DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 19     <-- 19 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 232.318 (Larix decidua Mill.) Šumarski list br. 4, CXIX (1995), 133—138


KLIJAVOST I SADRŽAJ VLAGE KLONSKIH UZORAKA SJEMENA
EUROPSKOG ARIŠA U RAZLIČITIM UVJETIMA ČUVANJA


GERMINABILITY AND MOISTURE CONTENT OF CLONAL SAMPLES
OF EUROPEAN LARCH IN DIFFERENT STORAGE CONDITIONS


Franc Mrva*. Zlatko Peric*


SAŽETAK. U ovome radu ispitivana je klijavost i vlažnost klonskih uzoraka
sjemena europskog ariša (Larix decidua Mili.) čuvanih u 3 različite okoline: u
drvenoj vitrini, hladnjači i kućnom hladnjaku. Istraživanje je provedeno na 22
klonska uzorka sjemena od kojih je 7 iz Živog arhiva u Jastrebarskom, 12 iz.
sjemenske plantaže Klokočevac (kraj Bjelovara), a 3 uzorka uzeta su iz klanske
rezerve (A-polje, Jastrebarsko). Klijavost je određena u Krstićevoj klijalici
(20—30°C), a vlaga u sjemenu standardnom metodom iz razlika u težini
prije i poslije sušenja. Dobiveni rezultati pokazuju da su uzorci sjemena iz
dviju okolina, drvene vitrine i kućnog hladnjaka, održali nakon 28-mjesečnog
čuvanja vrlo visoku prosječnu klijavost (53,7% i 42,7%), dok se kod sjemena
čuvanog u češerima u hladnjači Instituta, zbog pojave štetnih insekata, klijavost
drastično smanjila na 12,3%. Sadržaj vlage u sjemenu bio je najmanji kod
uzoraka čuvanih u drvenoj vitrini 10,8%, u hladnjači 12,4% i kućnom hladnjaku
12,9%. Svježi uzorci sjemena imali su prosječnu vlažnost 20,2%, a njihova
prosječna klijavost je neznatno manja prema čuvanim uzorcima. Iz ovih istraživanja
se zaključuje da se uzorci sjemena ariša mogu vrlo uspješno čuvati i
više od 2 godine u drvenoj vitrini i kućnom hladnjaku. Rezultati su tabelarno i
grafički prikazani.


Ključne riječi: Europski ariš, klonski uz.orci, klijavost, vlaga u sjemenu,
uvjeti čuvanja.


UVOD — Introduction


Sjeme se nakon uroda može čuvati u različitim vrepromjena
ili starenje sjemena varira s vrstom i uvjetima
menskim razdobljima. Životna sposobnost sjemena ili okoline u kojima se sjeme čuva. Uvjeti čuvanja moraju
vijabilnost na kraju određene dobe čuvanja zavisi od pobiti
takvi da usporavaju respiraciju i druge metaboličke
četne vijabilnosti determinirane genetičkim i negene-procese, a da se pritom embrio ne ošteti (Hartman ,
tičkim čimbenicima, metoda rukovanja te od brzine odKester
i Da vies, 1990). Najznačajniji uvjeti čuvanosno
vremena propadanja sjemena. Vrijeme fizioloških nja sjemena su nizak sadržaj vlage u sjemenu, niska tem


peratura čuvanja i okolinska vlaga zraka.
Europski ariš (Larix decidua Mili.) kao i većina četi


* Dr. se. Frane Mrva, Šumarski institut, 41420 Jastrebarsko
* Dipl. ing. Zlatko Perić, Šumarski institut. 41420 Jastrebarsko njača spada u grupu vrsta koje imaju srednje dugu dob


ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 20     <-- 20 -->        PDF

F. Mrva, Z. Perić: KLIJAVOST I SADRŽAJ VLAGE KLONSKIH UZORAKA . . .
održavanja životne sposobnosti sjemena (od 2 ili 3 pa
čak i do 15 godina). Dehidracija nije samo prirodno stanje
tih vrsta u zrelosti, već se takvo sjeme zbog niskog i
stabilnog sadržaja vlage može iskoristiti za dulju dobu
čuvanja. Sjeme šumskih vrsta drveća podvrgnuto je izrazitoj
periodičnosti uroda. Kod četinjača se puni urodi
ovisno o vrsti, javljaju svakih 4—5 godina. Kod europskog
ariša se prema Vincentu (1965) u europskom
sredogorju urodi pojavljuju svake 2—3 godine. Sjeme
iz takvih uroda, koje se ne utroši u prvoj godini u rasadničkoj
proizvodnji, spravlja se na čuvanje u posebne komore
hladnjača ili pak u veće hladnjake. Optimalni učinak
postiže se ako se sjeme prosuši na stupanj vlage


Šumarski list br. 4, CXIX (1995), 133—138


3—8% i smjesti u hermetički zatvorene staklene ili aluminijske
posude i čuva na temperaturi od 1 do 50C. Za
dulju dobu čuvanja mogu se upotrijebiti i zamrzivači
gdje se sjeme čuva na temperaturama do —180C s istim
postotkom vlage kao i kod čuvanja iznad točke zamrzavanja.
Uzorci sjemena u manjim količinama koji služe
za znanstvene potrebe mogu se čuvati u kućnim hladnjacima
kombiniranim sa zamrzivačima ili pak u drvenim,
dobro zatvorenim, vitrinama. Za uspješnu upotrebu
sjemena u proizvodnji sadnica od bitnog je značenja
njegova dobro očuvana vijabilnost izražena postotkom
isklijalih biljaka iz danog broja sjemenki.


MATERIJAL I METODE — Material and methods


U ovom istraživanju ispitivana je klijavost sjemena
europskog ariša (Larix decidua Mili.) na 22 klonska
uzorka koji potječu iz sjemenske plantaže Klokočevac,
Živog arhiva i klonske rezerve (A-polje) u Šumarskom
institutu, Jastrebarsko. 11 uzoraka iz roda češera 1989.
godine bilo je čuvano u tri različite okoline, dok je drugih
11 uzoraka pripadalo svježe istrušenom sjemenu iz
uroda 1992. godine. Sjeme iz dviju okolina tj. ono koje
je bilo spravljeno u dobro zatvorenu drvenu vitrinu iz
panel ploča kao i ono u kućnom hladnjaku, bilo je čuvano
u papirnatim vrećicama koje su sve bile stavljene u
jednu veću vrećicu iz polietilenske folije. U trećoj okolini
u posebnoj komori hladnjače nije se čuvalo sjeme
već su neistrušeni češeri ostali u većim polietilenskim
vrećicama i za probe klijavosti sjeme se uvijek ponovno
ručno istrusilo. Klijavost je bila ispitivana u Krstićevoj
klijalici na temperaturi 20—30°C na podlozi filter
papira u trajanju od 21 dan, a energija klijavosti — nakon
10 dana (Regent 1980). Za 7 klonskih uzoraka iz
Živog arhiva od kojih su 4 bila čuvana u drvenoj vitrini,
a 3 uzorka u hladnjači, početna klijavost (1990.) ispitivana
je na standardnoj veličini uzoraka od po 400 sje


menki. Analizu klijavosti ovih uzoraka obavio je laboratorij
za sjemenarstvo Odjela za oplemenjivanje i sjemenarstvo,
Šumarskog instituta, Jastrebarsko, koji je bio
još tada smješten u Rijeci. 1992. godine klijavost je ispitana
na svim klonskim uzorcima u laboratoriju za sjemenarstvo
istog Odjela u Jastrebarskom. Zbog reduciranih
količina sjemena u pojedinih klonova bilo je za
ovu drugu probu klijavosti nužno prilagoditi veličinu
uzoraka raspoloživom broju sjemenki. Iz tog razloga klijavost
je testirana na uzorcima od 100 sjemenki. Pripremu
uzoraka te utvrđivanje energije i postotka klijavosti
obavila je druga laborantska ekipa. Prije uzimanja uzoraka
za naklijavanje utvrđena je u sve tri okoline kao i
na svježim uzorcima sjemena vlaga u sjemenu prema
postojećim standardima (bivši JUS) tj. iz razlike u težini
prije i poslije sušenja sjemena (na 130°C). Isto tako
bile su mjerene i temperature u nekoliko navrata, a podaci
su iskazani u rasponima. Svrha ovog istraživanja
bila je utvrditi životnu sposobnost sjemena nakon 28mjesečnog
čuvanja, te utjecaj okoline na gubitak klijavosti.


REZULTATI — Results


Energija klijavosti iz 1990. godine označena kao početna
energija klijavosti za grupe klonskih uzoraka čuvanih
u drvenoj vitrini u hladnjači je visoka te varira s
obzirom na klijavost u rasponu od samo 2,6 do 0,6%
(Tablice 1 i 2). Nakon 28 mjeseci čuvanja u istim okolinama
raspon je nešto veći, 0,5 do 5,3%. Za grupu klonskih
uzoraka čuvanih u kućnom hladnjaku kod kojih nije
određena početna energija klijavosti, razlika između
energije i klijavosti je najveća, 9,5%. U dvjema grupama
svježeg sjemena (A-polje i Klokočevac) energija kli


javosti je gotovo izjednačena s klijavošću, a razlike su
0,7 odnosno 0,27%. Varijabilnost klonskih uzoraka u
energiji klijavosti veća je nakon čuvanja sjemena u razdoblju
od 28 mjeseci u odnosu na početnu. To naročito
vrijedi za uzorke spravljene u hladnjaču gdje su i energija
i klijavost drastično smanjene. Općenito uzevši energija
klijavosti je u grupama čuvanog sjemena (osim one
iz hladnjače) vrlo visoka što dokazuje visoku kvalitetu
ispitivanog sjemena.
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 21     <-- 21 -->        PDF

F. Mrva, Z. Perić: KLIJAVOST I SADRŽAJ VLAGE KLONSKIH UZORAKA . . . Šumarski list br. 4, CXIX (1995), 133—138
Klijavost i sadržaj vlage kolonskih uzoraka sjemena Europskog ariša
(Laix decidua Mili.) U različitim uvjetima čuvanja
Germinability and moisture contet of clonal seed samples of European larch
(Larix decidua Mill.) in different storage conditions


Tablica — Table 1.


Red.
br.
Oznaka
kolona
Mjesto
sakupljanja
Godina
uroda
Vrijeme
trušenja
Uvjeti
čuvanja 1990-VIII
Klijavost - Germinability
1992-XII
Ord.
No.
Clone
mark
šećera
Place of cone
colecting
Crop
year
Time of
seed
extraction
Seed
storage
conditions
Veličina
uzorka
Sample
size
Energ.
Rate of
germ.
%
Isklijalo
Germinated
%
Veličina
uzorka
Sample
size
Energ.
Rate of
germ.
%
Isklijalo
Germinated
%
Vlaga u
sjemenu
Moisture
content of
seed%
Temp,
čuvanja
Storage
temp. °C
1 Vo-3 Živi arhiv 1989 1990 Vitrina 400 55 60 100 63 64 10,8
2 Vo-4 Živi arhiv 1989 1990 Vitrina 400 48 51 100 58 59 10,8 15-22
3 Vo-26 Živi arhiv 1989 1990 Vitrina 400 48 49 100 36 36 10,8
4 Vo-227 Živi arhiv 1989 1990 Vitrina 400 47 49 100 56 56 10,8
5 Vo-7 Živi arhiv 1989 1990 Hladnjača 400 44 45 100 6 13 12
6 Vo-14 Živi arhiv 1989 1990 Hladnjača 400 46 46 100 2 5 12,9 2-18**
7 Vo-290 Živi arhiv 1989 1990 Hladnjača 400 41 42 100 13 19 12,4
Sjem. plant. nije ispitivana
8 Vo-5 Klokočevac 1989 1990 Hladnjak not examinadet 100 51 52 13,4
9 Vo-12
Sjem. plant.
Klokočevac 1989 1990 Hladnjak " " » 100 46 67 13,4 3-8
10 Vo-26
Sjem plant.
Klokočevac 1989 1990 Hladnjak " « " 100 29 35 -
11 Vo-29
Sjem. plant.
Klokočevac 1989 1990 Hladnjak -» » 100 7 17 11,8
Svježe
12 Vo-7 A-polje* 1992 1992 ubrano 90 48 49 18,6
Svježe
13 Vo-12 A-polje 1992 1992 ubrano 100 38 39 18,4
Svježe
14 Vo-20 A-polje 1992 1992 ubrano 100 38 38 23,6
Sjem plant. Svježe
15 Vo-5 Klokočevacv 1992 1992 ubrano 100 29 29 -
Sjem. plant. Svježe
16 Vo-7 Klokočevac 1992 1992 ubrano 100 34 34 -
Sjem plant. Svježe
17 Vo-8 Klokočevac 1992 1992 ubrano 100 43 43 -
Sjem plant. Svježe
18 Vo-12 Klokočevac 1992 1992 ubrano 100 57 58 -
Sjem plant. Svježe
19 Vo-23 Klokočevac 1992 1992 ubrano 100 31 31 -
Sjem plant Svježe
20 Vo-26 Klokočevac 1992 1992 ubrano 100 23 23 -
Sjem. plant. Svježe
21 Vo-29 Klokočevac 1992 1992 ubrano 100 48 48 -
Sjem plant. Svježe
22 Vo-30 Klokočevac 1992 1992 ubrano 100 48 49 -


*Rezervni klonovi u A-polju, Šumarskog instituta, Jastrebarsko


"Hladnjača se u kasnim proljetnim i ljetnim mjesecima isključuje zajedno s komorom u kojoj se čuvaju
češeri i sjeme. Komora nema vlastitu aparaturu za hlađenje, zato se temperatura nakon isključenja
diže i do 18°C.
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 22     <-- 22 -->        PDF

F. Mrva, Z. Perić: KLIJAVOST I SADRŽAJ VLAGE KLONSKIH UZORAKA .
Razlike između energije klijavosti grupa klonskih uzoraka
iz različitih okolina čuvanja


Differences between germination rate and germinability in groups of clonal seead
samples from Differented storage environments


Uvjeti Broj 1990-VIII
čuvanja uzoraka Energija
klijavosti
Klijavost Razlika
No. of


Šumarski list br. 4, CXIX (1995). 133—138


Tablica — Table 2.
1992-XII
Energija Klijavost Razlika
klijavosti


Storage


Germination rate Germinability % Difference Germination GerminaDifference


conditions samples


% % rate % bility % %
Vitrina 4 49,5 52,2 2,7 53,2 53,7 0,5
Hladnjača
Freezingroom 3 43,7 44,3 0,6 7,0 12,3 5,3
Hladnjak neispitano neispitano Refrigerator
4 not examinated not examinated 39,2 42,7 9,5


Svježe sjeme
Fresh seed 3
Svježe sjeme
Fresh seed 8


Klijavost. U grupi klonskih uzoraka iz živog arhiva
koji su bili pohranjeni u drvenoj vitrini prosječna klijavost
sjemena nakon 28 mjeseci čuvanja (53,7%) neznatno
je čak i povećana u odnosu na početnu. Ova neznačajna
razlika može se pripisati i tome stoje laboratska
ekipa kod pripremanja uzoraka (100 sjemenki po klonu),
dvije, tri loše sjemenke odstranila više iz uzorka
nego u početnoj analizi klijavosti. Tri klona iz te grupe
pokazala su prosječno veču klijavost za 12%, dok je jedan
klon značajno zaostao (Tablica 1 i 2, i Grafikon 1).
U drugoj grupi klonskih uzoraka isto iz Živog arhiva,
pohranjenih u hladnjači prosječna je klijavost za istu dobu
čuvanja smanjena od 44,3% (početna) na 12,3%. Pojava
štetnih insekata od kojih je determiniran Megastimus
seitneri Hoffm. koji su se razmnožili u sjemenu,
značajno je smanjila očekivane rezultate klijavosti. U
trećoj grupi uzoraka iz sjemenske plantaže u Klokočevcu,
koji su čuvani u kućnom hladnjaku, početna klijavost
nije bila ispitivana, međutim prosječna klijavost ove
grupe od 42,7% relativno je visoka. U preostale dvije
grupe svježih klonskih uzoraka od kojih je jedna iz klonske
rezerve (A-polje), a druga iz sjemenske plantaže prosječne
vrijednosti klijavosti (42% i 39,4%) nisu veće od


41,3 42,0 0,7


39,1 39,4 0,3


grupa uzoraka čuvanih u vitrini i kućnom hladnjaku. Općenito
uzevši klijavost je u grupama čuvanih uzoraka,
osim one u hladnjači vrlo visoka. To nameće zaključak
da se uzorci sjemena europskog ariša mogu vrlo uspješno
čuvati u takvim uvjetima i dulje od 2 godine i daje
takvo sjeme visoke uporabne vrijednosti. Relativno najviši
uspjeh čuvanja uzoraka u drvenoj vitrini može se
pripisati slučajnom izboru klonova najveće početne klijavosti.
To se ponajbolje vidi iz Tablice 1 u kojoj se
varijabilnost postotaka klijavosti za svih 22 klona rasipava
u vrlo širokoj skali (Grafikon 1).


Vlaga u sjemenu i temperature čuvanja. Klonski
uzorci iz drvene vitrine imaju svi isti, a ujedno i najniži
sadržaj vlage u sjemenu, 10,8%. Uzorci iz hladnjače s
prosjekom od 12,4% su nešto viši, a uzorci iz hladnjaka
s 12,9% sadržaja za 2,1% viši od prve grupe uzoraka.
Sve ove tri grupe uz male međusobne razlike značajno
su niže 9,4% od grupe svježih uzoraka s prosječnom
vlagom od 20,2% (Grafikon 2). Temperature zraka mjerene
nekoliko puta u pojedinim okolinama variraju u
uobičajenom rasponu. Za uzorke u hladnjači, taj raspon
je zbog prekida hlađenja najveći.
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 23     <-- 23 -->        PDF

F. Mrva, Z. Perić: KLIJAVOST I SADRŽAJ VLAGE KLONSKIH UZORAKA . . Šumarski list br. 4, CXIX (1995), 133—138
UZORCI: Larix decidua Mili.
Samples of Larix decidua Mill.


UVJETI ĆUVANJA - Storage conditions


DRVENA VITRINAH
HLADNJAČA Freezing room
I HLADNJAK - Refrigerator
SVJEŽE SJEME - Fresh seed


612 53,7 44.3 42,0 39,4


in Hi


BJEM.
ARIV i WHIV puwr


1


1690 1992 1990 1992 1992 1992 1992
GODINE TESTIRANJA KLUAVOSTI - Testing y«** of ootminrtjilfty


Graf. 1. — KLIJAVOST GRUPA KLONSKIH UZORAKA SJEMENA
ČUVANIH 28 MJESECI U 3 RAZLIČITE OKOLINE U


UZORCI: Larix decidua Mill.
Samples of Larix decidua Mill.


UVJETI ĆUVANJA - Storage conditions


EU DRVENA VITIRINA SL
HLADNJAČA - Freezing room


HLADNJAK - Refrigerator
SVJEŽE SJEME - Fresh seed
Temp.´ C


15-22 2-18


Graf. 2. — SADRŽAJ VLAGE U SJEMENU I TEMPERATURE
ČUVANJA GRUPA KLONSKIH UZORAKA U 3 RAZLIČITE OKO


USPOREDBI SA SVJEŽIM UZORCIMA SJEMENA. LINE U USPOREDBI SA SVJEŽIM SJEMENOM.
Graph 1 — Germinability in groups of clonal seed samples stoGraph
2. — Seed moisture content and storage temperatures in
red during 28 months at 3 different environments in comparison groups of clonal samples at 3 different environments in comparison
with groups of fresh seed samples. with fresh seed.


RASPRAVA — Discussion


Spremanje i čuvanje sjemena nakon uroda ima veliku
praktičnu vrijednost za održavanje njegove životne
sposobnosti i uporabnosti bilo za znanstvene potrebe bilo
u komercijalnoj proizvodnji sadnica. To je naročito važno
kada su urodi veći, a svo sjeme se ne može odmah
upotrijebiti u sjetvi već se mora čuvati najmanje godinu
dana do sljedeće sjetve. O čuvanju sjemena postoje brojna
iskustva iz stare sjemenske prakse. Tako Vincent ,
1965. godine u svojoj knjizi »Šumsko sjemenarstvo«
navodi podatke za smreku daje sjeme istrušeno iz češera
koji su bili pohranjeni u zračnoj »šupi« 4 godine, imalo
klijavost 86%. Isti autor iz vlastitih istraživanja navodi
za istu vrstu daje sjeme čuvano u češerima na zračnom
tavanu 4 godine imalo klijavost 72%, a čuvano u suhoj
negrijanoj prostoriji 76,7%, sjeme pak istrušeno iz istih
partija svježih češera i u istim uvjetima čuvanja, imalo
je nakon iste dobe čuvanja klijavost 54 i 43%. U modernoj
sjemenarskoj praksi sjeme se trušnicama, sjemenarnicama
i rasadnicima čuva, kao stoje već u uvodu ovog
rada spomenuto, u hermetički zatvorenim aluminijskim
ili staklenim posudama. Optimalan sadržaj vlage u sjemenu
od 3—8% jednako je značajan bez obzira da li se
sjeme čuva iznad točke zamrzavanja do 50C ili ispod na
—180C. Vincen t (1965) preporuča, iz vlastitih istraživanja,
za čuvanje ariševog sjemena u posudama optimalnu
vlagu od 7—10%. U klonskim uzorcima sjemena
ariša koji su bili čuvani u 3 različite sredine; u drvenoj
vitrini, hladnjači i kućnom hladnjaku vlaga u sje


menu je bila s vrijednostima 10,8%, 12,4% i 12,9% viša.
To se može lako objasniti time što je sjeme nakon
ručnog trušenja, prije stavljanja u papirnate vrećice, bilo
zračno prosušeno i poslije poprimilo vlagu sredina
(drvena vitrina i kućni hladnjak) u kojima je čuvano. Za
sjeme čuvano u češerima u hladnjači u zatvorenim vrećicama
iz polyetilenske folije, početna vlažnost češera
sa sjemenom ostala je najbolje konzervirana. Visoke vrijednosti
za klijavost nakon 28 mjesečnog čuvanja u drvenoj
vitrini u kojoj je klijavost čak i neznatno povećana u
odnosu na početnu, kao i za uzorke iz hladnjaka, jasno
ukazuju da vlaga u sjemenu nije imala ovdje bitan utjecaj.
Iako grupe uzoraka sjemena pripadaju dvjema »breeding
« populacijama (živi arhiv, sjemenska plantaža),
klonovi su iz istog nalazišta, puni urod 1989. godine
zabilježen je na oba mjesta (M r v a, 1994). Razlike izme


đu grupa mogu se pripisati slučajnom izboru klonskih
uzoraka koji su u drvenoj vitrini imali veliku početnu
klijavost. Metodički bi bilo bolje kada bi se u svim sredinama
čuvali isti klonski uzorci, no ta činjenica ne umanjuje
vrijednost dobivenih rezultata, jer je ovdje najvažnija
klijavost nakon dobe čuvanja. Uzorci svježeg sjemena
iz uroda 1992. godine pokazuju za ariš (Mrva
1994) isto tako visoke vrijednosti, koje mogu biti dobra
usporedba s nalazima klijavosti čuvanih uzoraka. Pojava
šetnih insekata naročito Megastigmus seitneri Hoffm.
u hladnjači koja je drastično smanjila relativno visoku
početnu klijavost, može se objasniti i masom ču
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 24     <-- 24 -->        PDF

F. Mrva, Z. Perić: KLIJAVOST I SADRŽAJ VLAGE KLONSKIH UZORAKA . . . Šumarski list br. 4, CXIX (1995), 133—138
vanih češera u polyetilenskim vrećicama. Dovoljan je u hladnjaku u papirnatim vrećicama spravljanim u pol-
početno mali broj štetnika koji se mogu obilno razmno-yetilensku foliju, a da se klijavost ne smanjuje .To se
žiti zbog velikih promjena temperatura u hladnjači radi podudara s istraživanjima Alen a (1957), koji je ispiljetnog
isključivanja aparture hlađenja. Rezultati ovih tujući klijavost 11 vrsta četinjača iznad točke zamrzaistraživanja
pokazuju da se sjeme ariša može za dobu vanja utvrdio da nije bilo razlika u odnosu na klijavost
od 2—3 godine vrlo uspješno čuvati i u drvenoj vitrini i ispod točke zamrzavanja.


ZAKLJUČAK — Conclusion


1. Sjeme europskog ariša od 22 klona čuvano 28 mje2.
Sadržaj vlage u sjemenu u vrijednostima 10,8%,
seci iznad točke zamrzavanja u 3 različite okoline; drve12,4%
i 12% za 23 okoline nešto viši od optimalnog,
noj vitrini na sobnoj temperaturi (15—22°C), kućnom nije utjecao na rezultate klijavosti.
hladnjaku (3—8°C) i u hladnjači (2— 18°C) zadržalo je
3. Klijavost sjemena čuvanog 28 mjeseci u drvenoj
visoku klijavost u prve dvije okoline (52,2 i 44,3%),


vitrini i kućnom hladnjaku u usporedbi sa svježim sje


dok je u hladnjači zbog pojave štetnih insekata zabilje


menom nije bila manja.


žen drastičan pad u klijavosti na 12,3%.


LITERATURA — References


Allen, G. s., 1957: Storage behavior of conifer seeds in sealed Hartmann, H. T. Kester, D. F. i Davies, F. T., 1990: Plant
containers held at 0°F, 32F, and room temperature, JOURpropagation,
5th ed. Prentice Hall´ Internac, Inc., str. 99—
NAL OF FORESTRY 55: 278—281. (In Plant propagation 101.


— HARTMANN at al. 1990. str. 110). Mrva, F., 1994: Urod češera, klijavost sjemena i rast sadnica poBarton,
L. V., 1954: Storage and packeting of seeds of Douglas tomstava europskog ariša iz živog arhiva. Radovi br. 1, str.
fir and Western hemlock, Contrib. Boyce, Thomp. Inst., 1—14.
18:25—37. (In plant propagation — HARTMANN at al. Mrva, F., 1994: Značaj klonskih arhiva u očuvanju genofonda i
1990). oplemenjivanju šumskog drveća. Šumarski list br. 7—8, str.


Barton, L., V., 1954: Effect of subfreezing temperature on viabi203—
220.
lity of conifers seeds in storage, Contrib. Boyce Thomp. InR
e g e n t, B., 1980: Šumsko sjemenarstvo, Jugoslavenski poljoprivst.,
18—21—24. (In Plant propagation/1990). redno-šumarski centar, Beograd — Služba šumske proizvod


nje, str. 81 i 93.


Hartmann, H. T., Kester, D. F. iDavies,F. T., 1968: Plant
propagation 2end ed. Prentice Hall´, Inc. str. 106—113. Vincent, G., 1965: Lesni semenarstvi, Praha.


SUMMARY. In this work the germination and seed moisture content was
examinated by 22 clones of European larch (Larix decidua Mill.) originated
from a well adapted culture of this species in Slovenia. The clones arefifxed in
seed orchard (12 clones), living archive (7) and in clonal reserve (3 clones).
Three groups with 11 clonal seed samples in total but different in clonal composition
were stored each other over freezing temperature at three environments;
wood room wardrobe, freezing room and refrigerator too for 28 month,
while the other two groups also with 11 clones belong to fresh seed. Germinability
was tested in Krstić germinator at 20—30°C after 21 days while the
moisture seed content was estimated from the weight difference before and
after drying of seed at 130°C. The results obtained were showed that germination
percentage removed in high degree at two storage conditions; in wood
room wardrobe with 53,7% and refrigerator, 42,7%. In the freezing room,
because of the freezing excluded, it was drastically diminished to 12,3% in
relation to initial, 44,3%. The temperature changes in summer period caused
propagation of harmful insects of which was determined Megastigmus seitneri
Hoffm., and destroyed a large amount of seed. Comparison with germination
results in two groups of fresh seed (42,0 and 39,4%) showed thet the stored
seed in two environments was not worse in relation to fresh seed. Moisture
seed content in a scale of 10,8 to 12,9% for three environments was not influenced
on germination results. Research data are tabulated and graphically
presented.


Key words: European larch, clonal samples, germinability, seed moisture,
storage conditions.