DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 25     <-- 25 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 442 (Ulmus minor Mill.) (497.13)) Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995), 183—188


PROPADANJE POLJSKOG BRIJESTA (ULMUS MINOR MILL., sin. ULMUS
CARPINIFOLIA SUCKOW) U BIVŠEM PRIGORSKO-ZAGORSKOM PODRUČJU


PERISHING OF ELM FIELD {ULMUS MINOR MILL., sin. ULMUS CARPINIFOLIA
SUCKOW) IN THE EX-PRIGORJE ZAGORJE REGION


Mladen STOJKOVIĆ


Mjestimice se podigao i crni brijest, uspravan kao
prst, sa sitnim obješenim hvojama i ljušturastom korom,
uvijek nekako mrk i zlovoljan, pravi pesimista ...


Kozara c J., Slavonska šuma


SAŽETAK: Provedena inventura upet nizinskih gospodarskih jedinica pokazuje
kako se u 4 gosp. jed. našlo svega 6 stabala poljskog brijesta. U petoj
gosp. jed. nalazi se, uz rijeku Odru, grupa ovog brijesta. Inventura se odnosila
na srednjedobna i starija stabla. U razdoblju od 60 god. na gospod.
jedinici Turopoljski lug — nestalo je više od 40.000 m3 brijesta. Ne može se
dokazati prirodna otpornost ovog nalazišta brijesta, ali se mole, pretpostaviti
da za sada povoljni abiotski činitelji utječu da se brijest ovdje sačuvao.
Za daljnji opstanak brijesta, kao i eventualne buduće radove ne spašavaju
vrste, neophodno je proglasiti rezervatne površine za slične lokalitete kao
ovaj uz rijeku Odru.


Ključne riječi: Poljski brijest, inventura, propadanje brijesta, otpornost,
abiotski činitelji.


1. UVOD — INTRODUCTION
Rod Ulmus L. (brijestovi) obuhvaća nekih dvadepodručja.
Danas se pitamo da li ova vrsta brijesta još
setak vrsta koje rastu u umjerenim područjima sjeverpostoji
i kakve su eventualne mogućnosti očuvanja ove
ne hemisfere (Jovančević, 1975). vrijedne vrste? Da li se dobio odgovor na takve tvrdnje


dat ćemo raspoložive podatke o propadanju poljskog


Rehde r (1951) navodi 22 vrste brijestova i oko
brijesta u našim sastojinama kao i današnje stanje


60 varijeteta i hibrida.
(inventura) srednjodobnih i starijih stabala, što znači


Prema Richensu, (1976) poljski brijest dolazi sko


stabla koja mogu uroditi sjemenom.


ro u cijeloj Europi izuzev najsjevernijih područja. Zastupljen
je također u Alžiru i zapadnoj Aziji. Od raU
1987. godini pokušali smo sakupljati sjeme poljznih
taksonomskih pojmova poljskog brijesta, pojam skog brijesta, ali kako smo se kasnije i uvjerili, za pro


o jednoj vrsti najviše se slaže i s genetskim pogledom
nalaženje rijetkih stabala brijesta utrošili smo više mjena
vrstu. Po njemu svi europski poljski brijestovi priseci,
pa u to vrijeme nismo pronašli stabla s urodom
padaju jednoj vrsti, kojoj je ispravan naziv U. minor sjemena. Bolja sitacija ukazala se na Medvednici, gdje
Miller sensu latissimo, što znači da ovaj naziv odgonam
je terensko osoblje odmah pružilo pomoć u pro


vara i
U. carpinifolia Suckow. nalaženju stabala gorskog brijesta (Ulmos glabra Huds.
sin., Ulmus montana Vith. Urod sjemenom bio je do


U proteklih 50 godina dolazilo je do propadanja bri


bar ali rezultati naše akcije bili su slabi iz razloga što


jesta u nizinskim šumama bivšeg prigorsko-zagorskog


je skupljeno sjeme bilo neoplođeno, kao i sjeme koje
Mr. se. Mladen Stojković, Augusta Šenoe 44, 10410 Velika Gorica. smo još željeli sakupiti.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 26     <-- 26 -->        PDF

M. Stojković: PROPADANJE POLJSKOG (ULMUS MINOR MILL., sin. ULMUS CARP1N1FOLIA SUCKOW) . Šumarski list br. 5—6. CXIX (1995), 183—18
Kasnije je došla inicijativa iz Šumarskog instituta
Jastrebarsko, odsjek sjemenarstva, s prijedlogom o mogućnosti
pronalaženja stabala poljskog brijesta. Pronađena
stabla trebalo je fenotipski ocijeniti i potom predložiti
za priznavanje sjemenskih stabala. Zatim bi se


s takvih stabala sakupljalo sjeme, uzgojile sadnice i
dalje ispitivala otpornost matičnih stabala. Sto je pokazala
inventura tj. brojnost poljskog brijesta u nekoliko
gospodarskih jedinica?


2. PRIDOLAZAK POLJSKOG BRIJESTA NA NIZINSKIM SASTOJINAMA
Arrival of Elm field on low-land stands.
U 1988. godini pristupili smo sistematskoj akciji
pronalaženja stabala poljskog brijesta na gospodarskim


jedinicama:


1. Stupničko-obreški lug,
2. Duboki jarak
3. Božjakovina
4. Crnovšćak
pronađeno -- 2 stabla
pronađeno -- 2 stabla
pronađeno -- 2 stabla
pronađeno --1 stablo


Bilo je još nekoliko stabala (Stupničko-Obreški lug),
ali vrlo loših fenotipskih karakteristika pa nisu uzeta u
obzir kao sjemenska stabla. Tijekom ove akcije propa


lo je najljepše stablo na odjelu 9a gj. Crnovšćak. Ukupan
rezultat pronalaženja poljskog brijesta na površini
od 5269 ha obrasle površine, ili 5675 ha ukupne površine
nizinskih šuma je taj da je pronađeno svega 6
stabala.


Za pregled je ostala najveća gosp. jedinica. Turopoljski
lug za koju nismo dobili podatke s terena o
eventualno pronađenim stablima brijesta. Raspolagali
smo podacima u osnovi područja iz kojih je vidljivo
prema tablici 1, da je to gosp. jedinica ranije sadržavala
poljskog brijesta, u ukupnoj drvnoj masi i do 7%.


Stanje drvne mase i postotak udjela polj. brijesta gosp. jedinica Turopoljski lug


Condition of volume of the wood and percentage of Elm Field share of the
management unit Turopoljski lug Tablica — Table 1.


Godina 1953. g. 1963. g. 1973. g. 1984. g.
m% m% m% m%


3 3 3 3


Drvna zaliha 38.838 7 42.427 6 10.749 1 2.151 brijesta


Sveukupna
drvna zaliha 565.502 100 727.732 100 873.767 100 1,031.804 100


3


m
volume wood
Total


Iz ovih podataka vidljivo je kako je u posljednjih
20 godina (1963—1984.) propalo ili posječeno oko


40.000 m3 brijestovih stabala ili 95% ukupne drvne
mase ove vrste.
Također je vidljivo da brijesta ima 2.151 m3 te smo
se obratili Rj. Uređivanje šuma i potom uz pomoć inž.


T. Kolarića, pronašli grupice brijestovih stabala na području
predjela "Jalševa greda" uz rijeku Odru.
Ovdje nam se ukazala mogućnost da izaberemo buduća
sjemenska stabla uz strože kriterije, pa smo oba


vili fenotipsko ocjenjivanje 12 sjemenki stabala na odjelu
54a i 9 stabala na odjelu 68.


Prema Vajdi (1952) u šumi Turopoljski lug osušilo
se u razdoblju 1920. - 48. 21000 brijestovih stabala u
količini od 1500 m3. To su dovoljni dokazi propadanju
brijesta za proteklih 60 godina u istoj gospodarskoj jedinici.
Vrijedno je napomenuti da su prva propadanja
brijesta opažena 1918. u Francuskoj i 1919. u Holandiji.


3. POLJSKI BRIJEST NA DIJELU POVRŠINE "JALSEVA GREDA"
ELM FIELD ON THE PART OF THE PLOT "JALŠEVA GREDA".
Pronađene zdrave grupe stabala poljskog brijesta na ko bi se dao uvid u današnje stanje ove površine poljpredjelu
Jalševa greda zaslužuju više podataka o staskog
brijesta, tim više, jer je ovdje u prošlosti bilo najnju
sastojina kao i drugim raspoloživim podacima, kaviše
brijesta.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 27     <-- 27 -->        PDF

M. Stojković: PROPADANJE POLJSKOG (ULMUS MINOR MILL., sin. VIMVS CARPJN1F0LIA SUCKOW) Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995), 183—188
3. 1. Poljski brijest na odjelu 54a.
Elm field in forest compartment 54a.
Nadmorska visina: 98 metara
SI. 1. Stablo poljskog brijesta, gj. Vukomeričke gorice, odjel 53g.


Fig. 1. Field Elm tree, management unit Vukomeričke gorice, forest
compartment 53g.
(Foto: M. Stojković)


Geološka podloga: diluvij i aluvijalne naslage
Tip tla: pseudoglej na postdiluvijalnim ilovima i glinama
Biljna zajednica: Carpino-betuli querceto roboris
fraxinetum parvifliae


Obrast: 0,8
Uzgojni oblik: visoki, jednodobna sastojina, brijest
stablimično i grupimično izmiješan s hrastom lužnja


kom.
Ekološki tip: (II -B - 10)
Starost sastojine: 90 godina
Drvna zaliha po ha/m3 : 344 m3, od toga brijest 24


m3
Godišnji prirast: 7,3 m3, od toga brijest 0,4 m3
Površina: potrebna izmjera dijela sastojine uz rije


ku Odru gdje dolazi brijest.


3.2. Poljski brijest na odjelu 68.
Elm field in forest compartment 68.
Nadmorska visina: 98 metara
Geološka podloga: isto kao odjel 54a
Tip tla: pseudoglej, hidromorfna močvarna tla
Biljna zajednica: Genisto-elatae querceto roboris
var. fraxinetum parvifovilae


Obrast: 0 -8


Uzgojni oblik: kao odjel 54a


Ekološki tip: (II -B - 20)


Drvna zaliha po ha/m3 : 358 m3


Godišnji prirast: 7,6 m3


Površina: potrebna izmjera kao kod odjela 54a.


Napomena: Ovdje su biljne zajednice navedene prema
gospodarskoj osnovi, a prema fitocenološkoj karti
Šumarskog fakulteta (Vukelić i Rauš, 1993), ovi odjeli
Turopoljskog luga pripadaju zajednici: Šuma hrasta
lužnjaka i velike žutilovke s rastavljenim šašem var. s
glogom.


4. ULMUS PINNATO RAMOSA DIECK — TURKESTANSKI BRIJEST
ULMUS PINNATO RAMOSA DIECK — TURKESTAN ELM
Usputno navodimo slučaj introdukcije turkestanskog
brijesta


Mr. Josip Karavla (Šumarski fakultet Zagreb) boravio
je 1963. godine u bivšem SSSR-u. Tom je prilikom
dobio od prof. Černjavskog sjeme turkestanskog
brijesta. (U. pinnato ramosa Dieck). Sjeme je posijano
u rasadniku Šumarskog fakulteta, i potom su ponikle
biljke presađene u rasadniku Lukavec. Ojačane sadnice
presađene su na odjelima 169b i 170 gosp. jedinice
Šiljakovačka dubrava.


Prema Šimanjoku (1964) Ulmus pinnato ramose Dieck
raste u istočnom dijelu Srednje Azije, po dolinama
rijeka. Voli svijetlo i otporan je na mraz, naraste
do 15 m visine. Inventura je pokazala da postoji grupa
ovog brijesta samo na odjelu 169b, dok je več ranije
propao na odjelu 170 i to prvenstveno iz razloga što je
tlo bilo dosta suho, a na odjelu 169b svježe do vlažno.


Izmjerili smo nekoliko jačih stabala i ona su prsnog
promjera od 25 - 29 cm i visine 15-17 metara. Stabla
nisu do danas stradala od holandske bolesti, Ceratoc
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 28     <-- 28 -->        PDF

M. Stojkovič: PROPADANJE POLJSKOG (ULMUS MINOR MILL., sin. ULMUS CARPINIFOLIA SUCKOW) Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995), 183—188
ystis ulmi (Schw.) M. U vrijeme sadnje, biljke su sa-Prema Vajdi (1952) azijski brijestovi, sibirski briđene
gusto, pa je bilo i dosta potisnutih stabala kojima jest (U. pumila I.) i turkestanski (U. pinnato ramosa
je mokri snijeg polomio slabe grane. Tako ozlijeđena Dieck) dosta su otporni prema brijestovoj holandskoj
i oslabljena stabla napali su potkornjaci, a sanitarna bolesti, a kineski brijest (U. pavifolia Jacq.), U. Shirasječa
nije potvrđena. Taj dio sastojine daje dojam nesawana
Daveau, U. Sieboldii Daveau i U. coreana Naurednosti,
pa tako ova grupa brijesta nije posebno obikai
još su otporniji. U slučaju zaraze navedenih vrsta
lježena kao pokusna ploha od posebnog značenja i čui
varijacija, bolest se ne širi dalje po stablu, već ostaje
vanja. Šumske štete suzile su broj najjačih stabala. Vjelokalizirana
tako da ne može ugroziti život napadnurojatno
bi stabla ove vrste brijesta na ovoj pokusnoj tog stabla.
plohi mogla poslužiti za daljnja istraživanja otpornosti
ili eventualno oplemenjivanja.


5. RASPRAVA I NEKA PITANJA OČUVANJA POLJSKOG BRIJESTA
DISCUSSION AND SOME QUESTIONS ABOUT PREZERVATION OF ELM FIELD
Provedena inventura stanja poljskog brijesta bivšeg
Zagorsko-Prigorskog područja pokazuje da u nizinskim
predjelima sastojina više nema srednjedobnog i starijeg
brijesta. Izuzetak je manja površina na predjelu »Jalševa
greda« gosp. jedinica Turopoljski lug, pa je potrebno
zadržati se na tome kako bismo, ako je moguće,
objavili eventualne razloge opstanka brijesta na tom
lokalitetu, s obzirom da ovaj predjel pripada labilnom
ekosustavu gospodarske jedinice. U prošlosti, ovdje u
predjelu Jalševa greda najviše je propalo poljskog brijesta,
jer ga je i bilo najviše. Ostala je ova manja površina
uz samu rijeku po prilici 100 metara od rijeke.
Nameće se pitanje zašto se održao poljski brijest u grupama
— izmiješan s hrastom lužnjakom na ovom lokalitetu?
Navodimo pretpostavke koje najvjerojatnije
uvjetuju ovakvo današnje stanje.


1. Obrast 0.8 sprečava kod povišenih temperatura
isušenje tla. Tu su povoljne metode gospodarenja, a to
je veoma važno za brijest. Za sada osnovom gospodarenja
ovdje nije propisana sječa.
2. Ovakvo stanje sastojine koja se nalazi uz rijeku,
pridonosi očuvanju vlažnosti tla, zraka, kao i sadržaju
vode u stablima.
3. Također se može pretpostaviti kako u sadašnjem
stanju sastojine tempereturne prilike i vlažnost zraka
ne utječu povoljno na razvoj brijestovi potkornjaka. Prema
Vajdi (1952) utvrđeno je da velika većina Scolytus
vrste za svoj razvoj u suhim i toplim klimatskim
prilikama treba gotovo četiri puta manje vremena nego
u hladnim i vlažnim.
´ Po našem mišljenju, naveli smo najvažnije činitelje
kao pretpostavke, vjerojatno ih ima još, jer brijest ovdje
još uvijek postoji. Za postojeću biljnu zajednicu
moći će se reći nešto više nakon eventualne usporedbe
na drugim lokalitetima na području Republike Hrvatske.
Tu je i uzajamno djelovanje hrasta na poljski brijest
i obratno.


Vidljivo je kako je poljski brijest na bivšem zagorsko-
prigorskom području o opasnosti da potpuno nestane.
Ranije je bilo prijedloga u radovima za očuvanja
ove vrste. Navodimo neke autore: Motal (1974),


Jovančević (1975), Vidaković - Krstinić
(1974), Kišpatić (1980), Vajda (1952), Vajda
(1952 b), Vidaković - Gračan (1994).


SI. 2. Ulmuš pinnato ramosa Dieck, gj. Šiljakovačka dubrava, odjel
169b, snimljeno 15. XII1988.


Fig. 2. Ulmus pinnato ramasa Dieck, forest compartment 169b, Photograph
taken on 15th December 1988.
(Foto: M. Stojković)
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 29     <-- 29 -->        PDF

M. Stojković: PROPADANJE POLJSKOG (ULMUS MINOR MILL., sin. ULMUS CARP1NIF0L1A SUCKOW)... Šumarski liši br. 5—6, CXIX (1995), 183—188
Tako prvi autor svoj rad zasniva na zaštiti u sasto-Nasuprot poljskom brijestu u nizinskim predjelima
jinama gdje dolazi brijest. Jovančević predlaže rad na gdje dolazi s hrastom lužnjakom Vajda (1952 b) navoselekciji
brijesta na otpornost kao i hibridizaciju te indi
kako prema dobivenim podacima brijestovi koji ratrodukciju
sjemena selekcioniranog na otpornost prestu
u suhim predjelima naše države pokazuju razmjerma
holandskoj bolesti. Vidaković - Krstinić navode kano
veliku otpornost prema holandskoj bolesti. Bilo bi
ko je u Holandiji mnogo rađeno na otpornosti brijestokorisno
i potrebno, da se prije ispita otporna sposobva.
Proizvedeno je više tipova koji su se pokazali otnost
i da se utvrdi bi li bilo moguće da se izginuli bripornima,
kao na pr. U. holandica klon 296 i 390. Glejestovi
zamijene ovim otpornim vrstama, odnosno da
de postojeće situacije ove vrste, program oplemenjivase
selekcijom ili hibridizacijom uzgoje nove otporne
nja ne bi trebao imati prioritetni karakter. vrste i tako osigura opstanak brijestova u našim šuma


ma.


Prema Ki spati ću (1980) u nizinskim šumama hrasta
lužnjaka preostali su stari brijestovi. Može se pretU
gosp. jedinici Vukomerečke gorice, odjel 53 g, u
postaviti, ali nije dokazano, da se radi o otpornim inbrdskom
predjelu pronađen je poljski brijest na suhom
dividuama. To bi bilo vrijedno istražiti. Tako kod zemljištu, među četinjačama. Ovo jedno stablo posaumjetne
infekcije čistom kulturom gljive Ceratocystis đeno je prije 30 godina prilikom podizanja četinjača
ulmi vrši se provjeravanje eventualne otpornosti. Vjena
ovom predjelu. Nije poznato podrijetlo. Govorilo
rojatnost da će steći otpornost je 1 : 10.000, tj. u 10.000 se o holanskom brijestu, ali to danas nije dokazano.
jedan će zadovoljiti postavljene kriterije. Rad je skup,


Za ovu grupu stabala poljskog brijesta uz rijeku


ali se ipak provodi u nekim zemljama (Holandija,


Odru, pretpostavlja se, kako povoljni abiotski čimbe


SAD). Kod ovih starih brijestova nađe se i podmlatka,


nici utječu na opstanak brijesta na ovom lokalitetu.


ali on u pravilu propada kad prijeđe 10 godina (juve-


Ovi povoljni čimbenici mogu prijeći u nepovoljne.


nilna rezistentnost). Autor također spominje križanje s


Za to je dovoljan sječni zahvat stabala u okolini bri


otpornim azijskim vrstama.


jesta. Za sada ovdje nije propisana sječa, ali to nije
Prema Vidakoviću i Gračanu (1994), osim djejamstvo,
jer do sječe može doći u nekom drugom ralomičnog
gubitka genetskog bogatstva jedne vrste ili zdoblju. To su i velika sušenja hrasta lužnjaka na po


rase, učestale su pojave potpunog nestajanja genofon-dručju ove gospodarske jedinice. Smatramo da će prida
jednog dijela populacije ili pak cijele populacije jedje
eventualnih budućih radova na konzervaciji ili hi-
ne rase, pa čak i cijele vrste. Takav je slučaj s crnom bridizaciji, neophodno za ovakve predjele kao ovaj uz
topolom {Populus nigra L.) i poljskim brijestom (Ul-rijeku Odru, kod uređivanja šuma (odobravanja gosp.


mus minor Mill.) koji su potpuno nestali iz naših šuosnova)
propisati rezervatne površine. Svakako, to je
ma. Čuvanje genofonda konverzacijom ima prioritete ovisno i o stanju poljskog brijesta na drugim lokalitekod
nekih vrsta i medu njima je poljski brijest. tima u Republici Hrvatskoj.


ZAKLJUČAK — CONCLUSION


1. Na području bivšeg Prigorsko-Zagorskog podrupinnato
ramosa Dieck, koja je nešto stradala od potčja
nestala su srednjedobna i starija stabla poljskog brikornjaka,
ali ne i od holandske bolesti.
jesta. Jedan izuzetak je grupa ove vrste uz rijeku Odru 4. Za grupu brijesta uz rijeku Odru ne može se dou
gosp. jedinici Turopoljski lug. kazati prirodna otpornost, ali najvjerojatnije povoljni


2. Podaci pokazuju kako je na ovom lokalitetu, u abiotski čimbenici utječu na postojanje ovog brijesta.
razdoblju od 60 godina propalo ili posječeno 41.500 5. Za daljnji opstanak brijesta, kao i eventualne ram3
ili 95% ove vrste. dove na spašavanju vrste neophodno je proglasiti re


3. U gosp. jedinici Šiljakovačka dubrava postoji gruzervatne
površine za slične lokalitete kao ovaj uz rijepa
sađenog 30-godišnjeg turkestanskog brijesta (Ulmus ku Odru.
LITERATURA — REFERENCES


Jovančević, M., (1975): Mogućnost i potreba zaštite i održaRehder,
A., (1951): Manual of cultivated tress and shrnbs. p.p.


vanje nizinskog brijesta selekcijom i uzgojem. Zbornik JA996,
New-York.


ZU, CZZR, II: 433-451, Zagreb. Richens, H. R., (1976): Variation, cytogenetic and breeding of
Kišpatić, J., (1980): Holandska bolest brijestova. Šumarska enthe
european Field Elm. Anali za šumarstvo, JAZU 7/4 :


ciklopedija, Jugoslavenski leksikografski zavod, I: 196-198, 145, Zagreb.


Zagreb. Simanjok, A., (1964): Biologija drevesnijih i kustarnikovljih
Motal, Z., (1974): Mjere koje bi trebalo poduzimati da se spriparod.
Izdateljstvo »Prosvesnenie», 447, Moskva.


ječi masovno propadanje brijesra. Sto godina bilogorsko Vajda, Z., (1952): Uzroci epidemijskog ugibanja brijestova. Gla


podravske regije, str. 213-227, Bjelovar. snik za šumarske pokuse, 10 : 105-197, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 30     <-- 30 -->        PDF

M. Stojković: PROPADANJE POLJSKOG (ULMUS MINOR MILL., sin. VLMUS CARPINIFOUA SUCKOW)... Šumarski list br 5—6, CXIX (1995), 183—188
Vajda, Z., (1952 B): Borba protiv sušenja brijestova. Šumarski Vukelić, J., i Rauš, Dj., (1993): Fitocenološki aspekti sulist,
76 : 326-355, Zagreb. šenja šuma u Turopoljskom lugu. Glasnik za šumske po


kuse 29


Vidaković, M: i Krstinić, A., (1974): Oplemenjivanje eko-´ ; 275-295, Zagreb.


nomski važnijh vrsta šumarskog drveća jugoistočne Slavo- Zander, R., (1993): Handworterbuch der Pflanzennahmen 14


nije. Zbornik JAZU, CZZR, I : 115-134, Vinkovci-Slavon- Afl, Sttutgart, pp. 812.


SKI Rrofl v


Sumskogospodarska osnova za Prigorsko-Zagorsko područje (1986


Vidaković, M., i Gračan, J., (1994): Čuvanje i povećanje . 1995 „\


biološke raznolikosti naših šuma. Zbornik radova savjeto


vanje: Privatne šume u Hrvatskoj u ozračju rezolucija Hel- Gospodarska osnova Turopoljski lug, (1984 - 1994).


sinške konferencije o zaštiti i očuvanju europskih šuma.


HAZU, str. 17-27, Zagreb.


SUMMARY: The inventory which is carried out through five low -land
management units of former Prigorje Zagorje region, shows that there are
no more medium age and older trees of Elm Field, except one of this group
by the river Odra. In the period of 1920 - 1948, and 1953 - 1984, that means,
in the period of 60 years, by this river (management unit Turopoljski
lug) more than 40.000 m3 of Elm Field had been fallen through and felld.
The natural resistance of this Elm Field can´t be proved, but it can be supposed
that, at present, the accomodating abiotic factors influence on the preservation
of Elm Field in this region.


In the management unit Siljakovačka dubrava, compartment 169 b there
is one group of Elm Ulmus pinnato ramosa Dieck. The planting was in 1965.
and until today it hasn ´t perrished from holland desease.


We consider that it is necessary, before conservation and hybridization,
to regulate the reservation area (the approval of management unit), on the
places where the Elm Field is, such like this by the river Odra (compartment
54 a and 68). Certainly, it depends on the condition (habitat) of the Elm
Field in other locations in the Republic of Croatia.