pomoć u izdanju časopisa »Drvna
industrija«. Hrvatsko šumarsko društvo
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 53     <-- 53 -->        PDF

je sufinanciralo jedan broj (od 4) godišnje
ovog časopisa. Zaključak je daljnje
pružanje pomoći, a način te pomoći će
iznaći Figurić i Jakovac u dogovoru s
Uredništvom časopisa.


Ad. 3.
Nakon uvodnih riječi predsjednika,
Mladen Figurić u ime Inicijativnog
odbora izvješćuje o pripremi Osnivačke
skupštine Hrvatske akademije šumarskih
znanosti. Inicijtivni odbor, imenovan
na 99. skupštini Hrvatskoga šumarskog
društva, je uz pomoć Jasenke Jenjić,
dipl. iur., tajnice Šumarskog fakulteta,
izradio prijedlog Statuta Hrvatske
akademije šumarskih znanosti i prijedlog
Pravilnika o predlaganju i izboru
članova Hrvatske akademije šumarskih
znanosti. Ovi su dokumenti razmatrani
i prihvaćeni na sastanku Inicijativnog
odbora u proširenom sastavu dne 14.
veljače 1995. godine.


Osnivačka skupština održana je također
14. veljače 1995. godine. Nazočni
su bili slijedeći osnivači: prof. dr. se.
Slavko Matić, prof. dr. se. Mladen Figurić,
prof. dr. se. Branimir Prpić,
prof. dr. se. Šime Meštrović, prof. dr.
se. Boris Ljuljka, prof. dr. se. Đuro
Rauš, prof. dr. se. Ante Krstinić, dr.
se. Joso Gračan, prof. dr. se. Milan
Glavaš, prof. dr. se. Joso Vukelić, prof,
dr. se. Zvonimir Seletković i dr. se.
Nikola Komlenović.


Ostali nazočni: Jasenka Jenjić, dipl.
iur., tajnica Šumarskog fakulteta i Hranislav
Jakovac, dipl. inž., poslovni tajnik
Hrvatskoga šumarskog društva.


Nakon izbora radnih tijela Osnivačke
skupštine Hrvatske akademije šumarskih
znanosti predsjedavajućeg (prof,
dr. se. Slavko Matić), zapisničara (Jasenka
Jenjić, dipl. iur.) i dvojice ovjerovitelja
zapisnika (prof. dr. se. Šime
Meštrović i prof. dr. se. Mladen Figurić),
prihvaćen je Statut Hrvatske akademije
šumarskih znanosti i Pravilnik


o predlaganju i izboru članova Hrvatske
akademije šumarskih znanosti. U
skladu s člankom 35. Statuta, izabrano
je Predsjedništvo udruge, kojeg sačinjavaju:
Predsjednik: prof. dr. se. Slavko
Matić
Dopredsjednici: dr. se. Joso Gračan
i prof. dr. se. Mladen Figurić
Tajnici odsjeka:
Prof. dr. se. Ante Krstinić, tajnik
Odsjeka za uzgajanje šuma


Prof. dr. se. Šime Meštrović, tajnik
Odsjeka za uređivanje šuma i šumarsku
politiku


Prof. dr. se. Milan Glavaš, tajnik
Odsjeka za zaštitu šuma i lovstvo


Prof. dr. se. Boris Ljuljka, tajnik
Odsjeka za iskorištavanje šuma i uporabu
drva.


U skladu s člankom 42. Statuta, izabran
je Nadzorni odbor kojeg sačinjavaju:


Prof. dr. se. Đuro Rauš, predsjednik
Dr. se. Nikola Komlenović, član
Prof. dr. se. Zvonimir Seletković,
član


Uz još neke poslove tehničke prirode,
moći će se zatražiti registracija Hrvatske
akademije šumarskih znanosti
kod Ministarstva uprave. Održavanjem
ove Osnivačke skupštine već na samom
početku godine, izvršena je možemo
reći najznačajnija zadaća iz programa
rada Hrvatskoga šumarskog društva za
1995. godinu, prihvaćena na 99. skupštini
Hrvatskoga šumarskog društva.


Ad. 4.
Nakon izvješća Jose Gračan a i
Branimira Prpi ča, dvojice članova
Organizacijskog odbora za proslavu


150. i 120. obljetnice, te rasprava u
kojoj su uzeli učešća Matić, Starčević,
Prpić, Maričević, Pavlović, Kalajdžić i
Kovačić, predloženo je:
— Što je moguće prije upriličiti prijem
kod Predsjednika Republike radi
pokroviteljstva proslave,
— Moto proslave treba biti »150 godina
Hrvatskoga šumarskog društva u
gospodarenju prirodnim šumama«,
— Proslava će se odvijati u dva dijela
i to svečani dio u Hrvatskom narodnom
kazalištu, uz referate predsjednika Hrvatskoga
šumarskog društva (150. obljetnica
Hrvatskoga Šumarskog društva)
i glavnog urednika Šumarskog lista
(120. obljetnica Šumarskog lista),
te prigodni program. U okviru pak
stručnog dijela proslave, predviđa se
znanstveno-istraživačko izvješće iz 5godišnjeg
programa znanstveno-istraživačkog
rada, po projektima I. II. i III.,
upotpunjeno znanstvenim istraživanjima
iz područja uporabe drva. Uz
ovaj znanstveni dio ide i povijesni dio,
obrazovanje, umjetnost i monografije,
pa bi s obzirom na vrijeme i obimnost
posla, bilo uputno čim prije odrediti
voditelje ovih područja. I na kraju ekskurzije
za koje nisu još određeni sadržaji
i mjesta. Poticaje ovom radu i podjelu
zaduženja dati će Matić, Gračan,
Prpić, Starčević i Jakovac.
Što se pak tiče publikacija koje će
pratiti proslavu obljetnica, treba ići u
dvije linije. Jedna je Šumarski list za
koji je neposredno zadužen glavni urednik,
a druga je povijesno — znanstveno


— stručna.
Svi nazočni se slažu, da jedna od
publikacija bude novi Šumarski priručnik.
Prihvaća se posredstvom dobiveni
prijedlog doministra Vukelića da dva
člana redakcijske grupe budu prof. dr.
se. Nikola Lukić i mr. se. Ivan Martinić.
Redakcijska grupa se proširuje za
još dva člana i to mr. se. Borisa Hrašovca
i mr. se. Milana Oršanića. Za
iniciranje i koordinaciju ovog rada zadužuju
se također Matić, Gračan,
Prpić, Starčević i Jakovac.
Rasprava koja se vodila oko povijesno
— znanstveno — stručnog dijela publikacija
koje će imati u fokusu 150-tu
obljetnicu Hrvatskoga šumarskog društva,
imala je za cilj odrediti koliko će
tu biti povijesti Hrvatskoga šumarskog
društva, a koliko povijesti šumarstva.
Znajući da je to zapravo nedjeljivo,
ipak je potrebno odrediti mjeru i ljude
koji će to raditi.


Matić je mišljenja da bi trebalo zamoliti
grupu ljudi (Piškorić, Stojković,
Maričević i dr.) da pripremi temeljnu
građu, koja će biti obimnija, a zatim
od nje uz eventualnu pomoć i ljudi iz
Povijesnog instituta i Arhiva Hrvatske
sačiniti ono što želimo. Pripremajući sa
svojim suradnicima na Fakultetu izložbu
»Znanost u Hrvata« i prilog šumarstva
toj znanosti, prateći događaje,
obrazovanje, značajne ljude, Gospodarsko
društvo (1841.) i Hrvatsko šumarsko
društvo (1846.), karte, stare gospodarske
osnove i dr., konstatira, da je
podloga zaista široka, ali da je važno
da ti materijali budu sređeni, a tada će
biti mnogo lakše prirediti ih za tisak.


Prpić predlaže da se povijest Hrvatskoga
šumarskog društva obradi po segmentima:
1846-1876; 1876-1918;
1919-1940; 1941-1954; 1946-1989; i
1990-1996. godina.


Maričević podsjeća na odluku Upravnog
odbora na temelju koje su već Piškorić,
Stojković i Maričević u pripremi
priloga za pisanje povijesti Hrvatskoga
šumarskog društva. On upućuje na korištenje
postojećih publikacija o 50-godišnjici
i 100-godišnjici šumarstva kroz
stranice Šumarskog lista.


Zaključak je, da grupa Prpić, Gračan,
Piškorić, Stojković, Maričević i dr.
pripremi širu podlogu za publikaciju
»Povijest Hrvatskoga šumarskog društva
od 1846-1996. godine«.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Ad. 5.


Jako vac izvješćuje da su usmeno
zamoljena da dostave Izvješća o radu
za 1994. godinu ona područna društva
koja to nisu učinila za 99. skupštinu
Hrvatskoga šumarskog društva, a što
je bila odluka 4. sjednice Upravnog odbora.
Imamo obećanja za intenziviranje
rada Šumarskog društva Karlovac i Varaždin.
Šumarsko društvo Sisak će u
ožujku održati Skupštinu, a svojim posjetom
i dogovorom u Gospiću, pospješili
smo održavanje godišnje skupštine
Šumarskog društva Gospić, također tijekom
ožujka 1995. godine.


Šumarsko društvo Osijek održalo je


11. 02. 1995. u Bizovačkim toplicama
Šumarsku zabavu, koja je svojim dosegom
samo potvrdila dobru organiziranost,
umjeće i kvalitetu rada Šumarskog
društva i na ovom zabavnom polju.
Lešković također izvješćuje o do


brom odazivu i uspješnoj Šumarskoj za


bavi u organizaciji Šumarskog društva


Požega.


Zaključeno je sačiniti popise — kartoteku
članova područnih društava i prikupiti
Statute, te izvješća iz kojih će
biti vidljivo i trenutno rukovodstvo Šumarskog
društva. Ako te informacije
budemo mogli pročitati i u Šumarskom
listu, međusobne komunikacije i suradnja
biti će lakša i bolja.


Zamolba Branka Halapije, dipl. inž.
arh., koji niz godina surađuje s Hrvatskim
šumarskim društvom da postane
članom Hrvatskoga šumarskog društva
prihvaća se, s naznakom da su i drugim
strukama vrata Hrvatskoga šumarskog
društva uvijek otvorena.


Ad. 6.


Glavni urednik Šumarskog lista izvješćuje,
da br. 11 — 12/94. nešto kasni,
ali je gotov, a već su u pripremi prvi
brojevi za 1995-tu, tako da bi eventualno
u lipnju »uhvatili korak jednobroja
«, što je zaključak 99. skupštine
Hrvatskoga šumarskog društva. Vezano
i za točku 5. dnevnog reda, predlaže
jednu novost u Šumarskom listu, koja
je inače uvriježena u nekim stranim časopisima
(npr. austrijskim). Naime,
radi se o što više različitih informacija
iz rada i različitih aktivnosti šumarskih
društava i struke, te bi bilo potrebno
animirati ljude koji bi te informacije
povremeno pripremili za tisak.


Što se pak tiče financijskih pitanja
usvojen je prijedlog, da se od JP »Hr


vatske šume« zatražiti pomoć do u protuvrijednosti
od 100.000 DEM, radi općenito
većih financijskih obveza u 1995.
godini, a i očekivano veće tražnje časopisa
u dijaspori.


Ad. 7.


Zaključeno je da predsjednik i tajnik
Hrvatskoga šumarskog društva porade
na dovršenju uređenja Šumarskog
kluba u podrumskom dijelu zgrade, te
zajedno sa JP »Hrvatske šume« na uređenju
pripadajuće arhive, a prema priloženoj
skici — nacrtu. Primljeno je na
znanje potpisivanje Ugovora o zakupu
dijela podrumskog prostora s JP »Hrvatske
šume«, a prema odluci 4. sjednice
Upravnog odbora, (točka 2.), te
pripremi investitora (JP »Hrvatske šume
«) na uređenju tog prostora. Istaknuto
je, da je investitor upozoren, kako
je prethodno potrebno ispitati kvalitetu
žbuke, nosivost i stanje zidova, posebice
onih ispod prostora koji koristi Fakultet
kemijskog inženjerstva i tehnologije.
Izvješćem smo, da je komisija
(stručnjaci IGH) izvršila uvid, te se
očekuje njezino stručno mišljenje. Zaključak
je, da po jedan primjerak ovog
i sličnih dokumenata, te projekata bilo
kakvih adaptacija i preinaka, mora biti
na uvidu i u arhivi Hrvatskoga šumarskog
društva (vlasnika zgrade).


Uređenjem ovog podrumskog prostora,
iz prizemlja se dolje izmješta postrojenje
centralnog grijanja. Taj posao i
potrebe prostora za Hrvatsku akademiju
šumarskih znanosti otvara potrebu
preuređenja dijela prostora koji koristi
Hrvatsko šumarsko društvo, posebice
onog dijela koji se veže na glavni ulaz
prema Vukotinovićevoj ulici. Predloženi
projekti i predviđaju ponovno
otvaranje tog dijela hodnika prema
glavnom ulazu. Predsjednik i tajnik će
u dogovoru s JP »Hrvatske šume«, poraditi
i na usklađivanju ovih poslova,
iznalazeći za Hrvatsko šumarsko društvo
najbolje rješenje.


Ad. 8.


Raspravljajući o zakupcima poslovnog
prostora, za raspravu je poslužila
pripremljena tablica iz koje je bilo vidljivo:
tko su zakupci poslovnog prostora
(Knjižnice grada Zagreba, Foto —
Zdenko Sorić, Hrvatske šume, Institut
za razvoj i međunarodne odnose —
IRMO, Fakultet kemijskog inženjerstva
i tehnologije i Exportdrvo), u kojem
dijelu zgrade, površine koje direktno


koriste, ugovori, otkazi zakupa, stara
cijena zakupa i prijedlog za nove cijene.
Tajnik izvješćuje, da će Knjižnice grada
Zagreba uskoro napustiti prostor koji
sada koriste (50,60 m2), dok Fakultet
kemijskog inženjerstva i tehnologije,
kojem je dat otkaz još 1978. godine,


t.j. odmah nakon vraćanja nacionaliziranog
dijela zgrade, unatoč presudama
suda u korist Hrvatskoga šumarskog
društva, nije napustio prostor koji koristi
(249,69 m2 u prizemlju — Perkovčeva
2), niti plaća zakupninu, pravdajući
se kako nije potpisao nikakav ugovor.
Presude su plaćanje zakupa i iseljenje,
no one nisu pravomoćne, jer su
uložene žalbe. Predmet je bio kod
Trgovačkog suda, no kako to više nije
njegova nadležnost, očekuje se rasprava
na sada nadležnom Općinskom
sudu u Zagrebu. Ovlašćuju se predsjednik
i tajnik Hrvatskoga šumarskog društva
da po mogućnosti požure ovaj
predmet, a po potrebi da izvrše i promjenu
dosadašnjeg pravnog zastupnika
Hrvatskoga šumarskog društva.
Uspoređujući pak dosadašnje cijene
zakupa poslovnog prostora s drugima
iz ovog dijela grada (uži gradski prostor


— druga zona), dosadašnja cijena zakupa
od 7 DEM, odnosno protuvrijednost
od 26,00 kn/m2 zaista je suviše
niska (u susjedstvu se ona kreće od 15
— 26 DEM/m2). Stoga Upravni odbor
zaključuje, da cijene zakupa poslovnog
prostora počevši od 1. ožujka 1995. godine
iznose:
za poslovni prostor na I. i II. katu
72,50 kn/m2
za poslovni prostor na III. katu i u
podrumu 54,40 kn/m2


Ova odluka se ne odnosi na poslovni
prostor koji koristi J. P. »Hrvatske šume
«. Za njih ostaje stara cijena od
26,00 kn/m2, jer participiraju do pune
cijene učešćem u troškovima uređenja
prostora i opremi.


Isto tako, određena je i nova cijena
za korištenje dvorana, jer je dosadašnja
bila zaista simbolična i zamalo nije pokrivala
ni troškove čišćenja. Tako od


1. ožujka 1995. god. cijena jednokratne
uporabe male dvorane iznosi 85,00 kn
+ 15,00 kn grijanje = 100,00 kn, a
velike dvorane 180,00 kn + 33,00 kn
grijanje = 213,00 kn.
Ad. 9.


Na temelju odluke 4. sjednice Upravnog
odbora, točka 6., objavljen je natječaj
za obavljanje poslova Poslovnog
tajnika Hrvatskoga šumarskog društva.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1995 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Komisija za provedbu natječaja: Matić,
Prpić i Gračan, na temelju pristiglih
molbi, izabrala je između više kandidata,
Hranislava Jakovca, dipl. inž. šumarstva
za poslovnog tajnika Hrvatskoga
šumarskog društva. Upravni odbor
donosi odluku o verifikaciji ovog
izbora, primivši na znanje da je s imenovanim
zasnovan radni odnos s 1. siječnja
1995. godine.


Dosadašnjem poslovnom tajniku Hrvatskoga
šumarskog društva Ivanu Maričeviću,
predsjednik i svi članovi
Upravnog odbora, izrazili su zahvalu i
odali priznanje za njegov odgovoran i
uspješan 11-godišnji rad na mjestu poslovnog
tajnika Hrvatskoga šumarskog
društva. Svako dobro prigodom odlaska
u mirovinu, zaželjeli su mu i mnogi


kolege i prijatelji s kojima je surađivao
tijekom radnog vijeka.


Zapisnik sastavio:
Hranislav Jakovac, dipl. inž.,
poslovni tajnik HŠD-a


Predsjednik
Upravnog odbora
Prof. dr. se. Slavko Matić, v. r.