DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 26     <-- 26 -->        PDF

koja usko surađuje s IUFRO. Aktivnosti
koje se odnose na genetske resurse
čine značajan dio istraživčkih aktivnosti
»Silva Mediterranea«, i uključuje pionirske
izazove u istraživanju, izmjeni
i ocjeni te konzervaciji šumskih genetskih
resursa.


Medirarranean Action Plan (MAP),
prihvaćen 1975. u Barceloni, na Internacionalnoj
konferenciji UN o okolišu,
bio je prvobitno zamišljen kao kontrola
zagađivanja marina odnosno zaštita mora.
Međutim, pokazalo se potrebnim da
se promijeni mandat MAP u tom smislu,
da se aktivnost proširi i na terestičke
ekosustave sa socio-ekonomskim
aspektima i preporukama.


Europska ekonomska zajednica
(EEC) prihvatila je 1998. program akcije
za zaštitu mediteranskog okoliša uz
financijski plan investiranja u programe
zaštite okoliša za regije niskog prihoda.
U 1988. godini Svjetska banka i Europska
investicijska banka su prihvatile program
zaštite mediteranskog okoliša, u
kojem je definirana politika zaštite okoliša
te izvršena identifikacija investicijskih
potreba za mediteranske zemlje.


Preporuke za asistenciju mediteranskih
zemalja u provedbi izvršenja šumarski
orijentiranih programa za mediteranske
zemlje pod nazivom »Mediterranean
Forest Action Programme«, bio
je formulitan u časopisu »Silva Mediterranea
«. Program je obuhvaćao gospodarenje
šumama te konzervaciju biološkog
diverziteta i genetskih resursa,
a prihvaćen je od zemalja ove regije na
FAO sastanku 1993.


Istraživački program, kojeg je pokrovitelj
»Silva Mediterranea«, prihvaćen
je u okviru FAO 1992. godine, a
obuhvaća sljedeće aktivnosti:


U namjeri zaustavljanja tekućeg trenda
umiranja šuma i degradacije šumskih
staništa na području Mediterana,
uključujući degradaciju ekosustava i gubitak
genetskih resursa, potrebno je pojačati
aktivnosti na svim razinama, alarmirajući
državne uprave te ukazivati na
izuzetno značenje prirodnih resursa Mediterana
u njihovim jedinstvenim socijalnim,
ekonomskim, okolišnim,
estetskim i kulturnim vrijednostima. U
tom smislu potrebna je promptna razmjena
informacija, znanja i genetskog
materijala među mediteranskim zemljama.


— Selekcija sjemenskih objekata
mediteranskih vrsta četinjača za potrebe
provedbe programa pošumljivanja;
— Selekcija višenamjenskih vrsta
drveće za aridne i semilaridne zone;
— Uzgoj vrsta Cedrus spp.;
— Uzgoj vrste Quercurs suber;
— Uzgoj vrste Pinus pinea.
Kroz aktivnosti istraživanja »Silva
Mediterranea«, prioritet je dan sljedećoj
problematici:


(i) Istraživanje prirodnog rasprostranjenja
i selekcija sjemenskih baza sljedećih
vrsta šumskog drveća: Abies cephalonica,
A. nordmanniana, A. pinsapo,
Cedrus atlantica, C. libani, Cupressus
sempervirens, Pinus brutia, P. halepensis,
P. nigra, P. pinaster i P. pinea.
Nacionalni istraživački institut i 10
mediteranskih zemalja kooperiraju u
ovim istraživačkim aktivnostima, a koje
su započele 1963. godine. Osim spomenutih
vrsta u ovaj program su također
uključene i vrste Abies nebrodensis
(Italia) i Cupressus dupreziana (Alžir)
za koje je napravljena dokumentacija,
rezultati istraživanja publicirani, a skupljen
je reprodukcijski materijal za potrebe
»ex situ« konzervacije, uz preporuke
i za strategiju »in situ« konzervacije
spomenutih vrsta.
(i i) Pokusi vrsta i provenijencija za
Pinus brutia i P. halepesis u 4 mediteranske
zemlje, te za mediteranske klimatske
zone u nekolko zemalja izvan
mediteranskog bazena i to: Australija,
Chile i California (USA).
(i i i) Introdukcijska i terensko testiranje
30 provencija vrste Eucalyptus camaldulensis,
uključujući 16 saništa u 8
mediteranskih zemalja. Ovi eksperimenti
su osnovani 1960 godine, a predstavZAVRŠNE
NAPOMENE


»Silva Mediterranea« ima značajnu
ulogu u unapređenju istraživačkih programa
i kooperacije u istraživanjima
među mediteranskim zemljama. Ova aktivnost
je usko povezana s IUFRO organizacijom.


Rad na očuvanju genetskih resursa
mediteranskih vrsta šumskog drveća traje
već duže i u mnogim aspektima ima
pionirsku ulogu. Polučeni su mnogi značajni
rezultati, koji osiguravaju bazu za
buduća istraživanja i akcije u smislu
očuvanja genofonda mnogih važnih mediteranskih
vrsta šumskog drveća. U bu


ljali su prve provenijenične pokuse ove
važne vrste. Kroz pokuse su se iskazale
drastične razlike među provenijencijama.
Eksperimenti su ukazali također na
važnost prethodnog testiranja provenijencija
dane vrste u funkciji uspješnog
osnivanja kulture. Rezultati pokusa su
također potvrdili veliku ovisnost vrste i
provenijencije u odnosu na režim oborina
na koji su iste adaptirane pa su tako
one provenijencije spomenute vrste eukaliptusa
pokazale najbolje rezultate,
koje su u Australiji imale zimski režim
oborina. Obratno australske provenijencije
s ljetnim režimom oborina, pokazale
su najbolje rezultate uspijevanja u
tropskim zemljama.


(iv) Organizirana su dva seminara
vezana za problematiku Cedrus spp.
(Turska, 1990i Marocco, 1993.). Sudionici
seminara su upoznati sa novim saznanjima
o vrstama ovog značajnog roda,
uključujući rezultate istraživanja u
eksperimentima osnovanim između
1972. i 1978. godine na 5 lokacija u
Francuskoj, u kojima je bilo uključeno
68 provenijencija od vrsta Cedrus atlantica,
C. libani, C. deodora i C brevifolia.
Na osnovi radova koji su provedeni
u Maroku 1972., u Turskoj 1982. i u Alžiru
1986., od 48 provenijencija Cedrus
atlantica i Cedrus libani, 1992-1993.
godine distribuirano je sjeme u 10 mediteranskih
zemalja za potrebe osnivanja
terenskih pokusa testova provenijencija.
(v) Iniciranje također i program očuvanja
genofonda hrasta plutnjaka (Quercus
suber). Ova aktivnost usaglašena
je s European Forest Genetic Resources
Network (EUFORGEN), koja se odnosi
na rezoluciju o očuvanju šumskih
genetskih resursa a koja je prihvaćena
na ministarskoj konferenciji o Zaštiti šuma
u Europi (Strasbourg, 1990).
dućnosti treba pojačati aktivnosti vezane
za distribuciju, reprodukciju, oplemenjivanje
i uzgoj najvažnijih vrsta, kako
bi se odabrala najbolja strategija za očuvanje
ovih vrijednih resursa. Posebnu
pozornost treba usmjeriti na poboljšanje
kooperacije u istraživanjima sjevernih
i južnih zemalja mediteranskih bazena,
kao i na uvođenja novih tehnologija
u tradicionalnim radovima na konzervaciji
i oplemenjivanju. Tako npr. rezultat
suradnje je i uvođenje genetskih
markera u izučavanju genetskog diverziteta
kod različitih vrsta cedrova i mediteranskih
hrastova.