DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 35     <-- 35 -->        PDF

O. Piškorić: STOTA GODIŠNJICA ZAKONA O UREĐENJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995). I 89—199
ljišnih zajednicah, kojim ne dotječu sredstva za samostalno
blagajničko rukovanje, bit će na ruku po svojih
organih, naročito, da vode račune, primaju i izdaju gotovinu,
kao i da sastavljaju zapisnike i podneske u
upravnih i blagajničkih poslovih zajednice. Poslovanje
to ima se vodit razlučeno od poslovah upravne obćine


(a) zemljišne zajednice dužne su primjereno odštetit
upravnu občinu u koliko ovoj odatle nastanu veći troškovi
«.
Zakon je predvidio i kažnjavanje zastupstva odnosno
zastupnike koji su krivi za samovoljno gospodarenje
mimo ovlasti glavne skupštine kaznom od 5 do 100
forinti. U ponovnom slučaju nadležna oblast raspušta
zastupstvo i postavlja upravitelja koji je vlastan voditi
samo tekuće poslove zajednice.


Navedimo još, daje §-om 49. data mogućnost osnivanja
i novih zemljišnih zajednica ali »samo uz privolu
vlade«.


Datum zakona: 25. travnja 1894. godine.


ZAKON


o uređenju plemenite obćine turopoljske
The Law on Regulation of the Noble Borough of
Turopolje.


Turopolje se prostire s desne strane Save nizvodno
od Zagreba. U njemu se zadržao ostatak nekadašnjeg
plemenskog uređenja Hrvata i taj status je Turopolje zadržalo
sve do XX. stoljeća. Kako su vremenom izumirale
pojedine obitelji, to se doseljavalo novo pučanstvo,
kojemu je kralj također podijelio plemstvo. Značaj tog
plemstva je u tome što oni nikad nisu bili kmetovi nego
slobodnjaci s vlastitom upravom i sudskom vlasti.
Sume su bile zajedničko vlasništvo, dijelom plemenite
općine kao cjeline, a dijelom pojedinih sela - sučija kojih
je bilo 22. Krajem prošlog stoljeća još se uvažavao
njezin poseban društveno-pravni položaj, pa je zato za
šumsko gospodarenje donijet poseban Zakon. Iako je
zakon naslovljen kao Zakon o uređenju plemenite općine
Turopolje, po sadržaju on se odnosi samo na nepokretnu
imovinu, na pašnjake i na šume.


U ovom Zakonu plemenita općina turopoljska tretira
se kao zemljišna zajednica (§ 1.) i za nju vrijede sve
odredbe Zakona o uređenju zemljišnih zajednica ukoliko
nisu u koliziji s ovim Zakonom (§ 17.).


Pravo uživanja skupne imovine, ovlašteništvo, vezano
je uz dvorno mjesto, te Zakon određuje da se ono
samo ne može otuđiti »osim jedinoj plemenitoj općini
turopoljskoj« (§ 3.). Prodaja dvornog mjesta moguća
je ali Pl. o. Turopoljska ima pravo prijekupa (§ 4.).


Prema odredbi u §-u 5. nepokretna imovina je nedjeljiva
ali zamjena je moguća i po toj odredbi Pl. o.


T. bitno se razlikuje od ostalih zemljišnih zajednica. To
se odnosi i na prikupljenu imovinu, koja »stiče pravnu
narav temeljne imovine, kojoj je pripojena« (§ 8).
Sudčije upravljaju svojom imovinom, a zastupstvo
Pl. opć. turopoljske skupno uz pravo neposrednog nadzora
nad imovinskom upravom pojedinih plemenitih
slučaja.


Upravni organ je zastupstvo. Zastupstvo pojedine
sučije sastavljeno je od svih ovlaštenika, a zastupstvo
cijele Općine od 36 članova, predstavnika sučija. Čelnik
zastupstva sučije naziva se sudac, a čelnik cijele Općine
župan. Župan se bira na deset godina i »mora imati
svojstva određena za izbor zastupnika naroda«.


Župan s mirovnim vijećem rješava i »priepore između
ovlaštenika i općine glede izvršavanja ovlašteničkog
prava«. Žalbe na rješenje župana u prvoj instanci rješava
županijski upravni odbor, a u drugoj Zemaljska
vlada. Zemaljska vlada obavlja i neposredan nadzor nad
radom Pl. o. turopoljske tj. za šumarstvo nadležan je
neposredno zemaljski šumarski nadzornik.


Datum Zakona: 1. svibnja 1895. godine.


ZAKON
kojim se preinačuje §. 9. zakona od 21. siječnja
1877, o preustrojstvu kr. gospodarskog i šumarskog
učilišta u Krževcih.


Legislation which amended § 9 of the Law passed
on 21st January 1877 dealing with the medification of
the Royal School of Economics and Forestry in Križev


ci.
Prema odredbama »Pravila unutrašnjeg uređenja
Gospodarsko - šumarskog učilišta u Križevcih u kraljevini
Hrvatskoj« od 19. svibnja 1860. godine obrazovanje
se odvijalo u dva »tečaja, u nižem i u višem. Cilj
višeg tečaja, prema tekstu Pravila, bio je »znanstevno
i djelovno obrazovanje mladih ljudi, koji će nekoć gospodariti
na imanju srednje ruke, ili pako obnašati službu
kod uprave kojeg imanja«, odnosno koji će »obavljati
službu šumarah kod vlastela i općinah ili stupiti u
državnu službu«. Niži tečaj ili ratarnica »namjenjena je
seljačkoj mladeži (i) obrazovanju seoskih gospodari
(gazde), a dvorski i narednici (špani) za vlastelu«.


Za školovanje u višem tečaju mogla se upisati osoba
s navršenih 17 godina života i završena tri razreda
niže realke ili gimnazije te s »jednoljetnim gospodarskim
vježbanjem«. Tečaj je trajao dvije godine, time da
je prva godina bila zajednička za gospodare i za šumare,
a u drugoj je bila podjela na gospodarsku i šumarsku
struku. Pravila su dopuštala mogućnost i školovanje
treće godine u kojoj su bile zamijenjene struke, pa
je apsolvent treće godine imao svedodžbu i za gospodara
(poljoprivrednika) i za šumara, stoje svakako ulakšalo
zapošljavanje i kod vlastelina i u općini.


Zakonom od 21. siječnja 1877. godine školovanje
za svaku struku bilo je produženo za tri godine, za upis
tražile su se četiri godine gimnazije ili realke, a donja
granica starosti snižena je na 15 godina. Tijekom vre