DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 43     <-- 43 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 902 (497.13) Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995), 201—206


STIROVAČA KAO NEGDAŠNJE SREDIŠTE ZA PRERADU DRVA SREDNJEG
VELEBITA


STIROVAČA AS A FORMER CENTRE FOR WOOD CONVERSION IN THE MIDDLE
OF VELEBIT


Dragan TONKOVIĆ*


SAŽETAK: Uprava državnih šuma 1870. godine na Srednjem Velebitu u
predjelu Stirovača, nadmorske visine 1000 m, sagradila je pilanu i tako smanjila
troškove prijevoza na tržište samo za izrađene sortimente. Pilana je bila
na parni pogon, jer se na toj lokaciji nalazi izvorište s dovoljnom količinom
vode z,a parni pogon pilane, godišnjeg kapaciteta u jednoj smjeni 4000
m3. Pilana je uništena tijekom II. svjetskog rata i nije obnovljena.


Pod pilanom »Stirovača«, zapravo se podrazumijeva radna jedinica Šumarije
Kosinj, koja je imala zadaću sječu u šumi, preradu na pilani i prijevoz
iz šume do pilane i dalje do 35 km udaljene lučice na Jadranskoj obali
Stinica.


U ovom članku autor je opisao pilanu i ostale sadržaje pilanskog prostora,
uvjete rada u šumi, na pilani i u prijevozu roba te neke osobne događaje
povezane s prirodnim zbivanjima te tako oteo zaboravu dijelić značajnih zbivanja
iz, naše bogate šumarske prošlosti.


Ključne riječi: Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti.


UVOD


O šumama srednjeg Velebita kao području između konom za 1928/29. godinu proglašeno Nacionalnim
prijevoja Velili Alan, ceste Jablanac-Kosinj i prijevoja parkom. Kako je Financijski zakon bio na snazi samo
Oštarije, cestovnog pravca Karlobag-Gospić, na kojem jednu godinu, tako je i Stirovača bila nacionalnim parje
niklo štirovačko postrojenje, dovoljno govore šum-kom samo jednu godinu. Danas je Stirovača poseban
sko-uredajni elaborati, kao i niz putopisnih i naučnih rezervat šumske vegetacije u okviru Rezervata biosferadova
posvećenih Velebitu, kako bi se stekao dojam re Velebit, proglašenim po Organizaciji ujedinjenih na


o jednom od najšumovitijih dijelova te naše planine. Sa roda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) po
svojim položajem unutar duge udoline, zaštićene obraprogramu
MAB (Čovjek i biosfera).
slim šumskim kosama, te se šume svrstavaju među najO
samoj pilani podaci su daleko skromniji. Iz šu


ljepše sastojine smreke i jele s ponešto bukve, čije isko


marske kronike, vođene tek potkraj njezinog rada, mo


rišćivanje počinje pilanskom preradom 1870. godine te


že se saznati daje izgradnju financirala država, da prodovršenom
izgradnjom ceste Jablanac-V. Alan-Štirova-izvodnja teče sve do 1935. godine putem zakupa, a po


ča 1876. godine, u dužini od 35 kilometara. Spomeni


slije u režiji šumarstva. Među zakupnicima naći će se


mo daje šumsko područje Stirovače Financijskim za


imena Vilhara, svojevremenog pilanara iz Saborskog i
Kalanja iz Pazarišta. Podaci još govore daje 1912. godine
pilana zahvaćena požarom, potom obnovljena na


* Dragan Tonković, dipl. ing. Vinkovci, Gundulićeva 5 stavila s radom. U ratnom vihoru 2.´svjetskog rata opet


ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 44     <-- 44 -->        PDF

D. Tonković: ŠTIROVAČA KAO NEGDAŠNJE SREDIŠTE ZA PRERADU DRVA SREDNJEG VELEBITA Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995), 201—206
je u plamenu, nakon čega se i ne obnavlja, i prestaje s me se i zaboravilo na njezinu ulogu u razvoju tog dijeradom.
la, kako ličkog, tako i primorskog, izrazito zaostalog
kraja. Da bi predodžbu o pilani donekle oteli zabora


O njezinoj nazočnosti na toj lokaciji do danas je


vu, pokušat ćemo ju dočarati prikazom njezina djelo


ostao tek pokoji vidni trag, a slika o postojanju već je


vanja u jednom kraćem razdoblju, putem sjećanja i za


posve izblijedila, bilo zbog čestih organizacijskih pro


pisa danas već rijetkih sudionika te proizvodnje, medu


mjena u struci ili zbog odsutnosti bivših rukovodnih ka


kojima je i autor ovog članka.


drova, mahom i nestalih za minulih burnih vremena, či


PREGLED STANJA 1939. I 1940. GODINE
DJELOKRUG RADA


Pilana kao sastavni dio Šumske uprave Kosinj, sušačke
direkcije šuma obuhvaća:


— eksploataciju šuma u vlastitoj režiji štirovačkog
djela šuma,
— pilansku proizvodnju,
— prijevoz rezane građe i šumskih sortimenata na
morsku luku u Stinici,
— radove na stovarištu Stinica, te
— održavanje putova.
TVORNIČKA POSTROJENJA I OSTALI OBJEKTI


Prema priloženoj skici unutar ograđenog tvorničkog
poligona nalaze se: pilanska hala, strojarnica, šupa za
prosušenu građu, stovarišta za trupce i rezanu građu s
mrežom dekovilskih kolosjeka i puteva.


Pilanska hala predstavlja drvenu konstrukciju u daščanoj
oplati prekrivenu sindrom, u kojoj su dva gatera
s odgovarajućim sekundarnim strojevima, vezani
transmisijama i pogonskom osovinom na parna postrojenja
strojarnice.


Strojarnica na koju se nastavlja kotlovnica, čini solidniju
zidanu zgradu s ugrađena dva parna stroja, od
kojih je jedan manji, namijenjen za rasvjetu kad pilana
nije u radu, te dva parna kotla kotlovnice. Unutar tih
prostora je i brusionica, a uz njih tvornički dimnjak izrađen
od limenih cijevi.


SI. 1. Pilana Štirovača sa srojarnicom i, u prvom planu, Dipl.
ing. Marijanom Matijaševićem, upraviteljem pilane.


Foto: D. Tonković, 1939. g.


Šupa za rezanu građu namijenjena je za manipulaciju
prosušene, uglavnom bukove rezane građe, koja
se kroz ovo razdoblje nije prerađivala.


Od objekata izvan ograde navest ćemo:
Radničke nastambe kao dvije drvene zgrade od kojih
je jedna namijenjena za kuhinju i blagovaonicu, a
druga za spavaone radnika.
Slijedi zatim natkriveno vrelo zvano »Kućerak«,
kao pouzdan jamac svih potreba na vodi tog užeg područja,
uključivši i tehnološku vodu za pilanu. Prema
dr. Ž. Poljaku temperatura iznosi ljeti 50° C, čime
se svrstava u najhladnija izvorišta Velebita.
Na istoj strani između ograde i šume je stovarište
pilanskih otpadaka, čije su gomile uslijed slabe prodaje
stalno rasle, i za slučaj požara, ugrožavale cijelo
područje.
Nedovršena upravna zgrada koja po svom izgledu
i nije u skladu s planinskim objektima, pogotovo sa
štirovačkim uzorcima, predviđena je za poslovnicu pilane
u svom prizemnom dijelu, a na katu za stambene
prostore.


U zidanom prizemlju stare upravne zgrade skladište
je tehničkog materijala, dok je na katnom dijelu
drvene konstrukcije kancelarija i putničke sobe.


Lugarnica je manja drvena prizemnica kao službenički
stan, uz koju je stupac za meteorološke instrumente,
s obližnjom kotom od 1102 m štirovačke nadmorske
visine.


U zgradi pod nazivom Kantina prizemni je dio korišten
za trgovinu, gostionicu i kuhinju, a kat je predviđen
za zakupnika i njegovo osoblje. U tom sklopu su
još pekara, štala i ostali gospodarski sadržaji.


Taj je dio područja elektrificiran, uz noćnu rasvjetu
otvorenih stovarišta i puteva.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 45     <-- 45 -->        PDF

D. Tonković: ŠTIROVAČA KAO NEGDAŠNJE SREDIŠTE ZA PRERADU DRVA SREDNJEG VELEBITA Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995), 201—206
skica


PILANSKIH POSTROJENJA I ZGRADA NA STIROVACI


PREMA STANJU 19U0.god.


mmmm2%ž!mzm A


.. A


radničke nastambe
W77M W777M


´&ž&42mzmz%4^^


Vinkovci, siječanj 1995.
DRAGAN TONKOVIĆ
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 46     <-- 46 -->        PDF

D. Tonković: ŠTIROVAČA KAO NEGDAŠNJE SREDIŠTE ZA PRERADU DRVA SREDNJEG VELEBITA Šumarski list br. 5—6. CXIX (1995), 201—206
OBILJEŽJE UVJETA I NAČIN RADA


Proizvodnja je suočena s vremenskim nepogodama,
kojima je izloženo ovo područje s visinom iznad 1000
m, godišnjim oborinama 2000 do 2500 mm i snijegovima
višim od 1 m, zbog čega se u zimskom razdoblju
i obustavlja. Posluje se s dovoljnim prilivom radne snage
jer je ovaj kraj tada još prilično napućen, koja se služi
s jednostavnim sredstvima i načinom rada, a u pogledu
svog smještaja većinom je prepuštena sama sebi.


Šumski radovi obavljaju se u kasnijem dijelu proljeća,
ljeti i početkom jeseni. Pretežit dio sortimenata
odnosi se na pilansku oblovinu, zatim na ogrijevno drvo
s nešto rudnog drva i duge oble građe. Na sječi su radnici
uglavnom s pazariškog i kosinjskog kraja, te dijelom
iz Krasna i Primorja. Radi se vlastitim alatom. Stanuje
se u »bajtama« pokrivenim Cetinom i korama s
oguljenih trupaca, koje sami radnici grade. Nedjelja se
provodi kod kuće.


5/. 2. Stovarište oblovine s vrelom »Kućerak« u pozadini.
Foto: D. Tonković, 1939. g.


Privlačenje drva do puteva obavlja se vučom po
zemlji, ogrijevno drvo s vučom na tzv. vlačnicama, a
u manjoj mjeri prenosom pomoću samarica koje obavljaju
Primorci svojim mulama. Prijevoz do pilane kolima
je vršen. Kirijaši su poput sjekača iz okolnih naselja.
Smještaj im je također provizoran. Radili su s konjskim
i volovskim zapregama, koje bi danju bile u pogonu,
a noću bi stoka provodila na paši, prihranjivala
se s ponešto zobi, a umjesto štale znalo se stoku sklanjati
pod smrekove krošnje.


Pilanska se proizvodnja svodi na rad 6 do 7 mjeseci.
U 1939. godini forsirano je produženje, koje je trajalo
sve do 15. prosinca, ali s umanjenim učinkom, jer
je od početka studenoga do tada izgubljeno 10 dana
uslijed sniježnih vijavica. Radom u dvije smjene godišnje
se prerađuje oko 8000 kubika oblovine. Građa je
pretežno usmjerena na talijansko tržište. Radnici su pretežno
iz pazariškog kraja. Stanovali su na Stirovači. Su-


Sl. 3. Stara upravna zgrada i lugarnica iz 1933. god. Naprijed
tri izletnika i autor D. Tonković, 1939. g.


botom popodne odlazili bi svojim kućama, a u ponedjeljak
ujutro bi se vraćali, dakako pješice, desetak i više
kilometara, što šumskim, što poljskim strmim stazama.


Zimi bi na tom području ostala samo dvojica čuvara
za osiguranje uskladištene grade, postrojenja i
zgrada, gdje bi radili na smjenu, svaki mjesec po jedan,
dok bi njihove obitelji bile u selima kod svojih.


Prijevoz rezane građe na more stvar je primorskih
kirijaša iz svih zaselaka duž ceste Alan - Stinica, s kojima
je da spomenemo, dolazilo do nesuglasica zbog
oštećenja građe, a jednom prilikom i do obustave rada
te postavljanja prepreka na cesti. Naime, da bi se skratila
spora vožnja slabašnjim konjskim i mulećim zapregama
te napustilo njihovo pomoćno stovarište na Alanu,
do kuda je teret vožen po dva puta, a time i otklo
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 47     <-- 47 -->        PDF

D. Tonković: ŠTIROVAČA KAO NEGDAŠNJE SREDIŠTE ZA PRERADU DRVA SREDNJEG VELEBITA Šumarski list br. 5—6, CXIX (1995). 201—206
nilo vlaženje i pucanje na suncu te osjetljive robe, Direkcija
šuma se odlučila na vlastiti prijevoz, nudeći kirijašima
prijevoz ogrijevnog drva, što su oni odlučno
odbili. Da se izbjegnu neugodnosti kroz intervenciju
vlasti, odluka je povučena, tako da su kirijaši ostali pri
građi, a kamion »Skoda« s prikolicom nastavio je prijevoz
ogrijeva. Na toj relaciji kroz 24 sata vozio je 4
ture vožnje s teretom od 28 prm po turi.


Stovarište Stinica na kojem se unutar vlastite morske
luke obavlja preuzimanje, uskladištava i otprema


građa i ogrijev, a posebnim osiguranjem složajeva protiv
naleta snažnih vjetrova. To je ujedno i glavni punkt
za održavanje veze između direkcije u Sušaku i Stirovače.


Održavanje puteva odnosi se na tekuće održavanje
glavne prometnice do mora te proširenje pojedinih
dijelova, kako same ceste, građene u širini od 4 m, tako
i svijetlog pojasa na njezinom prolazu kroz obrasla
područja.


UTJECAJNI ČIMBENICI PROIZVODNJE


Na razini Direkcije šuma radi se prvenstveno o ulozi
direktora, kojega u to vrijeme predstavlja ing. Ivan Maruzzi,
a naslijeđuje ing. Milan Rosandić, zatim o
ulozi taksacije s taksatorom ing. Ivom Š verkom, a još
neposrednije o utjecaju referade eksploatacije šuma pod
vodstvom ing. Nikole Popovica, odnosno slijednika
ing. Stjepana Škopca, pa ing. Ivana Rukavine.


U okviru šumske uprave riječ je o upraviteljima,
ovom prilikom o ing. Eduvardu Soliću i nasljedniku
ing. Duri Margetiću.


U samoj Stirovači također se radi o upraviteljima,


među kojima su ing. Marijan Matijašćević i nakon
njega, ing. Dragan Tonković, te šum. poslovođa Pero
Matijević. Od ostalog osoblja spomenut čamo: poslovođu
eksploatacije šuma Luku Anića, otpremnika
rezane građe Berkovića, mašinovođu Milana Ambrozića,
te čuvara područja Josu Rukavinu.


Tu su još zakupnici kantine Mića Kulaš, a poslije
njega trgovac Kasumović.


Uz napomenu da su sve osobne promjene uslijedile
nakon osnutka Banovine Hrvatske iz kolovoza 1939.
godine.


PORIJEKLO NAZIVA STIROVACA


Nazivi pojedinih predjela Velebita potječu prema
prof. Pavlu Rog i ću, uz ostalo i po imenima biljaka,
kao stoje slučaj s Jelovcem, Jagodnjakom, Stirovačom
te nizom ostalih.


Stirovača je prozvana po biljci štir, čije je ime već
gotovo zaboravljeno a ne spominju ga ni poznati istraživači
Velebita, poput prof. Kušana ili akademika
Forenbackera. No ipak ona se može naći u Anićevom
Rječniku hrvatskog jezika iz 1994. godine i to kao
sinonim za dvije biljke, od kojih je jedna po narodnom


imenu divlji špinat, a po znanstvenom Chenopodium
bonus Henricus. Međutim pod tim znanstvenim imenom
ona je poznata i Forenbacheru, i uključena u njegovu
knjigu »Velebit i njegov biljni svijet«, ali pod narodnim
imenom loboda.


Iz ovoga proizlazi da naziv Stirovača vuče korjen
od imena biljke štir, kasnije preimenovane u lobodu, koja
u spomenutoj knjizi predstavlja biljku 15 do 60 cm
visine s bujnim rastom po humusnom tlu viših položaja
Velebita, osobito oko pastirskih stanova.


SI. 4. Zgrada pod nazivom »kantina« — trgovina, gostionica i


SI. 5. Upravna zgrada građena 1939. god.


postrorije zakupaca pilane.


Foto: D. Tonković, 1939. g. Foto: D. Tonković, 1939. g.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1995 str. 48     <-- 48 -->        PDF

D. Tcmković: ŠTIROVAČA KAO NEGDAŠNJE SREDISTE ZA PRERADU DRVA SREDNJEG VELEBITA Šumarski list br. 5—6. CXIX (1995), 201—206
DOŽIVLJAJI KOJI SE PAMTE


Uz navedene uvjete rada spomenut ćemo još neke javlja 5 do 6 puta mjesečno tijekom ljeta, ali s takvim
posebnosti, kao neizbrisive tragove boravka na ovom intenzitetom da cijela udolina zvoni uslijed snažnih udapodručju.
raca po okolnim visovima, uz obilnu kišu i blijesak mu


nja, čija učestalost naprosto pretvara noći u dane.


Jedan takav osobit doživljaj bila je vožnja kamionom
pokraj jeseni u pravcu mora. Polazilo se iz maValja
se prisjetiti slučaja koji se zbio zimskom čuglovite
i sniježne Stirovače dugim tunelom injem okivaru
Luki Aniću koji je za vrijeme svoje smjene bio
ćenim nadsvodenih stabala uzane ceste, u smjeru sunpozvan
na vojnu vježbu i po povratku umjesto suhog
čane oštrine 1412 m visokog Alana i spuštalo, a usputmesa
i slanine našao na tavanu samo oglodane kosti i
nim skidanjem lanaca, u blaženu stiničnu toplinu, gdje kože, kao djelo lukavih sojki kreštalica, jedinih gospose
moglo boraviti u košulji. dara snijegom zametene Stirovače.


Posebice treba spomenuti grmljavinu koja se ovdje


I NA KRAJU


Kao zagovornik izgradnje žičare Stinice-Alan negvode
i svježinom, čija se noćna temperatura spušta tijedašnji
taksator ing. Stjepan Šurić predvidio je uz ulokom
ljeta blizu ništice!
gu u šumarstvu i njezin turistički značaj, ukazujući pri


Za pisanje ovog članka uz autorov dnevnik rada i katom
na mogućnost da gosti vrelih rapskih plaža uživazivanja
bivšeg pazariškog kirijaša Joke Živkovic aju u noćnoj svježini Velebita.


korišteni su još radovi: prof. P. Rogića , prof. dr. F.


Zičara je 1958. izrađena za potrebe golootočkih raKušana
i dr. Ž. Poljaka iz putopisa »Velebit« Ž. Podionica
i uskoro prestala s radom. Međutim ostali su ljak, Zagreb 1969. i radovi akademika S. Forenbacnjezini
temelji i netaknuta priroda šumskih proplana-hera iz njegove knjige »Velebit i njegov biljni svijet«,
ka, zvanih padeža, nadomak Stirovače s vrelima žive Zagreb, 1990.


SUMMARY: In 1870 the State Forest Administration constructed a sawmill
at Stitovača, the middle part of Velebit at WOO m above sea level. In this
way transportation costs werw decreased by transporting only converted wood
to the market. The sawmill was powered by steam as there is a well on this
site with a sufficient amount of water for a steam - powered sawmill, having
an annual production capacity of 4000 m3 each shift. The sawmill was destroyed
during the Second World War and has not been reconstructed.


The Stirovača sawmill was orgimally a work unit of the Kosinj Forest Office.
This work unit had the task of felling and conversion of wood in the sawmill,
including transportation from the forest to the sawmill, and even as far
as Stinica, a small port on the Adriatic coast, 35 km away.


In this paper the author descriebes the sawmill and other facilities within
the scope of the sawmill, conditions of work in the forest, in the sawmill, and
wood transportation. Furthermore, the author describes some events in which
he was personally involved, and in this way he ensured that one small part of
the significant events in our rich forest tradition is not forgotten.