DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 11     <-- 11 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 182.58.002 (497.13) Šumarski list br. 4, CXIX (1995), 125—132


KARTIRANJE ŠUMSKE VEGETACIJE


MAPPING FOREST VEGETATION


Đuro RAUŠ*


Sažetak: Autor u članku, na temelju 30-godišnjice rada, navodi stručne i
znanstvene upute za kartiranje šumske vegetacije. Iznosi načine kartiranja u
gorskim, brdskim i nizinskim područjima.
Prikazuje različite vegetacijske karte i načine njihova nastajanja.
Ujedno daje praktične upute za rad na terenu i u laboratoriju.


Ključne riječi: vegetacijska karta, osnovne vegetacijske jedinice, vrste karata, mjerila.


UVOD — INTRODUCTION


Izrada karata je stara gotovo kao i samo istraživanje
vegetacije. Već u prvim radovima o vegetaciji naših krajeva
nalazimo pokušaje da se na tadašnjim načelima prikaže
ta vegetacija i pregledno, kartografski. Radovi G.
Becka-Mannagette,L. Adam o vic a, K.
Kaysera iF. Mortona opremljeni su vrijednim
vegetacijskim kartama. Mogu se priključiti i radovi A.
Baldaccia i A. Hayeka. Koji zahvaćaju samo
neke rubne dijelove današnje Hrvatske.


Poslije drugoga svjetskoga rata naglo se povećao broj
fitocenoloških radova pa se pristupilo i izradi detaljnih
karata određenih područja. Tako je I. H o r v a t sa
suradnicima S. Bertovićem, Z. Matanom, I.
P e 1 c e r o m i dr. prvi izradio našu vegetacijsku kartu
Gorskoga kotara na međunarodnoj razini. Tu kartu čine
4 sekcije (karte Sušaka) u mjerilu 1:25000.


Za sjevernu Hrvatsku Đ. R a u š je izradio fitocenolišku
kartu spačvanskog bazena 1:100000, koja je tiskana
1972, za gospodarsku jedinicu »Josip Kozarac« izradio
je i tiskao kartu 1:25000 1974, za gospodarsku jedinicu
»Česma« izradio je kartu 1:25000 1975. godine (rukopis).
Dalje je Đ. R a u š izradio fitocenološku kartu
za fakultetsku šumu Zalesina u Gorskom kotaru u mje


* Prof. dr. se. Đuro Rauš, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Svetošimunska 25. Zagreb
rilu 1:5000, koja je tiskana 1975. g. Također je na otoku
Rabu iskartirao Šumski rezervat »Dundo« u mjerilu
1:5000 itd.


Do danas, iako nepublicirano, izrađeno je još mnogo
vegetacijskih karata za područja u Hrvatskoj. U Republici
Hrvatskoj na izradi republičke vegetacije karte
1:100000 radi Institut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu
sa suradnicima Đ. R a u š e m, Z. P e 1 c e r o m, J.
Medvedovićem idr.


Ivo T r i n aj s t i ć, Đ. R a u š, J. Vukelić i J.
Medvedovi ć 1992. godine izradili su kartu šumske
vegetacije Republike Hrvatske u mjerilu 1:500000 kao
prilog monografiji »ŠUME U HRVATSKOJ«.


Danas se daju golema sredstva za kartiranje vegetacije,
ali na žalost još nije dobro koordiniran taj rad i vrlo
se malo tiskaju izrađene karte.


Vegetacijske karte moraju prikazivati stvarno stanje
postojećih biljnih zajednica, no istodobno mora iz njih
biti vidljiva i dinamika razvitka vegetacije pojedinog
područja. Stoga u fitocenološkim kartama moraju biti
prikazane u prvom redu osnovne jedinice biljnih zajednica,
a to su asocijacije. No, kad je to iz teoretskih ili,
još češće, iz praktičnih razloga potrebno, unose se u redovito
i razni degradacijski stadiji prvobitne šumske vegetacije,
npr. šikare, makije, garizi, kamenjare i dr. Tako
izrađene vegetacijske karte mogu poslužiti kao temelj
za planiranje prinosa, uzgojnih i melioracijskih za
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Đ. Rauš: KARTIRANJK ŠUMSKE VEGETACIJE
Šumarski list br. 4, CX1X (1995), 125—132


hvata, te planske introdukcije stranih vrsta u naše šume, objekata (npr. Medvednice, Samoborske gore, šumskog


jer se svaka vegetacijska jedinica koja je unesena u karmasiva
Velebita itd.),
tu može smatrati indikatorom nekih sinekoloških uvjeta


b) općih fitocenoloških karata većih područja (npr.


na koje je u svom razvitku vezana.


Hrvatskog zagorja, Gorskog kotara itd.),
Neposredna svrha kartiranja vegetacije je izrada ovih


c) geobotaničkih preglednih karata pojedinih geograf


tipova karata:


skih područja ili političkih teritorija (npr. Jadransko pria)
osnovnih fitocenoloških karata pojedinih manjih morje, Republika Hrvatska itd.).


ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU


NASTAVNO POKUSNI ŠUMSKI OBJEKT RAB


FITOCENOLOŠKA KARTA
NASTAVNO POKUSNOG ŠUMSKOG OBJEKTA RAB


PHYT0Z0N0L0GISCHE KARTE IM LEHRFORST RAB
PHUOCENOLOGICAL MAP IN DEMONSTATION FOREST OF RAB
Kartu priredio: PROF. DR ĐURO RAUŠ


Kartirano 1984. godine
GEOLOŠKA KARTA OTOKA RABA »«»,«» LEGENDA
lAn´ i:2nncoc r > . _


Slojnice - 5 m
|55 | PIJESAK I ŠLJUNAK


MJERILO 1:5000
fcftj;] CRVENKA5T0SMEĐI PIJESCI


PALEOGEN. NEOGEN


JjjjM l/APNENE BRECE
PALEOGEN


| E M l LAPORI I PJEŠČENJACI


|Ey | SIV0ZELEN1 LAPORI


|E´lj | FORAMINIFERSKI VAPNENCI


GORNJA KREDA


JDISTNI VAPNENCI


APNENCI S Ul OŠCtMA DOLOMIT


ISKAZ POVRŠINA
ODJEL POVRŠINA
1
2
3
4
5
6
7
8
13,6
8,1
9,5
12,0
8,7
15,6
12,7
18,6
Ukupno 98,8 ha
B^^^H H|
1/4
5
6(Orno-Quercetum ilicis ericetosum arboreae Rauš 1974)
(Orno-Quercetum ilicis H-ić 1957)
Makija
{Orno-Quercetum ilicis H-ić 1957)
Kultura alepskog bora i pinije
Rasadnik
Kartu izradili: prof. Zdravko Prelčec kart. Ivan Gradišer i
kart. Stjepan Ubernik Tisak: litokarton" Osijek, 1984.
78
Oranica i voćnjak
Pokusne plohe 1-10
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Đ. Rauš: KARTIRANJE ŠUMSKE VEGETACIJE Šumarski list br. 4, CXIX (1995), 125—132


MJERILO VEGETACIJSKIH KARATA — VEGETATION MAP SCALE


a) Osnovne fitocenološke karte. Budući da te karte
moraju biti detaljne, izbor mjerila zavisi u prvom redu
od složenosti vegetacijskih odnosa na samom terenu.
Uz osrednju složenost vegetacijskih odnosa može se sve
stoje bitno unositi u karte mjerila 1:25000 (gdje 1 cm2
na karti predstavlja 6,25 ha). U slučajevima osobito jednostavnih
vegetacijskih odnosa, tj. kad pojedine vegetacijske
jedinice zauzimaju široka prostranstva u jednoličnom
sastavu, dovoljne su i karte mjerila 1:50000 (gdje
1 cm2 na karti predstavlja 25 ha na terenu). Kad su
naprotiv vegetacijske jedinice već na razmjerno malom
prostoru međusobno u većoj mjeri isprepletene, moramo
se nužno poslužiti kartom mjerila 1:12500 (gdje 1
cm2 predstavlja 1,5625 ha). To često nije ni potrebno
za čitav objekt koji se kartira, već samo za neke njegove
dijelove. U zadnjem slučaju karta pojedinih dijelova služi
kao prilog općoj karti. U šumarstvu se najčešće upotrebljava
mjerilo 1:25000, 1:10000 i 1:5000.


b) Opće fitocenološke karte većih područja. Opća
fitocenološka karta pojedinoga većeg područja sastavlja
se od više osnovnih karata i njihovih dijelova. Da bi
se pritom izrazili svi važniji detalji, a istodobno postigla
i potrebna preglednost, izrađuju se te karte u mjerilu
1:50000.


c) Geobotaničke pregledne karte. U geobotaničkim
kartama pojedinih geografskih ili političkih područja
moraju se izostaviti svi sitniji detalji. U njima mora
doći do izražaja u prvom redu opća zakonitost u rasporedu
vegetacijskih jedinica. Te se karte izrađuju u mjerilu
1:100000, 1:200000, 1:500000, npr. za Republiku
Hrvatsku.


Tehnička priprema za kartiranje. Kao stoje upravo
rečeno, pri kartiranju vegetacije uglavnom se upotrebljavaju
karte mjerila 1:50000 ili, još češće karte mjerila
1:25000. Ako nemamo dovoljan broj topografskih
karata 1:25000, pristupit ćemo ili povećavanju (s
1:50000) ili kopiranju (s 1:25000). U šumarstvu se upotrebljavaju
i gospodarske karte 1:10000 i 1:5000.


Karte se mogu povećati uglavnom na tri načina: 1.
ručno pomoću kvadratne mreže; na taj se način može
postići znatna preciznost, 2. projiciranjem pomoću aparata
za fotopovećavanje, 3. kompjuterskom digitalizacijom.
U radu s kvadratnom mrežom ili pri kopiranju u
istom mjerilu može nam najbolje poslužiti dobar pauspapir.
Pri ručnom povećavanju izostavljaju se nepotrebni
natpisi, koji bi eventualno ometali preglednost karte, a
najveća se pozornost obraća pravilnom prenošenju kota
i njihovih visina. Također je važno provjeriti čitljivost
eventualnih heliografskih kopija kako se ne bi otišlo na
teren s nejasnim topografskim kartama.


Spremanje terenskih karata mjerila 1:12500 treba po
mogućnosti ograničiti na one krajeve za koje postoje


karte mjerila 1:25000. Ne može se, naime, preporučiti
četverostruko povećanje s karte 1:50000 jer na taj način
ne bi bili uneseni pojedini nužni topografski detalji kojih
na kartama 1:50000 nema.


Od terenskih karata mogu se preporučiti za podljepljivanje
samo oni primjerci koje nosimo uza se preko
dana. No ni njih ne valja razrezati radi preklapanja, već
je bolje da se saviju u obliku valjka.


Također je potrebno nabaviti i upoznati literaturu koja
se odnosi na područje kartiranja, i to geografije, geologije,
petrogrografije, hidrologije, klimatologije, pedologije
i botanike (flore i vegetacije). Veoma su važne i
geološke geomorfološke i pedološke karte, kao i šumskouređajni
elaborati sa sastojinskim kartama itd.


Rad na terenu. S kartiranjem vegetacije redovito se
ne može započeti odmah po dolasku na teren (osima
ako je osoba koja kartira sama prije toga iscrpno istraživala
vegetaciju na cijelom tom području). Potrebno je,
naprotiv, poći najprije na rekognosciranje područja u
njegovoj cjelini kako bi se tom prilikom upoznale njegove
gemorfološke, petrografske i hidrološke karakteristike,
a osobito glavni tipovi vegetacije i osnovne crte
njegove ekologije. Tom prilikom treba se odrediti redosljed
terenskog rada pri kartiranju i pogodna mjesta za
sjedišta radnih ekipa (logore) tijekom posla. Izviđanje
vegetacije prilikom rekognosciranja terena mora biti dopunjeno
odmah i prethodnim kartiranjem osnovnih vegetacijskih
tipova. Već je tom prilikom potrebno sve
konstrukcije, koje se tiču fitocenoloških i pedoloških
analiza i ekologije najvažnijih biljnih zajednica, zapisati
makar i samo u obliku pretpostavki radi naknadnog
provjeravanja. Posebnu pozornost obratit ćemo tijekom
rekognosciranja flornom sastavu vegetacijskih jedinica
(pa je time u vezi potrebno i sakupljanje herbarskog materijala)
i prikupljanju svih podataka koji se tiču njihova
gospodarskog značenja.


Postoje obavljeno rekognosciranje, sastavlja se, na
temelju stečenog poznavanja područja, plan kartiranja.


a) Kartiranje u gorskim i planinskim predjelima.


Samo kartiranje sastoji se u tome da se u topografsku
kartu unesu površine konkretnih sastojina pojedinih biljnih
zajednica (asocijacija, subasocijacija, facijesa, stadija),
pa makar nam u vrijeme kartiranja još i nije jasna
njihova sistematska kategorija. Da bi se to unošenje moglo
izvesti potpuno točno, potrebna je precizna orijentacija
u pogledu topografske jedinice, tj. potrebno je na
karti točno odrediti mjesto na kojem se nalazimo. S točke
s koje imamo dobar pregled barem jednog dijela određene
topografske jedinice unosimo u kartu granice sastojina
biljnih zajednica, označujući ih kontrasnim bojama,
koje smo već odabrali za rad na terenu. Kad je to
završeno, premjestimo se na jednu drugu točku, koja
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Đ. Rauš: KARTIRANJE ŠUMSKE VEGETACIJE


nam omogućuje dobar vidik za nastavak rada. Osobito
je važno da se sve što se unosi u kartu s jedne točke
terena provjeri barem sjedne druge točke, jer su veoma
česti slučajevi da perspektiva, pod kojom vidimo, na primjer,
suprotne grebene ili padine, ne daju vjernu predodžbu
stvarnog stanja. Isto se tako i na jače razvedenim
terenima ne mogu unijeti sve granice biljnih zajednica,
ako ih gledamo samo sjedne točke. Unesene granice
vegetacijske jedinice provjeravaju se na terenu.


b) Kartiranje u nizinskim i brdskim predjelima.


Šumska se vegetacija kartira terestričkom metodom
izravno na licu mjesta. Nakon obavljenog rekognosciranja
terena, uzimanje fitocenoloških snimaka u odgovarajućim
fitocenozama i uvida u postojanje i rasprostranjenosti
pojedinih asocijacija pristupa se samom kartiranju
šumske vegetacije. Izrade se terenske karte kopiranjem
satojinskih karata mjerila 1:10000 ili 1:25000.
Na terenu se svaki odjel radi za sebe, tako da se obiđe sa
sve četiri strane i dijagonalno. Prilikom obilaska odjela
uočava se pojedina asocijacija i unosi u kartu, iskorištavaju
se i prije izlučeni odsjeci (sastojinska karta), ukoliko
su bili izdvojeni na fitocenološkom načelu, a ne po
drugim mjerilima. Ako je potrebno, kompasom se kreče
po granici između dviju biljnih asocijacija, i na taj se
način granica ucrtava na kartu. Dijagonalno kroz odjel
prolazi se pomoču kompasa zbog točnog uvida u vegetaciju
kako pojedini manji kompleksi ne bi izostali. Na
terenu se pojedine asocijacije ograniče tvrdom olovkom
i oboje živim bojama. Nakon stoje tako kartiran odjel,
upišu se u terenski dnevnik svi važniji podaci za pojedini
odjel. Svi postojeći vodotoci ucrtavaju se u kartu plavom
bojom.


Najmanja izlučena površina iznosi 0,5 ha. Zahvaljujući
makroreljefu i osobito dobro izraženim promjenama
vrsta u prizemnoj flori i u edifikatorima, granice među
pojedinim fitocenozama dosta su oštre i lako uočljive,
što umnogome olakšava rad prilikom kartiranja šumske
vegetacije nizinskog područja.


Kartografski rad treba dopuniti skicama i profilima
osobito karakterističnim slučajevima u kojima je vidljiva
ovisnost pojedinih biljnih zajednica o određenim ekološkim
uvjetima, odnosno ovisnost pojedinih stadija, na
primjer, o djelovanju čovjeka i td. U tom opisu mora
biti istaknut odnos u rasprostranjenosti pojedinih biljnih
zajednica, a po mogućnosti i njezina uvjetovanost u
ekološkom smislu. U opisu mora biti iznesen florni sastav
pojedinih vegetacijskih tipova, njihova struktura,
fizionomija, kao i karakteristika njihovih međusobnih
granica (tj. jesu li granice među njima oštre ili pak postoje
među njima postupni prijelazi, jesu li njihove sastojine
raspoređene mozaično i td.). Opis se sastavlja
kad se rad na određenoj jedinici dovršava. On se osniva
uglavnom na bilješkama koje se stalno vode i kojima
popračujemo sve što je uneseno u kartu.


Šumarski list br. 4, CXIX (1995), 125—132


U kartu se unosi sve ono što se uzgred može vidjeti u
vezi s pojedinim vegetacijskim jedinicama, odnosno njihovim
granicama i izvan terenske jedinice koju taj čas
kartiramo. Takve ćemo podatke provjeriti onda kad pristupimo
kartiranju terenske jedinice na koju se oni odnose.


SI. I. Kitnjakove šume na sjevernim obroncima Papuka (Foto: J.
Vukelić)


Fig. 1. The Sessile Oak Forests of the Northern Slopes of Papuk
Mountain (Photo: J. Vukelić)


Svakodnevno kartiranje treba se redovito unositi u
duplikat terenske karte, koju ne nosimo uza se, već je
čuvamo u sjedištu ekipe. To je potrebno iz više razloga,
a najviše zbog toga stoje terenski primjerak karte izložen
oštećivanju te na njemu može i rad od nekoliko dana
postati manje čitljiv.


Osim karte za kartiranje prijeko je potreban još ovaj
pribor:


1. olovke za crtanje,
2. bojice,
3. meka gumica za brisanje,
4. mala laka crtača daska ili blok,
5. aneroid (visinomjer),
6. rudarski kompas s mjerilom za nagib,
7. dalekozor,
8. torbica za sav taj pribor.
Rad na kartiranju po povratku s terena. Pošto smo
završili terenski rad, valja pristupiti ovim poslovima:


1. Izradbi osnovne fitocenološke karte u istom mjerilu
u kojem je bilo obavljeno kartiranje na terenu (to je
u pravilu mjerilo 1:25000 ili 1:10000). Ta se karta izrađuje
na heliografskoj kopiji topografske karte ili gospodarske
karte.
2. Izradbi opće fitocenološke karte mjerila 1:50000.
I ta se karta izrađuje na heliografskoj kopiji topografske
karte.


ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 15     <-- 15 -->        PDF

D. RauS: KARTIRANJE ŠUMSKE VEGETACIJE Šumarski list br. 4. CXIX (1995), 125—132
3. Eventualno, ako je to potrebno, npr. za tisak, izradbi
posebne karte na crtaćem papiru, i to ili u mjerilu kao
pod 1. ili kao pod 2. U toj se karti izostavljaju svi nepotrebni
topografski detalji i natpisi.
Na svim tim kartama označuju se izdvojene vegetacijske
jedinice stanovitim bojama. U izboru boja valja
se držati načela da se tipovi vegetacije koji su florno i
ekološki bliži, odnosno srodni, označuju različitim tonovima
iste osnovne boje, za razliku od rada na terenu
gdje se služimo kontrastnim bojama, te da se, radi što
bolje preglednosti i jasnoće karte, upotreba crnih znakova
svede na minimum. Sto se tiče osnovnih boja, koje
će se primjenjivati pri kartiranju vegetacije na teritoriju
naše države, općenito zasada ne mogu se odrediti
konačni propisi. To će biti moguće tek nakon dovoljnih
iskustava, stečenih pri kartiranju različitih područja naše
zemlje. Jedino za označavanje prijelaza i mješavina
među različitim biljnim zajednicama i za prikazivanje
mozaičnog rasporeda vegetacijskih tipova može se već
i sada preporučiti ovaj jedinstveni postupak:


1. Prijelazi i mješavine označuju se vertikalnim prugama
u bojama (tonovima) biljnih zajednica koje se miješaju,
odnosno prelaze jedna na drugu.
2. Mozaični raspored vegetacijskih tipova označuje
se krugovima u boji jedne zajednice na osnovnom tonu
druge zajednice.
Oprema ekipa za istraživanje i kartiranje vegetacije.
Za uapješno izvršavanje terenskog rada, za što
veću uštedu radnog vremena i za zaštitu zdravlja pod
teškim uvjetima terenskog rada potrebno je obratiti posebnu
pozornost terenskoj pripremi.


Gdje je god moguće, ekipa mora iskoristiti postojeća
prijevozna sredstva radi ekspeditivnosti u radu, odnosno
radi brzog premještanja od jednog objekta do drugoga.


Cjelokupna terenska oprema može se podijeliti na
ekipnu, osobnu i znanstvenu.


Ekipna oprema sastoji se od: 1 ili 2 šatora (već
prema veličini šatora i broju članova ekipe), a prema
potrebi i od pokretne prikolice i logorskog pribora. To
su posuđe i pribor za spremanje hrane, za vodu i čuvanje
namirnica (ulje, mast i dt), sanduci i vreće za čuvanje
hrane, sjekira, pila, čekić, čavli, lopate, svjetiljke ili
fenjeri na karbid ili petrolej, odnosno električne svjetiljke
i baterije ili svijeće, pisaći pribor, poljska apoteka,
krpe, špaga, užad, gunjevi(deke), vreće za spavanje
ili poljski kreveti.


Osobna oprema: terenska odijela, obuća (najmanje
dva para terenskih cipela), više pari čarapa, pelerina s
kapuljačom, kožuh planinarski štap, toaletni pribor, ulje
za obuću, pribor za šivanje, pribor za jelo, naprtnjača,
ručna torba, dnevnik.


Znanstvena oprema: geološke i pedološke karte,
topografske karte, terenske kopije topografskih karata,
šuplji valjak za spremanje karata, pribor za crtanje i pisanje,
olovke, papir, aneroid (visinomjer), dalekozor, fotoaparat
i fotografski pribor, rudarski kompas, pribor za
jednostavna ekološka istraživanja, higrometar, maks. termometar,
herbarska oporema, geološki čekić i pedološka
oprema.


ZNAČENJE VEGETACIJSKE KARTE — THE ROLE OF FOREST VEGETATION


Vegetacijska karta je tematska karta koja prikazuje
međusobni odnos pojedinih oblika vegetacije na kartiranoj
površini. Na takvoj je karti svaka vegetacijska jedinica
označena posebnom bojom ili posebnom kombinacijom
boja i znakova.


Vegetacijske karte moraju prikazivati stvarno stanje
postojećih biljnih zajednica, no istodnobno mora iz njih
biti vidljiva dinamika razvitka vegetacije pojedinog područja.
Stoga u fitoicenološkim kartama moraju biti prikazane,
u prvom redu, osnovne jedinice biljne azjednice,
a to su asocijacije. No kad je to iz teoretskih ili, još
češće, iz praktičnih razloga potrebno, unose se u kartu i
niže jedinice tj. subasocijacije. Isto tako unose se u kartu
redovito i razni degradacijski stadiji prvobitne šumske
vegetacije. Tako izrađene vegetacijske karte mogu
poslužiti kao temelj za planiranje prinosa, uzgojnih i melioracijskih
zahvata te planske introdukcije stranih vrsta
u naše šume, jer se svaka vegetacijska jedinica koja je


unesena u kartu može smatrati indikatorom nekih ekoloških
uvjeta na koje je u svom razvitku vezana.


Takva je vegetacijska karta sekcije Osijek i Vinkovci
1:1 00000, a kao osnovna kartografska jedinica uzeta
je asocijacija, ali su u kartu unesene i manje jedinice, tj.
subasocijacije (Rauš i dr. 1994).


Asocijacija je u stvari biljna zajednica u kojoj sudjeluje
najveći broj karakterističnih vrsta i gdje se one optimalno
razvijaju. Asocijacija se naziva prema glavnoj
karakterističnoj vrsti. Osnovi latinskog naziva za rod dotične
vrste dodaje se dočetak -etum, a naziv za species
stavlja se u genitiv. Pojedine se asocijacije mogu rastaviti
u niže jedinice a to su subasocijacije, varijante i facijesi.


Subasocijacijom nazivamo takvu zajedincu koja nema
svojih posebnih karakteristčnih vrsta, već se odlikuje
tzv.diferencijalnim vrstama. Iako diferencijalne vrste
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Đ. Rauš: KARTIRANJE ŠUMSKE VEGETACIJE


nisu vezane za određenu biljnu asocijaciju, pojavljuju
se ipak samo u nekim njezinim tvorevinama i odjeljuju,
diferenciraju tako te tvorevine od onih ostalih u kojima
ih nema. Subasocijacije nazivamo tako da korjenu neke
značajne vrste dodamo dočetak -etosum.


Fitocenološke karte daju najbolji pregled cjelokupnog
inventara, odnosno pregled međusobnog odnosa
produktivnih i neproduktivnih šumskih, poljoprivrednih
i ostalih površina nekog užeg ili šireg područja. Fitocenoze
nisu samo florno jasno omeđene jedinice, već
one implicitno održavaju i posebnu fizionomiju, rasprostranjenost,
geološku podlogu i tip tla, uvjete makro klime
i mikro klime te edafska i druga svojstva.


Šumarski list br. 4, CXIX (1995), 125—132


Na osnovi raširenosti pojedinih fitocenoza neko se
područje najlakše može podijeliti na rajone s obzirom
na introdukciju (proširenost areala) određenih vrsta ili
za očetinjavanje.


Vegetacijska karta korisno služi pri klimatološkim,
pedološkim, gospodarskim, uređajnim i drugim istraživanjima.
Također na osnovi zajednica mogu se utvrditi
kapacitet i bonitet lovišta. Na osnovi vegetacijskih istraživanja
i kartiranja, a što zajedno ide, mogu se odrediti
rezervati za zaštitu prirode.


Zbog toga vegetacijska karta mora biti osnovica niza
gospodarskih tehničko-tehnoloških zahvata na terenu.


.*;>.


.S7. 2. Bukova šuma s trepavičastim šašem na Bilogori (Foto: ./. SI. 3. Šuma crne topole u Šarengradskoj adi (Foto: Đ. Rauš)
Vukelić) Fig. 3. Black Poplar Forest in Šarengradska ada (Photo: Đ. Rauš)
Fig. 2. Beech Forest with Sedge on Bilogora Mountain (Photo: J.
Vukelić)


BOJE NA KARTI I NJIHOVO ZNAČENJE — COLOURS ON MAP AND THEIR MEANING


Zasada još ne postoji međunarodna konvencija o upopreporuka
sastoje se u tome da boje koje prikazuju odretrebi
boja pri kartografskom prikazivanju i obilježavađene
biljne zajednice u okviru istoga biljnog geografnju
pojedinih biljnih zajednica. Postoje, međutim, preskog
područja trebaju održavati ekologiju, odnosno žiporuke
donesene na međunarodnom simpoziju, održavotne
uvjete određenih biljnih zajedinica, a da način uponome
u Toulluseu (Francuska) 1960. godine o upotrebi rabe boje odražava stupanj razvoja neke zajednice (Supojedinih
boja i načinu prikazivanja pojedinih tipova gar 1978).
vegetacije, kojih smo se i mi držali. Temeljna načela tih


KARTOGRAFSKI PRIKAZ POJEDINIH FIZIONOMSKIH OBLIKA VEGETACIJE
CARTOGRAF1C PRESENTATION OF THE INDIVIDUAL PHYSIOGNOMIC FORMS OF VEGETATION


Hrvatska po svom geografskom položaju pripada Iako je moguće da čitava površina Hrvatske bude
šumskom području Europe, što znači da razvoj vegetaobrasla
šumom, u stvarnosti je ona obrasla šumom sacije
teče progresivno tako dugo dok se na nekoj površimo
djelomično, a ostali dio površine je, zahvaljujući tini
ne razvije visoka šuma (šuma nastala iz sjemena), pa sućgodišnjim čovjekovim aktivnostima (antropogenim
takav završni (terminalni) oblik šumske vegetacije nečimbenicima),
obrastao različitim oblicima »nešumske«
kog područja označavamo kao klimaks. vegetacije, travnjacima, livadama, močvarama itd., te
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Đ. Rauš: KARTIRANJE ŠUMSKE VEGETACIJE


napokon pretvoren u poljoprivredne, obradive površine
(oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi itd.). Svaka je od
takvih površina obrasla značajnom vegetacijom.


Da bismo sve takve vrlo karakteristične fizionomske
oblike vegetacije što adekvatnije prikazali grafički
na vegetacijskoj karti, sve smo šumske oblike vegetacije
izgrađene od drvenastih vrsta ili razvijene u obliku
grmova prikazali širim ili užim crtama u boji kojoj pri


Šumarski list br. 4, CXIX (1995), 125—132


pada klimatogena vegetacija određenog područja. Sve
oblike vegetacije izgrađene od zeljastih biljaka koje tvore
gusti sklop (travnjaci, pašnjaci, livade), označili smo
crtama i određenim znakovima između njih u boji klimatskozonske
vegetacije područja. Biljne zajednice izgrađene
od zeljastih biljaka, ali vrlo malene pokrovnosti,
označili smo određenim znakovima također, u boji
klimatozonske vegetacije.


ZAKLJUČAK — CONCLUSION


Na temelju 30-godišnjeg iskustva i rada na kartiranju
šumske vegetacije autor donosi ove zaključe:


1. Kartiranje šumske vegetacije i izrada šumsko vegetacijskih
karata ima golemo značenje za šumarstvo.
2. Na temelju fitocenoloških karata planiraju se svi
ostali radovi u šumarstvu.
3. Temeljni istraživački rad u šumarstvu oslanja se
na fitocenološke karte i osnovne inventarske jedinice
asocijacije i subasocijacije.
4. U članku su navedene osnovne upute za rad na
kartiranju naših šuma.
5. Šumska vegetacija se u prirodi ne ponaša statički,
več je to dinamični ekosustav koji se mijenja zbog promjene
sinekoloških uvjeta, pa je prilikom izrade nove
gospodarske osnove (za novo 10-godišnje razdoblje) potrebno
ponovo kartirati šumsku vegetaciju određene gospodarske
jedinice i priložiti novu vegetacijsku kartu
uz uređajni elaborat.
LITERATURA — LITERATURE


B e r t o v i ć, S., (1961): Istraživanje šuma i šumskih staništa. Šumarski
list br. 9-10. Zagreb.


Cestar, D., H r e n, V., K o v a č e v i ć, Z., M a r t i n o v i č, J.,
P e 1 c e r, Z. (1986) Uputstva za izradu karte ekološkogospodarskih
područja (II) SR Hrvatske, Radovi, Šumarski
institut Jastrebarsko, br. 4.


F u k ar ek, P. (1961): Istraživanje i kartiranje šumske vegetacije i
šumskih fitacenoza u Bosni i Hercegovini. »Narodni šumar«,
Sarajevo.


Horvat, I., Horvatić, S., Gračanin, M., T o m a š i č, G,
E m., H. i M a k s i ć, B., (1950): Priručnik za tipološko
istraživanje i kartiranje vegetacije, Nakladni Zavod Hrvatske,
Zagreb.


H o r v a t, I., (1959): Potreba i značenje pregledne vegetacijske
karte Jugoslavije, Biološki glasnik 12, Zagreb
Rauš , Đ., (1972): Karta šumskih zajednica Spačvanskog bazena i
okolice Vinkovaca, GZH, Zagreb.
Rauš , Đ., (1973): Vegetacijska karta fakultetske šume »Lubardek
« kod Lipovljana, GZH Zagreb.
Rauš , Đ., (1973): Vegetacijska karta fakultetske šume »Opeka«
kod Lipovljana. GZH, Zagreb.
Rauš , Đ., (1974): Šumske fitocenoze i vegetacijska karta šuma
jugoistočne Slavonije, Centar JAZU, Vinkovci.
Rauš , Đ., (1974): Karta šumskih zajednica gospodarske jedinice
»Josip Kozarac« kod Lipovljana. GZH, Zagreb.
Rau š,Đ., (1975): Vegetacijski i sinekološki odnosi šuma u bazenu
Spačva. Glasnik za šumske pokuse br. 18, 225-346, Zagreb.


Rauš , Đ., (1975): Fitocenološka karta gospodarskih jedinica Kupjački
vrh i Belevine u fakultetskoj šumi Zalesina. GZH,
Zagreb.


Rauš , Đ., (1976): Vegetacijska karta fakultetske šume »Duboka«
kod Velike. GZH, Zagreb.


Rauš , Đ., (1977): Fitocenološka karta gospodarske jedinice Sungerski
lug. GZH, Zagreb.


Rauš , Đ., (1979): Rezultati dvanaestogodišnjih (1966-1977) istraživanja
i kartiranja slavonskih i baranjskih šuma. Osječki
zbornik XVII, Osijek.


Rauš , Đ., (1982): Rezultati petnaestogodišnjih (1966-1980) istraživanja
i kartiranja slavonskih i baranjskih šuma. Šum. list
45:93-105, Zagreb.


R a u š, Đ., N, Š e g u 1 j a & V. T o p i č, (1984): Vegetacijska karta
SR Hrvatske 1:50000 Sekcija Vinkovci 1, 2, 3, 4; Osijek 1,
2, 3, 4; Bač. Palanka 3; Bjeljina 1,2; Tuzla 2 i Sombor 1,3,


4. Vojno geografski institut Beograd.
Rauš , Đ., (1984): Fitocenološka karta nastavno-pokusnog šumskog
objekata Rab. 1:5000. GZH, Zagreb.
R a u š, Đ., (1985): Primjena šumarskih znanosti u šumarstvu Slavonije
i Baranje. Šum. list 7-8:329-339, Zagreb.
Rauš , Đ., (1987): Šumarska fitocenologija (udžbenik). Sveučilišna
naklada Liber, Zagreb.
Rauš , Đ., (1987): Značenje šumarske fitocenologije u uređivaju
šuma. Glas.šum.pokuse, posebno izdanje 3:71-76, Zagreb.


R a u š, Đ. & J. V u k e 1 i ć, (1988): Fitocenološka karta nastavnopokusnog
šumskog objekta Dotršćina. Zavod za kartografiju
Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Rau š,Đ. & S. M at i č, (1990): Vegetacijska i uzgojna istraživanja
u GJ »Vukovarske dunavske ade« PJ Šumarije Vukovar Šum.
list 1-2:5-44, Zagreb.


Rauš , Đ., (1990): Sukcesija šumske vegetacije u bazenu Spačva u
razdoblju 1970-1989. god. Šum. list 9-10:341-356, Zagreb.
Rauš , Đ., (1994): Karta šumskih zajednica Pokupskog bazena.
GIS i Kartografija, Forgis d. o. o., Zagreb.
R a u š, Đ., N. Š e g u 1 j a & V. T o p i č, (1994): Vegetacijska karta
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 18     <-- 18 -->        PDF

D. RauS: KARTIRANJE ŠUMSKE VEGETACIJE Šumarski list br. 4, CXIX (1995), 125—132
Republike Hrvatske, Vinkovci 1:100000. Tisak Zavod za Trinajstid, I., Đ. Rauš, J. Vukelić&J. Medvedović,
katastar i geodetske poslove grada Zagreba, Zagreb. (1992): Karta šumskih zajednica Hrvatske 1:500000, Rauš,


Rauš, Đ.,N. Šegulj a&V. Topic, (1994): Vegetacij ska karta Đ. (urednik). U:Sume u Hrvatskoj, Šumarski fakultet SveuRepublike
Hrvatske, Osijek 1:100000. Tisak Zavod za katačilišta
u Zagrebu i JP »Hrvatske šume«, 78-80, Zagreb
star i geodetske poslove grada Zagreba, Zagreb. Trinajstić, I., Đ. Rauš, J. Vukelić&J. Medvedović.


Škorić , A.etal. (1980): Tla Slavonije i Baranje i pedološka karta, (1994): Forest and the Enviroment. Plant Life of Croatian
(knjiga). Zagreb. Forests. Rewiev of Forestry and Forest industries sector in
Republic of Croatia, 59-60, Zagreb.


Sugar, I., (1969): Kartiranje vegetacije i vegetacijska karta Hrvatske.
»Priroda« br. 2, Zagreb. Wraber , M., (1961): Fitosociološko proučavanje in kartiranje veSugar,!.
, (1978): Vegetacijska karta SR Hrvatske, List 77 Pula-getacije v Sloveniji »Narodni šumar«, Sarajevo.
tumač. Botanički zavod PMF, Zagreb.


SUMMARY: The author of the paper after 30 years´ work presents professional
and scientific instructions on the mapping of forest vegetation. He explains
ways of mapping in mountainous, hilly and lowland areas.


The author shows various vegetational maps and how they are created.


The author also gives practical instructions for work in the field and laboratory.


Key words: vegetational map, basis of vegetational unit, types of maps
scales.


Pi.>i\t.::?i OD /.iivuii*


JJ,.3:´-".,´´^ i:j Y)


VEGETACIJSKA KARTA FAKULTETSKE


SUME DUBOKA KOD VELIKE


VKifTS!l´iN MA(! OF THE FACUElT FORES! FILDOBOKA" AT VEHKA


*RVSZL"""


r ^:v


^**v


^
>