DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 34     <-- 34 -->        PDF

O. Piškorić: STOTA GODIŠNJICA ZAKONA O UREĐENJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5—6. CXIX (1995), 189—199
I. Obćenite ustanove §§1-4 9
II. Oblasti
A) za nadzor nad zemljišnimi zajednicami
i prvim uređenjem njihovim §§ 50 -53
B) za razgodbu i diobu §§54-5 6
III. Postupak
A) kod prvog uređenja §§57-6 6
B) kod razgodbe (diobe) §§67-9 0
IV. Prelazne ustanove §§91 - 92
V. Konačne ustanove §§ 93 - 100


Iz ovog Zakona prikazujemo samo načelne odredbe,
a ne i one koje propisuju provedbe postupaka načelnih
odredaba.


Propisi ovog Zakona »naročito se odnose na skupine
ili zajednice, sastojale one iz ovlaštenikah bud kojega
stališta, plemičah ili neplemićah, ili bivših krajišnikah,
nazivale se one plemenitom, imovnom, urbarskom
občinom, selom, mjestom itd.


a) ako pojedinim ovlaštnikom ili skupinama ovlašteničkim
pripadaju skupni užitci s naslova zajednice
vlastnosti, pristoječe im nerazdjelno na dotična skupna
zemljišta;


b) ako pravo vlastnosti skupnih zemljištah pripada
občini (urbarskoj občini, selu, mjestu), ali je ipak pravo
na skupne užitke tih zemljištah ovisno o posebnom
ovlaštnju, spojenu bud s osobom ovlaštenikovom, bud
sa zemljištnim posjedom njegovim« (§. 1)


Zakon od njegove primjene izuzima:
»a) takova zemljišta, koja po svojoj pravnoj naravi
spadaju u vlastničtvo slob. i kr. gradovah, trgovištah i
inih upravnih obćinah;
b) šume pripale krajiškim imovnim občinam, po zakonu
od 8. lipnja 1871., dok ne pripadnu provedbenom
diobom zajednicam ovlaštenikah, nastanjenim u području
pojedine upravne občine ili diela njezinih (mjesta,
sela);


c) šume i pašnjake još zajedničke vlasteli i bivšim
podložnikom, dok ne budu odciepljeni u smislu carskog
patenta od 17. svibnja 1857.;


d) zemljišta, koja tvore več od prije godine 1848.
zajedničku vlastnost vlastele (komposesorate), zatim na
zajednice vlastnosti, nastale nakon krieposti građanskog
zakonika, po načelih toga zakonika, a koje se ne osnivaju
na prestanku urbarske sveze;


e) zemljišta, različitih crkvenih korporacijah;


f) zemljišta kućnih zadrugah.«


Kako je več u uvodnom tekstu ovog prikaza navedeno,
šume (kao i pašnjaci te polja) koje su izlučene u
korist bivših podanika (kmetova) prelaze u njihovo vlasništvo,
to je u §-u 3. propisano da se »zemljištne zajednice
imadu unieti ureda radi (dakle besplatno — op.
OP) u gruntovnicu kao vlastnice svojeg zemljištnog po


sjeda pod imenom "zemljištna zajednica" uz pobližu
oznaku "obćina plemićka, mjestna, urbarska itd."«


Zakon detaljno propisuje uvjete o pravu ovlašteništva
i o veličini ovlašteništva. Pravo u zemljišnim zajednicama
bivših podanika uslovljeno je »u pravilu sa
selištnim posjedom«, a u plemićkim s »dvornim mjestom
«. Veličina odnosno razmjer ovlašteništva kod
prvih zemljišnih zajednica »ravna se po selištih, kako
su bila prigodom pravomoćne provedbe segregacije
ustanovljene«, a kod plemićkih »svakom dvornom mjestu,
unešenu u gruntovnicu prigodom prvog sastavka
gruntovnice, pripada cielo ovlašteničtvo u dotičnoj plemićkoj
zemljištnoj zajednici«. Međutim, »ako postoji
podpun sporazumak svih ovlaštenikah u pojedinoj zemljištnoj
zajednici, tad se ima razmjerje ovlašteničtva prema
njihovom sporazumku odmjeriti« (§ 13).


U gospodarenju s posjedom zemljišne zajednice sudjeluju
svi ovlaštenici preko glavne skupštine. Odluke
na skupštini donose se kvalificiranom većinom, tj. većinom
ovlašteničkih prava, ali ni jedan ovlaštenik ne
može imati više od jedne trećine glasova (§ 32).


Upravni organ zemljišne zajednice je zastupstvo u
kojem se broj članova kreće od tri do 36; zastupstvo
bira »glavara« kojemu naslov svaka zajednica može
odrediti prema postojećem običaju.


Svaka zemljišna zajednica obvezna je donijeti pravilnik
(statut) u kojem se, unutar propisa ovog Zakona,
pobliže uređuju pravni odnosi između ovlaštenika
i ovlaštenika prema zajednici kao i uprava zemljišnog
posjeda. (§ 4.) Pravilnik donosi glavna skupština kojoj
je i »pridržano pravo«:


b) izabrati zastupstvo,


c) obavljati reviziju računa,


d) ustanovljavati proračune i određivati kako se ima
raspolagati s redovnim i izvanrednim prihodom zajednice,
e) odlučivati o uzimanju ili podjeljivanju zajmova,
f) sticati ili otuđivati imovinu,
g) određivati da li se dioba kojeg zajedničkog zemljišta
može provesti, u koliko to Zakon dozvoljava,


h) određivati visinu pristupnine onome »na koga ovlaštništvo
prelazi inim načinom nego li putem baštinstva
ili diobe ovlaštenog zadružnog odnosno plemićkog
zemljišta« a prema potrebi i u ime skupnih užitaka u
naravi koji pripadaju pojedinom ovlašteniku. (§31)


Raspolaganje izvanrednim prihodom iz šume, od
prodaje ili zamjene zemljišta, prema § 28 u pravilu
ograničeno je samo na korišćenje kamata od dobivene
svote. Dioba, pak, šuma dopustiva je samo uz privolu
zemaljske vlade (§ 41).


U §-u 44. određuje se, da su »upravne obćine dužne
na poziv nadležne upravne vlasti4´ zastupstvu zem


4) U ovom slučaju upravna vlast bila je kotarska oblast (u razdoblju
od 1920 - 1939. sresko načelstvo).