DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 38     <-- 38 -->        PDF

O. Piškorić: STOTA GODIŠNJICA ZAKONA O UREĐENJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995). 189—199
sjednici spadaju pod udar stanovitih odredbah šumskog
zakona (a) pod kontrolu šumskih tehničarah u nikakvom
drugom slučaju, nego u tom, kad se radi u apso-
lute šumskom tlu, gdje se moraju šume održati u interesu
klimatičkih odnošajah... Čak mislim, da seje u tom
pogledu slobodi privatnih posjednikah šumah i odviše
pogodovalo, jer su klimatički interesi obćenite naravi.


— Gosp. se zastupnik nebi radovao ovoj osnovi niti
kao šumar, jer ne bi bio dovoljni plaćen, i neznam,
koju još drugu bojazan ima za te šumare. Ja mislim, da
upravo šumari imadu dosta povoda zadovoljni biti, kad
se njihov položaj jednim zakonom ureduje, što do sada
nije bilo, kad se stališu njihovom upravo vrlo pogoduje
i kad se baš u ovaj zak. osnovi i moralno i znanjem
dižu uslijed toga, što su preduvjeti postavljanja
njihova u službu podignuta.
— Tako je vrlo slab argument gosp. zastupnika, kad
bi se protivio i kao glavni šumarski izvjestitelj vlade
protiv ove zakonske osnove, jer se tim odjeljuje od svog
stajališta, što se ubraja među ostale činovnike vladine.
Ja mislim, da to nestoji, jer se ne odjeljuje niti pravnik,
koji je kod vlade od pravničkih svojih drugovah;
oni će se naći zajedno u pravničkom društvu, a šumari
u šumarskom društvu kao stručnjaci zajedno... Struka
je dobila važnost, jer se glavni izvjestitelj šumarstva kod
vlade uvršćuje među ostale izvjestitelje vladine, što do
danas nije bilo. Pruža se dakle šumarskoj struci položaj,
kojega dosad nije imala, jer šumarsku struku nesamo
kod nas, nego i drugdje, uviek je zapostavljena bila
za t. zv. pravničkim strukami. Sad se svakoj struci
daje isto zanimanje.«
U pojedinačnom čitanju stilistički je uređen dio §a,
koji propisuje uvjete za stupanje u šumsko-tehničku
službu kod političke uprave te da se »šumarski nadzornik
« zamijeni imenom »zemaljski šumarski nadzornik


I. razreda«, a umjesto »šumarski nadzornik« sa »zemaljski
šumarski nadzornik II. razreda«. S tim ispravcima
zakonska osnova je prihvaćena i u pojedinostima.
U trećem čitanju pročitan je ponovo tekst i Zakon
je prihvaćen. U zapisniku je navedeno samo »prima se«.


Zakon o uređenju plemenite obcine turopoljske


The Law on Regulation of the Noble Borough of
Turopolje.


Rasprava o ovom Zakonu u Saboru održana je na
sjednicama 13. i 15. ožujka 1895. godine, a prisutan je
bio i ban Khuen Hedervary.


Zakonu se usprotivio oporbeni zastupnik Josip Franck,
jer se njegove odredbe »protive modernom razvitku
privatno-pravnih odnosa« i jer se Turopoljska općina
stavlja u »ekscepcionalan položaj«. Takav pak položaj
Turopoljci ne zaslužuju zbog svog političkog držanja
1848. godine. Odgovorio je Turopoljac Imro pl. Josipović,
tada i ministar za Hrvatsku, da Turopoljci 1848.
godine nisu bili protiv Hrvatske nego protiv Iliraca,
»koji se i nisu zvali Hrvati«. Zastupnik Dr. Nikola pl.
Tomašić između ostalog upitao je Franceka kako nije
bio protiv Zakona o uređenju zemljišnih zajednica a koji
je bio u Saboru jednoglasno primljen.


Zakonska osnova prihvaćena je uz, po Tomašiću
predloženu neke ispravke §-a 3. (o utvrđivanju ovlašteničkog
prava).


Ostala četiri Zakona


The other four Laws


Ostala četiri Zakona tj. o stručnoj upravi zajedničkih
šuma, o povišenju studija šumara s tri na četiri godine,
o uređenju zemljišnih zajednica i o Zakonu o uređenju
bujica prihvaćena su bez rasprave.


ODJEK ZAKONA U TISKU
Reactions to the Laws in press


Zakonske osnove bile su objavljivane u Narodnim
novinama mjesec i više dana prije rasprave u Saboru.
Tako, npr., u napisu, objavljenom u NN br. 54. od 7.
ožujka 1894. godine, »Zemljišne zajednice u Saboru«
piše, daje »Nacrt zakonske osnove objavljen u Narodnim
novinama već 13. studenoga 1893«, (saborska sjednica
održana je 6. III. 1894. godine) »jer je svietlome
banu bilo osobito do toga stalo, da se o njoj provede
javna diskusija, kako bi izašla što savršenija, pošto u
velike zasiže u gospodarstveni život našeg naroda. Ali
osim jednog povećeg članka u Narodnim novinama u
čitavoj našoj štampi nije bilo ni riječi.«


1. Jedini članak o predloženim osnovama šumarskih
zakona je članak k Osnovi zakona o uređenju zemljišnih
zajednica. Članak je objavljen u br. 3. i 4. u 1894.
godini Narodnih novina kao »Priobćenje L. pl. Kl0) pod
naslovom »Nekoliko primjedbi o osnovi zakona, kojim
se uređuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u javnih
šumah«.


Iz članka L: pl. K.-a navodimo konstataciju, da »šumari
s velikom radošću pozdravljaju oba zakona« te prijedlog
o potrebi, zakonskog uređenja i privatnih šuma.


10) Ureništvo Narodnih novina zabilježilo je, da je »ova razpravica
poštovanog osiečkog strukovnjaka«. Prema »Izkazi članova
hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva godine 1894. (Š. 1.
1894. br. 12) taj »strukovnjak« je Ladislav pl. Kraljević, kr. žup.
šum. nadzornik u Varaždinu. Međutim prema analognom Izkazu za
1893. godinu Kraljević je te godine bio na istoj dužnosti u Osjeku,
a inače je rodom Slavonac, iz Našica.