DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 40     <-- 40 -->        PDF

O. Piskorić: STOTA GODIŠNJICA ZAKONA 0 UREĐENJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995), 189—199
izradbe zakonskih osnovah, smjerajućih
na organizaciju struke i uređenje šumske
uprave. Hvala moćnoj podpori, trajnom zanimanju i
snažnoj odluci Njegove Preuzvišenosti, konstatujemo
s veseljem, da su te pobude već i s uspjesi rodile. ...
Osim toga odredio je Preuzvišeni ban ustrojenje šumarskog
odsjeka u krilu kr. zemaljske vlade, u nastojanju,
da se topogledne agende stručno i slobodno rješavati
uzmognu«.


Ovo priznanje sa strane Hrvatskog šumarskog društva
čini se pretjeranim. No ono je pretjerano samo po
načinu ondašnjeg izražavanja, a u biti je realno. Realnost
priznanja i nastojanje bana Khuen - Hedervary-a
za uređenje hrvatskog šumarstva proizlazi iz tvrdnje I.
Kršnjavog daje ban pozvao »Zikmundovskog odjelnog
savjetnika u austrijskoj službi (u Zadru) da evropeizira
zastarjelo šumarstvo (te da) napravi reda u šumarstvu i
spriječi korupciju«.


U Šumarskom listu od 1. veljače 1895. godine odano
je priznanje Ferdi Zikmundovskom tekstom:
»Da se zadatak o preustrojstvu šum. tehničke uprave
u našoj domovini sretno rieši, čekali smo mi šumari


na muža kako bi imalo riesiti ne samo duboko stručno
znanje i poznavanje narodnih potreba, nego koji bi imao
žilavu volju, da premosti sve zapreke, koje bi mu na
putu bile u njegovom pothvatu.


Sretna ruka našla je takova muža, a taj dični muž i
»naše gore list« je Ferdo Zikmundovsky, kojeg
sliku donašamo u »Šum. listu« u znak zahvalnosti i počitanja,
stoje njegovoj neumornoj radinosti i žilavoj uztrajnosti
pošlo za rukom, daje preustrojio naše domaće
šumarstvo na korist domovine i na diku i ponos same
šumarske struke, te tim udario čvrst temelj na kojem
može naše domaće šumarstvo bujno cvasti i napredovati,
a šumarom podići svagdje i u svakih prilikah
zasluženi ugled kao čuvarom i promicateljem narodnog
dobra i imetka, te znanstveno neobraženim Ijudem, koji
podpunim pravom zahtjevaju, da se šumarstvo kao i
svaka druga znanost smatrati i uvažavati ima.«


Nadalje autorstvo osnova zakona o šumarskoj tehničkoj
službi, o uređenju stručne uprave šuma pod javnim
nadzorom te zakona o uređenju bujica« svakome
šumaru dobro je poznato« da pripada F. Zikmundovskom.


ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Conclusions


»Od dana na dan sve to jače osječa se potreba, da
se čim prie stvori i dade za Hrvatsku i Slavoniu zakon
šumarski, i da se u zemlji namesti šumarska oblast, koja
bi zakon izvršavala i nastojanja« rekao je Dragutin Kos,
predsjednik »Odseka šumarskoga hrvatsko-slavonskog
gospodarskog družtva«, otvarajući godišnju skupštinu
tog Odseka tj. Šumarskog društva, koja je održana 3.
prosinca 1851. godine u Zagrebu. Sedam godina kasnije
tj. s 1. siječnja 1858. stupio je na snagu austrijski »Šumski
zakon« iz 1852. godine u građanskom ili banskom
dijelu Hrvatske i Slavonije tj. na području u kojem je
bilo privatnih (plemićkih i vlastelinskih) i crkvenih, a
od 1857. godine i seljačkih šuma.


Seljačke šume bile su one koje su Cesarskim patentom
od 11. svibnja 1857. godine izlučene od vlastelinskih
posjeda u korist bivših podanika - kmetova i predane
u njihovo vlasništvo. Šume su predane u vlasništvo
bivših podanika ali je istim Patentom određeno da
se s njima treba gospodariti kao s općinskim šumama i
uz nadzor političkih tj. upravnih vlasti. Do 1871. godine
nije bilo nikakvih propisa o gospodarenju u tim šumama.
Te godine 4. ožujka, Vlada je donijela »privremenu
naredbu br. 2144 o »upravi, gospodarenju i uživanju
obćinskih šumah« (tako su nazivane šume budućih
zemljišnih zajednica). Iste godine izvjestiteljem za
šumarstvo kod Zemaljske vlade, u sklopu Unutarnjeg
odjela, postavljen je prvi šumar13´ u svojstvu državnog


13) Kao pod 3) Franjo Čordašić.


službenika (u županijama i u općinama bili su županijski
odnosno općinski službenici).


Od 1871. godine trebalo je proći još 13 godina do
cjelovitog ustrojstva šumarske službe i do odredaba o
gospodarenju zajedničkim šumama. Šumarski službenici
dobivaju status državnih i time postaju neovisni o
lokalnim vlastima a i poboljšano im je materijalno stanje.


U godini 1894. Sabor je donio četiri a u godini 1895.
dva Zakona. Zakonima je:


1. ustrojena šumarsko-tehnička služba kod, kako Zakon
kaže, političkih oblasti tj. kod Zemaljske vlade, u
županijama i u kotarskim oblastima. Svi šumarski službenici
u ovim ustanovama imaju svojstvo državnih službenika
dok je do tada takav status imao samo šumarski
izvjestitelj kod Zemaljske vlade;
2. propisano niz mjera za racionalno gospodarenje
šumama pod osobitim javnim nadzorom tj. zajedničkih
u bilo kojem obliku kao urbanskih i plemićkih zemljišnih
zajednica, općinskih, crkvenih i dr.;
3. uređena organizacija zemljišnih zajednica s bitnom
odredbom za šumarstvo da se šumski posjed može
dijeliti samo uz dozvolu Zemaljske vlade;
4. proglašena nedjelotvornost zemljišnog posjeda, pa
i šuma, Pl. općine Turopolje bilo po njezinim sastavnim
dijelovima - sučijama bilo onog skupnog;
5. produženo trajanje školovanja u Gospodarsko-šumarskom
učilištu u Križevcu od dvije na tri godine i
kao uvjet za upis šest razreda gimnazije;