DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 31     <-- 31 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 902 (497.13) Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995), 189—199


STOTA GODIŠNJICA ZAKONA O UREĐENJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA
U HRVATSKOJ


THE HUNDREDTH ANNIVERSARY OF THE LAWS ON FOREST MANAGEMENT
IN CROATIA


Oskar PIŠKORIĆ*


SAŽETAK: Godine 1894. i 1895. Sabor je donio šest zakona kojima se uređuje
šumarsko-tehnička služba kod političke uprave, ureduje stručna uprava
i gospodarenje u šumama koje su pod osobitim javnim nadzorom tj. zemljišnih
zajednica, općina, crkvenih općina i si., produženje nastave na Gospodarsko-
šumarskom učilištu u Križevcu s dvije na tri godine te o uređenju bujica.


U ovom članku pokazane su bitne značajke pojedinih zakona, rasprave prigodom
razmatranja u Saboru te o osvrtima na zakone u tisku.


UVOD — INRODUCTION


Odumiranje feudalnog sustava, koje je ubrzano na—
Zakon od 8. lipnja 1871. o ustanovama za otkup
kon Francuske revolucije 1793. godine, odrazilo se i u prava na drvlje, pašu i uživanje šumskih proizvoda, što
hrvatskom društvenom, kulturnom i gospodarskom žikrajiški
stanovnici imadu u državnim šumama nalazevotu
pa i u šumarstvu. Značajna zbivanja i pomaci u čim se u vojnoj Krajini i Zakon od 8. lipnja 1873. o
šumarstvu bili su: imovnim obćinama u hrvatsko-slavonsko vojnoj Kra


— razrješenje kmetskih odnosa 1848. godine, jini, te
— skupina Zakona koji je Sabor donio u 1894. i
— Cesarski patent od 17. svibnja 1857. godine o na1895.
godini.


činu segregacije i komasacije urbanskih šuma"
Bitne značajke pojedinih Zakona za šumarstvo su:


— austrijski Šumski zakon od 3. XII. 1852. godi—
Cesarskog patenta iz 1857. godine stoje, uz ostane,
koji je stupanjem na snagu od 1. siječnja 1858. pro


lo odredio »da su sve šume koje su po dotičnih propi


tegnut i na područje Banske ili građanske Hrvatske (za


sih izlučene u korist bivših podanika, prelaze u njiho


područje Vojne krajine i Dalmacije primjenjuje se od


vo vlasničtvo, te da s njima valja postupati kao u šu


1860. godine, a u Istri od 1858.)


mama občinskimi, u kojih treba gospodarenje nadzira


— Naredba Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zeti
za to valjajućih zakonskih ustanova«.2´


maljske vlade od 4. ožujka 1871. godine broj 2144 ko


— Razvojačenje Vojne Krajine značajno je po tojom
se privremeno ureduje gospodarenje u urbarskim


me, što je uslijedila podjela šuma između države i kra


šumama,


jišnika. Kako je kriterij diobe bio pola pola po vrijednosti,
to je državnom posjedu ostalo, zaokruženo,
278000 ha, a krajišnicima, kasnije udruženim u imovi


* Oskar Piškorić, dipl. inž. šum. u m., Ul. grada Vukovara 224/
IV, 41000 ZAGREB
1) Za vrijeme apsolutizma (1851 - 1860) sva vlast bila je u rukama
vladara te su se zakonski propisi donosili »cesarskim paten2)
Pod političkom vlasti u ono doba podrazumijeva se općetom
«. upravna vlast kao općina, kotar, županija.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 32     <-- 32 -->        PDF

O. Piškoric: STOTA GODIŠNJICA ZAKONA O URF.ĐENJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995), 189—199
ne općine, 382.000 ha. Razlika je posljedica dodjele
krajišnicima rubnih šuma, koje su bile djelomično i devastirane,
dok su državne zbog udaljenosti od naselja
bile uščuvane.


— Godine 1871. značajna je ne samo po Naredbi o
uređenju gospodarenja u urbanim šumama nego i po tome
što je te godine u Zemaljskoj vladi (u daljem tekstu
Vladi) po prvi put za šumarskog izvjestitelja (referenta)
postavljen šumarski stručnjak.31
Godine 1894. i 1895. značajne su kao godine zakonskih
odredbi tj.:


— Zakona kojim se uređuje šumarsko - tehnička služba
kod političke uprave u kraljevinah Hrvatske i Slavonije,
— Zakona kojim se određuje stručna uprava u šumsko
gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim
nadzorom,
— Zakona o uređenju zemljišnih zajednica,
— Zakona o uređenju plemenite općine Turopolje,
— Zakona kojim se preinačuje § 9. zakona od 21.
siečnja 1877. o preustrojstvu kr. gospodarskog i šumarskog
učilišta u Križevcih, i
— Zakona o uređenju bujicah (vododerinah).
ZAKON
kojim se uređuje šumarsko - tehnička služba kod
političke uprave u kraljevinah Hrvatske i Slavonije


The Law which regulates the forestry - tehnical service
of govermental bodies in the Kingdom of Croatia
and Slavonia


Zakon se sastoji od 17 §-a, time da se zadnjom
odredbom ukidaju svi propisi koji su u suprotnosti s
odredbama ovog Zakona te da se »izvršba ovog zakona
povjerava banu«.


Šumarsko-tehničko osoblje po ovom Zakonu su šumari
i nadlugari, a dodjeljuju se političkim oblastima
(vladi, županijama, kotarevima) za »vršenja nadzora i
provođenja ustanova šumskoga zakona i naredbenih
osnivajući se o tom zakonu«.


Do ovog Zakona šumari županije, kotara ili općine
nisu bili zemaljski tj. državni službenici i tako u toj službi
nisu »postigli stalno namještenje«, kako stoji u
Obrazloženju za Sabor osnove ovog Zakona. Naime, po
»privremenoj naredbi kr. zemaljske vlade iz 1871. godine
« za stručno gospodarenje s urbarijalnim šumama
bili su općinski šumari, koji su 1886. godine dodijeljeni
kotarevima kao kotarski šumari. Ovim Zakonom oni
se »glede službenih odonošaja i glede njihovih pravah
i uredovnih dužnostih i glede karnosne (disciplinske


3) To je bio Franjo Čordašić. Vidi Šumarski list 1981. br 1/2.


OP) odgovornosti« izjednačavaju s ostalim činovnicima
i službenicima političke uprave.


Ovim Zakonom u Odjelu za unutarnje poslove Kr.
zemaljske vlade ustrojen je poseban šumarski odsjek
dok je do tada šumarski izvjestitelj (referent) bio u općem
odsjeku tog Odjela. Osnivanjem posebnog šumarskog
odsjeka između šumarskog izvjestitelja i predstojnika
Odjela više nije bilo posrednika tj. šumarskom izvjestitelju
osigurana je veća samostalnost u njegovom radu.
Značenje posebnog odsjeka je i u tome što će mu
»na čelu biti šumarski stručnjak sa naslovom i činom
kralj, odsječnog savjetnika« kojeg, na prijedlog bana,
imenuje kralj. Zemaljski pak šumarski nadzornici I. razreda
imaju status tajnika Zemaljske vlade, a i njih imenuje
kralj. Ostale šumarske tehničare imenuje ban a
nadlugare veliki župan.


Odredbom §-a 6. za šumarsko-tehničku službu kod
političke uprave zahtijeva se akademska naobrazba i
državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva
ali prema odredbi u §14. za mjesto kotarskog šumara
dovoljna je i srednjoškolska naobrazba tj. krize vačkog
Gospodarko-šumarskog učilišta i položen naprijed
navedeni državni ispit. Za nadlugara traži se položen
ispit za šumarsko-tehničku pomoćnu službu. Šumarski
vježbanici ne primaju plaću nego godišnju pripomoć
od 500 forinti bez stanarine (najniža plaća shematiziranog
šumara bila je kotarskog II. razreda u iznosu
600 forinti i 100 forinti stanarine godišnje).


U § 5. određeno je da »svi šumarski tehničari i nadlugari,
koji stupe u zemaljsku službu, valja da jednu
godinu službuju u privremenom svojstvu« a prema
odredbi u §-u 13. »svi u zemaljskoj službi stojeći šumarsko-
tehnički -činovnici (stavljeni su) na raspolaganje
u na vrijeme jedne godine«. Inače §.om 7. određeno
je da »ispražnjena mjesta šumarskih tehničarah valja
u pravilu popunjavati natječajem«.


Mogućnost izbora kvalitetnih šumara u zemaljsku
službu osigurava i odredba u §-u 13. da »šumarski činovnici
krajiških imovnih općinah, šumari obćinski i
šumari posjednikah udruženih u zajednicu« ako neposredno
stupe u zemaljsku službu sve dotanje vrijeme
službovanja uračunava se »za odmjeravanje mirovine«.


Od zadaća šumarsko-tehničkog osoblja političke
uprave, navedene u §-u 9, izdvajamo:


— davati dotičnim oblastima i organima stručne savjete
i prijedloge za izvršenje šumsko-redarstvenog nadzora
iz šumarstva i lovstva;
— promicati gojidbu´ šumah poučavanjem onih vlastnikah
šumah, kojim bi uputa ili pouka ova trebala ili
bi ju sami zatražili;
— upravljati i provoditi radnje oko uređivanja bujicah
i sličnih posalah, tičući se kulture tla;
— upravljati i voditi stručno gospodarenje u šumah,
stojećih pod osobitim javnim nadzorom, ako bi to via


ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 33     <-- 33 -->        PDF

O. Piškorić: STOTA GODIŠNJICA ZAKONA O UREĐENJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995). 189—199
snici šumah sami zaključili ili ako bi to odredili posebni
zakoni.


Datum Zakona: 22. siječnja 1894.3a)


ZAKON
kojim se određuje stručna uprava i šumsko gospodarenje
u šumah, stojećih pod osobitim javnim
nadzorom


The Law which regulates professional administration
and management of forests which are under special
public supervision.


Cilj je ovog Zakona, stoji u §-u 1, osigurati gospodarenje
šumama »gradskih, trgovištnih, upravnih, mjesnih,
plemićkih i poveljanih obćina« za postizanje »što
viših i trajnijih užitaka« i uspostaviti njihovu potrajnost
koja je bila »poremećena bud prekomjernom potrebom,
bud s drugih uzorakah«. Zato se i »nuzgredni užitci
smiju uživati samo u toliko, koliko je osjegurano podržavanje
vrsti drva i vrsti uzgoja, odgovarajuće odnosnoj
stojbini«. Sredstvo za postizanje toga cilja je izrada
gospodarstvene osnove ili gospodarstvenog programa.
Program je dovoljan za male šumske površine i u
njem se određuje postupak sa šumom u slijedećih deset
godina.


Segregacijom bili su dodijeljeni i pašnjaci od kojih
su neki bili obrasli i šumskim drvećem. Za drvljem
obrasle pašnjake na apsolutnom šumskom tlu Zakon
određuje izradu gospodarstvenog programa na načelu,
da je »glavna svrha tih pašnjaka uživanje paše, a uzgredna
uzgoj drva.«


Osnove i programe izrađuju, dakako, šumarski stručnjaci,
ali u »sporazumu sa zastupnicima odnosnih posjednika
šumah«. Također se stavljaju na 30-dnevni
uvid u općinskom poglavarstvu. Prigovore u prvoj instanci
rješava županijski upravni odbor, a u drugoj Vlada.
Gospodarstvene osnove odobrava Vlada, a programe
županijski upravni odbor.


Godišnje iskorišćavanje može biti samo u skladu s
odredbama gospodarstvene osnove i godišnjeg drvosječnog
te odgojnog prijedloga koje odobrava županijski
upravni odbor.


Predviđeno je i odstupanje od gospodarstvene osnove,
npr. prethvatom, ali je za to nužna suglasnost Vlade.


Stručno gospodarenje šumama kao i izrada osnova
i drvosječnih prijedloga »stvar je šumarskih stručnjaka
osposobljenih za samostalno vođenje šumskog gospodarstva
«, ali izbor šumarskih stručnjaka prepušten je odnosnom
šumskom posjedniku(§). Izabran šumarski
stručnjak polaže prisegu i za svoj stručni rad odgovoran
je političkim (upravnim) oblastima. Također je od


3a) Zakoni nose datume, kada ih je potpisao kralj.


govoran i poslodavcu - šumoposjedniku i »upućeni na
njegove odredbe«. Međutim »šumarske stručnjake ide
pravo na mirovinu i na opskrbu njihovih udovah i siročadi
po propisih za zemaljske činovnike i to na teret
odnosnih posjednikah šumah« (§ 8).


Svi šumoposjednici navedenim u 1. §-u ovog Zakona
dužni su imati stručnu upravu. Uprava se može povjeriti
i kotarskom šumarskom izvjestitelju uz odobrenje
Vlade i uvjet da doprinose »redovito u kralj, zemaljsku
blagajnu primjeren prinos za djelomično pokriće
berivah šumarskog osoblja kr. kotarskih oblastih«.


Odredbom §-a 11. Zemaljska vlada je ovlaštena
»odrediti, da šumarski tehničari kotarskih oblastih preuzmu
voditi stručno gospodarenje u šumama posjedovnih
kategorijah označenih u §§ 1. i 2. ovog zakona, nedirajućih
ipak u ona prava obćinah, zajednicah ili pojedinih
šumoposjednikah, koja se ne opiru šumskom gospodarenju
i načelom racionalnog šumarenja«. To se
može primijeniti ako, npr., sam šumoposjednik ne postavi
stručnu upravu ili izradi gospodarstvenu osnovu.


Zakonska je obveza i postavljanje osposobljenih lugara
za čuvanje šuma. Lugarima je također osigurana
stalnost u službi odnosno »moći će ih službodavac otpustiti
samo nakon provedenog discipliniranoga postupka,
te na temelju stvorene o tom odluke kr. kotarske
oblasti u prvoj, odnosno županijskog upravnog odbora
u drugoj molbi«. Županijska odluka je konačna. U službenom
pak pogledu lugarsko osoblje neposredno je
podčinjeno šumarskom stručnjaku (§13).


Za šumoposjednike koji ne provode odredbe ovog
Zakona predviđene su i kazne. Za šumoposjednike do
500 jutara određena je kazna od 100 do 300 forinti, a
onih preko 500 jutara kazna od 300 - 1000 forinti. Kazne
izriče politička oblast, koja može »obustaviti svaku
sječu«.


Datum Zakona: 26. ožujka 1894.


ZAKON
o određenju zemljišnih zajednicah


The Law on Regulation of Land Communities.


Uz Osnovu Zakona o uređenju zemljišnih zajednica
za raspravu u Saboru priloženo je i opširno obrazloženje
(12 stranica teksta Šumarskog lista) s dva priloga.
Jedan je »Glavni iskaz posjedah zemljišnih zajednicah
« razrađen po županijama i kulturama oranice, sjenokoše,
pašnjaci, šume i »Pregled nazivlja, pod kojim
su u gruntovnici unesene zemljišne zajednice kao vlasnice
svojih nekretninah«. Iz uvoda se vidi da je Zemaljska
vlada početkom 1892. godine pozvana od Sabora
da najkasnije u roku od tri godine predloži »osnovu
zakona ob uredjenju t.z. skupnih užitkah«. Osnova
Zakona bila, međutim, već u studenome 1893. godine
bila u Saboru i prihvaćena u veljači 1894. godine.


Zakon sadrži 100 §§ razvrstanih u pet poglavlja:
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 34     <-- 34 -->        PDF

O. Piškorić: STOTA GODIŠNJICA ZAKONA O UREĐENJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5—6. CXIX (1995), 189—199
I. Obćenite ustanove §§1-4 9
II. Oblasti
A) za nadzor nad zemljišnimi zajednicami
i prvim uređenjem njihovim §§ 50 -53
B) za razgodbu i diobu §§54-5 6
III. Postupak
A) kod prvog uređenja §§57-6 6
B) kod razgodbe (diobe) §§67-9 0
IV. Prelazne ustanove §§91 - 92
V. Konačne ustanove §§ 93 - 100


Iz ovog Zakona prikazujemo samo načelne odredbe,
a ne i one koje propisuju provedbe postupaka načelnih
odredaba.


Propisi ovog Zakona »naročito se odnose na skupine
ili zajednice, sastojale one iz ovlaštenikah bud kojega
stališta, plemičah ili neplemićah, ili bivših krajišnikah,
nazivale se one plemenitom, imovnom, urbarskom
občinom, selom, mjestom itd.


a) ako pojedinim ovlaštnikom ili skupinama ovlašteničkim
pripadaju skupni užitci s naslova zajednice
vlastnosti, pristoječe im nerazdjelno na dotična skupna
zemljišta;


b) ako pravo vlastnosti skupnih zemljištah pripada
občini (urbarskoj občini, selu, mjestu), ali je ipak pravo
na skupne užitke tih zemljištah ovisno o posebnom
ovlaštnju, spojenu bud s osobom ovlaštenikovom, bud
sa zemljištnim posjedom njegovim« (§. 1)


Zakon od njegove primjene izuzima:
»a) takova zemljišta, koja po svojoj pravnoj naravi
spadaju u vlastničtvo slob. i kr. gradovah, trgovištah i
inih upravnih obćinah;
b) šume pripale krajiškim imovnim občinam, po zakonu
od 8. lipnja 1871., dok ne pripadnu provedbenom
diobom zajednicam ovlaštenikah, nastanjenim u području
pojedine upravne občine ili diela njezinih (mjesta,
sela);


c) šume i pašnjake još zajedničke vlasteli i bivšim
podložnikom, dok ne budu odciepljeni u smislu carskog
patenta od 17. svibnja 1857.;


d) zemljišta, koja tvore več od prije godine 1848.
zajedničku vlastnost vlastele (komposesorate), zatim na
zajednice vlastnosti, nastale nakon krieposti građanskog
zakonika, po načelih toga zakonika, a koje se ne osnivaju
na prestanku urbarske sveze;


e) zemljišta, različitih crkvenih korporacijah;


f) zemljišta kućnih zadrugah.«


Kako je več u uvodnom tekstu ovog prikaza navedeno,
šume (kao i pašnjaci te polja) koje su izlučene u
korist bivših podanika (kmetova) prelaze u njihovo vlasništvo,
to je u §-u 3. propisano da se »zemljištne zajednice
imadu unieti ureda radi (dakle besplatno — op.
OP) u gruntovnicu kao vlastnice svojeg zemljištnog po


sjeda pod imenom "zemljištna zajednica" uz pobližu
oznaku "obćina plemićka, mjestna, urbarska itd."«


Zakon detaljno propisuje uvjete o pravu ovlašteništva
i o veličini ovlašteništva. Pravo u zemljišnim zajednicama
bivših podanika uslovljeno je »u pravilu sa
selištnim posjedom«, a u plemićkim s »dvornim mjestom
«. Veličina odnosno razmjer ovlašteništva kod
prvih zemljišnih zajednica »ravna se po selištih, kako
su bila prigodom pravomoćne provedbe segregacije
ustanovljene«, a kod plemićkih »svakom dvornom mjestu,
unešenu u gruntovnicu prigodom prvog sastavka
gruntovnice, pripada cielo ovlašteničtvo u dotičnoj plemićkoj
zemljištnoj zajednici«. Međutim, »ako postoji
podpun sporazumak svih ovlaštenikah u pojedinoj zemljištnoj
zajednici, tad se ima razmjerje ovlašteničtva prema
njihovom sporazumku odmjeriti« (§ 13).


U gospodarenju s posjedom zemljišne zajednice sudjeluju
svi ovlaštenici preko glavne skupštine. Odluke
na skupštini donose se kvalificiranom većinom, tj. većinom
ovlašteničkih prava, ali ni jedan ovlaštenik ne
može imati više od jedne trećine glasova (§ 32).


Upravni organ zemljišne zajednice je zastupstvo u
kojem se broj članova kreće od tri do 36; zastupstvo
bira »glavara« kojemu naslov svaka zajednica može
odrediti prema postojećem običaju.


Svaka zemljišna zajednica obvezna je donijeti pravilnik
(statut) u kojem se, unutar propisa ovog Zakona,
pobliže uređuju pravni odnosi između ovlaštenika
i ovlaštenika prema zajednici kao i uprava zemljišnog
posjeda. (§ 4.) Pravilnik donosi glavna skupština kojoj
je i »pridržano pravo«:


b) izabrati zastupstvo,


c) obavljati reviziju računa,


d) ustanovljavati proračune i određivati kako se ima
raspolagati s redovnim i izvanrednim prihodom zajednice,
e) odlučivati o uzimanju ili podjeljivanju zajmova,
f) sticati ili otuđivati imovinu,
g) određivati da li se dioba kojeg zajedničkog zemljišta
može provesti, u koliko to Zakon dozvoljava,


h) određivati visinu pristupnine onome »na koga ovlaštništvo
prelazi inim načinom nego li putem baštinstva
ili diobe ovlaštenog zadružnog odnosno plemićkog
zemljišta« a prema potrebi i u ime skupnih užitaka u
naravi koji pripadaju pojedinom ovlašteniku. (§31)


Raspolaganje izvanrednim prihodom iz šume, od
prodaje ili zamjene zemljišta, prema § 28 u pravilu
ograničeno je samo na korišćenje kamata od dobivene
svote. Dioba, pak, šuma dopustiva je samo uz privolu
zemaljske vlade (§ 41).


U §-u 44. određuje se, da su »upravne obćine dužne
na poziv nadležne upravne vlasti4´ zastupstvu zem


4) U ovom slučaju upravna vlast bila je kotarska oblast (u razdoblju
od 1920 - 1939. sresko načelstvo).
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 35     <-- 35 -->        PDF

O. Piškorić: STOTA GODIŠNJICA ZAKONA O UREĐENJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995). I 89—199
ljišnih zajednicah, kojim ne dotječu sredstva za samostalno
blagajničko rukovanje, bit će na ruku po svojih
organih, naročito, da vode račune, primaju i izdaju gotovinu,
kao i da sastavljaju zapisnike i podneske u
upravnih i blagajničkih poslovih zajednice. Poslovanje
to ima se vodit razlučeno od poslovah upravne obćine


(a) zemljišne zajednice dužne su primjereno odštetit
upravnu občinu u koliko ovoj odatle nastanu veći troškovi
«.
Zakon je predvidio i kažnjavanje zastupstva odnosno
zastupnike koji su krivi za samovoljno gospodarenje
mimo ovlasti glavne skupštine kaznom od 5 do 100
forinti. U ponovnom slučaju nadležna oblast raspušta
zastupstvo i postavlja upravitelja koji je vlastan voditi
samo tekuće poslove zajednice.


Navedimo još, daje §-om 49. data mogućnost osnivanja
i novih zemljišnih zajednica ali »samo uz privolu
vlade«.


Datum zakona: 25. travnja 1894. godine.


ZAKON


o uređenju plemenite obćine turopoljske
The Law on Regulation of the Noble Borough of
Turopolje.


Turopolje se prostire s desne strane Save nizvodno
od Zagreba. U njemu se zadržao ostatak nekadašnjeg
plemenskog uređenja Hrvata i taj status je Turopolje zadržalo
sve do XX. stoljeća. Kako su vremenom izumirale
pojedine obitelji, to se doseljavalo novo pučanstvo,
kojemu je kralj također podijelio plemstvo. Značaj tog
plemstva je u tome što oni nikad nisu bili kmetovi nego
slobodnjaci s vlastitom upravom i sudskom vlasti.
Sume su bile zajedničko vlasništvo, dijelom plemenite
općine kao cjeline, a dijelom pojedinih sela - sučija kojih
je bilo 22. Krajem prošlog stoljeća još se uvažavao
njezin poseban društveno-pravni položaj, pa je zato za
šumsko gospodarenje donijet poseban Zakon. Iako je
zakon naslovljen kao Zakon o uređenju plemenite općine
Turopolje, po sadržaju on se odnosi samo na nepokretnu
imovinu, na pašnjake i na šume.


U ovom Zakonu plemenita općina turopoljska tretira
se kao zemljišna zajednica (§ 1.) i za nju vrijede sve
odredbe Zakona o uređenju zemljišnih zajednica ukoliko
nisu u koliziji s ovim Zakonom (§ 17.).


Pravo uživanja skupne imovine, ovlašteništvo, vezano
je uz dvorno mjesto, te Zakon određuje da se ono
samo ne može otuđiti »osim jedinoj plemenitoj općini
turopoljskoj« (§ 3.). Prodaja dvornog mjesta moguća
je ali Pl. o. Turopoljska ima pravo prijekupa (§ 4.).


Prema odredbi u §-u 5. nepokretna imovina je nedjeljiva
ali zamjena je moguća i po toj odredbi Pl. o.


T. bitno se razlikuje od ostalih zemljišnih zajednica. To
se odnosi i na prikupljenu imovinu, koja »stiče pravnu
narav temeljne imovine, kojoj je pripojena« (§ 8).
Sudčije upravljaju svojom imovinom, a zastupstvo
Pl. opć. turopoljske skupno uz pravo neposrednog nadzora
nad imovinskom upravom pojedinih plemenitih
slučaja.


Upravni organ je zastupstvo. Zastupstvo pojedine
sučije sastavljeno je od svih ovlaštenika, a zastupstvo
cijele Općine od 36 članova, predstavnika sučija. Čelnik
zastupstva sučije naziva se sudac, a čelnik cijele Općine
župan. Župan se bira na deset godina i »mora imati
svojstva određena za izbor zastupnika naroda«.


Župan s mirovnim vijećem rješava i »priepore između
ovlaštenika i općine glede izvršavanja ovlašteničkog
prava«. Žalbe na rješenje župana u prvoj instanci rješava
županijski upravni odbor, a u drugoj Zemaljska
vlada. Zemaljska vlada obavlja i neposredan nadzor nad
radom Pl. o. turopoljske tj. za šumarstvo nadležan je
neposredno zemaljski šumarski nadzornik.


Datum Zakona: 1. svibnja 1895. godine.


ZAKON
kojim se preinačuje §. 9. zakona od 21. siječnja
1877, o preustrojstvu kr. gospodarskog i šumarskog
učilišta u Krževcih.


Legislation which amended § 9 of the Law passed
on 21st January 1877 dealing with the medification of
the Royal School of Economics and Forestry in Križev


ci.
Prema odredbama »Pravila unutrašnjeg uređenja
Gospodarsko - šumarskog učilišta u Križevcih u kraljevini
Hrvatskoj« od 19. svibnja 1860. godine obrazovanje
se odvijalo u dva »tečaja, u nižem i u višem. Cilj
višeg tečaja, prema tekstu Pravila, bio je »znanstevno
i djelovno obrazovanje mladih ljudi, koji će nekoć gospodariti
na imanju srednje ruke, ili pako obnašati službu
kod uprave kojeg imanja«, odnosno koji će »obavljati
službu šumarah kod vlastela i općinah ili stupiti u
državnu službu«. Niži tečaj ili ratarnica »namjenjena je
seljačkoj mladeži (i) obrazovanju seoskih gospodari
(gazde), a dvorski i narednici (špani) za vlastelu«.


Za školovanje u višem tečaju mogla se upisati osoba
s navršenih 17 godina života i završena tri razreda
niže realke ili gimnazije te s »jednoljetnim gospodarskim
vježbanjem«. Tečaj je trajao dvije godine, time da
je prva godina bila zajednička za gospodare i za šumare,
a u drugoj je bila podjela na gospodarsku i šumarsku
struku. Pravila su dopuštala mogućnost i školovanje
treće godine u kojoj su bile zamijenjene struke, pa
je apsolvent treće godine imao svedodžbu i za gospodara
(poljoprivrednika) i za šumara, stoje svakako ulakšalo
zapošljavanje i kod vlastelina i u općini.


Zakonom od 21. siječnja 1877. godine školovanje
za svaku struku bilo je produženo za tri godine, za upis
tražile su se četiri godine gimnazije ili realke, a donja
granica starosti snižena je na 15 godina. Tijekom vre
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 36     <-- 36 -->        PDF

O. Piskorić: STOTA GODIŠNJICA ZAKONA O UREĐENJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995), 189—199
mena, »osobito u šumarskoj struci pokazala se nedostatnost
prednaobrazbe učenika za polazak križevačkog
učilišta, jer se u toj struci najvažniji predmeti osnivaju
na matematici, koju si nauku nisu kadri učenici u četiri
razreda gimnazije ili realke prisvojiti u toj mjeri, da
bi u težih predmetih struke šumarske uspješno napredovati
mogli.«, stoji u obrazloženju osnovi ovog Zakona.
»Stoga se traži zrelija doba i veća prednaobrazba«
stoji dalje u Obrazloženju tj. šest razreda gimnazije ili
realke završenih s dobrim uspjehom. U gospodarski
odjel Učilišta ostavljena je i mogućnost, »u izvanrednih,
osobito vriednih slučajevih« upis i s najmanje četiri
razreda gimnazije, realke ili drugih ravnih škola uz
polaganja prijemnog ispita i uz uvjet starosti od 17 godina.
Vrijedno je zabilježiti da je saborski izvjestitelj
Dr. Tomo Maretić izjavio, da bi »najbolje bilo, kad bi
se mogao ovaj nivo ... tako podići, da stoji sasvim jednako
sa nivoom drugih narodah« tj. da se podigne na
akademsku razinu. Međutim tome se protivi Vlada, jer
je postojala bojazan da bi zbog zahtjeva završene pune
gimnazije bilo premalo kandidata te da za akademiju
nema »toliko novcah, s kojim ... budget raspolaže, a nema
ni silah učiteljskih sada, koje bi se mogle postaviti
na akademiju«.


Datum Zakona: kolovoza 1894.


ZAKON


o uređivanju bujicah (vododerinah)
The Law on the Control of Rapid Mountain Streams.


Najhitnije u ovom Zakonu je pravna regulativa za
izvođenje radova u bujičnom području i zaštita izvršenih
radova ili, kako Zakon kaže, »radjevinah i napravah
«.


Područje, u kojem treba urediti bujicu, stoji u §-u
1, »zove se radnim poljem (perimeter, bujično područje).
Ono će obsizati osim samog korita (jarka) i one čestice
prikupištah vodah, kojim samo tlo traži, da se uredi
voda glede sakupljanja ili otcanja njezina. Ovo područje
valja u svakom slučaju potanje ustanoviti postupkom,
što ga ovaj zakon propisuje«. Pri tome koristit će
se i »propisi zakona o vodnom pravu i šumskog zako


na, u koliko o tom nema drugih ustanovah u ovom zakonu
«.


Prema odredbi u §-u 2. u uređivanje bujice uz građevinske
radove spadaju i biološke mjere (zatravnjivanje,
pošumljavanje), isključivanje ili određivanja načina
korišćenja šuma, pašnjaka i drugih površina te mjere
za izvoženje proizvoda.


Zakon obvezuje vlasnike zemljišta u bujičnom području
ili na okolnim površinama da ga ustupi za radove,
a osigurava i pravo služnosti za odlaganje radnih
sredstava i materijala potrebnog za radove kao i za
odlaganje iskopanog materijala. Za svako ograničavanje
zemljišta vlasnik ima pravo naknade djelomično ili
u cijelosti prema koristi slobodnog korišćenja.


Zakonom je određeno, u §-u 12, da »pothvatnici uređenja
bujicah, koja bi se imala izvesti na temelju ovog
zakona, mogu biti: zemaljska vlada, obćine, zajednice
šumskih posjednikah, državni šumski erar i drugi interesenti,
i to posebice ili u zajednici (zadruga).«


Prvi posao za uređenje bujice je izrada glavne osnove
za radove s prilogom »podloge u opsegu i medjah
bujičnog područja« koja se predlaže zemaljskoj vladi
na ocjenu »da lije zasnovati pothvat od javne koristi u
obće, pak i o tom, je li predložena glavna osnova prikladna
daljnjem raspravljanju« (§. 13)


Kada Zemaljska vlada prihvati glavnu osnovu ona
se izlaže u odnosnoj općini ili gradskom poglavarstvu
na 30-dnevni javni uvid, uz upozorenje vlasnicima zemljišta
u bujičnom području na pravo prigovora u roku
od 30 dana. Prigovore u prvoj instanci rješava županijska
oblast ili gradsko poglavarstvo, a u drugoj Zemaljska
vlada. Ukoliko bi bila sporna odluka o visini štete,
za nezadovoljnika rješenja po utoku uloženog Zemaljskoj
vladi postoji pravo sudbenim putem tražiti rješenje.
Tužba se podnosi kotarskom sudu na čijem se području
nalazi bujica.


Za pašu u bujičnom području, oštećivanje građevina,
nepridržavanja odredbi o korišćenju i obrađivanju
zemljišta ili izvoza (prijevoza) kazna može iznositi do
500 forinti5) ili do tri mjeseca »prosta« zatvora; novčana
kazna može se zamijeniti i zatvorom na osnovi pariteta
jedan dan zatvora za pet forinti kazne.


Datum Zakona: 22. listopada 1895.


SABORSKE RASPRAVE O ZAKONIMA
Parlamentarv debates on the Laws


Upućujući Saboru »osnovu« pojedinog zakona Zemaljska
vlada predložila je i opširno obrazloženje. Za


5) Veličina ove kazne bit će razumljivija ako je usporedimo s
plaćom šumarskog vježbenika, koja je iznosila isto toliko foriti za
cijelu godinu ili primanja šumarskog nadzornika II. razreda koja
su iznosila 600 forinti plaće i 100 forinti stanarine, također godišnje.


konska osnova najprije je razmotrena u Saborskom odboru
za unutarnju zemaljsku upravu6´, a ovaj ga je sa
svojim obrazloženjem proslijedio saborskim sjednicama.
Osnova je razmatrana redovno na tri sjednice - s


6) Šumarski zakoni razmatrani su u Saborskom odboru za unutarnju
zemaljsku upravu, jer se i šumarska referada nalazila u sklopu
istoimenog Odjela.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 37     <-- 37 -->        PDF

O. PiSkorić: STOTA GODIŠNJICA ZAKONA O UREĐENJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U HRVATSKOJ Šumarski lisl br. 5—6, CXIX (1995), 189—199
prvim, drugim i trećim čitanjem. Na prvoj sjednici ili
»prvom čitanju« bila je opća rasprava, u drugom čitanju
razmatranje i glasovanje o svakom pojedinom članu
zakona, a u trećem čitanju predočen je tekst s eventualnim
izmjenama ili dopunama drugog čitanja i prihvaćanje
zakona u cijelosti. Stenografski zapisnici sjednice
objavljeni su u vladinim Narodnim novinama ali i
u opozicijskom »Hrvatska«, a o ovim i u Šumarskom
listu.7)


Zakon o uređenju šumarsko - tehničke službe


The Law on the Regulation of Forestry - Tehnical
Service


O osnovi Zakona kojim se uređuje šumarsko-tehnička
služba kod političke uprave u Kraljevinama Hrvatskoj
i Slavoniji raspravljano je na sjednici Saborskog
odbora za unutarnju zemaljsku upravu 27. studenoga
1893. godine, a u Saboru na sjednicama 4, 6. i 9. prosinca
iste godine. U raspravi su sudjelovali:


zastupnik opozicije Fran Folnegović,


ban grof Khuen Hedervary,


zastupnik opozicije Dr. Josip Frank,


ban Khuen Hedervary (drugi put),


provladin zastupnik Gjuro pl. Gjurković.


Govori su bili opširni, što dokazuje i činjenica da
su zauzeli 24 stranice Šumarskog lista, od čega Khuena
13 i pol stranica. Oko polovice govora bili su čisto
politički, a tek polovica u raščlanjivanju zakonske osnove.
Zakonsku osnovu u svakom njegovom dijelu opširno
je branio sam ban Khuen Hedervary. Opširniji izvodi
iz njegovog izlaganja prelaze okvir ovog preglednog
prikaza svih Zakona o kojima je riječ u ovom članku,
pa se ograničavamo samo na neke detalje.


Zastupnik Folgenović, naime, izrazio je bojazan, kako
će šumari primiti ovaj Zakon i ustvrdio »da je ova
osnova nikla u nečijoj glavi, samo da taj netko steče
zaslugah, a mi da se ovdje zabavljamo«. Ban je odgovorio:
»Ja mogu reći, da tomu nije tako, nego da smo
mi dugo razmišljali, kako bi trebalo preudesiti šumsku
upravu; i upravo stručni su ljudi na tome radili i tri puta
je bila deputacija šumarskoga društva kod mene o
toj stvari, moleći naime, da uredim organizaciju uprave
šumske i oni su me ponukali i bodrili, da izađem s
ovakovom zak. osnovom. Prije nismo pristupili k ostvarenju
njihove želje jedino sa financijalnog razloga.8´


Folnegović se osvrnuo i na niz pojedinačnih zakonskih
odredbi osporavajući im vrijednost i mogućnost
provedbe. Khuen je isto tako na svaku osporenu odredbu
imao odgovor. Iz njegovih odgovora možemo vidjeti
protiv čega je bio Folnegović. Khuen odgovara9):


7) Šumarski list 1894. god.
8) Š. 1. 1894, str. 53.
9) Govor bana Khuen - Hedervarija u Šum. listu 1894. str. 53


54. i 57 - 59.
— Baš se često s ove strane (pokazuje na ljevicu)
prigovaralo, da nema nikakve kontrole nad tom bogatom
imovinom /tj. šumam — OP/, a u ovoj se osnovi
o drugom i ne radi, nego kako da se uredi kontrola nad
ovim imetkom i ništa drugo. Osoblju današnjem, kojeg
imademo kod vlade i županijah, obilježuje se sustavno
položaj i njihovi zadatci ...
— Gosp. zastupnik boji se kontrole sa strane šumarskih
tehničarah, koju vršiti imadu s obzirom na vlastelinstva;
ali nema pravo, jer ... vlastelini i privatni po-
DRAGUTIN GROF KHUEN - HEDERVARY,
hrvatski ban od 1883. do 1903. godine
Khuen - Hedervary smatranje »jednom od najomraženijih lič


nosti u Hrvatskoj, koja je srušena Narodnim pokretom 1903. godine
« (I. Krtalić) ali čijom je brigom i neposrednim sudjelovanjem u
izradi Sabor donio Zakone 1894. i 1895. o uređenju hrvatskog šumarstva.
Izidor Kršnjavi, jedno vrijeme predstojnik Odjela za bogoštovanje
i nastavu za vrijeme banovanja Khuen - Hedervarya, u
svojim Zapisnicima (str. 739) napisao je : »moram zahvaliti (K. H.)
što sam mogao dovoljno učiniti za napredak i kulturu zemlje.«


Count Dragutin Khuen Hedervary, Croatian Civil Governer
from 1883 to 1903.


Khuen Hedervary was considered one of the most hated persons
in Croatia, who was brought down by the People´s Movement
in 1903 (I. Krtalić), but whose care and direct engagement in Par-
lament contributed to the passing of Laws in 1894 and 1895 on the
regulation of Croatian forestry. Izidor Kršnjavi, at one time Principial
of the Department for Religious Observances and Teavhing during
the time of Khuen Hedervary s rule, wrote in his Memoires


(p. 739): »I have to express (to Khuen Hedervary) my gratitude because
of the chance of working towards the progress and culture
of the country.«


ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 38     <-- 38 -->        PDF

O. Piškorić: STOTA GODIŠNJICA ZAKONA O UREĐENJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995). 189—199
sjednici spadaju pod udar stanovitih odredbah šumskog
zakona (a) pod kontrolu šumskih tehničarah u nikakvom
drugom slučaju, nego u tom, kad se radi u apso-
lute šumskom tlu, gdje se moraju šume održati u interesu
klimatičkih odnošajah... Čak mislim, da seje u tom
pogledu slobodi privatnih posjednikah šumah i odviše
pogodovalo, jer su klimatički interesi obćenite naravi.


— Gosp. se zastupnik nebi radovao ovoj osnovi niti
kao šumar, jer ne bi bio dovoljni plaćen, i neznam,
koju još drugu bojazan ima za te šumare. Ja mislim, da
upravo šumari imadu dosta povoda zadovoljni biti, kad
se njihov položaj jednim zakonom ureduje, što do sada
nije bilo, kad se stališu njihovom upravo vrlo pogoduje
i kad se baš u ovaj zak. osnovi i moralno i znanjem
dižu uslijed toga, što su preduvjeti postavljanja
njihova u službu podignuta.
— Tako je vrlo slab argument gosp. zastupnika, kad
bi se protivio i kao glavni šumarski izvjestitelj vlade
protiv ove zakonske osnove, jer se tim odjeljuje od svog
stajališta, što se ubraja među ostale činovnike vladine.
Ja mislim, da to nestoji, jer se ne odjeljuje niti pravnik,
koji je kod vlade od pravničkih svojih drugovah;
oni će se naći zajedno u pravničkom društvu, a šumari
u šumarskom društvu kao stručnjaci zajedno... Struka
je dobila važnost, jer se glavni izvjestitelj šumarstva kod
vlade uvršćuje među ostale izvjestitelje vladine, što do
danas nije bilo. Pruža se dakle šumarskoj struci položaj,
kojega dosad nije imala, jer šumarsku struku nesamo
kod nas, nego i drugdje, uviek je zapostavljena bila
za t. zv. pravničkim strukami. Sad se svakoj struci
daje isto zanimanje.«
U pojedinačnom čitanju stilistički je uređen dio §a,
koji propisuje uvjete za stupanje u šumsko-tehničku
službu kod političke uprave te da se »šumarski nadzornik
« zamijeni imenom »zemaljski šumarski nadzornik


I. razreda«, a umjesto »šumarski nadzornik« sa »zemaljski
šumarski nadzornik II. razreda«. S tim ispravcima
zakonska osnova je prihvaćena i u pojedinostima.
U trećem čitanju pročitan je ponovo tekst i Zakon
je prihvaćen. U zapisniku je navedeno samo »prima se«.


Zakon o uređenju plemenite obcine turopoljske


The Law on Regulation of the Noble Borough of
Turopolje.


Rasprava o ovom Zakonu u Saboru održana je na
sjednicama 13. i 15. ožujka 1895. godine, a prisutan je
bio i ban Khuen Hedervary.


Zakonu se usprotivio oporbeni zastupnik Josip Franck,
jer se njegove odredbe »protive modernom razvitku
privatno-pravnih odnosa« i jer se Turopoljska općina
stavlja u »ekscepcionalan položaj«. Takav pak položaj
Turopoljci ne zaslužuju zbog svog političkog držanja
1848. godine. Odgovorio je Turopoljac Imro pl. Josipović,
tada i ministar za Hrvatsku, da Turopoljci 1848.
godine nisu bili protiv Hrvatske nego protiv Iliraca,
»koji se i nisu zvali Hrvati«. Zastupnik Dr. Nikola pl.
Tomašić između ostalog upitao je Franceka kako nije
bio protiv Zakona o uređenju zemljišnih zajednica a koji
je bio u Saboru jednoglasno primljen.


Zakonska osnova prihvaćena je uz, po Tomašiću
predloženu neke ispravke §-a 3. (o utvrđivanju ovlašteničkog
prava).


Ostala četiri Zakona


The other four Laws


Ostala četiri Zakona tj. o stručnoj upravi zajedničkih
šuma, o povišenju studija šumara s tri na četiri godine,
o uređenju zemljišnih zajednica i o Zakonu o uređenju
bujica prihvaćena su bez rasprave.


ODJEK ZAKONA U TISKU
Reactions to the Laws in press


Zakonske osnove bile su objavljivane u Narodnim
novinama mjesec i više dana prije rasprave u Saboru.
Tako, npr., u napisu, objavljenom u NN br. 54. od 7.
ožujka 1894. godine, »Zemljišne zajednice u Saboru«
piše, daje »Nacrt zakonske osnove objavljen u Narodnim
novinama već 13. studenoga 1893«, (saborska sjednica
održana je 6. III. 1894. godine) »jer je svietlome
banu bilo osobito do toga stalo, da se o njoj provede
javna diskusija, kako bi izašla što savršenija, pošto u
velike zasiže u gospodarstveni život našeg naroda. Ali
osim jednog povećeg članka u Narodnim novinama u
čitavoj našoj štampi nije bilo ni riječi.«


1. Jedini članak o predloženim osnovama šumarskih
zakona je članak k Osnovi zakona o uređenju zemljišnih
zajednica. Članak je objavljen u br. 3. i 4. u 1894.
godini Narodnih novina kao »Priobćenje L. pl. Kl0) pod
naslovom »Nekoliko primjedbi o osnovi zakona, kojim
se uređuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u javnih
šumah«.


Iz članka L: pl. K.-a navodimo konstataciju, da »šumari
s velikom radošću pozdravljaju oba zakona« te prijedlog
o potrebi, zakonskog uređenja i privatnih šuma.


10) Ureništvo Narodnih novina zabilježilo je, da je »ova razpravica
poštovanog osiečkog strukovnjaka«. Prema »Izkazi članova
hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva godine 1894. (Š. 1.
1894. br. 12) taj »strukovnjak« je Ladislav pl. Kraljević, kr. žup.
šum. nadzornik u Varaždinu. Međutim prema analognom Izkazu za
1893. godinu Kraljević je te godine bio na istoj dužnosti u Osjeku,
a inače je rodom Slavonac, iz Našica.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 39     <-- 39 -->        PDF

0. Piškoric: STOTA GODIŠNJICA ZAKONA O UREĐENJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5—6, CXK (1995), 189—199
»U Slavoniji je«, piše L. pl. K., »od 470.000 jut. šume
u rukama veleposjeda oko 131.000 jutarah šuma, koja
imade zaštititi i regulirati klimatične i hygijenske odnošaje
i s kojim će se površinama u smislu propisah potrajno
gospodariti na temelju gospodarstvenih osnovali
«.


Bojazan da bi privatnici čistim sječama mogli ugroziti
opstanak šume, dakle i njezine klimatske i higijenske
funkcije, autor temelji na činjenici, što Šumarski zakon
iz 1852. godine dozvoljava čiste sječe uz obvezu
pošumljavanja sječina u roku od pet godina. Stoga su,
zaključuje autor, »ovo vrlo temeljiti i opravdani razlozi,
da bi se pri uređivanju sveukupnog šumarstva u kraljevini
Hrvatskoj i Slavoniji svakako u obzir uzeti imao
i na uređivanje šumskog gospodarstva na privatnom posjedu,
bar u kraljevini Slavoniji, jer je to prieko potrebno
«.


Uredništvo je članku dodalo kako mu je na »ovu razpravicu
poštovanog osiečkog strukovnjaka... dužnost
dometnuti« da je prijedlog »sasvim opravdan i razložan
«, ali da bi teško bilo zakonom privatnicima propisati
način gospodarenja.


»Nedjeljivost imovine zemljišnih zajednicah« naslov
je kraćeg, nepotpisanog dakle, uredničkog teksta, u kojem
se obrazlaže mogućnost diobe zemljišne zajednice.
Naime, §. 40. Zakona odredio je da su »zemljišne
zajednice vlasne u pravilniku svom izreći, da njihova
nepokretna imovina nije djeljiva za stanovito vrieme«.
Ta odredba, tumači se u članku, odnosi se uglavnom
na pašnjake, jer se »zajedničke šume ne mogu i tako
dieliti, jer one stoje pod posebnim stegama šumskog zakona,
u kojem je izrečena načelna ustanova, da se zajedničke
šume u pravilu dieliti ne mogu.«


2. A u Šumarskom listu?
Kako je već uvodno navedeno, u Šumarskom listu
1894. godine objavljene su zakonske osnove, stenograf ski
zapisnici sa saborskih sjednica te tekstovi prihvaćenih
Zakona. Osvrte na donijete Zakone ne nalazimo
u Šumarskom listu već samo priznanja banu Khuen -
Hedervariyju i predstojniku Šumarskog odsjeka Zemaljske
vlade Ferdinandu Zikmundovskom.")
U Šumarskom listu od 1. ožujka 1894. godine odano
je »Njegovoj Preuzvišenosti banu kraljevinah Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije grofu Dragutinu Khuen
- Hedervary-u« za donošenje Zakona priznanje
slijedećim tekstom: »Izvan okvira našeg lista leži nabrajanje
uspiehah što no ih Njegova Preuzvišenost tečajem
desetogodišnjeg banovanja na upravnom i gospodarstvenom
polju označenih kraljevina postigla. No svakako
nije najmanji uspjeh, što ga je u tome vremenu


11) »Zsigmundovsky je bio odjelni savjetnik u austrijskoj službi,
a u Hrvatsku ga je pozvao Khuen - Hedervary da bi europeizirao
zastarjelo šumarstvo«, zapisao je I. Kršnjavi u svojim »Zapiscima
«, izdanje 1986. str. 348.


FERDO ZIKMUNDOVSKY,
zemaljski šumarski izvjestitelj i predsjednik Hrvatsko - slavonskog
šumarskog društva od 1894. do 1897. godine Zikmundovsky
je autor šumarskih Zakona iz 1894. i 1895. godine. U Zagreb, u
Zemaljsku vladu, došao je iz Zadra na poziv bana Khuen - Hedervary-
a da »europeiz.ira zastarjelo šumarstvo« (Hrvatske) i kojemu
je »uspjelo zavesti red u šumarskoj upravi« (Kršnjavi: Zapisci, str.
348).


Ferdo Zikmundovsky, the State Forestry Arbiter and Chairman
of the Croatian - Slavonian Forestry Society from 1894 to 1897.
He was the author of the Forestry Laws of 1894 and 1895. He came
from Zadar to Zagreb to join the State Government, on the invitation
of the Civil Governer Khuen Hedervary »to Europeanize obsolite
forestry« (Croatian) and he succeeded in introducing order
in forest administration« (Kršnjavi: Memories, p. 348).


postigla šumarska struka po svoje ustaljenje i razvoj...
Svoju pripravnost da se šumarska struka podigne i
stručna uprava šumah u zemlji uredi, pokazala je Njegova
Preuzvišenost ponajbolje, što je odmah nakon
izložbene glavne skupštine društva, udostojav topogledne
skupštinske zaključke milostivog uvaženja, izvolila
se pobrinuti, da imenovanje kr. šum. savjetnika
posliedi.´2´ Odmah iza toga izdao je svietli ban
odredbu, da se u krilu kr. zem. vlade poradi oko


12) To je bio Ferdo Zikmundovsky za kojeg I. Kršnjavi, na
istom mjestu kao u prethodnoj bilješci, piše: »Zsigmunovsky se toga
(moderniziranja hrvatskog šumarstva) bezobzirno prihvatio i zaista
mu je uspjelo zavesti red u šumskoj upravi. Njegova je glavna
zasluga što je jeftino i pošteno provedena regulacija planinskih vodotoka,
na koju su uludo potraćene i pokradene nebrojne tisuće.«


Biografiju i bibliografiju F. Zigmunovskog vidi u Šum. listu
1992. br 3-5.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 40     <-- 40 -->        PDF

O. Piskorić: STOTA GODIŠNJICA ZAKONA 0 UREĐENJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995), 189—199
izradbe zakonskih osnovah, smjerajućih
na organizaciju struke i uređenje šumske
uprave. Hvala moćnoj podpori, trajnom zanimanju i
snažnoj odluci Njegove Preuzvišenosti, konstatujemo
s veseljem, da su te pobude već i s uspjesi rodile. ...
Osim toga odredio je Preuzvišeni ban ustrojenje šumarskog
odsjeka u krilu kr. zemaljske vlade, u nastojanju,
da se topogledne agende stručno i slobodno rješavati
uzmognu«.


Ovo priznanje sa strane Hrvatskog šumarskog društva
čini se pretjeranim. No ono je pretjerano samo po
načinu ondašnjeg izražavanja, a u biti je realno. Realnost
priznanja i nastojanje bana Khuen - Hedervary-a
za uređenje hrvatskog šumarstva proizlazi iz tvrdnje I.
Kršnjavog daje ban pozvao »Zikmundovskog odjelnog
savjetnika u austrijskoj službi (u Zadru) da evropeizira
zastarjelo šumarstvo (te da) napravi reda u šumarstvu i
spriječi korupciju«.


U Šumarskom listu od 1. veljače 1895. godine odano
je priznanje Ferdi Zikmundovskom tekstom:
»Da se zadatak o preustrojstvu šum. tehničke uprave
u našoj domovini sretno rieši, čekali smo mi šumari


na muža kako bi imalo riesiti ne samo duboko stručno
znanje i poznavanje narodnih potreba, nego koji bi imao
žilavu volju, da premosti sve zapreke, koje bi mu na
putu bile u njegovom pothvatu.


Sretna ruka našla je takova muža, a taj dični muž i
»naše gore list« je Ferdo Zikmundovsky, kojeg
sliku donašamo u »Šum. listu« u znak zahvalnosti i počitanja,
stoje njegovoj neumornoj radinosti i žilavoj uztrajnosti
pošlo za rukom, daje preustrojio naše domaće
šumarstvo na korist domovine i na diku i ponos same
šumarske struke, te tim udario čvrst temelj na kojem
može naše domaće šumarstvo bujno cvasti i napredovati,
a šumarom podići svagdje i u svakih prilikah
zasluženi ugled kao čuvarom i promicateljem narodnog
dobra i imetka, te znanstveno neobraženim Ijudem, koji
podpunim pravom zahtjevaju, da se šumarstvo kao i
svaka druga znanost smatrati i uvažavati ima.«


Nadalje autorstvo osnova zakona o šumarskoj tehničkoj
službi, o uređenju stručne uprave šuma pod javnim
nadzorom te zakona o uređenju bujica« svakome
šumaru dobro je poznato« da pripada F. Zikmundovskom.


ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Conclusions


»Od dana na dan sve to jače osječa se potreba, da
se čim prie stvori i dade za Hrvatsku i Slavoniu zakon
šumarski, i da se u zemlji namesti šumarska oblast, koja
bi zakon izvršavala i nastojanja« rekao je Dragutin Kos,
predsjednik »Odseka šumarskoga hrvatsko-slavonskog
gospodarskog družtva«, otvarajući godišnju skupštinu
tog Odseka tj. Šumarskog društva, koja je održana 3.
prosinca 1851. godine u Zagrebu. Sedam godina kasnije
tj. s 1. siječnja 1858. stupio je na snagu austrijski »Šumski
zakon« iz 1852. godine u građanskom ili banskom
dijelu Hrvatske i Slavonije tj. na području u kojem je
bilo privatnih (plemićkih i vlastelinskih) i crkvenih, a
od 1857. godine i seljačkih šuma.


Seljačke šume bile su one koje su Cesarskim patentom
od 11. svibnja 1857. godine izlučene od vlastelinskih
posjeda u korist bivših podanika - kmetova i predane
u njihovo vlasništvo. Šume su predane u vlasništvo
bivših podanika ali je istim Patentom određeno da
se s njima treba gospodariti kao s općinskim šumama i
uz nadzor političkih tj. upravnih vlasti. Do 1871. godine
nije bilo nikakvih propisa o gospodarenju u tim šumama.
Te godine 4. ožujka, Vlada je donijela »privremenu
naredbu br. 2144 o »upravi, gospodarenju i uživanju
obćinskih šumah« (tako su nazivane šume budućih
zemljišnih zajednica). Iste godine izvjestiteljem za
šumarstvo kod Zemaljske vlade, u sklopu Unutarnjeg
odjela, postavljen je prvi šumar13´ u svojstvu državnog


13) Kao pod 3) Franjo Čordašić.


službenika (u županijama i u općinama bili su županijski
odnosno općinski službenici).


Od 1871. godine trebalo je proći još 13 godina do
cjelovitog ustrojstva šumarske službe i do odredaba o
gospodarenju zajedničkim šumama. Šumarski službenici
dobivaju status državnih i time postaju neovisni o
lokalnim vlastima a i poboljšano im je materijalno stanje.


U godini 1894. Sabor je donio četiri a u godini 1895.
dva Zakona. Zakonima je:


1. ustrojena šumarsko-tehnička služba kod, kako Zakon
kaže, političkih oblasti tj. kod Zemaljske vlade, u
županijama i u kotarskim oblastima. Svi šumarski službenici
u ovim ustanovama imaju svojstvo državnih službenika
dok je do tada takav status imao samo šumarski
izvjestitelj kod Zemaljske vlade;
2. propisano niz mjera za racionalno gospodarenje
šumama pod osobitim javnim nadzorom tj. zajedničkih
u bilo kojem obliku kao urbanskih i plemićkih zemljišnih
zajednica, općinskih, crkvenih i dr.;
3. uređena organizacija zemljišnih zajednica s bitnom
odredbom za šumarstvo da se šumski posjed može
dijeliti samo uz dozvolu Zemaljske vlade;
4. proglašena nedjelotvornost zemljišnog posjeda, pa
i šuma, Pl. općine Turopolje bilo po njezinim sastavnim
dijelovima - sučijama bilo onog skupnog;
5. produženo trajanje školovanja u Gospodarsko-šumarskom
učilištu u Križevcu od dvije na tri godine i
kao uvjet za upis šest razreda gimnazije;


ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 41     <-- 41 -->        PDF

O. Piškorić: STOTA GODIŠNJICA ZAKONA O UREĐENJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995). 1896.
postupak za prethodne ili pripremne radove za
uređenje bujica.
Zakon su slijedile i provedbe naredbe, a medu prvim
»Provedbena naredba bana kraljevinah Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije od 15. srpnja 1895. broj 35.633. k
zakonu od 22. siječnja, kojim se uređuje šumsko-tehnička
služba kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj
i Slavoniji«.I4) Ta, kao i ostale »provedbene naredbe
« u stvari su detaljan priručnik za rad, koje ni danas
nisu zastarjele.15´


Zakone je Sabor donio zauzimanjem bana Dragutina
Khuen - Hedervary-a u obradi zemaljskog nadzornika
odsječnog savjetnika Ferdinanda Zigmundovskog
osim Zakona o uređenju zemljišnih zajednica kojeg je
izradio pravnik Ž. Mažuranič.


Prilikom boravka cara i kralja Josipa I. 1895. godine
u Zagrebu Hrvatsko-slavonsko šumarskom društvu


14. listopada bilo je u »poklonstvenoj deputaciji«. U pozdravnom
govoru društveni predsjednik Ferd. Zikmundovsky
između ostalog je rekao:
»Ovom prigodom smatramo si najsretnijom dužnošću,
zahvaliti se najponiznije Vašem Veličanstvu na
previšnjih sankcionioranih šumskih zakonih, što nam
isti pružaju jamstvo za obstanak naših bogatih šumah i
razvitak šumarstva u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji.
«


Kralj je odgovorio:
»Zahvalom i zadovoljstvom primam Vaše poklonstvo.
Dobro mi je poznato, koliko li su moje kraljevine
Hrvatska i Slavonija bogate šumami, pa sam stoga radosno
podielio Moju potvrdu naprednim zakonom stvorenim,
da se bogatsvo štiti.
Budite uvjereni, da ću toj važnoj grani narodnog gospodarstva
i dalje svraćati svoju skrb«.16´


14) Objavljena i u Sum. listu 1895. br. 10.
15) U §-u 51. ove Provedbene naredbe napisano je:
»Kotarski šumar ima koli stranke, toli i šumarsko osoblje svagda


otvoreno i ozbiljno susretati i nastojati, da si svoji susretljivim ponašanjem
steče njihovo pouzdanje. Šumo-posjednike imat će pako
upozoriti na dužnosti uzdržavanja šumah, te im ureda radi davati
razjašnjenja i upute, koje se traže ili su potrebne glede šumskog gospodarenja
ili pošumljenja.


Osim pristojbah, koje mu budu određene po oblasti odnosno
uredovno dosuđene od slučaja do slučaja, nesmije kr. kot. šumar
od šumo-posjednikah ili općinah primati nikakvih posebnih odštetah
ili nagradah.


Sve službene poslove ima on mogućim pospješenjem riešiti, i
svakom zatezanju u tom pogledu izbjeći.«


16) Šum. list 1895.br. 11.


SUMMARY: In 1894 and 1895 Parliament passed six Laws regulating:
the forestry - tehnical service within administrative - govermental bodies; professional
administration and management of the forest which were under the
special public supervision of land communities, councils, the Church, etc.;
extension of the teaching programme from the two to three years in the School
of Forestry Management in Križevci; control of rapid mountain streams.


This paper describes the main characteristica of individual Laws and explains
deabates on Laws in the Parliament, and makes comments on the reactions
in press.