DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 32     <-- 32 -->        PDF

O. Piškoric: STOTA GODIŠNJICA ZAKONA O URF.ĐENJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995), 189—199
ne općine, 382.000 ha. Razlika je posljedica dodjele
krajišnicima rubnih šuma, koje su bile djelomično i devastirane,
dok su državne zbog udaljenosti od naselja
bile uščuvane.


— Godine 1871. značajna je ne samo po Naredbi o
uređenju gospodarenja u urbanim šumama nego i po tome
što je te godine u Zemaljskoj vladi (u daljem tekstu
Vladi) po prvi put za šumarskog izvjestitelja (referenta)
postavljen šumarski stručnjak.31
Godine 1894. i 1895. značajne su kao godine zakonskih
odredbi tj.:


— Zakona kojim se uređuje šumarsko - tehnička služba
kod političke uprave u kraljevinah Hrvatske i Slavonije,
— Zakona kojim se određuje stručna uprava u šumsko
gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim
nadzorom,
— Zakona o uređenju zemljišnih zajednica,
— Zakona o uređenju plemenite općine Turopolje,
— Zakona kojim se preinačuje § 9. zakona od 21.
siečnja 1877. o preustrojstvu kr. gospodarskog i šumarskog
učilišta u Križevcih, i
— Zakona o uređenju bujicah (vododerinah).
ZAKON
kojim se uređuje šumarsko - tehnička služba kod
političke uprave u kraljevinah Hrvatske i Slavonije


The Law which regulates the forestry - tehnical service
of govermental bodies in the Kingdom of Croatia
and Slavonia


Zakon se sastoji od 17 §-a, time da se zadnjom
odredbom ukidaju svi propisi koji su u suprotnosti s
odredbama ovog Zakona te da se »izvršba ovog zakona
povjerava banu«.


Šumarsko-tehničko osoblje po ovom Zakonu su šumari
i nadlugari, a dodjeljuju se političkim oblastima
(vladi, županijama, kotarevima) za »vršenja nadzora i
provođenja ustanova šumskoga zakona i naredbenih
osnivajući se o tom zakonu«.


Do ovog Zakona šumari županije, kotara ili općine
nisu bili zemaljski tj. državni službenici i tako u toj službi
nisu »postigli stalno namještenje«, kako stoji u
Obrazloženju za Sabor osnove ovog Zakona. Naime, po
»privremenoj naredbi kr. zemaljske vlade iz 1871. godine
« za stručno gospodarenje s urbarijalnim šumama
bili su općinski šumari, koji su 1886. godine dodijeljeni
kotarevima kao kotarski šumari. Ovim Zakonom oni
se »glede službenih odonošaja i glede njihovih pravah
i uredovnih dužnostih i glede karnosne (disciplinske


3) To je bio Franjo Čordašić. Vidi Šumarski list 1981. br 1/2.


OP) odgovornosti« izjednačavaju s ostalim činovnicima
i službenicima političke uprave.


Ovim Zakonom u Odjelu za unutarnje poslove Kr.
zemaljske vlade ustrojen je poseban šumarski odsjek
dok je do tada šumarski izvjestitelj (referent) bio u općem
odsjeku tog Odjela. Osnivanjem posebnog šumarskog
odsjeka između šumarskog izvjestitelja i predstojnika
Odjela više nije bilo posrednika tj. šumarskom izvjestitelju
osigurana je veća samostalnost u njegovom radu.
Značenje posebnog odsjeka je i u tome što će mu
»na čelu biti šumarski stručnjak sa naslovom i činom
kralj, odsječnog savjetnika« kojeg, na prijedlog bana,
imenuje kralj. Zemaljski pak šumarski nadzornici I. razreda
imaju status tajnika Zemaljske vlade, a i njih imenuje
kralj. Ostale šumarske tehničare imenuje ban a
nadlugare veliki župan.


Odredbom §-a 6. za šumarsko-tehničku službu kod
političke uprave zahtijeva se akademska naobrazba i
državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva
ali prema odredbi u §14. za mjesto kotarskog šumara
dovoljna je i srednjoškolska naobrazba tj. krize vačkog
Gospodarko-šumarskog učilišta i položen naprijed
navedeni državni ispit. Za nadlugara traži se položen
ispit za šumarsko-tehničku pomoćnu službu. Šumarski
vježbanici ne primaju plaću nego godišnju pripomoć
od 500 forinti bez stanarine (najniža plaća shematiziranog
šumara bila je kotarskog II. razreda u iznosu
600 forinti i 100 forinti stanarine godišnje).


U § 5. određeno je da »svi šumarski tehničari i nadlugari,
koji stupe u zemaljsku službu, valja da jednu
godinu službuju u privremenom svojstvu« a prema
odredbi u §-u 13. »svi u zemaljskoj službi stojeći šumarsko-
tehnički -činovnici (stavljeni su) na raspolaganje
u na vrijeme jedne godine«. Inače §.om 7. određeno
je da »ispražnjena mjesta šumarskih tehničarah valja
u pravilu popunjavati natječajem«.


Mogućnost izbora kvalitetnih šumara u zemaljsku
službu osigurava i odredba u §-u 13. da »šumarski činovnici
krajiških imovnih općinah, šumari obćinski i
šumari posjednikah udruženih u zajednicu« ako neposredno
stupe u zemaljsku službu sve dotanje vrijeme
službovanja uračunava se »za odmjeravanje mirovine«.


Od zadaća šumarsko-tehničkog osoblja političke
uprave, navedene u §-u 9, izdvajamo:


— davati dotičnim oblastima i organima stručne savjete
i prijedloge za izvršenje šumsko-redarstvenog nadzora
iz šumarstva i lovstva;
— promicati gojidbu´ šumah poučavanjem onih vlastnikah
šumah, kojim bi uputa ili pouka ova trebala ili
bi ju sami zatražili;
— upravljati i provoditi radnje oko uređivanja bujicah
i sličnih posalah, tičući se kulture tla;
— upravljati i voditi stručno gospodarenje u šumah,
stojećih pod osobitim javnim nadzorom, ako bi to via