DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK630* 181.1 : 148.22(497.13) Šumarski list br. 4, CXIX (1995), 119—123


DOSADAŠNJE STANJE RASPROSTRANJENOSTI VRSTE
CORNUS HUNGARICA KARPATI U HRVATSKOJ


PAST SITUATION IN THE SPREAD OF THE SPECIES CORNUS HUNGARICA
KARPATI IN CROATIA


Josip FRANJIĆ*


SAŽETAK: Najnovijim florističkim istraživanjima, na području Hrvatske,
utvrđenje veliki broj nalazišta vrste C. hungarica i njeno karakteristično širenje
u smjeru sjever —* jug, što se dovodi u vezu s ornitokorijom ostvarenom jesenskom
selidbom srednjo-europskih ptica u istome smjeru.


Vrsta C. hungarica je dosad bila poznata s 38 lokaliteta, a najnovijim istraživanjima
ustanovljena je njena velika zastupljenost u kontinentalnome dijelu
Hrvatske, te je ona danas poznata na 101 lokalitetu.


Ključne riječi: C. hungarica, rasprostranjenost, hrvatska flora.


UVOD — Introduction


Na području Europe rod Cornus L. zastupljen s čeda
su te dvije vrste vrlo često stavljane i u dva različita
tiri vrste (C. mas L., C. sanguinea L., C. hungarica Karroda
- C. mas u rod Cornus L., a C. sanguinea u rod
pati i C. australis C. A. Mey.), od kojih se prve dvije Swida Opiz, te do njihove zamjene rijetko dolazi (usp.
vrste (C. mas i C. sanguinea) vrlo dobro razlikuju, tako Holu b 1981, Merce l 1988).


TAKSONOMSKA RASPODJELA VRSTA TAKSONOMSKA RASPODJELA VRSTA
UNUTAR ŠIROKO SHVAĆENOGA UNUTAR USKO SHVAĆENOGA RODA CORNUS
RODA CORNUS L. s. 1. L. s. s. I RODA SWIDA OPIZ


C. mas L. Cornus mas L. Swida sanguinea (L.) Opiz
C. sanguinea L. S. australis (C. A. Mey.) Pojarkova
C. australis C. A. Mey. S. hungarica (Karpati) Sojak
C. hungarica Karpati
Unutar kompleksa obuhvaćenoga rodom »Swida« kao stoje poznato, otkrivena na području ornitološkoga
razlikuje se tri ekološki i morfološki potpuno različite rezervata Krapje dol, kraj Jasenovca (usp. Trinajsti ć
vrste - C. sanguinea, C australis i C. hungarica (slika &Zi.Pavletić 1989, Tr i n aj s t i ć 1990), a nešto
1), (usp. Holub I981,Greuteretal. 1986, Mer-više podataka o njenoj rasprostranjenosti u Hrvatskoj
cel L988,Trinajstić 1990,Franjić 1991,1992). navodi F r a n j i ć (1991, 1992, 1993, 1994). Prema


Tijekom posljednjih pet godina zamijećena je na potome
u hrvatskoj flori zastupljene su iz kompleksa »Swdručju
Republike Hrvatske nazočnost jedne nove vrste ida« dvije vrste - Cornus sanguinea i C hungarica.
(taksona) - Cornus hungarica Karpati. Prvo je ta vrsta,


* Mr. Se. Josip Franjić, Katedra za šumarsku genetiku i dendrologiju,
Šumarski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, HR-41000
Zagreb


ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 6     <-- 6 -->        PDF

J. Franjić: DOSADAŠNJE STANJE RASPROSTRANJENOSTI VRSTE CORNUS HUNGARICA . . . Šumarski list br. 4, CXIX (1995), 119—123


NOVA NALAZIŠTA VRSTE CORNUS HUNGARICA U HRAVATSKOJ
New localites of the species Cornus hungarica in Croatia


U nastavku terenskih istraživanja u području Hrvat- nova nalazišta vrste C. hungarica. Sva dosad poznata i
ske, tijekom posljednje tri godine zabilježena su još 63 nova nalazišta prikazana su u tablici 1 i na slici 2.


Postojeća i nova nalazišta vrste Cornus hungarica Karpati u Hrvatskoj
Existing and new localities of the species Cornus hungarica Karpati in Croatia Tablica — Table 1


Osnovno polje - Ground field Broj
Red.broj Koordinate -Naziv - Name Nalazište - Locality nalazišta
-No. Coordinate -No.


l. 9663 Središce Petrijanec i


2. 9761 Trakošćan Trakošćan 2


3. 9764 Varaždin Breg Okolica Varaždina 3


4. 9765 Ludbreg Okolica Ludbrega 4


5. 9767 Đelekovec Šoderica 5


6. 9862 Lohor Ivančica 6


7. 9866 Rasinja Okolica Koprivnice 7


8. 9868 Gola Repaš 8


9. 9967 Novigrad Podavskj Novigrad Podravski, Molve 9-10


10. 9968 Đurđevac Okolica Đurđevca, Virje 11-12


11. 0069 PHomača Kloštar Podravski, Limbuš* 13-14


12. 0160 Bregana Samoborsko gorje 15


13. 0161 Zagreb Okolica Zagreba* 16


14. 0162 Sesvete Okolica Sesveta 17


15. 0163 Dugo Selo Okolica Dugug Sela 18


16. 0169 Spišić Bukovica Spišić Bukovica, Lozan 19-20


17. 0170 Virovitica Okolica Virovitice 21


18. 0259 Vranov dol Samoborsko gorje 22


19. 0262 Velika Gorica Turopoljski lug* 23


20. 0269 Velika Dapcevica Velika Dapcevica, Lončarice 24-25


21. 0271 Cabuna Cabuna, Bistrica, Suhopolje 26-28


22. 0273 Čađavica Čađavica 29


23. 0274 Viljevo Okolica Donjeg Miholjca* 30


24. 0359 Jastrebarsko Gajno 31


25. 0368 Veliki Zdenci Veliki i Mali Zdenci 32-33


26. 0372 Nova Bukovica Nova BuKovica, Kozice, Slatina 34-36


27. 0458 Ribnik Ozalj* 37


28. 0467 Garešnica Garešnica, Rogoza 38-39


29. 0473 Orahovica Okolica Orahovice 40


30. 0474 Đurđenovac Okolica Durđenovca* 41


31. 0477 Čepin Široko Polje*, Vuka* 42-43


32. 0559 Karlovac Donje Mekušje 44


33. 0566 Kutina Okolica Kutine* 45


34. 0567 Banova Jaruga Banova Jaruga, Lipovljani* 46-47


35. 0572 Kaptol Kaptol, Golo Brdo 48-49


36. 0573 Kutjevo Okolica Kutjeva 50


37. 0574 Zoljan Zoljan, Okolica Našica 51-52


38. 0575 Podgorač Podgorač, Ostrošinci, Podgorje 53-55


39. 0576 Punitovci Kuševac*, Ivanovci* 56-57


40. 0577 Jovanovac Šelovrtak*, Jovanovac* 58-59


41. 0651 Opatija Opatija* 60


42. 0673 Hrtkovci (Kula) Hrtkovci, Bektež 61-62


43. 0674 Vlatkovac Vlatkovac*, Zdenkovac*, Dobra Voda*, Čaglin 63-66


44. 0675 Mandicevac Paučje*, Milinci*, Đakovačka Breznica*, Borovik 67-70


45. 0676 Đakovo Okolica Đakova 71


46. 0677 Semeljci Semeljci, Forkuševci, Kešinci 72-74


47. 0767 Jasenovac Krapje đol* 75


48. 0774 Graberje Slobodna Vlast*, Musić*, livanjska Varoš*, Ovčara* 76-79


49. 0775 Tmava Tmava*, Kondrić*, Dragotin*, Svetoblažje, Majar 80-84


50. 0776 Vrpolje Vrpolje*, Strizivojna*, Perkovci*, Budrovci 85-88


51. 0777 Vodinci Vođinci, Stari i Novi Mikanovci 89-91


52. 0778 Vinkovci Okolica Vinkovaca, Ivankovo 92-93


53. 0851 Plomin Plomin* 94


54. 0874 Slavonski Brod Podvinje* 95


55. 0875 Garčin Garčin*, Topolje*, Lapovci* 96-98


56. 0879 Otok Privlaka, Otok, Slavir 99-101


* Otprije poznata nalazišta/* The previously described localities
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 7     <-- 7 -->        PDF

J. Franjić: D0SADAŠN1E STANJE RASPROSTRANJENOSTI VRSTE CORNUS HUNGARICA . Šumarski list br. 4, CXIX (1995), 119—123
RASPRAVA — Discussion


Najnovijim florističkim istraživanjima utvrđen je veliki
broj novih nalazišta vrste C. hunagarica i karakteristično
širenje u smjeru sjever —»jug, koje se dovodi
u svezu s ornitokorijom ostvarenom jesenskom selidbom
srenjo-europskih ptica u istome smjeru (usp.
Trinaj-stić 1990, F r a n j i č 1991, 1992, 1993,
1994), te promjenjenim stanišnim uvjetima istraživanoga
područja (usp. R a u š 1990). Prateći rasprostranjenost
vrste C. hungarica na području Hrvatske moglo
se je uočiti da je ta vrsta u progresivnome širenju i da


u istraživanome području naseljava suše terene, dok se
na vlažnijim položajima razvija vrsta C. sanguinea (usp.
Franjić 1991, 1994).


Vrsta C. australis još nije zabilježena u hrvatskoj
flori, a mala je vjerojatnost da će i biti jer pripada znatno
sušem podneblju od onoga koje vlada kod nas, kako
je to već više puta naglašavano (usp. Haye k 1927,
Ball 1968, M e u s e 1 et al. 1978, Palamarev
1979,Holub 1981,Greuteretal. 1986, M ercel
1988, Franjić 1991.).


Slika 1. Polushematski prikaz dlakavosti s donje strane plojke lista kod vrsta: A- Cornus sanguinea, B - C. australis i C -C.
hungarica
Fig. 1. Semi-schematic presentation of hairiness on the lower side of a leaf blade in the species: A - Cornus sanguinea, B


- C. australis and C -C. hungarica
ZAKLJUČAK — Conclusion


Vrsta C. hungarica je dosad bila poznata s 38 nalazišta
(usp. Trinajstić&Zi.Pavletić 1989,
Trinaj stić 1990, Fran j ić 1991, 1992). Najno


vijim istraživanjima ustanovljena je njena velika zastupljenost
u kontinentalnome dijelu Hrvatske, te je ona danas
poznata na 101 lokalitetu (tablica 1 i slika 2).


LITERATURA — References


B a 1 1. P. W.. 1968: Cornus L. In: T. G. T u t i n & W. H.
Heywoo d (eds.) Flora Europea 2: 313-314.
F r a n j i ć, J., 1991: Rasprostranjenost vrste Cornus hungarica
Karpati u Hrvatskoj. Šum. list 115(10-12): 461-465.
F r a n j i ć, J., 1992: Some morphological differences between spe


cies Cornus australis C. A. Mey. and Cornus hungarica
Karpati (Cornaceae). Nat. Croat. 1: 13-18.


F r a n j i ć, J., 1993 (»1991«): Rasprostranjenost vrste Cornus hungarica
Karpati u Hrvatskoj. Zbornik prioćenja ćetrvtoga
kongresa biologa Hrvatske, 250-251.
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 8     <-- 8 -->        PDF

J. Franjić: DOSADAŠNJE STANJE RASPROSTRANJENOSTI VRSTE CORNUS HUNGAR1CA . Šumarski list br. 4, CXJX (1995), 119—123
F r a n j i ć, i., 1994: Nova nalzišta vrste Cornus hungarica Karpa1987:
Vergleicichende Chrologie der Zentraleuropaischen


ti u Hrvatskoj. Zbornik sažetaka prioćenja petoga KongreFlora
2. Jena.


sa biologa Hrvatske, 251-252. P a 1 a m a r e v, E., 1979: Cornaceae Dum. In: D. J o r d a n o v
G r e u t e r, W., B u r d e t, H. M., L o n g , G., 1986: Med-(ed.) Fl. Nar. Rep. Balgaria 7: 486-490.


Chechlis 2. Conservatorie et Jardin botaniques Ville de GeR
a u š, Đ., 1990: Sukcesija šumske vegetacije u bazenu Spačva u


neva.


razdoblju 1970-1989. god. Šum. list 114(9-10): 341-356.
H a y e k, A., 1927: Prodromus floare peninsuale Balcanicale 1: T r i n a j s t i ć, I., 1990: Cornus hungarica Karpati u dendroflori


954. Berlin-Dahlem. Hrvatske. Šum. list 114(3-5): 127-131.
H o I u b, J., 1981: Poznamky k slovenskym zastupcum "radu Cor-T r i n a j s t i ć, I., P a v 1 e t i ć, Z i., 1989: Flora Ornitološ-kog
nales I. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 16: 81-1 1 1.


rezervata Krapje dol u Hrvatskoj. Biosistematika 14(1): 1M
e u s e 1, H., J a g e r, E., R a u s c h e r t, S., W e i n e r t, E., 10.


14° 15° 16° 17° 18° 19°


46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8081 82 83


Slika 2. Rasprostranjenost vrste Cornus hungarica Karpati u Hrvatskoj
Fig. 2. Distribution of the species C. hungarica Karpati in Croatia
% Otprije poznata nalazišta - The previously described localities
O Nova nalazišta - The new localites
ŠUMARSKI LIST 4/1995 str. 9     <-- 9 -->        PDF

J. Franjić: DOSADAŠNJE STANJE RASPROSTRANJENOSTI VRSTE CORNUS HUNGARICA . . . Šumarski list br. 4, CXIX (1995), 119—123
SUMMARY: By the latest floristic researches made in the territory of Croatia,
a large number of new habitats of the species Cornus hungarica has been
found as well as a typical spreading in the north-south direction that is
put in connection with the ornithochorie effectued by the autumnal migration
of Centarl-European birds in the same direction.


So far, the species C. hungarica has been known from 38 localities, and
these latest researches showed its cronsiderable presence in the continental
part of Croatia, making it known now on 101 localities.