DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 33     <-- 33 -->        PDF

O. Piškorić: STOTA GODIŠNJICA ZAKONA O UREĐENJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995). 189—199
snici šumah sami zaključili ili ako bi to odredili posebni
zakoni.


Datum Zakona: 22. siječnja 1894.3a)


ZAKON
kojim se određuje stručna uprava i šumsko gospodarenje
u šumah, stojećih pod osobitim javnim
nadzorom


The Law which regulates professional administration
and management of forests which are under special
public supervision.


Cilj je ovog Zakona, stoji u §-u 1, osigurati gospodarenje
šumama »gradskih, trgovištnih, upravnih, mjesnih,
plemićkih i poveljanih obćina« za postizanje »što
viših i trajnijih užitaka« i uspostaviti njihovu potrajnost
koja je bila »poremećena bud prekomjernom potrebom,
bud s drugih uzorakah«. Zato se i »nuzgredni užitci
smiju uživati samo u toliko, koliko je osjegurano podržavanje
vrsti drva i vrsti uzgoja, odgovarajuće odnosnoj
stojbini«. Sredstvo za postizanje toga cilja je izrada
gospodarstvene osnove ili gospodarstvenog programa.
Program je dovoljan za male šumske površine i u
njem se određuje postupak sa šumom u slijedećih deset
godina.


Segregacijom bili su dodijeljeni i pašnjaci od kojih
su neki bili obrasli i šumskim drvećem. Za drvljem
obrasle pašnjake na apsolutnom šumskom tlu Zakon
određuje izradu gospodarstvenog programa na načelu,
da je »glavna svrha tih pašnjaka uživanje paše, a uzgredna
uzgoj drva.«


Osnove i programe izrađuju, dakako, šumarski stručnjaci,
ali u »sporazumu sa zastupnicima odnosnih posjednika
šumah«. Također se stavljaju na 30-dnevni
uvid u općinskom poglavarstvu. Prigovore u prvoj instanci
rješava županijski upravni odbor, a u drugoj Vlada.
Gospodarstvene osnove odobrava Vlada, a programe
županijski upravni odbor.


Godišnje iskorišćavanje može biti samo u skladu s
odredbama gospodarstvene osnove i godišnjeg drvosječnog
te odgojnog prijedloga koje odobrava županijski
upravni odbor.


Predviđeno je i odstupanje od gospodarstvene osnove,
npr. prethvatom, ali je za to nužna suglasnost Vlade.


Stručno gospodarenje šumama kao i izrada osnova
i drvosječnih prijedloga »stvar je šumarskih stručnjaka
osposobljenih za samostalno vođenje šumskog gospodarstva
«, ali izbor šumarskih stručnjaka prepušten je odnosnom
šumskom posjedniku(§). Izabran šumarski
stručnjak polaže prisegu i za svoj stručni rad odgovoran
je političkim (upravnim) oblastima. Također je od


3a) Zakoni nose datume, kada ih je potpisao kralj.


govoran i poslodavcu - šumoposjedniku i »upućeni na
njegove odredbe«. Međutim »šumarske stručnjake ide
pravo na mirovinu i na opskrbu njihovih udovah i siročadi
po propisih za zemaljske činovnike i to na teret
odnosnih posjednikah šumah« (§ 8).


Svi šumoposjednici navedenim u 1. §-u ovog Zakona
dužni su imati stručnu upravu. Uprava se može povjeriti
i kotarskom šumarskom izvjestitelju uz odobrenje
Vlade i uvjet da doprinose »redovito u kralj, zemaljsku
blagajnu primjeren prinos za djelomično pokriće
berivah šumarskog osoblja kr. kotarskih oblastih«.


Odredbom §-a 11. Zemaljska vlada je ovlaštena
»odrediti, da šumarski tehničari kotarskih oblastih preuzmu
voditi stručno gospodarenje u šumama posjedovnih
kategorijah označenih u §§ 1. i 2. ovog zakona, nedirajućih
ipak u ona prava obćinah, zajednicah ili pojedinih
šumoposjednikah, koja se ne opiru šumskom gospodarenju
i načelom racionalnog šumarenja«. To se
može primijeniti ako, npr., sam šumoposjednik ne postavi
stručnu upravu ili izradi gospodarstvenu osnovu.


Zakonska je obveza i postavljanje osposobljenih lugara
za čuvanje šuma. Lugarima je također osigurana
stalnost u službi odnosno »moći će ih službodavac otpustiti
samo nakon provedenog discipliniranoga postupka,
te na temelju stvorene o tom odluke kr. kotarske
oblasti u prvoj, odnosno županijskog upravnog odbora
u drugoj molbi«. Županijska odluka je konačna. U službenom
pak pogledu lugarsko osoblje neposredno je
podčinjeno šumarskom stručnjaku (§13).


Za šumoposjednike koji ne provode odredbe ovog
Zakona predviđene su i kazne. Za šumoposjednike do
500 jutara određena je kazna od 100 do 300 forinti, a
onih preko 500 jutara kazna od 300 - 1000 forinti. Kazne
izriče politička oblast, koja može »obustaviti svaku
sječu«.


Datum Zakona: 26. ožujka 1894.


ZAKON
o određenju zemljišnih zajednicah


The Law on Regulation of Land Communities.


Uz Osnovu Zakona o uređenju zemljišnih zajednica
za raspravu u Saboru priloženo je i opširno obrazloženje
(12 stranica teksta Šumarskog lista) s dva priloga.
Jedan je »Glavni iskaz posjedah zemljišnih zajednicah
« razrađen po županijama i kulturama oranice, sjenokoše,
pašnjaci, šume i »Pregled nazivlja, pod kojim
su u gruntovnici unesene zemljišne zajednice kao vlasnice
svojih nekretninah«. Iz uvoda se vidi da je Zemaljska
vlada početkom 1892. godine pozvana od Sabora
da najkasnije u roku od tri godine predloži »osnovu
zakona ob uredjenju t.z. skupnih užitkah«. Osnova
Zakona bila, međutim, već u studenome 1893. godine
bila u Saboru i prihvaćena u veljači 1894. godine.


Zakon sadrži 100 §§ razvrstanih u pet poglavlja: