DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 36     <-- 36 -->        PDF

O. Piskorić: STOTA GODIŠNJICA ZAKONA O UREĐENJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995), 189—199
mena, »osobito u šumarskoj struci pokazala se nedostatnost
prednaobrazbe učenika za polazak križevačkog
učilišta, jer se u toj struci najvažniji predmeti osnivaju
na matematici, koju si nauku nisu kadri učenici u četiri
razreda gimnazije ili realke prisvojiti u toj mjeri, da
bi u težih predmetih struke šumarske uspješno napredovati
mogli.«, stoji u obrazloženju osnovi ovog Zakona.
»Stoga se traži zrelija doba i veća prednaobrazba«
stoji dalje u Obrazloženju tj. šest razreda gimnazije ili
realke završenih s dobrim uspjehom. U gospodarski
odjel Učilišta ostavljena je i mogućnost, »u izvanrednih,
osobito vriednih slučajevih« upis i s najmanje četiri
razreda gimnazije, realke ili drugih ravnih škola uz
polaganja prijemnog ispita i uz uvjet starosti od 17 godina.
Vrijedno je zabilježiti da je saborski izvjestitelj
Dr. Tomo Maretić izjavio, da bi »najbolje bilo, kad bi
se mogao ovaj nivo ... tako podići, da stoji sasvim jednako
sa nivoom drugih narodah« tj. da se podigne na
akademsku razinu. Međutim tome se protivi Vlada, jer
je postojala bojazan da bi zbog zahtjeva završene pune
gimnazije bilo premalo kandidata te da za akademiju
nema »toliko novcah, s kojim ... budget raspolaže, a nema
ni silah učiteljskih sada, koje bi se mogle postaviti
na akademiju«.


Datum Zakona: kolovoza 1894.


ZAKON


o uređivanju bujicah (vododerinah)
The Law on the Control of Rapid Mountain Streams.


Najhitnije u ovom Zakonu je pravna regulativa za
izvođenje radova u bujičnom području i zaštita izvršenih
radova ili, kako Zakon kaže, »radjevinah i napravah
«.


Područje, u kojem treba urediti bujicu, stoji u §-u
1, »zove se radnim poljem (perimeter, bujično područje).
Ono će obsizati osim samog korita (jarka) i one čestice
prikupištah vodah, kojim samo tlo traži, da se uredi
voda glede sakupljanja ili otcanja njezina. Ovo područje
valja u svakom slučaju potanje ustanoviti postupkom,
što ga ovaj zakon propisuje«. Pri tome koristit će
se i »propisi zakona o vodnom pravu i šumskog zako


na, u koliko o tom nema drugih ustanovah u ovom zakonu
«.


Prema odredbi u §-u 2. u uređivanje bujice uz građevinske
radove spadaju i biološke mjere (zatravnjivanje,
pošumljavanje), isključivanje ili određivanja načina
korišćenja šuma, pašnjaka i drugih površina te mjere
za izvoženje proizvoda.


Zakon obvezuje vlasnike zemljišta u bujičnom području
ili na okolnim površinama da ga ustupi za radove,
a osigurava i pravo služnosti za odlaganje radnih
sredstava i materijala potrebnog za radove kao i za
odlaganje iskopanog materijala. Za svako ograničavanje
zemljišta vlasnik ima pravo naknade djelomično ili
u cijelosti prema koristi slobodnog korišćenja.


Zakonom je određeno, u §-u 12, da »pothvatnici uređenja
bujicah, koja bi se imala izvesti na temelju ovog
zakona, mogu biti: zemaljska vlada, obćine, zajednice
šumskih posjednikah, državni šumski erar i drugi interesenti,
i to posebice ili u zajednici (zadruga).«


Prvi posao za uređenje bujice je izrada glavne osnove
za radove s prilogom »podloge u opsegu i medjah
bujičnog područja« koja se predlaže zemaljskoj vladi
na ocjenu »da lije zasnovati pothvat od javne koristi u
obće, pak i o tom, je li predložena glavna osnova prikladna
daljnjem raspravljanju« (§. 13)


Kada Zemaljska vlada prihvati glavnu osnovu ona
se izlaže u odnosnoj općini ili gradskom poglavarstvu
na 30-dnevni javni uvid, uz upozorenje vlasnicima zemljišta
u bujičnom području na pravo prigovora u roku
od 30 dana. Prigovore u prvoj instanci rješava županijska
oblast ili gradsko poglavarstvo, a u drugoj Zemaljska
vlada. Ukoliko bi bila sporna odluka o visini štete,
za nezadovoljnika rješenja po utoku uloženog Zemaljskoj
vladi postoji pravo sudbenim putem tražiti rješenje.
Tužba se podnosi kotarskom sudu na čijem se području
nalazi bujica.


Za pašu u bujičnom području, oštećivanje građevina,
nepridržavanja odredbi o korišćenju i obrađivanju
zemljišta ili izvoza (prijevoza) kazna može iznositi do
500 forinti5) ili do tri mjeseca »prosta« zatvora; novčana
kazna može se zamijeniti i zatvorom na osnovi pariteta
jedan dan zatvora za pet forinti kazne.


Datum Zakona: 22. listopada 1895.


SABORSKE RASPRAVE O ZAKONIMA
Parlamentarv debates on the Laws


Upućujući Saboru »osnovu« pojedinog zakona Zemaljska
vlada predložila je i opširno obrazloženje. Za


5) Veličina ove kazne bit će razumljivija ako je usporedimo s
plaćom šumarskog vježbenika, koja je iznosila isto toliko foriti za
cijelu godinu ili primanja šumarskog nadzornika II. razreda koja
su iznosila 600 forinti plaće i 100 forinti stanarine, također godišnje.


konska osnova najprije je razmotrena u Saborskom odboru
za unutarnju zemaljsku upravu6´, a ovaj ga je sa
svojim obrazloženjem proslijedio saborskim sjednicama.
Osnova je razmatrana redovno na tri sjednice - s


6) Šumarski zakoni razmatrani su u Saborskom odboru za unutarnju
zemaljsku upravu, jer se i šumarska referada nalazila u sklopu
istoimenog Odjela.