DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 43     <-- 43 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFFESIONAL PAPERS
UDK 630* 232.32 Šumarski list te. 7—8. CXIX (1995), 261—266


PROIZVODNJA ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA U KRAŠKIM UVJETIMA


PRODUCTION OF FOREST PLANTING MATERIAL IN KARST CONDITIONS


Ivan TOLIĆ*


SAŽETAK: Rasadnička proizvodnja u našem kraškom području ima stoljetnu
tradiciju, ali se nije dovoljno razvijala zbog slabog ekonomskog položaja
šumarstva.


Autor smatra da biljke šumskoga drveće za pošumljavanje na mediteranskom
i submediteranskom području treba uzgojiti s obloženim korijenom i to u
kontejnerima gdje je omogućeno zračno rezanje korijenja (»air pruning«).


Radi osiguranja kvalitetnoga sadnog materijala potrebno je osigurati navodnjavanje
rasadnika. Održavanjem dobrih mediteranskih rasadnika stvorila
bi se osnova za trajno i pouzdano pošumljavanje krša u Hrvatskoj.$KS$


Sreća je ako se šumsko gospodarenje može zadovome
« da o svim posebnostima u programu razvoja planiljiti
prirodnom obnovom šuma, odnosno prirodnim pora
mjere biološke reprodukcije i proizvodnju kvalitetmlađivanjem.
Danas je takvih šumskih područja sve manog
sadnog materijala, pa je krš i obnova šuma na kršunje,
a zbog izravnog ili neizravnog antropogenog utjeobrađena
u posebnom poglavlju.
caja znatno su narušeni ekosustavi. Nekadašnja nepreKrško
područje specifično je po površini i strukturi
kinuta šumska prostranstva nestaju, a ograničena je movegetacije
i ima velike potencijale za osvajanje odnogućnost
njihove prirodne obnove. I tamo gdje postoje sno proširenje šumske proizvodnje. Dosadašnji pokuuvjeti
prirodne obnove, priroda zna biti vrlo spora i dušaji
pošumljavanja krških područja koji su se odvijali u


gotrajna pa mnogo puta ne odgovara potrebama čovjekraćim
razdobljima i traju skoro dva stoljeća, dali su
ka — društva. vrijedne rezultate, ali zbog geološko — pedoloških, kli


Hrvatsko šumarstvo i pored tradicionalno dobrog gomatskih
i drugih uvjeta, a posebice zbog ograničene mospodarenja
šumskim dobrima i pored primjene znansgućnosti
i načina proizvodnje sadnog materijala, rezultvene
metoda putem poznate zagrebačke škole podupitati
nisu ipak zadovoljavajući.
ranja prirodnih šuma, date prilike prisiljavaju na aktiv


U prošlosti na kršu, posebice na južnohrvatskom ponije
učešće čovjeka u obnovi šuma umjetnim unošenjem


dručju, sadni materijal proizvodio se u malim »letećim«
kvalitetnog šumskog sjemena i sadnog materijala. Gle


rasadnicima privremenog karaktera. Proizvodnja je bila
de takvog stanja u Hrvatskoj se s puno opreza gleda u


u gredicama uglavnom sadnica pionirskih vrsta s golim
budućnost, pa J. P. »Hrvatske šume« gospodareći šu


korjenovim sustavom. U takvim rasadnicima nije bila
mama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu u


moguća primjena znanstvenih tehnoloških dostignuća.
svojim programima razvoja daje značajnu ulogu biolo


Uistinu ni mehanizacija u rasadničkoj proizvodnji nije
škoj reprodukciji i kvalitetnoj proizvodnji šumskog sje


bila na naročitoj razini i znatno je zaostajala iza mehamena
i sadnog materijala. Zbog klimatskih i stanišnih


nizacije koja se primjenjivala primjerice u iskorišćavarazličitosti
od jednodobnih — regularnih šuma, preko


nju šuma. Takvi rasadnici nisu zahtijevali ni posebnu
prebora do krša, postavio se zadatak pred »Hrvatske šu


putnu mrežu za transport sadnog materijala, a irigacijski
sustav zasnivao se na priručnim sredstvima sa neu


* [van Tolić, dipl. inž. šum. JP »Hrvatske šume«, uprava šuma Split jednačenim zalijevanjem.