DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 39     <-- 39 -->        PDF

0. Piškoric: STOTA GODIŠNJICA ZAKONA O UREĐENJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5—6, CXK (1995), 189—199
»U Slavoniji je«, piše L. pl. K., »od 470.000 jut. šume
u rukama veleposjeda oko 131.000 jutarah šuma, koja
imade zaštititi i regulirati klimatične i hygijenske odnošaje
i s kojim će se površinama u smislu propisah potrajno
gospodariti na temelju gospodarstvenih osnovali
«.


Bojazan da bi privatnici čistim sječama mogli ugroziti
opstanak šume, dakle i njezine klimatske i higijenske
funkcije, autor temelji na činjenici, što Šumarski zakon
iz 1852. godine dozvoljava čiste sječe uz obvezu
pošumljavanja sječina u roku od pet godina. Stoga su,
zaključuje autor, »ovo vrlo temeljiti i opravdani razlozi,
da bi se pri uređivanju sveukupnog šumarstva u kraljevini
Hrvatskoj i Slavoniji svakako u obzir uzeti imao
i na uređivanje šumskog gospodarstva na privatnom posjedu,
bar u kraljevini Slavoniji, jer je to prieko potrebno
«.


Uredništvo je članku dodalo kako mu je na »ovu razpravicu
poštovanog osiečkog strukovnjaka... dužnost
dometnuti« da je prijedlog »sasvim opravdan i razložan
«, ali da bi teško bilo zakonom privatnicima propisati
način gospodarenja.


»Nedjeljivost imovine zemljišnih zajednicah« naslov
je kraćeg, nepotpisanog dakle, uredničkog teksta, u kojem
se obrazlaže mogućnost diobe zemljišne zajednice.
Naime, §. 40. Zakona odredio je da su »zemljišne
zajednice vlasne u pravilniku svom izreći, da njihova
nepokretna imovina nije djeljiva za stanovito vrieme«.
Ta odredba, tumači se u članku, odnosi se uglavnom
na pašnjake, jer se »zajedničke šume ne mogu i tako
dieliti, jer one stoje pod posebnim stegama šumskog zakona,
u kojem je izrečena načelna ustanova, da se zajedničke
šume u pravilu dieliti ne mogu.«


2. A u Šumarskom listu?
Kako je već uvodno navedeno, u Šumarskom listu
1894. godine objavljene su zakonske osnove, stenograf ski
zapisnici sa saborskih sjednica te tekstovi prihvaćenih
Zakona. Osvrte na donijete Zakone ne nalazimo
u Šumarskom listu već samo priznanja banu Khuen -
Hedervariyju i predstojniku Šumarskog odsjeka Zemaljske
vlade Ferdinandu Zikmundovskom.")
U Šumarskom listu od 1. ožujka 1894. godine odano
je »Njegovoj Preuzvišenosti banu kraljevinah Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije grofu Dragutinu Khuen
- Hedervary-u« za donošenje Zakona priznanje
slijedećim tekstom: »Izvan okvira našeg lista leži nabrajanje
uspiehah što no ih Njegova Preuzvišenost tečajem
desetogodišnjeg banovanja na upravnom i gospodarstvenom
polju označenih kraljevina postigla. No svakako
nije najmanji uspjeh, što ga je u tome vremenu


11) »Zsigmundovsky je bio odjelni savjetnik u austrijskoj službi,
a u Hrvatsku ga je pozvao Khuen - Hedervary da bi europeizirao
zastarjelo šumarstvo«, zapisao je I. Kršnjavi u svojim »Zapiscima
«, izdanje 1986. str. 348.


FERDO ZIKMUNDOVSKY,
zemaljski šumarski izvjestitelj i predsjednik Hrvatsko - slavonskog
šumarskog društva od 1894. do 1897. godine Zikmundovsky
je autor šumarskih Zakona iz 1894. i 1895. godine. U Zagreb, u
Zemaljsku vladu, došao je iz Zadra na poziv bana Khuen - Hedervary-
a da »europeiz.ira zastarjelo šumarstvo« (Hrvatske) i kojemu
je »uspjelo zavesti red u šumarskoj upravi« (Kršnjavi: Zapisci, str.
348).


Ferdo Zikmundovsky, the State Forestry Arbiter and Chairman
of the Croatian - Slavonian Forestry Society from 1894 to 1897.
He was the author of the Forestry Laws of 1894 and 1895. He came
from Zadar to Zagreb to join the State Government, on the invitation
of the Civil Governer Khuen Hedervary »to Europeanize obsolite
forestry« (Croatian) and he succeeded in introducing order
in forest administration« (Kršnjavi: Memories, p. 348).


postigla šumarska struka po svoje ustaljenje i razvoj...
Svoju pripravnost da se šumarska struka podigne i
stručna uprava šumah u zemlji uredi, pokazala je Njegova
Preuzvišenost ponajbolje, što je odmah nakon
izložbene glavne skupštine društva, udostojav topogledne
skupštinske zaključke milostivog uvaženja, izvolila
se pobrinuti, da imenovanje kr. šum. savjetnika
posliedi.´2´ Odmah iza toga izdao je svietli ban
odredbu, da se u krilu kr. zem. vlade poradi oko


12) To je bio Ferdo Zikmundovsky za kojeg I. Kršnjavi, na
istom mjestu kao u prethodnoj bilješci, piše: »Zsigmunovsky se toga
(moderniziranja hrvatskog šumarstva) bezobzirno prihvatio i zaista
mu je uspjelo zavesti red u šumskoj upravi. Njegova je glavna
zasluga što je jeftino i pošteno provedena regulacija planinskih vodotoka,
na koju su uludo potraćene i pokradene nebrojne tisuće.«


Biografiju i bibliografiju F. Zigmunovskog vidi u Šum. listu
1992. br 3-5.