DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Konzervacija mora biti koncipirana sa i njihovim planskim iskorišćivanjim, S engleskog preveo: Prof, dr sci. Ankao
integralni dio razvoja pojedinih reključ
je za očuvanje mediteranskog ekote
K r s t i n i ć, iz FAO publikacije »Fogija
i zemlje. Inplementacija nacionalsustava
i njegovih genetskih resursa za rest Genetic Resources«, No 22, Rome,
nih i regionalnih strategija, koje su u harkratki
i dugi period. 1994.
moniji s konzervacijom genetskih resur-UREDNIŠTVO


L´ITALIA FORESTALE E MONTANA


Dvomjesečnik L´Italia forestale e
montana izdaje Talijanska akademija za
šumarske znanosti u Firenci. Iz br. 6/
1994. i rubrike Notezario (kronika) izdvajamo


Pomoć bosanskim šumarima


Ovo je bilješka o tragičnom stanju u
kojem se našlo pučanstvo Bosne, prva
je rečenica ove »bilješke«. Prof. Konrad
Pintarič, nastavlja se, umirovljeni profesor
uzgajanja šuma na sarajevskom
Sveučilištu, zamolio je od šumara iz
Trentina blagonaklonu pomoč za brojne
(oko 450) šumara koji su se iz različitih
dijelova zemlje, zajedno sa svojim
obiteljima, sklonili u Sarajevo i našli se
u dramatičnom stanju za smještaj, obskrbu,
a neki od njih i sa zdravljem.


L´Associazione Nazionali Laureati
in Scienze Forestall* i 1´ Associone Forestall
del Trentino organizirali su sakupljanje
sredstava s kojima je kupljena
hrana i druge potrepšine za sarajevske
kolege.


Pomoć se može uplatiti na c/c n.
48918/7,1´Agenzia 8 - CARITRO Trento
s naznakom za Šumarsko društvo
Trentino, završna je rečenica »bilješke«.


U uvodniku pod naslovom Nuovi
sentieri (Nove staze), kojeg je napisao
glavni tajnik Ace. It. di Scienze Forestall
Orazio C i a n c i o, čitamo da
»uzgajanje šuma, uređivanje i šumarska
ekonomika nisu više u prvom planu« i
da su na pomolu nove ideje vodilje. To
međutim »stvara prepirke, teškoće i proturječnosti
(jer se) pravovjerje ustupa
mjesto socijalnosti i kulturi«.


* Nacionalno društvo diplomanata šumarskih
znanosti tj. šumarskih inženjera.
Br. 6, studeni - prosinac 1994.


O »novim stazama« raspravljaju
Orazio C i a n c i o i Sussana Nocent
i n i, doktorand iz ekonomike i planiranja
u šumarstvu, u članku pod naslovom


Problemi e prospektive della gestio-
ne forestale (Problemi i perspektive djelovanja
u šumarstvu). Članak je tiskan
usporedno na engleskom i talijanskom
jeziku.


Slijede članci:


F. lovino, G. Menguzzato:
Anali si ecologica e selvicultura dei popolamenti
di abete in Campania (Ekološka
i šumskouzgojna analiza jelovih
sastojina u Campaniji, južni Apenini).
Federico M a e t z k e, Sussana N o c
e n t i n i: L´accrescimento in alteza
dominante e la stima della fertilita in
popolamenti di Douglasia (Dominantni
visinski prirast i procjena plodonošenja
sastojina duglazija u Toskani).


R. del F a v e r o: Considerazione
sulla selvicoltura industriale (Razmišljanja
o industrijaliziranom šumskom
uzgoju). To bi bilo za uzgoj kestena za
plodove, za uzgoj tartufa, za proizvodnju
pluta ali i industrijskog drva.
Riccardo Q u e r i n i: Proposte per
una nuova politica italiana delle foreste
e dell´ ambiente (Prijedlozi za novu
talijansku šumarsku politiku i okoliš).
Uz ostalo autor je predložio i osnivanje
Nacionalne agencije za zaštitu
okoliša


Čamilo C a r o s o: Foreste e Forestall.
Članak je u biti opravdanje za nužnosti
šumarskih stručnjaka, - laurea in
Scienze Forestall. Tu potrebu opravdava
udio šumskih površina s 28,8%
državnog teritorija a površina šuma »se
povećava kako umjetnim pošumljavanjem
(oko 8000 ha godišnje) tako i pridodanim
degradiranim poljodjelskim
površinama, zatim prekomjerna paša i


šumska fauna, paraziti, gradnje, tabanje
tla, parcelacija, erozija i šumski požari
te održavanje šuma«. Šumari imaju, dakle,
široko polje rada i nastavlja s nabrajanjem
glavnih šumarskih djelatnosti
a tih 33 »glavne« djelatnosti su kao
planiranja gospodarenja i izrade gospodarskih
osnova, planiranja i izvršavanje
radova na iskorišćivanju šuma, zaštita
tla i kakvoće vode, zaštita šuma od požara,
uređivanje urbalnih i vanurbalnih
šuma u rekrecijske svrhe utvrđivanje optimalnog
opterećivanja pašnjaka stokom,
nadzor nad provođenjem zaštite
biosfere prema Konvenciji iz Rio de Janeira
od 3. lipnja 1992. godine, savjetovanje
na području trgovinskog prava za
drvne proizvode, i td.


Dodajemo da u br. 4. ovog časopisa
Riccardo M o r a n d i n piše o međunarodnim
istraživačkim programima za
mediteranske šume (I programmi internazionali
di ricerca sulla foresta mediteranea):
Početak datira iz 1911. godine,
kada je francuski šumar Robert H i
c k e 1 na XI međunarodnom agrikulturnom
i šumarskom kongresu u Madridu
govorio o problematici pošumljavanja
u sredozemnom bazenu. Nastavak
slijedi tek 1922. godine, kada u Marseju
Hickel, Guinier, Ougrenovitch, Pavari
i drugi osnivaju udrugu »SILVA MEDITERRANEA
«, koja je posebno aktivna
između 1924. ili 1935. godine. Godine
1948. u okviru FAO osniva se »Potkomisija
za koordinaciju rješavanja problema
mediteranskog šumarstva«, koja
je zamijenila Silva mediterrane-u. Teme
iz mediteranskog šumarstva našle su
mjesto i u IUOFRO-U programima (ekologija
i uzgajanje šuma, genetika, fiziologija
i patologija) ali to je, naglašava
autor, dobrovoljni rad.


O. Piškorić