DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 25     <-- 25 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


AKCIJA ZA OČUVANJE MEDITERANSKIH ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA


0. SOUVANNAVONG, M. MALAGNOUX1 & PALMBERG — LERCHE
FOREST RESOURCES DIVISION
Mnogi su pisci i slikari iskazali bogatstvo
i različitost krajolika Mediterana,
gdje se forme i boje, svjetlo, reljef i
vegetacija prekrasno kombiniraju. Potretirani
krajolici uključuju prirodne
ekosustave i površine na kojima je nazočan
utjecaj čovjeka: šume cedrova u
sjevernoj Africi, šume borova Kalabrije
u južnoj Italiji i na otoku Korzici, jelove
šume u Grčkoj i Turskoj, čiste površine
i zimzelene šume hrasta crnike u
Španjolskoj, plodne vrtne oaze u Siriji,
karakterizirane topolama i voćkama.
Mediteranski krajolik je jedinstvena
kombinacija harmonije, kontrasta i različitosti.


U ovom radu koncept »mediteranska
regija« i »Mediteran« odnosi se više
na geografiju nego na regionalne zone.


Mediteranska vegetacija je u najvećoj
mjeri rezultat klimatskih prilika karakteriziranih
dugim, toplim i suhim ljetom,
te neregularnim ali intezivnim zimskim
oborinama. Ovakvi uvjeti vode ka
veoma ozbiljnom riziku od vatre u ljetnim
mjesecima, potenciranim suhim
vjetrovima i jakom solarnom radijacijom.
Za vrijeme zime prisutan je problem
vodene erozije. Mediteran također
obilježava velika mozaična fragmenti-


Vialle delle Terme di Caracalla
00100 Rome, Italy


UVOD — MEDITERANSKI OKOLIŠ


ranost tipova vegetacije, koja je uvjetovana
mikro-varijacijama klimata, topografije
i zemljišta, vezano dugom povješću
humane civilizacije.


Mediteran se vrlo često pokazuje kao
floristički uniforman i često se puta
označava »kao regija maslinovih stabala
«. Međutim, treba naglasiti daje Mediteran
floristički vrlo bogat, sadrži oko
25000 vrsta višeg bilja, od kojih je oko
polovice endemično. Pojedine vrste
drveća, kao npr. hrast crnika (Quercus
ilex), alepski bor (Pinus helepensis),
imaju širok areal rasprostranjenja, ali većina
ostalih vrsta ima manju učestalost
i obično je restrigirana malim arealom
rasprostranjenja kao npr. Cedrus brevrifolia
i Quercus alnifolia, čije je nalazište
samo na Cipru. Mnoge, relativno
rasprostanjene vrste, kao npr. Pinis nigra
i Cupressus sempervirnes, karakterizirane
su disjunktnim arealom rasprostranjenja.


Mediteranski bazen čini 11 % svetske
zemljišne površine, dok šume i šumsko
zemljište čini samo 3% svjetske
površine šuma i šumskog zemljišta, sa
samo 2% volumena dubećih stabala. Sve
ovo uvjetuje daje pozornost posvećena
šumama i šumarstvu na ovim prostorima
minorna.


Na jugu i istoku mediteranskog bazena,
deforestacija i degradacija šumskog
zemljišta je ubrzana kroz konverziju
šuma i šumskih tala u poljoprivredna
zemljišta te prekomjernu ispašu, što
rezultira bujicama u brdskim krajevima
i nastajanjem pustinja u sušnim krajevima.


U sjevernom i zapadnom dijelu,
šumska zemljišta su često puta napuštena,
šume neuređene i izvrgnute požarima.
Povećani priliv turista u pojedinim
dijelovima mediteranskog bazena je dodatan
pritisak na ovaj krhki ekosustav.


Između 1981. i 1990., prosječna godišnja
deforestacija u tropima iznosila
je 0,8% dok je u razvijenim zemljama
mediteranskog bazena stopa deforestifikacije
procijenjena na 1,0%. Ova visoka
stopa nestajanja šuma na području
mediteranskog bazena zabrinjava znanstvenike,
dok široki krug pučanstva s
ovim problemom nije upoznat, a oni koji
donose odluke često ignoriraju izneseni
problem. Zbog toga se akciji na konzervaciji
i sustavnom korištenju šuma i
šumskog zemljišta, uz očuvanje genofonda
pojedinih vrsta šumskog drveća,
mora dati prioritet.


MEĐUNARODNE INICIJATIVE U MEDITERANSKOM ŠUMARSTVU


Ocjenjujući vrijednost šuma u mediteranskom
bazenu, šumarski sastanak
na IX. međunarodnom kongresu poljo-


Secretarv Silva Mediterranea c/l Fao


privrede i šumarstva u Madridu 1911,
preporučio je kriterije i mehanizme koji
će imati za cilj olakšanje suradnje u
izučavanju problema vezanih za mediteranske
šume, pa je u tu svrhu 1922.
godine osnovan časopis »Silva Mediterranea
«. Jedna od glavnih zadaća časo


piša »Silva Mediterranea«, koji od
1948. godine djeluje u okviru FAO, je
koordinacija šumskih istraživanja na
Mediteranu. Ova aktivnost kompletirana
je radom ostalih relevantnih FAO statutarnih
tijela, uključujući FAO »Panel
of Experts on Forest Gene Resources«,
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 26     <-- 26 -->        PDF

koja usko surađuje s IUFRO. Aktivnosti
koje se odnose na genetske resurse
čine značajan dio istraživčkih aktivnosti
»Silva Mediterranea«, i uključuje pionirske
izazove u istraživanju, izmjeni
i ocjeni te konzervaciji šumskih genetskih
resursa.


Medirarranean Action Plan (MAP),
prihvaćen 1975. u Barceloni, na Internacionalnoj
konferenciji UN o okolišu,
bio je prvobitno zamišljen kao kontrola
zagađivanja marina odnosno zaštita mora.
Međutim, pokazalo se potrebnim da
se promijeni mandat MAP u tom smislu,
da se aktivnost proširi i na terestičke
ekosustave sa socio-ekonomskim
aspektima i preporukama.


Europska ekonomska zajednica
(EEC) prihvatila je 1998. program akcije
za zaštitu mediteranskog okoliša uz
financijski plan investiranja u programe
zaštite okoliša za regije niskog prihoda.
U 1988. godini Svjetska banka i Europska
investicijska banka su prihvatile program
zaštite mediteranskog okoliša, u
kojem je definirana politika zaštite okoliša
te izvršena identifikacija investicijskih
potreba za mediteranske zemlje.


Preporuke za asistenciju mediteranskih
zemalja u provedbi izvršenja šumarski
orijentiranih programa za mediteranske
zemlje pod nazivom »Mediterranean
Forest Action Programme«, bio
je formulitan u časopisu »Silva Mediterranea
«. Program je obuhvaćao gospodarenje
šumama te konzervaciju biološkog
diverziteta i genetskih resursa,
a prihvaćen je od zemalja ove regije na
FAO sastanku 1993.


Istraživački program, kojeg je pokrovitelj
»Silva Mediterranea«, prihvaćen
je u okviru FAO 1992. godine, a
obuhvaća sljedeće aktivnosti:


U namjeri zaustavljanja tekućeg trenda
umiranja šuma i degradacije šumskih
staništa na području Mediterana,
uključujući degradaciju ekosustava i gubitak
genetskih resursa, potrebno je pojačati
aktivnosti na svim razinama, alarmirajući
državne uprave te ukazivati na
izuzetno značenje prirodnih resursa Mediterana
u njihovim jedinstvenim socijalnim,
ekonomskim, okolišnim,
estetskim i kulturnim vrijednostima. U
tom smislu potrebna je promptna razmjena
informacija, znanja i genetskog
materijala među mediteranskim zemljama.


— Selekcija sjemenskih objekata
mediteranskih vrsta četinjača za potrebe
provedbe programa pošumljivanja;
— Selekcija višenamjenskih vrsta
drveće za aridne i semilaridne zone;
— Uzgoj vrsta Cedrus spp.;
— Uzgoj vrste Quercurs suber;
— Uzgoj vrste Pinus pinea.
Kroz aktivnosti istraživanja »Silva
Mediterranea«, prioritet je dan sljedećoj
problematici:


(i) Istraživanje prirodnog rasprostranjenja
i selekcija sjemenskih baza sljedećih
vrsta šumskog drveća: Abies cephalonica,
A. nordmanniana, A. pinsapo,
Cedrus atlantica, C. libani, Cupressus
sempervirens, Pinus brutia, P. halepensis,
P. nigra, P. pinaster i P. pinea.
Nacionalni istraživački institut i 10
mediteranskih zemalja kooperiraju u
ovim istraživačkim aktivnostima, a koje
su započele 1963. godine. Osim spomenutih
vrsta u ovaj program su također
uključene i vrste Abies nebrodensis
(Italia) i Cupressus dupreziana (Alžir)
za koje je napravljena dokumentacija,
rezultati istraživanja publicirani, a skupljen
je reprodukcijski materijal za potrebe
»ex situ« konzervacije, uz preporuke
i za strategiju »in situ« konzervacije
spomenutih vrsta.
(i i) Pokusi vrsta i provenijencija za
Pinus brutia i P. halepesis u 4 mediteranske
zemlje, te za mediteranske klimatske
zone u nekolko zemalja izvan
mediteranskog bazena i to: Australija,
Chile i California (USA).
(i i i) Introdukcijska i terensko testiranje
30 provencija vrste Eucalyptus camaldulensis,
uključujući 16 saništa u 8
mediteranskih zemalja. Ovi eksperimenti
su osnovani 1960 godine, a predstavZAVRŠNE
NAPOMENE


»Silva Mediterranea« ima značajnu
ulogu u unapređenju istraživačkih programa
i kooperacije u istraživanjima
među mediteranskim zemljama. Ova aktivnost
je usko povezana s IUFRO organizacijom.


Rad na očuvanju genetskih resursa
mediteranskih vrsta šumskog drveća traje
već duže i u mnogim aspektima ima
pionirsku ulogu. Polučeni su mnogi značajni
rezultati, koji osiguravaju bazu za
buduća istraživanja i akcije u smislu
očuvanja genofonda mnogih važnih mediteranskih
vrsta šumskog drveća. U bu


ljali su prve provenijenične pokuse ove
važne vrste. Kroz pokuse su se iskazale
drastične razlike među provenijencijama.
Eksperimenti su ukazali također na
važnost prethodnog testiranja provenijencija
dane vrste u funkciji uspješnog
osnivanja kulture. Rezultati pokusa su
također potvrdili veliku ovisnost vrste i
provenijencije u odnosu na režim oborina
na koji su iste adaptirane pa su tako
one provenijencije spomenute vrste eukaliptusa
pokazale najbolje rezultate,
koje su u Australiji imale zimski režim
oborina. Obratno australske provenijencije
s ljetnim režimom oborina, pokazale
su najbolje rezultate uspijevanja u
tropskim zemljama.


(iv) Organizirana su dva seminara
vezana za problematiku Cedrus spp.
(Turska, 1990i Marocco, 1993.). Sudionici
seminara su upoznati sa novim saznanjima
o vrstama ovog značajnog roda,
uključujući rezultate istraživanja u
eksperimentima osnovanim između
1972. i 1978. godine na 5 lokacija u
Francuskoj, u kojima je bilo uključeno
68 provenijencija od vrsta Cedrus atlantica,
C. libani, C. deodora i C brevifolia.
Na osnovi radova koji su provedeni
u Maroku 1972., u Turskoj 1982. i u Alžiru
1986., od 48 provenijencija Cedrus
atlantica i Cedrus libani, 1992-1993.
godine distribuirano je sjeme u 10 mediteranskih
zemalja za potrebe osnivanja
terenskih pokusa testova provenijencija.
(v) Iniciranje također i program očuvanja
genofonda hrasta plutnjaka (Quercus
suber). Ova aktivnost usaglašena
je s European Forest Genetic Resources
Network (EUFORGEN), koja se odnosi
na rezoluciju o očuvanju šumskih
genetskih resursa a koja je prihvaćena
na ministarskoj konferenciji o Zaštiti šuma
u Europi (Strasbourg, 1990).
dućnosti treba pojačati aktivnosti vezane
za distribuciju, reprodukciju, oplemenjivanje
i uzgoj najvažnijih vrsta, kako
bi se odabrala najbolja strategija za očuvanje
ovih vrijednih resursa. Posebnu
pozornost treba usmjeriti na poboljšanje
kooperacije u istraživanjima sjevernih
i južnih zemalja mediteranskih bazena,
kao i na uvođenja novih tehnologija
u tradicionalnim radovima na konzervaciji
i oplemenjivanju. Tako npr. rezultat
suradnje je i uvođenje genetskih
markera u izučavanju genetskog diverziteta
kod različitih vrsta cedrova i mediteranskih
hrastova.