DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 30     <-- 30 -->        PDF

DVJESTODVADESET I PETA GODIŠNJICA ZAKONSKE UREDBE O SUMAMA


Ove je godine navršeno 225 godina
od objave zakonske uredbe o
šumama za koju Kesterčanek 1882.
piše da je to prvi zakon o šumama
na hrvatskom jeziku i smatra ga najznačajnijim
u povijesti šumarstva
kod nas.


Zakon od 1769. možemo smatrati
našom prvom instrukcijom za uređivanje
šuma (Klepac, 1965.).


Kako je 1994. godine donesena,
kao zakonska uredba, najnovija instrukcija
za uređivanje šuma pod nazivom
»Pravilnik za uređivanje šuma
«, neka mi bude dozvoljeno prisjetiti
se i one za našu zemlju posebno
značajne koja predstavlja prekretnicu
u gospodarenu šumama u
Hrvatskoj. Možemo se i danas složiti
s konstatacijom f. Kesterčaneka
iz 1882. godine daje to najznačajniji
spis u povijesti hrvatskog šumarstva.
Posebno smo ponosni što je to
bio značajni signal u pravcu očuvanja
naših šuma. Signal koji su Hrvati
zaljubljenici prirode, a zatim i šumarski
stručnjaci znali cijeniti i znalački
iskoristiti te za svoja pokoljenja
očuvati šume i šumarske ekosustave
daleko sačuvanijem nego narodi
u našem susjedstvu pa, i u cijeloj
Europi.


Zakonska uredba nastala je u vremenu
u kojem su korištenja šumskih
resursa bila takva da je zaprijetilo
uništenje šuma na znatnim površimana
i u kontinentalnom dijelu
Hrvatske, a u primorskom dijelu šume
su već bile značajno devastirane.
Ona je temeljena na znamenitom
»Terzijanskom urbariju« iz 1755.
godine kojim je Marija Terezija že


ljela olakšati život podanika — seljaka
te izmiriti razmirice između
generala krajine (područja koja su
karlovačkim mirom 1699. vraćena
Habsburškoj kući) i hrvatskih velikaša.
Urbar je imao veliko značenje
za razvoj cjelokupnih odnosa u
Hrvatskoj, a posebice u gospodarstvu
pa je tako zacrtao i temeljne
odrednice po pitanju korišćenja šuma.
Ozakonjen je odnos seljaka i
kmeta prema gospodi, njihova prava
— mala i dižnosti — velike i to
kako na poljoprivrednim imanjima
tako i u šumi. Te regulative kada je
u pitanju šuma odgovaraju onima
koje se propisuju uređajnim elaboratima,
pa je stoga Urbarij bio već
uvod u ono što je doneseno zakonskom
uredbom o šumama. Svi zakoni
i naredbe toga vremena temeljeni
su na »Urbarijumu« kao stoje
zakon o segregaciji općinskih šuma
i pašnika, zakon ob otkupa servituta,
otkupu gornjih daća itd.


Kako rekosmo, veliko je značenje
za razvoj šumarstva i opstanak
šuma imala zakonska uredba o šumama
koju je 1759. izdala Marija
Terezija pa stoga vidimo korisnim
donijetu cijelu uredbu u onom obliku
u kojem je prikazuje F. Kesterčanek
1882. godine gdje on kaže:
»Pošto je u originalu starinski pravopis
teško čitljiv, uzesmo pisati novim
pravopisom«, a ja ne vidim potrebu
prepravljati:


Najznačajniji propis instrukcije
je onaj o ophodnjama koje su tako
određene da su postale temeljem za
sve komisije donesene instrukcije i
pravilnike.


Metoda uređivanja šuma zasnivala
se na najjednostavnijem načelu
koje je bilo poznato još iz rimskog
doba, a to je metoda razdiobe šuma
na godišnje sječine. Ona predviđa
svake godine sjeći površinu koja se
dobije ako se ukupna površina podijeli
s ophodnjom u godinama.


Sječine su se nizale sukcesivno
jedna do druge.


Značajno je i to da se kod prodaje
drvo prodavalo na pomoćnom stovarištu,
a nije se kupca puštalo da
sam siječe. Pored toga određeno je i
vrijeme sječe.


Potrajnost prihoda je osigurana
za svaku šumu posebno, jer sječom
svake godine jednake površine do
kraja ophodnje uz obnovu šume na
posječenom dijelu, bilo prirodnim
putem, bilo pošumljavanjem koje je
propisano, osiguravamo kontinuitet.


Potrebito je naglasiti da i pravilnik
iz 1994. godine propisuje potrajnost
prihoda osiguravati na razini
uređajnog razreda gospodarske jedinice
ali uz metodu razmjera dobnih
razreda.


Zahvaljujući instrukcijama za
uređivanje šuma s jedne strane počevši
od one najstarije u vidu zakonske
uredbe o šumama, te hrvatskim
šumarskim stručnjacima s druge
strane, ne samo da su šume u Hrvatskoj
sačuvane, već se njihovo stanje
popravlja, pa danas s ponosom govorimo
o progresivnoj potrajnosti
naših šuma. To znači da su šume i
šumski ekosustavi kvalitetniji, prostraniji
i stabilniji sa sve većim i većim
drvnim zalihama i prirastima.
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 31     <-- 31 -->        PDF

TEKST ZAKONSKE UREDBE GLASI:


„Mi Marija Therezija z božjom milošćum rimska cesarica udovica,
Ugerska, Pemska, Dalmatinska, Horvatska itd. kraljica apostolska itd. itd.


Materinskom prigledbum i osebujno milostivnom skrbljivošćum, koju
imamo za hasen, i dobro obcinsko predragoga nam kraljevstva Ugarskoga
pretegnuti, i povekšati; v pamet v žele i spoznale jesmo, kulike vredncsti
i hasnovitosti je stalno neprestano lugov, gajov, dubrav i loz, vu dobrom
i cvetućem stališu začuvanje, i z deržavanje, škodljivo pako suprotivnem
načinom, ako zmešano, i prez reda sečeju se, njihovo na nikaj spravljanje
i opušćenje. Radi toga znašle jesmo osobujuu potreboću prez v sakoga izpričavanja,
dobroga reda vu sečenju i uživanju loz, vu ovo kraljevstvo
taki v peljati i početi.


V sem dobro znano je, kuliko hasne dugovanjem človečanskem donaša,
i kak potrebno, i hasnovito je ne menje v sakomu po sebi? kak i
v semu skupa orsagu lugov, gajov, dubrav i loz čuvanje i zdržavanje, ne samo
za hiž podiganje, i delanje, v sagdašnje kruha pečenje, jestvin i vsakojačkeh
napitkov pripravljanje, svetlostjum, i vrućinom zdržavanje, i krepenje
človeka, i za ostale žitka človeČanskoga pomoći, i potreboće 5 nego
tulikajše za soli, železa i ostaleh rudneh jam kopanja, i tuliko navukov, i
meštrij napravlanja zevsema potrebuje se.


Poleg svedočanstva vendar istoga spoznanja navčile smo se, i dobro
v pamet v žele, da neprecenjeni ov kraljevstva kinć kruto za malo drži
se, i za čuvanje i zdržavanje njegovo niti najmenša ima se skrb, na tuliko
da lugi, gaji, dubrave i loze zvekšem talom ali nemarno i razsipno sečeju


se, ali hametom izkorenjuju, ter di-ugde na neizmerue i prevelike gorice,


drugde pako na nehasnovitu dohadjaju pustoću prez skrbi budučega njiho


voga naraštenja, i povekšavanja, tak da ako se znović po v peljanom ka


kovom redu, i pravom sećenja drev načinu, za dobro v sakoga vlastitoga,


i za obćinsku hasen ovomu z mešanomu, razsipnomu i škodljivomu sečenju


stanovito vreme i naredbe nepostave, bojati stanovito se je, da nebi v se


kraljevstvo vu onih takaj mestah, vu kojih sada joste lugov, gajov, dubrav


i loz za dovoljno je, negda pomenkanje, i falingu div terpeti moralo.


Da anda za ovu obćinsku falingu vu vremenu skei´b vuzme se. ter


i za dojdučeh odvetkov hasen preskerbi se: zato ovoga za loz čuvanja, i


derv sečenja milostivno dokončale jesmo dobroga reda obznaniti, i očitu


vati: Po kojem nečemo od očivestne, i vu pravicah zaderžane gospode


zemeljske oblasti kaj odvzeti, i od imanji v živanja slobodnoga nikoga pre


prečiti; nego samo kuliko poleg razuma, i istoga loz čuvanja, i zderža


vanja, ne menje obćinska potrebeća, kak v sakoga po sebe hasen potre


buje, nje uajprvić na to nagnuti hotele jesmo, da oni koji drugać najvekšu


vu imanjih svojih na loze skerb, i pregledbu ; poglavari pako v seh orsaga


varmegjih s koznujuću za hasen obćinsku pazku imati bi morali; za svoje


lastovito dobro i obćinsku hasen diugem dobru peldu dadu, i da terse, da


ov način polag prilike, i mogućnosti kraljevstva, mest, vu imanja, i la


145
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 32     <-- 32 -->        PDF

danja kak najberže v pelja se. Vse ovo nakanenje, i hasnovito za čuvanje,
i zderžavanje vu dveh oveh delih, osebujne pazke vrednih stoji ; z kojem
najmre redom:


. Prvi ć loze stare seči se imaju? Drugo ć z kakvim načinom mlade
čuvati se, i zderžavati se na rastenju moraju ? i ovak, i na potlam za v
sako leto derv sečenje preskerbeti se more: na koji cilj i konec:


1. Tak vekše, kak menše loze poleg pravoga razuma, i spoznanja
jednako razdeliti, preštimati, dapače ako je moguće, i žnorum, ali po bro
jenju koračajev, ali z drugem spodobnem načinom z meriti se, i nuternja
natura ili ti narav, i fela derv spoznati se mora, i proba vučiniti kakovu
najmre vnožinu derv nadonesti mogu, ter tak stanovit klaftrov i derv tulikajše
mešterskih broj za vsako leto odrediti bude se moglo, doklam po
premenjenju let, ona ista, koja je izsecena loze stran, opet prikladna postane
za sečenje: ter tek za poseČenum zadnji put strankum, onde i pak
počimljejuć, kade najprvie počelo jese seči, neprestanjeno čez dojduća leta
sečenje naj se ponavlja; kak vu priložna na koncu ove naše naredbe naštanpano
tak prez lišća, tak zlišćein loz, ovo isto kaže se.
2. Paziti se moraju, leta derv na dostojno rašćenje potrebna najmre :
Derv listeneh;
Hrast navadnem načinom raste do let okolo 200
Javor do let 100 ali 150
Bukva dok zraste za potreboču ter z jači se


vu mestu plodnešem raste let 120


vu neplodnešem 150


Topol, lipa, brest let: od 30 do 50


Breza vu vuhkom mestu raste let 30


vu mestu višešem, i podignjenom od leta . . . , 40 do 50


Verba od leta 20 do 30
Jalša od leta 40 do 50
Derv prez lišća.
Jelva, Cmrek, Tiea med osem desetimi, i sto letmi.


3. Akoprem gore rečena poleg razlučavanja derv pravdenoga povekšavanja
je doba, i za nekoja vuživanja, i stanja delanja stari krasti, i
druga derva jesu potrebna, za vsagdašnju vendar kurenja potreboću zadosta
jesu.
Loze hrastove let 30 ali 40
Bukove ali javorove let 25 ali okolo 30
Cmrekove, Jelove ali Tisove, let 20
Topolove, Brezove, Brestove ali Jalšove let 10
Dapače verbi poklam z raste v sako treće leto moreju se obseći svrži.


Znati vendar i dobro paziti je, da derv imenuvaneh doba nemora se
v zeti, i deržati za takovu naredbu, koja faliti nebi mogla, ar kajti vnoga;
isto mesto, zemlja, i deržanje, kade takavo dreva rastu, premenja; zato
mesta spoznauje, hitrešega, ali kesnešega povekšavanja v sakoga loz ladavca
navčiti hoće, kakova doba derv je prikladna za potreboće. i na
kuliko let loze razdeliti moraju se.


146
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 33     <-- 33 -->        PDF

4. Pokehdob stara dreva, ako sečeju se, nepušćaju rada iz sebe
mladice, zato vu mestali osebujno takoveh, kade falinga je derv, penj
dreva skorenom skupa mora se skopati, i na mestu onom vu zemlju drugac
vubku, i po istom spuknenju korena rablu nekuliko zern želuda posaditi,
i zemljum pokriti.
5. Da pak tulikajše i za druge potreboće skerb, i prigledba v zeme
se, v sako vreme, vu kojem stran loze onomu letu odlučena izseče se,
dreva cimermanska, i za stanje delati potrebna, kotera ravna rastu, niti
v nogo berg po sebe, ali sveržih imaju, za vekivećnu i neprestanjenu od
ognja, i ognišća vu miru moraju se ostaviti lozu; kakti takaj i fele derv
tverdeših za mlinare, kolare, tišlare, i piltavare, i za druge spodobne mešterske
ljudi prikladneb od kurenja, ter za rečene potreboće zbog vekše
cene i ladovceh hasni čuvati imaju se.
6. Zadovoljna skerb v zeta bude za dervo meštersko, ako vu mestu
jezero- šest- sto četvero vuglasteh bečkeb klaftrov šestnajst spođobneh ostavi
se drev, z kojemi do dojdučega leta sečenja dreva potreboči zadovoljno
vučini se, i pregledi se, ova pak dreva, kuliko more biti vu jarkih, i
nizkih mestah moraju se zebrati, da nebi z jedne strani sencum svojum
drugem podrastućem na škodu bila, z druge strani da bi od vihra i os.aleh
vetrov sile segurneše čuvala se. Kade pako dreva mehka jesu ova
više puti, navlastito pako vu četerdeseteh letah koncerna dva. ali tri pute
poseći moraju se; kuliko zbog zroka vekše hasni, tuliko i radi toga, kajti
star koren neće tak lehko i plodno iz sebe mladice, i sverži pušćati; pelda
ovoga ima se vu topolu, i verbi, kajti ova vu treh letah na gnojni i tusti
zemlji na tuliko i više palcev na debelinu z rasti znadu: koje drev fele
tak dug vu zemlju do polovice nege zakopane mladice, i zelene, doklam
koja na sveržih za obsekanje gladka prez visokeh hergih je, kotere sverži
tak obsećene debleše drugde posuditi, i verbe povekšavati mogu se.
7. Derva ne samo moraju se poseći, i na klaftre složiti, nego tulikajše,
koja za dojduće protuleće, i leto odlučuju se, vu zimi van iz loze
moraju se izpeljati, i to do konca meseca sušca, ali koncerna do polovice
maloga travna, da bi tek loze od ovoga meseca, do konca velikoga mešnjaka,
kakti zaperte prebivale, i z mirom bile, da nebi taki vu početku
dojdučega prvoga protuleća, i tak na dalje z vremenom v sakojačke fele
drevam mladice pušćajućem, i zelenit se počimajućem, i mlađem, ter tenkem
šibicam za koli, i zmarhum voznum kvar se vućinil.
8. Stran posečena čez šest let, kad dreva podrastu, iz korena marlivo
naj se zesnaži, da tako dreva podrastujuća z vekšem povekšavanjem
podigati budu se mogla.
Paziti vendar mora se dobro, da nebi drevo sekirum se ranilo, ali
sverži istoga penja odsekle se, nego samo poleg korena pri zemlji male
šibice, i klice dreva, koje na visinu nigdar nepodigaju se, moć vendar
razstujućemu drevu jemleju, moraju se podseći.


9. Kade vekša drev falinga je, onde naj se v zeme siročka mesto
sekire, kotera samo za kalanje drev naj se jemlje, i nuca
10. Iste takaj posečeneh drev sverži, i verhunci nemoraju se ostaviti,
nego vu pušle, i bremenca skup spraviti i zvezati, da kada obzehneju.
147
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 34     <-- 34 -->        PDF

za potrebno vuživanje budu


11. Da posečena vekša dreva z opadanjem svojem lozici mladi, koja
stoprav počne podrastuvati, ne naškode, sečenje takoveh drev na stran od
oveh mladeh najbolje praznu ravnati se mora, i od preveć nagloga, i škodlivoga
opadanja v sečeno drevo z lanci, i z drugemi vu zgovoru dvadesetom
izpisanemi načini pomagati se bude moralo; ali kajti bolje je, dreva
ovakova onda, i onde najse posečeju, kade poleg odlučenoga odredjenja
sečenje dokonča se, ali poleg reda let povrača se.
12. Na tuliko let loze razdeliti moraju se, vu kulikeh lfetah poleg
gore rečenoga navuka posečena loza zrasti more; niti pervo seči dopušća
se, doklam red na ovu, ali onu stran vre jeden put posečenu nedojde.
13. Odkuda v saki skrbljiv, i marliv gospodar, i loz čuvar, i ladavec
vu knjigu na ov konec osebujno napravljenu naj zapiše tak broj klaftrov
drev, koje v sako leto poseće, dobi, kak tulikajše i red, poleg kojega
loze seči se moraju, i skupa kulike fele drev tverdećeh za vsakojačke meštrije,
lagve, i obruče potrebne posekel je, naj zapiše.
14. Stalna pazka, i skrb imati se mora, da zvan loze za ono leto
odredjene za sečenje, gore rečene fele drev mešterskih vu drugi seči meštrom
naj se nedopusti. Nego v sem ovem odredjeno onoga leta drev sečenja
mesto naj se odluči; nego ako bi možibiti zvan ovoga mesta vu dru geh
loze stranah od vetra hičena, ali iz drugoga kakovoga zroka posušena
dreva nahadjala se.
15. Za ogenj, i kurenje ona osebujno vzeti se moraju derva, koja
gerbava, i hergava, i za hiž delanje neprikladna najdeju se: ravna pako
navlastito jalova, smrekova, tisova na vekšu hasen za deske, šindol, i roženice,
i ostala za hiž napravlenje potrebna, čuvati se moraju. Odkuda
osebujno skrb, i pazka imati se mora, da se dreva, kotera v sakojačkem
meštrom, kakti mlinarom, piltavarom, strugarom, tislarom, pintarom, i ostalem
drugem prikladna jesu, z dervi za ogenj, i kurenje odlučenimi nezmešaju;
tak tulikajše suprotivnom načinom i od oveh naj se neostavljaju gerbava,
i hergava, kotera z kuliko vekšom težkočum sečeju se, tuliko lagle
po težakeh dervo sekajučeh ostavljaju se, i ovak na po konec konca zegnjiju,
i na nikaj dojdu.


16. Osebujna pako za čuvanje i zderžavanje loz naredba vu tom
postavljena je, da se simo tamo z mešano prez reda i zbiranja derva nesečeju,
nego od falata, do falata odredjeno sečenje, zveršeno naj se obdržava,
i naj se čuvaju, ter dobru pazku imaju derva sekuči, da kakovo
nehasnovito staro drevo, zato kajti se neda, i nemore lahko šeći, i kalati,
ćelo neostave: nego vse drevje, i derva za ogenj, i kurenje prikladna, zvan
oneh, vu koje se je ufati, da za posel, i potreboču hiž delanja zrasti riote,
ali za seme čuvati se moraju, skupa s penji, i doli ležećem drevjem naj
posečeju na falate, i vu klaftre oprave. Sekirom pako, ali z pilum drevja
na visoko, nego tia pri korenu naj se seku, ali pile, da penj odsečenoga
ali piljenoga dreva, koliko moguće jednak ostane zemljum. Ovo pak razdelenje
polag stanovitoga let odredjenja razmeti se ne mora od maleh loz
falatov, koje možebiti gospoda k dvorom svojem, ali isti takaj kmeti k svojoj
kmetiji, i selu spadajuče razlučene imaju: ovi vendar z dopušćenjem go


ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 35     <-- 35 -->        PDF

spode zemeljske vu vremenu zimskom , kada menše dreviće snegom pokriveno
po opadanju vekšeh drev tak lehko nepolamleze, i nepokvari, derva
za buduće onoga leta potreboće šeći, i odpeljati naj se terse. Ova vendar
dobro pazeć, i obderžavajuć poleg naredbe vu broju 43 zaderžane.


17. Najprvić vsigde kuliko je moguće na zemlji ležeća suha, i simo
tamo prehitana dreva, ali vre zdavna posečena iziskati, i na hasen zeseći,
i izpeljati moraju se, i tak loze od oveh, i nehasnoviteh kakveh goder
klic, ili ti mladić drevja, kotera se pase tulikajše marha (kade ovo loz
doba, i pristojnost dopušća), vnogo preprecujuć zeznati se moraju, ter onda
stoprav fino drevje poleg gore rečenoga odredjenja šeći se more. Vu istom
pako derv posečenju stanovita posečenoga dreva mera: i eepelišev jednakost
naj se obderžava, da potlam praveje na spodobu četvero vuglastu vu klaftre
dreva spraviti, i kuliko tulikajše vsako se leto derv poseće, skerbljivije
spoznati, i zapisati bude se moglo.
Ako se pako mesto sekire pila vzeme, delo ležeše, i boljše za derv
gospodarstvo bude, ar vnoga, kada se derva sečeju, iz njih raztepu se, i
na falace na stran padajuća zgubivaju se.


18. Kolarom zvan mesta za sečenje odlučenoga vu dalešneh i skrovneh
lozah dreva šeći slobošćinu dati pogibeljno je, radi toga kajti zvan
očih postavljene penje, i zverži derv skriti, i takaj ista drevja ravna otajno
odnesti priliku lahko najdu.
19. Neprepisuje se, istina je, na kojoj strani loz odredjeno ovo derv
sečenje pričeti se mora, ar ovo na volji gospode zemeljske, i spametnom
gospodarstvu, i oficirov imanji ravnanju, i zbiranju stoji. ništarmanje vendar
odredjeno drev sečenje onde pričeti razum svetuje kade za sečenje
najbolje prikladna nahadjaju se derva, ali kade vetrom, i posušenju: ali
pak na medjah tatbini, i otajnomu sečenju, ali navalenju susedov bližneh
podvržena jesu. Občinskem pako nadinom obdržati se mora, da dalešnje,
potlam pako blizneše loze najse sečeju, vu ovih da podsečeua derva polahko
nezegniju, i prez basne neprejdu. Ove da vu vsakom pripečenju, potreboći
ladavcu taki prilične budu, obćuvaju se.
20. Ako nova, i mlađa loza dosta vre gusta je zrasla, i drevja, koja
za seme ostavljena jesu, već nepotrebuje tak ova, kak i druga drevja za
stanje, ali drugu spođobnu potreboću poleg naredbe broja 15toga na dojduća
leta, vu lozi, vu kojoj slobodno je šeći ostavljena ; ako natuliko jesu
se zjačila, i deblejše zverži tak razpuŠćaju, da podrastućoj lozi, i dreviću
na škodu jesu, istina je podsečeju, ali vendar pervleje okleštre, da z opadanjem
svojem mlađicam, i sibišću vekši kvar nevćine, i da posečeno drevo
na onu stran, na koju derva sekući kani, leže opadne, ova imati mora se
pazka : Da najprvić iz one strani, na koju potrebno je da drevo opadne,
sekirom zaseće se, i vu mesto dreva zasećeno, drevena zagvozda zabiti se
mora, potlam pako iz strani druge drevo z pilum naj se zapili, i tak bude,
da pokla kam zabije se zagvozda železna za pilum, terb drva tam, odkuda
pervi put zasečeno bilo je drevo, nagne se, i opadne, kaj da se berže vučini,
z lanci i vužinci, kak vu naredbe broja lltoga rečeno je, nagnuti i
pretegnuti mora se, zatim posečena derva iz guste loze van taki iznesti se
moraju, da se podrastujuće mlado zveržje, i mladice, na protuleće, i vu
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 36     <-- 36 -->        PDF

letu, z koli i z marhum nepolamlje, i nepotere, i neobgrize. Ako pak mali
germi, dreviće, i šibice po marhi na toliko objedjene budu, da malo ali
nikakvo iz njih bi bilo ufanje povekšavanja, i basni, tak bolje bude, da
se posečeju one objedjene šibe, i vu pušle skup postave, da ovak nove
mladice budu mogle iz korena van izbagnjati, i rasti.


21. Kade derv pomenjkanje i falinga, je, i nahadjaju se falati zemlje
prazne, kotere niti za strni, niti za sadjenje trsja prikladni jesu, oni preorati
ako je mogude, ako pak ne, tak z motikom prekopati se moraju, i
seme drevja na spodobu hrži posejati, i povlačiti, da se ovo seme drva
bude moglo zakriti, ima se. Zelud pako hrastov, i bukvica da se po zverjah,
ali po živini, ali po pticah nepoje, za nekuliko palcev glublje vu zemlju
zakopati se mora. Listineh drev fele vekšinom vu plodnu zemlju, i mesto
potrebuju, pokehdob gluboko korenje pušćaju, i onde za zderžavanje svoje
kakti hranu išćeju. Smrekovo drevo na zemlje tulikajše neplodne raste:
kakova pako v sake fele semena je vlastovitost, i koje se vreme sejati
mora, dole vu naredbe broja 54 hoće se reci.
22. Akoprem pako obćinska ova je naredba, da na kojem bregu,
ali vu lozi odredjeno sečenje drev pričelo se je, onde tulikajše od leta naj
se ponavlja, ako pak vendar drugde stara, i razširena dreva sencum svojom,
i razprestertem kićem povekšavanju, i rastenju mladoga drevja škodiju,
bolje bude, da se posečeju z onom pazkom, koja vu naredbi broja 20toga
prepisana je. Ove zadnić pako fele drev penji, i terčki, kakti takaj ležeća
i suha drevja za kolje goric, za krovni šindol, i za spodobna ovem hasniti
mogu.
Z Ijudmi pako takova dreva kupućemi tak pogodba včiniti mora se,
da kiće, i zveršje kak tulikajše penje drev, i druga onde ležeća drevja na
falate zeseči, i zesečena na klaftre, i pušle skup spraviti, i zvezati, ter
za ova vea vrednu plaću postaviti dužni budu.


23. Koteri zvan hasne, vu lepote tulikajše i snažnoši loz nasleduju
se, i lozu kakovu na spodobu špalirov na polvertnih narogjenu podignetu
hočeju, ovu vn stanovitoj meji, i jednakoj dalečini hraste, i bukve po jednakom
redu naj zasadjaju , doklam ona do prave visine zrastu, i objačiju
se; drugeh pak drev fele oposred oveh posejati imaju, da z oveh gustoćum
ona od hman zraka obranjena, ravneša, i bolše imaju povekšavanje.
24. Kade po istih mestah stanovnikih, ali po bližneh deržanj ladavcih
loze na tuliko porušenje, i opušćenje došle jesu , da mesta sada prazna, i
pusta vidiju se, tak da već niti vredna jesu z imenom loze imenuvati se,
onde ostala tulikajše drevja za hasen i potreboeu naj se posečeju, i ako
falinga derv vu takovom mestu nahadja se, ter pravi gospodarstva zrok
sobum donaša, nova lozica z načinom gore prepisanem mora se posejati, i
posaditi.
25. Osebujno paziti se mora na čuvanje i zderžavanje podrastujuće
loze, da se nebi ona po novih putih, i stezah na nikaj spravila, i opustila
nego stari, i treni puti najse paze. i obderžavaju, od paše pako živine navlastito
koz (kojeh obgrizavanje najbolje škodljivo je , i zato poglavari
varmegjinski ze v semi načini tersiti se moraju, da one od loz čisto odganjaju
se, i odtiravaju) naiinre čez deset let naj se čuvaju, doklam najmre


ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 37     <-- 37 -->        PDF

podrastujuća loza od maleh zverih pri korenu očišćena, tak na visoko zraste,
da marha, i ostala živina z jezikom zverši doseguti, i obgrizti nebuđe mogla.


26. Pokehdob kite sveržnaste marhi vu zimi za hranu podavati vu
nekojeh mesta navada je. i to kaiti je lozam škodi ivo, i ovoj naredbi suprotivno;
zato pod kaštigum vsakomu na peldu prepovecla se: da vendar
iz druge strani ovoga dobra, i slohošćine stanovniki , i ladavci loz Čisto
nebi se mentuvali, verbe, ali topoli, i ostala ove spodobe, i beržejšega
rastenja, i povekšavanja drevja okolo plotov vertneh, i vu drugih pristojnih
mestah zvan loze najse posade za vživanje, i hranu zimske marhe; ar
ako se oveh drev kite i zversje za zimu obreže, lahko i pak ponovi se.
27. Da zadnić i loz ladavci pvavičnev đohotkov svojeh z kakovoga
goder zroka nebi se mentuvali, ali vu ovih po menšanje kakovo terpeli,
nikaj nepreći, da nebi, kakti i do sada poleg osebujnoga svojega odredjenja,
obderžavajuć drugae za kmete vu lozah gospodskeh menšu od šest
krajcerov. gde od starine tak navadu a je bila, cenu, žirovinu stranskem
polag pogodbe, i vredne plaće dati mogli, samo ako podrastujućoj lozi novi
kvar, i škoda nevćini se. Nadalje potrebna znati, i obderžavati za noveh
loz podiganje, i plodnost.
28. Vu sečenju brez, i drugeh spodobneh drugov, i štangih za obruče,
lojtre, kola gospodarska, i za ostale potreboće kolarom , ali pintarom potrebne
spametno Činiti se mora, da se nebi kak gore spomenjeno je, novi
položi činili, i poveksavali puti s koli i izvažanjem drugov rečenih , nego
se izveći, i na pleči iznositi ovakovi drugi iz guste, kade posečeni jesu
bili, loze moraju, od oveh osebujno debleših sečenja do teh dob prestati i
zdržavati se mora, doklam mladi brasti i bukve na ovu visinu izrastu, da
njim brezovje podsečeno i padajuće nenaškodi.
Bukovi, ali smrekovi kolarom potrebni drugi, i štange vekše, kakti
tulikajše roženice vu onoj samo loze strani, koja ono leto za segenje drevje
odredjena, naj se seči dopuste, i vu ovom činu hasnovito bude, ako se
pervlje drugi i štange posečeju, i vu segurno mesto, nego drevja vekša
na zemlju povale se.


30. Za šindol, kolje goric, i ovem spodobna odredjeno drevje tulikajše
pred dervi za ogenj i kurenje potrebnem poseči se mora.
31. Znano je, da kmeti i podložniki za ogradjenje polja, travnikov,
spašnikov tak iz svojeh kmetskeh, ali obćinskeh, kak i gospodskeh loz,
tak podrastujućeh, kak i pridobneh zmešano kak se nameriju drev više
v sako leto navadu imaju pođseći 5 zato milostivna naša kraljevska volja
je, da za ovakove plote i ogradjenja takove fele dreva, koja z vremenom
vekša zrasti, i lahko prodati se mogu, oštro prepovedaju se, i samo vu
oneh mestah dopušćaju se seči, vu kojeh za dovoljno derv ima se, prodati
pak nikak nemogu se, za ovo vendar ogradjenje, niti deske niti dreva
razkolena, nego samo sverži, i oneh drev fele vzeti se moraju, koja mala
ostaju, i pravoga povekšavanja i odrastka nemaju.
32. Za veliko tulikajše gospodarstvo, i hasen loz bude, ako hiže,
štale, hleve, štagle i druga zdanja mužka ne iz dreva, kak vu mnogeh
sada čini se mestah, nego iz ilovaene i utverdjene zemlje, ali sirovih neobžganih
priprostih ciglov, ali tulikajše iz morta i kamenja, kade oveh


ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 38     <-- 38 -->        PDF

v množina je zvan krova naj se napravljaju, i podižu, i na mesto plota
iz pruća spletenoga spodoben zid, ali živi plot naj se postavi, koja lahko
preskerbiti, i včiniti bude se mogla po zasadjenju šipka, ali ternja, ali
pak posejanju koščic ovakoveh, koja kad z vremenom porastu vu mestu,
kade ploti potrebni jesu, dvojvrstnom skup izpletenem redom , da z tem
gradja gustuša ziđe, presaditi imaju se, i doklam zrastu, i gradje zadovoljno
prikladna budu, ograbati moraju se, da živina k njim nikak pristupiti
nebude mogla.


33. Zato tulikajše kvar i poinenkanje loz spoznava se, da vu nekojeh
mestah vu vremenu žetve snopi ne slamom, nego šibicami na cilj
posečeuimi vezu se. Ova zato navada zločesta zevsema prepovedati se ima
pod oštru kaštigu.
34. Mladoj najmre i podrastujučoj lozi veliki kvar, i škoda čini se,
ako odsečeni drev vrhunci osebujno pako smrekovi za cegare jemlju se,
zato pod veliku kaštigu ovo isto prepoveda se, i na mesto ovoga ali iz
svežja smrekovoga napravljeno znamenje, ali zeleni venec, i koja ovakova
jesu za cegar naj se postave.
Ovo pak isto, kaj od cegarov je rečeno, razmeti se tulikajše mora
od drev, koja se na stanovite dneve, kakti prvi dan filipovčaka za nepotrebni
kinč cirkvih, i procesjih postavljaju, koja pod veliku spodobnem
načinom kaštigu prepovedaju se.


35. Obelenje i ogulenje, koje iz dreva, ali kak govore okruženje i
obsečenje v nogem lozam na škodu veliku biti zna, i lahko z ovakovem
činom suše se puste postaju loze, kaj pokehdob po občinskoj i orsačkoj
naredbi prepovedano je, paziti se mora na ovakove čine zločeste, i koj vu
njih krivci se najdu, oštro kaštiguvati se budu morali.
Kajti pak kore nekojem mešterskem ljudem kruto potrebne za delo
njihovo jesu, niti prez njih biti nemogu, zato ovakovem preskerbiti iz loze
za drev sečenja odlučene more se poleg osebujnoga vendar ladavca loze
odlučenja i odkazanja.


36. Vu mestah, kade navada zločesta je trave suhe po lozah, i lištje
iz dreva opadajuće v sako leto na protuleće i v jesen vužigati, tak da
kada ovakov ogenj od vetra iz vekše strani zna se podigati, zakupa z travami
i z lišćem isto tulikajše menše šibje, drevice, i mladice obžgane potlam
šuše se z nepopravlivim skoro loz porušenjem i opuštenjem: zato
mlađem pastiricom jednako kakti i starem, od kojeh vekšem taljem ovi
pogori nekuliko da nove trave, i friške za hasen paše letne z rastu, već
puti pako iz same prokšije činiju se, na protuleće i v jesen za krešenje
kamen, ocel, ognišće, i pipa oštro prepovedaju se; logari, stražani, i čuvari
naj se postave, koteri kak bei´že dima zapaze, taki tam naj šetuju, i
sudcu mesta onoga naj zručiju. dok se poleg izpitavanja i vu krivici najdjana
kaštiguvati budu mogli. Ognja pako prvo neg se dalje razširi taki
naj sgase; vu pripečenju pako vekšega šume i loze pogora susedi i bližnji
tulikajše dužni jesu pomoći pogasiti, zatim deca zapopadjena z šibjem,
verstneši pako s paličjem, ali s korbači naj se kastiguju.
V sako pako protuleće, ali v jesen prepovedanje vu mestu takovom
očivesto ponoviti se mora, da poleg ponovljenoga dugovanja prepovedanoga,
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 39     <-- 39 -->        PDF

i odredjene kaštige proti prekeršitelom spomenka, v saki se od prekeršenja
čuvati, i habati bude znal. I kakti goder suhe trave, i drev lišće tak i
vnogo bolje isto drevje friško i živo, ali tulikajše sušeee se, ali penje i
ležeća simo tamo drevja podžgati, pod jednaku kaštigu prepoveda se. Kak
tulikajše luci drevene, koje na mesto svetlosti sveć i duplerov vu nekdjeh
mestah navadu imaju potrebuvati, ali kade obilnost loz oveh vuživanje do
pušća prez sloboštine ociveste dopustiti se nemoraju.


37. Za špalire vertne zevsema sporno potrebovati se moraju mladi
grabi, i kada se nekoji na ov cilj izkopaju, paziti se mora, da se korenje
oneh, koji još vu zemlji ostaju nevraži. Kajti pak i murva, ili ti dudovo
drevo za to isto hasniti more, iz ovoga bolje kuliko je moguće spaliri
vrtni naj se zasade i naprave. Za kojega dreva fele povekšavanje vu kraljevstvu
i orsagu, ne prez velike orsačanov hasni vu v sakoj varmegjiji
verti napraviti se moraju, kade seme dreva murve ili ti dudovoga posejati,
i mlade šibice dudove podiče se i v sem vu onoj varmegjiji prebivajućem
tak plemenitem, kak tulikajše i mužem, koji se oglase, za obstunj razdeliti
budu se mogle.
38. Za pute obćinske, i orsačke, koteri peljaju čez lozu, zadosta je
širina četireh klaftrov , da kola kolam naproti idućem vugnuti se moreju.
Kaj više mesta ostane iz obodveh stran puta naj se zasadjujuc, ali sejajuć
z drevjem s puni, dapače pred istemi tulikajše hižami kak malo niže obilneje
pove se, prikladna v sakomu mestu i deržanju drevja naj se posade.
Trsiti se pak i paziti mora se, da puti po lozah peljajući budu ravni, koja
ravnoća bude tak za loz čuvanje, zderžavanje, i lepotu , kak tulikajše i
za putnikov vekšu pristojnost i vugodnost.
39. Višekrat biva, da vu mestah za pašu odredjenih mladice, šibice
i dreveća sama iz sebe porasteju, ter od onud zemlja plodnost svoju pokaže,
da ako bi se od paše čuvala, lahko na lozu bi se obernuti mogla;
za to takov falat zemlje ali spašnika od pašenja prepovedati mora se, i
mesto ovoga, ako je moguće, drugde se spašnik mora odeliti , vu ovom
vendar odelenju paziti se mora, da vu mladoj podrastućoj lozi kmetom ova
paša, neodlući se.


40. Pokehdob hiže vu lozah podignjene, i napravljene tak po povekšavanju
družine, kak tulikajše i po zderžavanju, i hranjenju više marhe,
i po istih tulikajše k hižam peljajućih putih, kakti i po drugih pokehdob
zvan očih jesu, ne mal lozam čine kvar, i škodu, zato nikomu od sehdob
prez ociveste gospode zemeljske sloboščine, ali vre dopuščenom bočine oposred
loze postavljene na selenju stanja, i hiže vu lozah podigati i delati
naj nebude slobodno.
41. Vu ovom falatu loze, koj poleg odredjenja sečenja reda zeseće
se, najdeni ostarajući hrasti, i druga drevja. kotera zbog vekšeh možebiti
zverih ostavljena jesu, da nebi sencum svojom, i razširenjem kić zveršja
podrastujučoj lozi mladi i novi na škodu bila, poleg vre gore rečenoga navuka
izseći se moraju z načinom vu naredbe broja 20toga izpisane.
42. Medje loz, gor, bregov višekrat pohadjati, pogledati se i ponoviti
moraju, i ako morebiti drevje za medju postavljeno, i za znamenuvano,
ali bi od vetra prehičeno opalo, ali drugać koju medje znamenje zarašćeno


ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 40     <-- 40 -->        PDF

bi se našlo, da se medje nezmešaju, odkud lahko izhajati mogu pravde,
svadje i ljudomorstva, medje opet ali ti znamenje vidjeno naj se postavi,
i ovakovo medju previdjenje, i pregledanje v sako najmenje deseto leto
naj se ponavlja. Pokehdob pako znano je, da vu lozah, kade velika bivaju
pregovarjanja, i protivnosti zbog dvojnosti medje najvekše loz poroblenje i
oplemenje zna biti: zato po poglavarih varmedjinskih način postaviti se
mora, da doklam pravda nedokonča se, nijedna stran takov loze falat pravdi
podložen zbog porušenja, i škode, jedne i druge stranke poseči, i porobiti naj
se ne podufa, nego razložno samo, i potreboći prikladno derv v živanje
naj ima, drugać suprot čineća fiškalsku naj spoznat pravdu.


43. Za žganje vapna, i cigla v zeti se moraju takova derva, kotera
se lahko nemogu prodati, niti za drugi posel obernuti, kak je ležeća simo
tamo po lozah je dalešnih drevje i penje, da po tom drugo hasnovito za
prodavanje, i hiž delanje prikladno, kakti i sadovno drevje za drugu hasen
bi se čuvalo.
44. Kupeom derv dopustiti se nemora, da bi oni po svojih derva
sekajućih težakeh loze poleg svoje volje sekli zbog poroblenja, kojega od
ovud je se bojati, nego pred očima ladavcev loz, ali ljudih njihoveh dreva,
za koja bude pogodjeno, naj se posečeju, ali bolje posečena i vu klaftre
pravo spravljena njim naj se dadu, i odkažeju.
45. Navadno vreme pričeti sečenja derv zna biti, kade vre lištje iz
drev čisto opadne, i ova gibanja i živlenja moć iz zemlje jemati, i k sebi
vleći prestaju.
Odkuda drevja, za ogenj i kurenje odlučena vu polovice, ali pak
taki vu pričetku meseca vsesvešćaka do konca sečna seči se budu morala,
ar kajti za ovem mesecom drevja svoju kakti hranu, i pomadjenje iz zemlje
počneju jemati, i vleči, sečenju pak drevja za hiž delanje naj priličneši
jesu meseci gruden, i prosinec; i ovo razmeti se mora od drev za hiž delanje
na suhom; ar kajti drevja, kotera vu mesto berečno, i vu vodu postaviti
se moraju , jošte friška zelena , i vode puna poseči se , i za takov
posel vzeti se imaju; ar ovakova vudu i faihtnoću stransku već vuse popiti
nehte, zato vu vuhkom i faihtnom mestu ona duže terpeti, kak suha hote.


Kuliko pak spada na sečenje, i vu klaftre spravlanje drev za ogenj
i kurenje odlučenih , ovem istina je vreme od pervoga dneva vsesvešćaka
do konca meseca ivanščaka občinskem načinom navadno je odlučiti, poleg
zroka vendar potreboće, ali prodavanja prilike ćelo leto po derva sekajućeh
piliti, poseći, i vu klaftre spravljati mogu se : tak vendar, da ista drevja
vu zime, kak vre rečeno je poseći, i za sečenje na falate pripraviti moraju
se, ležeća pak ali od vetra porušena navlastito vu lozah, i gorah
dalešneh stanovito vreme nemaju, nego vu svako poseči se mogu. Ar ako
bi se samo vu vremenu sečenja na onom falatu zemlje, na kojega red
dervo-sekanja dojele, sekla; v nogo bi vu vremenu ovom dukšem prešla,
i zagnila, niti zadosta bilo ono vreme, koje odredjeuo je, za sečenje derv.


Znano pak je poleg naredbe lozne, da drevja za šindol, kolje goričko,
i roženice, i za druge ovem spodobne potreboće vu samih zimskih
mesecih, vu kojih moći gibanja nemaju, poseči se moraju.


154
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 41     <-- 41 -->        PDF

46. Akoprem najpravićneše je, da siromakom, i v bogem simo tamo
ležeća derva menša, koja najmre prez sekire, ali drugoga njim spodobnoga
oružja na kolenu preterči, ali vre pervo stergana i lezeća pobrati se mogu;
zakaj vu tjednu dva dni postavemo pondelek ali četertek, ali drugi dnevi
poleg volje ladarcev loz postaviti se moraju, ako bi pako ov koj dan svetek
pripetil se opasti, tak drugi taki dan pobirati, i na ramenih njihoveh znositi
naj se dopuste: Spoznano vendar višekrat je, da kada se ovakovo dopušćenje
daje v bogem, ne samo dopušdena suha, nego tulikajše i friška, i
najboljšega odrastka derva sečeju, i skomce odnasaju: zato sudci mest,
jagari, i lugari na ovakove sko^livu pazku imati moraju, da nebi sekiru
ali sročku, ali drugo kakovo železno, i oštro oružje vu lozu sobom donesli,
drugač ne samo, da se ovakovem proti zapovedi činećem oružje, i drva
vzeti, nego tulikajše i onu vu rešt postaviti se moraju.
47. Da zadnić ovakovo zmešano derv sečenje med kmeti stegne se,
hasnovito bude, ako vu kotareh, kada kmetivu lozah občinskeh, ali kmetskeh,
ali gospodskeh derv sečenja hasen imaju, poklam kak pervo zezvedu
i spoznaju njihovu potreboću, polag prikladnosti loz , stanovitu od leta do
leta derv kulikoću odrede , niti više derv neg kuliko je od gospode vu
vremenu odlučeno pod kaštigu proti činećem na peldu drugem nijeden kmet
nesme seči. Cimermanska pako, i za hiž delanje potrebna drevja, niti vu
isteh kmetov obćinskeh, ali kmetskeh lozah prez osebujnoga dopusćenja
gospode sposeći niti skerčiti dopušća se. Ako pako loze obćinske, i kmetske
tak velike i prostrane budu , da se na više let poleg rečenoga derv
sečenja reda razdeliti budu mogle, vu ovih tulikajše v sako leto spodobnem
načinom činiti, i ostala poleg naredbe ove prepisana obderžavati budu se
morala.
48. Da loze jezeričaste laglje posušiti budu se mogle, napraviti se
mora vodotočje, ili ti žleb iz one strane, kade nizeša je zemlja, i kamo
iztekanje vode je nagnjeno, kaj lahko spoznati more se, ako kolci zabiju
se ravne i jednako vu zemlju ter onak zmeri se nizina zemlje, zvan ovoga
jezerišća takova zesnažiti od šaša i terstine, i mesto oveh topole, i jalše,
posaditi, i ovak na hasen ladavcev, i občinsku obrnuti se moraju.
49. Pokehdob otoki, ili ti mesta poleg Drave, Bednje, Plitvice, Krapine,
i drugeh potokov bližnja al med njimi postavljena vekšim talom dreva
mehka, kakti topole, verbe, jalše, i koja ovem spodobna jesu rasti činiju,
v sako leto dvadeseto, al dvadeset i četerto zevsema pri korenu odseći
moraju se; verbe pako v sako treće leto, da novo sveržje, i kiće zadobiju
obseći se moraju. Vu pešćenih zadnić, i prudnatih mestah, i otokih, vu
kojeh gusto verbovje zna zrasti, v sako leto šibje njihovo vu pušle postaviti,
i prodati se, ali za druge potreboće, koje ladavec otoka ali mesta
takovoga kasno izteše spozna, obrnuti se imaju.
50. Pokehdob od leta do leta loze pomenšavati, i derv pomenkanje
povekšavati spoznavamo, najmilostevneša skupa, i stalno istinska zapoved
naša je, da koje goder hiže stanovnik, ali gospodar tak dugo, doklam pred
hižum, i za hižum, dvorišćem, vertom, škednjem , ali tratinami prazno, i
za sadjenje drev prikladno mesto najde se, v sako leto drevje vu mestu
najmre fajhtnom, i močvarnom topole, verbe i jalše, vu ilovačne i tverde


ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 42     <-- 42 -->        PDF

zemlje brest, vu pešćenoj zadnić, i skupa suhi smreke, jelve ali murvih
ili ti dudovine najmenje dvadeseti zasaditi bude moral. Na koji cilj vu
v sakoj varmedjiji mesto zasadno, ili ti cepni vert naj se vučini, i napravi,
da od ovud šibice, i mladice za presadjenje prikladne onem, koji za nje
prosili budu, za nikaj dati se budu mogle. Do teh dob pako iz loz, kade
ovakove fele mladice nahadjaju se, spodobnem načinom na cil rečeni za
obstunj podeliti se imaju.


Verti pako takovi, vu kojeh se seme murvino, ali ti dudovo sejalo,
i dudovo drevo raslo bude, da v saki vu nje nebude mogel hoditi vse okolu
šipkom, ali sternjem oplesti, ali z malum grabicom ograbati budu se morali.


51. Kakti goder pako vezdašnje odredjenje, i naredba lozna obćinsko
v seh dobro jedino cilja, i pelja, i odredjena ima se tak tulikajše naše
najmilostivneše neje nakanjenje, da bi po ovem odredjenju obćinsko
terstvo, i hasnovita orsagu za meštriju mesta, kakti jesu rudne jame kraljevske,
mesto za farbanje, železneh plehov skavanje, za saliter, za stekla,
galica, ali pepela žganje, i koja ovem spodobna jesu, vu potrebnih za meštriju
i delo meštersko dervih premenjkanje terpela: tak vendar, da se
obderžavaju z verhu toga naši milostivni odpiski, i perveša napravljenja i
odredjenja, koja mi po contiliumu našem kraljevskom znana vučinili jesmo.
Dapače ovoga pravoga loz i derv sečenja reda cil on je , da ova neprestajno
napredek svoji imaju, i kakti vekovečna postanu; stacuni anda i
balte i mesta za žganje, kade za vezda jesu, i nadalje tulikajše zderžavati
se moraju: Pače ako občinska hasen obilnost, ali možebiti tulikajše i preobilnost
derv drugde takaj podiči vu orsagu bi svetuvala 5 za občinsku nemenje,
kak i v sakoga po sebe, ali ti lastovito ladavcev hasen, i trstvo
napraviti se bude mogla, tak vendar, da pervo consiliuma kraljevsko mesto
deržečemu na znanje dati, i oglasiti se mora.
52. Smreke, tise, i jelve, kotere na visokih, i dalečnih bregih,
v gorah seči, i po letnih naglih potokih vu dolice, spuščati, prehitavati, i
zverhu vode plivajuć vu bližnje potoke spravljati je navada, po rendaših,
ali pogodjenih derva sekajučeh pri istom korenu, ne pako kak već puti
biva na četiri, pet, ali šest nog ili ti cepelišev visoko naj se sečeju, i nato
ladavci loz osebujnu skerb imali budu, i kaštiguvali suproti čineće.
53. Znano takaj je, da loze nerazdelene, i vnogem skup ladavcem
obćinske vekšem talem opušćene bivaju; zato kaj ti nigdo za čuvanje, i
zderžavanje njihovo skerb ima, nego pače jeden od drugoga više prez
v sakoga premišlavanja, pravičnoga razmerenja, i razdelenja z nepopravlivim
trećega kvarom, i krivicum zmešano v letu, i vu zimi, dapače i ćelo
leto derva seče: Da anda tulikajše i ovomu zlu pravičnem načinom suprot
stane se, poglavari varmedjinski skerb imali budu, da se loze, i dubrave
takove jednako poleg načina, i naredbe postavljene med skup ladavce razmere,
i razdele ali pak skupnim privolenjem, i pogodbum ovoj naredbi
med sobum od pravdenoga, i jednakoga loz uživanja, čuvanja, i zderžavanja
pristojni postave način.
54. Zadnić, da se spozna, red i vreme sadjenja i sejanja semena
drevnoga
poleg razlučavanja fele, za ova v sakoj feli podaje se navuk.
1* Zelud hrastev, ali bukevca, i onak obćinskem načinom znana je,
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 43     <-- 43 -->        PDF

kojeh sejanje, ili ti zasadjenje najbolje vu mestu senčenom, i kam vrućina
sunca tak nemore dojti, i to vu mesecu malom travnju, jeden ref na daleko
jednoga od drugoga, jedan pak pedenj gluboko mora biti, drugač
kakti želud hrastov i kukevca, tak tulikajše seme tise, i smreka, borovo
pako seme vu mesecu prosincu zrelo postaje.


2. Bukva sad ima trovuglasti farbe kostanjeve, i v jesen mora se saditi.
3. Graber seme ima spodobu kamenčeca ali lece vekše, poradja se
pak vu pridugi listeni mošnjici iz sverzja med lišćem viseći.
4. Seme topola na spodobu najmenšega maka je. kotero vu mesecu
velikom travnju zezreli, i vu vrućini taki otide, i znikne, i ako se taki
vu pervib dnevih nepobere već se dobiti nemore.
5. Lipe seme spodobu globosa ima.
6. Brezovo seme vu visećih iz zverši jambrekih zadržava se, i okolu
konca ivanščaka zreli.
7. Bukve, grabre i lipe seme vu mesecu malom travnu, brezovo
pako taki kak zezreli , na izorani suhi zemlji, topolovo na srednje vuhki
posejati se mora. Akoprem pak breze, i topoli, i druga ostala ove fele
dreva negda iz sebe sama izrasteju, ne vendar prikladno lepo i ravno,
nego vekšem talem zvito, i gerbavo suprotivnem pak načinom, koja posejana
van zrasteju, ravno i jednako izrastuju.
8. Smreki, tisi, i jelve , i koja ove fele jesu dreva imaju jambreke
na spodobu palme, vu kojeh zaperto seme, kada vu možaru v topli hiži
ovi stučeju se jambreki, van sneti zna se, i akoprem ove tulikajše drev
fele prez semena rasti i povekšavati se znadu vu smrekovih i jelovih lozah,
pripeća se vendar, da vu šušećem letu povehneju , posuše se, i skončaju.
Vu ovom pripečenju, ako puno trave je mesto, trave s plugom van stergati
se, i zemlja zesnažiti i z friškem semenom posejati se mora, i zato radi
ovoga zroka oneh jambrekov semena puneh v nožina mora se nabrati, i
čuvati.
55. Pokehdob ada za vpeljati, i pričeti ovoga tak potrebnoga i kruto
v semu s kupa orsagu, i vlastitem lugov, dubrav , gajov i loz ladavcem
hasnovitoga drev sečenja reda, i načina najbolje potrebno je, da se na ovoga
reda i načina obđeržavanje, izvršavanje i izpunjenje osebujno pazi; zato
skerb ova v sakoj varmedjiji jednomu zmed oficirov varmedjiskeh pod obećanje
plače od sehdob naj se z ruci, lugari takaj, i jagari zbog toga
zroka istinski i zaufani naj se postave, kade takovi imati se mogu.
Kak goder pako milostivno predvidjujemo , i v pamet jemlemo, da
po ovoj naredbi, i prepisanom, i na pervo postavljenom derv sečenja i Čuvanja
loz redu, i načinu na punom i vu v seh po v sem kraljevstvu mestah
poleg stališa katarov vse, kaj kanimo, zveršiti nebude se moglo: Tak
tulikajše milostivno obznanujemo, da hasnovita kraljevska naša nakanenja
jedino na to jesu odredjena, da takoveh mest ladavcem, koteri očitujuć
nam vu oveh potreboću najponizneše k nam vteku se, pomoć njim milostivno
podati hoćemo, i vsi oni , koteri milostivna nakanjenja naša, i ovu
naredbu z osebujnim tersenjem, i skerbjum izvršiti tersili se budu, i z čini
svojem drugem dobru dadu peldu, milošću, i milosrdnost našu cesarskokraljevsku
spoznati, i zadobiti hote. Odkuda skupa tulikaj obznanujemo, da
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 44     <-- 44 -->        PDF

uikaj ne nam dragšega, i nikaj bolje nefelejemo, kak da dragoga i vernoga
ovoga kraljevstva našega Apostolskoga obćinsko dobro, hasen, i povekšavanje
iščemo, i pritegnemo, i ovu pazku, prigledbu, i materinsku skerbljivost
našu za osebujnu, i kruto dragu najvekše kraljevske časti naše stran
držimo.


Ovoj anda naredbi vsi skupa i v saki po sebi priložiti najse tersi,
znajući da vu tom milostivnu našu kraljevsku volju na lastovito njihovu
hasen, i dobro obćinsko odredjenu izpuniti hote.


Dano vu Arci-Hercezeskom Varašu našem Beču Austrijanskom dneva


22. meseca grudna leto gospona 1769. Kraljestvih naših Vugerskoga,
Pem8koga i ostalih leto 30.
Maria Theresia m. p. Grof Ferenz Eszterhazy m. p.
Ferdinand Sdultety m. p.


Dr. se. Šime Meštrović, red. sveuč. prof.
Šumarski fakultet Zagreb