DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 639.1 (001/21 Sus scroti L. .Šumarski list br. I 1 — 12, CXIX (1995), 373—381


ISTRAŽIVANJE UTJECAJA NAČINA SPARIVANJA U DIVLJE SVINJE NA
DINAMIKU PRASENJA U UZGAJALIŠTU


INVESTIGATION OF METHODS OF PAIRING WILD BOAR SEXES
INFLUENCING THE DYNAMICS OF BEARING IN FENCED HUNTING
GROUND


Jan BRNA, Luka MANOJLOVIĆ, Marin FORGIĆ, Branko UROŠEVIĆ*


SAŽETAK: Ispitivani su dinamika prasenja divlje svinje glede dvije različite
metode sparivanja spolova u uzgajalištu "Mačkovac" -Uprave šuma
Osijek.


Opisane su metode rada i izneseni rezultati istraživanja.
U istraživanom razdoblju, 1992.-1995., postignut je zamjetan napredak u
dinamici prasenja u svim dobnim skupinama plotkinja, zahvaljujući primjeni
novog načina sparivanja spolova.
Uz, srednje vrijednosti - broja odgojene prasadi po leglu i težine koju prasad
imaju na kraju uzgojnog ciklusa, istaknute su i druge uzgojne prednosti
u primjeni testirane metode sparivanja.


UVOD — Introduction


U uzgajalištu divljih svinja s intenzivnom proizvodi
kako sparivati spolove u parilištu da bi se većina plotnjom,
unutar vanjske, nalaze se i nekoliko unutarnjih kinja oprasila u optimalno vrijeme, tj.,tijekom ožujka.
ograda različite veličine i namjene. Uz ostale tu spada Ovaj se problem nastojao ranije rješavati samo na tei
ograđena površina, tzv. parilište, u kojem se plotkimelju
spoznaje o trajanju bremenitosti plotkinja
nje sparuju s veprovima početkom jeseni, i ostaju tu (115±2,3 dana), određujući tako posljednju dekadu 10.
zajedno do polovine siječnja, kada se spolovi odvajamjeseca
(uzgajalište "Mačkovac"), odnosno posljednju
ju. Plotkinje se tada premještaju u drugu ograđenu podekadu
11. mjeseca (uzgajalište "Koha"), kao vrijeme,
vršinu, u tzv. prasilište, u kojoj će se oprasiti i uzgajati kada treba početi sparivati plotkinje s veprovima u pasvoju
prasad. Datum odvajanja od veprova tako je porilištu.
dešavan da prekine parenje plotkinja, a time i njihovo


Rezultati istraživanja dinamike prasenja plotkinja


prasenje u svibnju i kasnije. Naime, prasad svibanjskog


(Manojlovi ć et al, 1992.), sparivanih s veprovima


i kasnijih legla nepoželjna su, jer zaostaju u rastu i ima


prema opisanoj metodi pokazali su da je ova računica


ju manje tjelesne težine početkom sezone lova.


previdjela i neke druge čimbenike koji utječu na dina


Kao što vidimo, vrijeme do kada če se plotkinje pamiku
parenja, jer se samo oko 30% plotkinja oprasilo
riti s obzirom na nepoželjnost prasadi kasnijih legla tehu
optimalno vrijeme, tj. u 3. mjesecu, a ostale kasnije,
nološki je bilo lakše riješiti, jer ih je određenog datuu
travnju i svibnju. Dakle, veliki broj plotkinja oprama
trebalo samo odvojiti od veprova. Kako se kasnije sile su se kasnije u odnosu na prosudbu temeljenu sapokazalo,
složenije je bilo odrediti datum kada početi mo na datumu početka sparivanja i trajanju bremeni


tosti plotkinja.


Kao što vidimo, datumom kada sparivati plotkinje
i veprove, mogao se približno planirati samo eventu


* Dr. se. Jan Bina, znanstveni suradnik, Luka Manojlović´, dipl. vet. istraživač
suradnik Marin Forgić, dipl. inž. šef odjela za lovstvo, Branko Uroševič, alni početak parenja, ali to nije bilo dostatno da se ujeddipl.
inž. stručni suradnik, J. P. "Hrvatske šume" — Uprava šuma Osijek. no osigura i željena dinamika parenja plotkinja. Znači,


ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 20     <-- 20 -->        PDF

J. Brna, L. Manojlović, M. Forgić B. UroSevW: ISTRAŽIVANJE UTJECAJA NAČINA SPARIVANJA U DIVLJE SVINJE
Šumarski list br. I 1 — 12. CXIX (1995), 373—381
u načinu sparivanja trebalo je unijeti stanovite promjene
koje bi osigurale što povoljniju dinamiku prasenja
tj., da se najveći broj plotkinja prase što ranije, najkasnije
do 31. 03. U tom smislu unijete su i testirane
sljedeće promjene:početak sparivanja plotkinja s veprovima pomaknut
je na približno 2 mjeseca ranije 1992. i 1994.
godine za generaciju prasadi godine 1993. i 1995.
i, mjesec dana ranije 1993., za generaciju prasadi
1994.;


prevođenje veprova u parilište prije uvođenja plotkinja;
veprovi su bili u parilištu prije uvođenja plotkinja,
a ne obratno;


skraćivanje vremena hvatanja i okupljanja plotkinja
na svega nekoliko dana (oko 10) da bi se one
odjednom, a ne postupno - u trajanju mjesec i više
dana tijekom hvatanja - sukcesivno sparivale s veprovima;
MATERIJAL I METODE RADA


Sparivanje


Rasplodni veprovi, u ukupnom broju oko 20, uvode
se u parilište znatno ranije. Novina ove, u odnosu
na dosadašnju metodu sparivanja, bila je sljedeća:


veprovi se nalaze u parilištu dva mjeseca (1992. i
1994.) odnosno mjesec dana ranije (1993.);


uhvaćene plotkinje priključuju se veprovima sve
odjednom, a ne postupno, oko 10 dana kasnije, koliko
je približno potrebno da bi se one pohvatale
(oko 60 komada).
Premještanje plotkinja iz parilišta u prasilište


Poslije parenja plotkinje se odvajaju od veprova početkom
siječnja i premješraju se u prasilište; potonji
datum odvajanja uvjetovan je bio teorijski mogućim
početkom sparivanja (trebalo je onemogućiti prasenje
rano parenih plotkinja već u samom parilištu).


Odabiranje ženske prasadi za obnavljanje fonda
(pokusni dio)


U pokusnom dijelu trebalo je ustanoviti može li se
postići povoljnija dinamika prasenja prvorotkinja glede
načina njihovog odabiranja i držanja do početka parenja.
U tom smislu formirana je pokusna i kontrolna
skupina ženske prasadi, u svakoj po 10.


u pokusnoj skupini odabrana su prasad od majki poznatih
po ranom prasenju i uspješnom odgoju svoje
prasadi; ovako odabrana i individualnim rovašom
obilježena ženska prasad ostaju s majkama u parilištu
i skupa s njima premještaju se u prasilište;


u kontrolnoj skupini također su odabrana i obilježena
ženska prasad rano oprasenih plotkinja, ali se


testirana je i promjena u kriteriju odabira prasadi
za obnavljanje fonda, kao i način njihovog držanja
do spolne zrelosti. Umjesto dosadašnjeg, kad su ženska
prasad za obnovu fonda odabirana samo na temelju
tjelesne razvijenosti (odabirana su tjelesno
najjača prasad) i držana odvojeno od majki, u tzv.
rastilištu ženske prasadi, testira se metoda odabiranja
prasadi onih plotkinja, za koje je višegodišnjim
motrenjem utvrđeno da se rano prase i odgajaju najbolju
prasad. Ovako odabrana prasad, ne odvaja se
od svojih majki, već s njima ostaju i parilištu, a kasnije
i u prasilištu.
Proučavajući kako je dinamika prasenja plotkinja
utjecala na rast prasadi i veličinu legla temeljem unijetih
promjena u sparivanju mužjaka i ženki, usporedo
su prikupljani podaci o broju prasadi u leglu motrenih
plotkinja, te tjelesnoj masi prasadi na kraju uzgojnog
ciklusa (01. 09.), vodeći računa o dobi njihovih majki
i vremenu (mjesecu), kad su se oprasile.


— Material and work methods
ona odvajaju od majki i ostaju godinu dana skupa


u tzv. rastilištu, a tek onda se priključuju rasplo


dnom fondu plotkinja u parilištu.


Ustanovljivanje dinamike prasenja


Radi lakšeg i što točnijeg ustanovljivanja dinamike
prasenja, odabrane su za motrenje plotkinje poznate dobi
i s ranije poznatim i ustaljenim mjestima prasenja.


S obzirom na dob, u prvoj skupini nalazile su se
najstarije plotkinje (6-8 godina) a tvorile su ih dvije
podskupine što su se uočljivo razlikovale u mjestima
prasenja.


U drugoj skupini bile su četverogodišnje plotkinje
s odvojenim, također od ranije poznatim mjestima prasenja.


Kao spolno zrele, plotkinje iz najstarije skupine dopremljene
su u godini osnivanja ovog uzgajališta divljih
svinja, tako da su mogle odabrati najbolja mjesta
za prasenje, dok su u drugoj skupini plotkinja ustvari
bile njihove kćeri, odnosno prva generacija ženki uzgojenih
u samom uzgajalištu.


Činjenica, da su se na mjestima prasenja nalazila
stalna hranilišta, omogućila je prehranu divljih svinja
u ustaljenim vremenskim intervalima (hrana je postavljana
svaki drugi dan između 10 i 13 h). Na taj način
plotkinje sa svojom prasadi navikle su dolaziti na hranilišta
neposredno prije, ili odmah nakon stavljanja hrane.


Sustavno motrenje opisanih skupina, i ostalih plotkinja,
u intervalima ne dužim od 7 dana, omogućilo je
približno ustanovljenje vremenskog intervala u kojem
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 21     <-- 21 -->        PDF

J. Brna, L. Manojlović, M. Forgić B. Urošević: ISTRAŽIVANJE UTJECAJA NAČINA SPARIVANJA U DIVLJE SVINJE Šumarski list br. 11—12, CXTX (1995), 373—381
su se plotkinje oprasile na svojim ustaljenim mjestiBudući
su motrene plotkinje svojim mjestima prama.
senja bile prostorno odvojene, mogli smo za svaku sku


pinu, odnosno podskupinu, ustanoviti broj prasadi u le


glu i na osnovi toga izračunati srednju vrijednost broja


Ustanovljenje težine i broja prasadi u leglu


prasadi po oprasenoj plotkinji na kraju uzgojnog ci


Broj prasadi u leglu ustanovljivan je višekratnim


klusa.


motrenjem i totalnim brojanjem oprasenih plotkinja i
prasadi u svakom leglu, u razdoblju laktacije - sve do Tjelesna masa prasadi mjerena je na kraju uzgojkraja
kolovoza. nog ciklusa, odnosno u dobi oko 6 mjeseci.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA Research results


Raspodjeljenost prasenja i plotkinja po godinaRezultati
su prikazani u tablicama 1-5, te u grafima
i mjesecima - Distribution of bearing sows accordkonima
1-5.
ing to years and months


Tablica 1 - Table 1.


Prasenje 1992. Datum sparivanja 23. 10. 1991.
Bearing 1992. Date of pairing 23. October 1991.


DOB BROJ OPRASENIH PLOTKINJA PO MJESECIMA UKUPNO


Age Number of sows that gave birth according to months Total
(godina) siječanj veljača ožujak travanj svibanj oprasenih neoprasenih


(year) January February March April May gave birth dind´t give birth


2 --7 8 2 17 5
3-5 --8 13 1 22 3
6-8 -3 8 --11 4


UKUPNO - Total -3 23 21 3 50 12


Tablica 2 - Table ´.
Prasenje 1993. Datum sparivanja 9. 09. 1992.


Bearing 1993. Date of pairing 9. September 1992.


DOB BROJ OPRASENIH PLOTKINJA PO MJESECIMA UKUPNO
Age Number of sows that gave birth according to months Total
(godina)


siječanj veljača ožujak travanj svibanj oprasenih neoprasenih
(year)


January February March April May gave birth dind´t give birth


2 1 -2 8 2 13 2
3-5 -3 22 --25 2
6-8 7 6 6 -1 20 3


UKUPNO - Total 8 9 30 8 3 58 7


Tablica 3 -Table 3


Prasenje 1994. Datum sparivanja 1. 10. 1993
Bearing 1994. Date of pairing 1. October 1993


DOB BROJ OPRASENIH PLOTKINJA PO MJESECIMA UKUPNO
Age Number of sows that gave birth according to months Total
(godina)
(year)
siječanj
January
veljača
February
ožujak
March
travanj
April
svibanj
May
oprasenih
gave birth
neoprasenih
dind´t give birth
2 -1 9 7 2 19 1
3-5 -3 17 4 -24 2
6-8 -4 8 -1 13 1
UKUPNO - Total -8 34 11 3 56 4
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 22     <-- 22 -->        PDF

J. Bma. L. Manojlovic. M. Forgić B. Urošević: ISTRAŽIVANJE UTJECAJA NAČINA SPARIVANJA U DIVLJE SVINJH Šumarski list br. 11—12, CX1X (1995). 373—381
n mnr i~v . r ,n mm Tablica 4 - Table 4


Prasenje 1994. Datum sparivanja 1. 10. 1993.
Bearing 1994. Date of pairing 1. October 1993.


BROJ OPRASENIH PLOTKINJA PO MJESECIMA UKUPNO
Group Number of sows that gave birth according to months Total
2 god.


SKUPINA


siječanj veljača ožujak travanj svibanj oprasenih neoprasenih


2 years


January February March April´ May gave birth dind´t give birth
Pokusna


-1 6 2 1 10


Experimental


Kontrolna


--3 5 1 9 1
Control


Tablica 5 - Table 5


Prasenje 1995. Datum sparivanja 1.-5. 09. 1994.
Bearing 1995. Date of pairing 1.-5. September 1994.


DOB BROJ OPRASENIH PLOTKINJA PO MJESECIMA UKUPNO
Age Number of sows that gave birth according to months Total
(godina)


siječanj veljača ožujak travanj svibanj oprasenih neoprasenih


(year)


January February March April May gave birth dind´t give birth


2 --14 1 -15 3-
5 -3 32 --35 1
6-8 --7 1 -8 1


UKUPNO - Ukupno -3 53 2 -58 2


Dinamika prasenja u uzgajalištu divljači "Mačkovac"
Dynamics of bearing in fenced hunting ground "Mačkovac"


Grafikon 1. -— Graph 1. Grafikon 2. — Graph 2.
1992. godina-- 1992. year 1993. godina-— 1993. year


%


100


00


90


90


80


80


70


70


60-1 60


50


6040


4030


3020


20-J
10


1U


o-´i ´ *r* ´i ´ ´>´ ´i´ i i i´ ´i´ "i"*1 0-´i ´ ´i ´ ´ i´ ´ i´ ´ i´ ´ i´ ´ i * ´ i´ ´ i´ ´ i´´


mjesec — month
I II III IV V VI VII VIII IXmjesec — month
X XI XII
H H ´A oprasenih
% gave birth
% oprasenih
% gave birth
376
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 23     <-- 23 -->        PDF

J. Braa. L. Manojlović, M. Forgic B. Urošević: ISTRAŽIVANJE UTJECAJA NAČINA SPARIVANJA U DIVLJE SVINJE Šumarski list br. II —12. CXIX (1995), 373—381
Grafikon3. — Graph 3.
1994. godina — 1994. year


00


ao


80


vottObO


40


30-i


20100-"
´I ´ ´I * ´I ´ ´I ´ ´ I ´ ´ 1 ´ ´ 1 ´ ´\


´J


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII


mjesec — month


% oprasenih
% gave birth


Grafikon 5. Graph 5.
1995. godina 1995. year


100 -j
9080
70
60
60-f
40
30
20
10


i ´ ´i i —nr^—v—T"—T~"
i u III IV V VI VII VIII IX X XI XII
mjesec — month


I ´ oprasenih
% gave birth


Podaci u tablicama ukazuju na sljedeće:
podaci u tablici 1. ukazuju da su se plotkinje u dobi
2-5 godina u najvećem broju oprasile u travnju, a
manji broj u svibnju, dakle, u vrijeme poslije 31.
3., što se može smatrati kasnim prasenjem; jedino
se dobna skupina plotkinja 6-8 godina oprasila u
optimalno vrijeme, iako je i njihovo sparivanje izvršeno
po ranijoj metodi (sparivanje je izvršeno 23.


10. 1991);
Grafikon 4. — Graph 4.
1994. godina— 1994. year
prvopraskinje — primipara


100


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII


mjesec — month


I % oprasenih - pokusno K^$Sl % oprascni ih - kontrola


% gave hirth - exper. % gave birth - control


godinu dana kasnije, kada se u sparivanju počinje
primjenjivati nova metoda, rezultati dinamike prasenja
mnogo su povoljniji, jer su se skoro sve plotkinje,
osim dvogodišnjih, oprasile do 31. 3. (tablica
2.);
podaci u tablici 3. rezultati su mjesec dana kasnijeg
sparivanja plotkinja i veprova u odnosu na prethodnu
godinu. Kao što se vidi, oni su približno slični
kao i u prethodnoj godini za dobne skupine plotkinja
3-5 i 6-8 godina.


No ukoliko se ovaj ukupni podatak dinamike prasenja
dvogodišnjih plotkinja prikazan u tablici 3 raščlani
na vrijeme prasenja pokusne i kontrolne skupine,
razlike su zamjetne.
ovako raščlanjen rezultat dinamike prasenja samo
dvogodišnjih plotkinja, prikazan je u tablici 4. Kao
što se vidi, pokusne plotkinje koje su poslije prasenja
stalno bile uz svoje majke, oprasile su se u najvećem
broju u optimalno vrijeme, dok su se plotkinje
iz kontrolne skupine, koje su bile odvojene
od svojih majki, u tzv. rastilištu, oprasile u najvećem
broju mjesec dana kasnije;
od kakve je važnosti držati odabranu žensku prasad
namijenjenu za obnovu fonda uz njihove majke, a
ne odvojeno, potvrđuje i tablica 5, u kojoj se vidi
da su se skoro sve dvogodišnje plotkinje oprasile
do 31. 3., približno istodobno s majkama, dakle u
optimalno vrijeme;
sumirajući broj plotkinja svrstanih u dvije skupine
- oprasenih do 31. 3., i kasnije, prema tabličnim podacima
prikazanim grafički (grafikoni 1-5), još zornije
vidimo napredak postignut primjenom nove metode
sparivanja i načina držanja ženske prasadi, odabrane
za obnovu rasplodnog fonda.


377
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 24     <-- 24 -->        PDF

J. Brna, L. Manojlović. M. Forgić B. Urošević: ISTRAŽIVANJE UTJECAJA NAČINA SPARIVANJA U DIVLJE SVINJE Šumarski list br. 11 — 12, CXIX (1995). 373—381
Broj prasadi u leglu - Number of pigs in litter size
Srednju vrijednost broja prasadi u leglu s obzirom na dob oprasenih plotkinja
Mean value of pigs number in litter size according to age of sows that gave birth Tablica 6. - Tabic 6


Prasad u leglu - Pigs in litter size


Godina Year
2
1992. 4,20
1993. 3,85
1994. 4,30


Kao što možemo vidjeti u tablici 6, ne pojavljujuse značajnije razlike u srednjoj vrijednost broja prasadi
u leglu u 3 godine uzastopce; to znači da je neutemeljena
bojazan od većeg mortaliteta prasadi uslijed


Tjelesna masa prasadi - Weight of pigs


Kao što se vidi u tablici 7, srednja vrijednost tjelesne
mase prasadi rođenih u dva uzastopna mjeseca razlikuje
se približno 5 kg, u korist ranije rođenih, a to
očito ide u prilog primjene nove metode sparivanja po
kojoj se najveći broj prasadi rađa do 31. 3.


DISKUSIJA


Nova metoda sparivanja spolova rezultirala je povoljnijom
dinamikom prasenja plotkinja u godinama
1993-1995. u osnosu na ranije (1992.). Činjenica, da
su se poglavito starije plotkinje u 1993. godini oprasile
već u siječnju i veljači, rezultat je ranijeg sparivanja
s veprovima u prethodnoj godini (09. 09.). Prema
ranijoj metodi sparivanja, oko 2 mjeseca kasnije, izolirane
od veprova, upravo su ove plotkinje propustile
da budu oplođene već pojavom prvog estrusa.


Druga značajka ove metode - istodobno sparivanje
svih plotkinja i veprova za razliku prije 1991., rezultirala
je povoljnijom dinamikom prasenja i u mladih
plotkinja, u dobi 3-5 godina. S jedne strane, to se može
protumačiti ranijom pojavom estrusa u starijih plotkinja,
što je po svemu sudeći poticalo na spolnu aktivnost
i mlađe životinje (3-5 g.). Naime, specifični mirisni,
vizualni, zvučni, pa čak i fizički dodiri, kojima
životinje komuniciraju u vrijeme parenja, podražava-


Dob plotkinja Age
of sows
3-5 6<
4,86 4,80
4,74 4,81
4,87 4,70


ranog prasenja plotkinja, već u siječnju i veljači (slučaj
1993).), iako se doista radi o mjesecima s najnižim
prosječnim temperaturama zraka i najvećim brojem
snježnih dana.


Srednja vrijednost tjelesne mase prasadi na kraju
uzgojnog ciklusa (oko 1. 9.)
Mean value of pigs weight in the end of raised cycle
(about 1. September) Tablica 7. - Table 7


Mjesec r ode nj a - Month of bearing


Godina Siječanj Veljača Ožujak


Year January
n X
February
n X
Man
rch
X
1992. --8 39,5 54 34,1
1993. 11 44,4 8 40,0 30 35,4
1994. --20 42,2 78 35,2


— Discussion
juće su djelovali i na mlade plotkinje u parilištu. Činjenica,
daje površina parilišta mala, samo oko 30 ha
i da je sparivanjem obuhvaćeno oko 60 plotkinja i 20
veprova, dodatno je poticala učestalost svih oblika interindividualnih
komunikacija stoje poput agensa djelovalo
na buđenje spolnog nagona, sinkronizirajući tako
i sam akt njihova parenja. Samo dvogodišnje plotkinje
oprasile su se uglavnom tijekom travnja, što bi
se, budući su prvorotkinje, naizgled moglo smatrati normalnim.
Međutim, rezultati istraživanja dinamike prasenja
pokusne i kontrolne skupine ženske prasadi namijenjene
za obnovu fonda ukazuju da se i prvorotkinje
ranije prase (vidi tablicu 4.), ukoliko ih se drži s
majkama (pokusna skupina).


Ovo ranije prasenje pokusne skupine prvorotkinja
može se pripisati bliskoj i stalnoj porodičnoj povezanosti
majka - ženski potomci, što se povoljno odrazilo
i na porodičnu sinkroniziranost parenja. Naime, žen
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 25     <-- 25 -->        PDF

J. Bina. L. Manojlovid, M. Forgić B. Urošević: ISTRAŽIVANJE UTJECAJA NAČINA SPARIVANJA U DIVLJE SVINJE Šumarski list br. 1 1 — 12, CXIX (1995), 373—381
ska prasad namijenjena za obnovu fonda, stalno su bila
vezana uz svoje majke što je utjecalo ne samo na
približno isto vrijeme prasenja, već su mlađe plotkinje


- kćeri, koristile i druge prednosti zajedničkog boravka
sa svojim majkama: odsutnost konkurencije u prehrani,
pronalaženje kvalitetnih mjesta za prasenje, učenje
u pronalaženju prirodne hrane, bolja zaštita prasadi,
itd.
Za razliku od ovih, dvogodišnje plotkinje - koje su
kao prasad držane odvojeno od majki, kada se ispuste
u prasilište obično tvore zajedničku skupinu i, nalazeći
se na dnu hijerarhijske ljestvice - budu potiskivana
na lošija mjesta prasenja, a izložena su i oštroj konkurenciji
za hranu itd.


MOGUĆNOSTI I PREDNOSTI PRIMJENE OVIH REZULTATA — Possibilities and benefits of using these results


Promjene u načinu sparivanja višestruko su korisne
u unapređivanju tehnologije uzgoja divljih svinja:


povoljnija dinamika prasenja u 1993. i kasnije
pridonosi većoj godišnjoj proizvodnji mesa divljači
za približno 25% (oko 1.000 kg). Ta se razlika, u korist
ranije oprasene prasadi, lako može ustanoviti, ukoliko
se na ukupnu godišnju proizvodnju - 250 prasadi
u svakoj godini, u izračunu primjeni postotak rođene
prasadi po mjesecima za svaku godinu posebice, i odgovarajuće
težine ove prasadi, ustavljene krajem uzgojnog
ciklusa;


tjelesno krupnija prasad čine skupni lov atraktivnijim
i uz to daju veći financijski rezultat u pojedinačnom
lovu (po Cjeniku Uprave šuma Osijek, prase
iznad težine 30 kg, skuplje je za 100 DEM);
raniji dolazak plotkinja iz znatno veće površine
prasilišta (520 ha) u skučeni prostor parilišta (33 ha),
ne mora, kao što se naizgled čini, automatski poskupjeti
prehranu; troškovi bi, naprotiv, mogli biti i niži
jer se sjetva poljoprivrednih kultura na oraničnim površinama
u ograđenim prostorima može tako organizirati
da u cijelosti pojeftini prehranu divljih svinja (prirodni
oblik prehrane, umjesto skupih koncentrata);
s druge strane, rasterećujući prostor prasilišta, ne
samo što se stvaraju povoljniji uvjeti u prehrani preoZAKLJUČAK


Na osnovi rezultata istraživanja i diskusije zaključujemo:


Novi način sparivanja plotkinja i veprova u parilištu
omogućio je da se u optimalnom vremenu - do
31.3. oprase 96% plotkinja (1995), za razliku od prije,
kad se je taj postotak kretao 52% (1992), dok su se
ostale ženke prašile u travnju pa čak i u svibnju.
stale kasnije oprasene prasadi, već s obzirom na manju
napučenost divljih svinja, osigurava se i normalnije
nicanje, kao i rast ozimih usjeva zasijanih u ograđenom
prostoru;


najveća se, pak, ušteda u troškovima prehrane
prasadi rođenih uključivo s ožujkom pojavljuje prvenstveno
kao posljedica skraćenog vremena prihranjivanja
skupljim koncentratom. U manje pvoljnoj dinamici
prasenja, u kojoj se relativno velik broj prasadi rađa
u travnju i svibnju, neminovno se produžava razdoblje
dohranjivanja koncentratom bez neke sigurnosti da će,
zbog konkurencije odraslih, hranu dobiti najmlađa prasad,
kojoj je koncentrat najpotrebniji;
ne treba posebno isticati da ranije rođenoj prasadi
ide na ruku i to što je njihov rast sukladan s pojavom
i trajanjem kvalitetne prirodne hrane, što s odmicanjem
vremena postupno opada, čime su najviše
zakinuta upravo prasad kasnijih legla;
rano oprasene plotkinje prije zasušuju što tehnološki
omogućava da se one i njihova ženska prasad,
odabrana za obnovu fonda, ranije počinju hvatati i premještati
u parilište, koristeći kukuruz kao mamac za
ulazak u lovke; to se mnogo teže može postići ukoliko
se hvatanje obavlja kasnije, u vrijeme opadanja žira,
omiljene hrane, koja divlje svinje više privlači nego
kukuruz.
— Conclusion
Pokusna skupina ženske prasadi namijenjene za
obnovu rasplodnog fonda, koja su u svim fazama reprodukcije
(parenje i prasenje) držana uz svoje majke,
kao plotkinje, 70% oprasile su se do 31. 3., za razliku
od kontrolne, koje su do uključivanja u rasplodni fond
držane odvojeno, u tzv. rastilištu ženske prasadi; uspješnost
njihovog prasenja bila je svega 33% do 31.
3., dok su se ostale prašile kasnije, u travnju i svibnju.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 26     <-- 26 -->        PDF

J. Bina, L. Manojlović, M. Forgić B. Urošević: ISTRAŽIVANJE UTJECAJA NAČINA SPARIVANJA U DIVLJE SVINJE Šumarski list br. 11—12, CXIX (1995). 373—381
Plotkinje koje se rano oprase, već do 31. 3., odgoje
do završetka proizvodnog ciklusa krupniju prasad
što povećava prozivodnju mesa za približno 25% (oko
1.000 kg). Naime, tjelesna masa prasadi poslije prasenja
u vrijeme odgoja raste za približno 5 kg mjesečno,
tako da su rano oprasena prasad teža za 10-15 kg, od
rođenih u travnju i svibnju.
Tjelesno krupnija prasad uvečava draž skupnog
lova na divlje svinje, a ujedno se postiže i veći financijski
učinak u pojedinačnom lovu (po cjeniku Uprave
šume Osijek, prase preko 30 kg težine, skuplje je za
100 DEM).


Nov način sparivanja, uz stabilan i visok srednji
broj prasadi po oprasenoj plotkinji (3,85-4,30 za dvogodišnje
plotkinje i 4,70-4,87 za starije), daje i niz drugih
izravnih i neizravnih prednosti u uzgoju: omogućava
racionalizaciju prirodne prehrane, pojeftinjuje dohranjivanje
koncentratima, pridonosi učinkovitijem hvatanju
plotkinja za rasplodni fond itd.
LITERATURA


Fruzinski, B., Naparty. K.: Chronologie des Frischens bei Wil-ponašanje u čoporima divljih svinja (Sus scrofa L.) kod hranilišta u ljetdschweinen.
Zeitschrift fur Jagdwissenschaft. 38, 1992., 262 - 264. ujem prihranjivanju. Šumarski list CXVI, 1992., 295 - 300.


Krže, B.: Divlje svinje. Biologija i gazdovanje. Sarajevo: Savez loPopovič,
S.: Uticaj nekih antropogenih faktora na dinamiku i vreme
vačkih organizacija Bosne i Hercegovine "Lovački list". 1988. parenja divljih svinja na području Kopačkog rita. Smotra dostignuća u stoManojlović,
L., Nikolandić, D., Uroševič, B.: Dinamika čarstvu i veterini 1981., Novi Sad: Privredna komora Vojvodine, 1982.,
parenja divlje svinje (S. scrota) u različitim ekološkim uvjetima Baranje. 431 - 433.
Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji, 22 (1), 1992., Popovič, S.: Vreme parenja i plodnosti divljih svinja (S. scrofa) na
237 - 243.


"Belju". Bilten "Jelen" -jubilarno izdanje povodom 20. g. rada LŠPG "JeNikolandić,
D., Brna, J., Urošević, B.: Veličina, sastav i len", 1972., 132 - 135.


SUMMARY: Dynamics of bearing wild boar sow has been investigated
according to two different methods of pairing wild boar sexes in fenced hunting
ground "´Mačkovac" - Forestry Enterprice Osijek.


Previous research of dynamics of bearing wild boar sows (Manojlović et
al, J 992.), which have been mated with wild boars in the last decade of
October or the first decade of November, trying in that way, regarding the
length of their bearing, that most of them give birth in optimal time, in March,
dind´t bring the expected result, only 30% of wild boar sows gave birth in
optimal time, an the rest in April and May. Pigs from later litter size (April
and May) were lagging in growth and didn ´t achieve the weights desirable


for group wild boar hunting. Some other defects in this mating method have


been noticed as well. That was the main reason for inserting and testing
following changes in mating method:


* beginning of mating sexes was moved two months in advance;
* wild boars are taking into pairing paddock before wild boar sows;
* wild boar sows are trapped and collected in the period of ten days and
thee mated with wild boars all together, in contrast to before when mating
lasted a month and more and depended on the number of trapped wild boar
sows in that period;
* young females, pigs for replacement stock are selected - in contrast to before
when the liveweight was the only criterion (control group of female pigs) from
wild boar sows recognized by earlier bearing and successful raising of
the pigs (experimental group of pigs);
* dynamics an pairing date are controlled every seven days, counting pigs
in litter size beside feeding place in the group of the oldest wild boar sows
(6-8 years), middle-aged group (3-5 years) and young (2 years); dynamics
of bearing chosen wild boar sows in control and experimented group is
particularly controlled.
Research results are shown in tables ang graphs 1-5.
380
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 27     <-- 27 -->        PDF

J. Brna, L. Manojlović, M. Forgic B. UroSevid: ISTRAŽIVANJE UTJECAJA NAČINA SPARIVANJA U DIVLJE SVINJE
Conclusions:


* much better (earlier months) bearing dynamics is achieved using new
methods what is obvious comparing table ang graph I to tables and graphs
2,3 and 5; pigs of wild boar sows born only a month earlier are heavier 5
kg approx., what in fact is the main benefit of this bearing dynamics:
* the table and graph 4 show that experimental group pigs have much better
bearing dynamics
in relation to control group.
These benefits in mating dynamics using the new method are result of:


* mating of sexes two months earlier enabled earlier bearing (already in the
first cycle) of wild boar sows that mate early.
* specific aromatic, visual, sound, even physical contacts with earlier appearance
of astrus in older wild boar sows worked stimulating on sexual
activity of younger female (3-5 years), it was possible because the breeding
stock was situated on relatively small area (pairing paddock), about 30 ha
with 60 wild boar sows and 20 wild boars.
* earlier mating of primipara (experimental group) is caused by close and
permanent family links between the mother and her chosen female pigs. It
had positive effect on synchronized mating in family in contrast to the control
group, in which female pigs for replacement stock were raised in special
fenced area, but without their mothers.
Šumarski lisl br. ] 1 — 12. CXIX (1995), 373—381


,.#


»1 A.
U potrazi za hranom


(Foto: Tomislav Starčević)