DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 29     <-- 29 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK630* 116(001) Šumarski list br. U—12, CXDC (1995), 383-389


OPSEG I ZNAČENJE MONITORINGA PODZEMNIH I POVRŠINSKIH
VODA ZA NIZINSKE ŠUME HRVATSKE


SCOPE AND MEANING OF THE GROUND AND SURFACE WATER
MONITORING FOR THE LOWLAND FORESTS IN CROATIA


Branimir MAYER*


SAŽETAK: U posljednjoj četvrti stoljeća šumski ekosustavi Republike
Hrvatske izloženi su sve agresivnijim antropogenim utjecajima i nizovima sušnih
godina. Osobito velike promjene nastupile su u režimu podzemnih i površinskih
voda nizinskih šuma sjeverne Hrvatske nakon izgradnje velikih sustava
obrane od poplava s retencijama i hidrocentrala s akumulacijama. U
prvom je planu isušivanje šumskih bazena kroz redukciju poplava i sniženje
razina podzemnih voda te pogoršanje kvalitete voda što dovodi, u kombinaciji
sa sušnim razdobljima, do slabljenja vitalnosti šumskih ekosustava, do promjene
sukcesije šumskih stojbina od vlažnih prema sušnima, do širenja pojave
sušenja stabala ili dijelova šumsko-gospodarskih jedinica. Da bi se uspješnije
rješavali rastući šumsko-ekološki i šumsko-gospodarski problemi pristupilo
se, u posljednjih petnaest i više godina, uspostavi mreže hidropedoloških
piezometarskih stacionara. Organiziranim monitoringom podzemnih i površinskih
voda dosad je obuhvaćeno više velikih šumskih bazena, a planira se daljnje
širenje. Prikupljena je velika baza podataka u čiju se organizaciju, manipulaciju
i interpretaciju sve više uključuju alati geografskog informacijskog
sustava (GIS). Dobiveni rezultati temeljni su oslonac šumsko-gospodarskim i
drugim odlukama. Provode se nova hidropedološka šumsko-ekološka kartiranja
oštećenih površina promijenjena vodnoga režima. Prati se unos polutanata
onečišćenim poplavnim vodama u šumska tla.


Ključne riječi: nizinske šume, monitoring podzemnih i površinskih voda


UVOD
matskih čimbenika i zaključio da su masovna sušenja
na velikim prostorima u svezi s odstupanjima klimat


Tijekom posljednjih stotinu godina nizinske šume
skih parametara od prosječnih vrijednosti, osobito zbog


hrasta lužnjaka, poljskoga jasena i drugih vrsta Posavisuša
izazvanih pojačanom Sunčevom radijacijom.


ne, Podravine i Pokuplja sjeverne Hrvatske zahvatila su
U drugom razdoblju, od kraja 60-tih godina pa na


dva razdoblja masovnog sušenja stabala i sastojina.
ovamo, nastupili su u okolišu posve novi antropogeni


U prvom se razdoblju, koje je trajalo od 1909. do
utjecaji. Izvedeni su opsežni vodotehnički zahvati radi


1925. godine (Prpić 1989., Vranković i Bašić
obrane od poplava s retencijama, izgrađeni su sustavi


1989.), sušenje pripisivalo nepovoljnim svojstvima tla,
hidrocentrala s akumulacijskim jezerima, uspostavlje


zajedničkom djelovanju gusjenica i pepelnice, gljivi
ne su nove mreže kanala radi hidrotehničkih melioraci


mednjači kao i neracionalnim mjerama šumskoga goja
poljoprivrednih, ali i šumskih površina, mreže ko


spodarenja. Vajda (1948.) je analizirao promjene klimunikacija,
infrastruktura za crpilišta nafte, odlagali


šta tehnološkog otpada i drugo. Onečišćenje površin


* Dr. se. Branimir Mayer, dipl. ing. šumarstva. Šumarski institut,
Jastrebarsko skih vodotoka ubrzano se širilo i povećavalo, a s time i


ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 30     <-- 30 -->        PDF

B. MAYER: OPSEG I ZNAČENJE MONITORINGA PODZEMNIH I POVRŠINSKIH VODA Šumarski list br. 11 —12, CXIX (1995), 383—389
unos polutanata daljinskim zračnim transportom sa suhom
i mokrom depozicijom. Sve se to zbiva u vrijeme
kada klimatolozi i hidrolozi podastiru sve više podataka
o globalnim i lokalnim klimatskim promjenama (B onacci
1993., Trninić 1993., Pandžić et el. 1993.,
Vučetič M.iVučetić V. 1994.) u smislu porasta
temperature i pojave petnaestogodišnjega razdoblja jake
suše. Raspravlja se o tome radi li se o terestričkim
ili kozmičkim čimbenicima i jesu li se slične klimatske
promjene događale u daljoj prošlosti ili su efekt staklenika
i smanjenje zaštitnog ozonskog omotača glavni
uzročnici tih promjena. Suše, prema štetama koje izazivaju
neprijeporno zaslužuju največu pozornost u gospodarstvu
Hrvatske osobito desetak posljednjih godina,
stoga je nužno stvoriti strategiju i politiku borbe protiv
suše (Bonacci 1993., Sijerkovič i Čapka
1994., Sečen i Bašič 1994.).


Ti brojni i raznovrsni, a relativno naglo nadošli napadi
na gospodarsko i ekološko blago kakvi su slavonski
hrastici i druge nizinske šume, postavili su pred šumarsku
struku niz novih problema koje je trebalo organizirano
rješavati na više razina. Zbog toga su "u hodu"
vođene rasprave s ostalim korisnicima prostora koji
su svojim djelovanjima direktno mijenjali stojbinske pri


like, a istodobno su organizirani potencijali šumarske
znanosti i struke na dugoročnim istraživanjima uzroka
sušenja i propadanja šuma radi njihove zaštite i obnove.
Iz tih istraživanja sinkrono su objavljivani rezultati
s preporukama u radovima Dekanica (1962., 1975.),
Prpića (1974., 1984., 1986., 1989.), Prpića et al.
(1979., 1988.), Vrankovića i Bašića (1989.), Mayera
i Komlenovića (1974.) i Mayera (1988.,
1994.).


Ti radovi ujedno prezentiraju stavove šumarskih
stručnjaka o uzrocima sušenja šuma u drugom razdoblju.
Sušenje se dovodi u svezu sa svim navedenim nepovoljnim
utjecajima i njihovoj interakciji, a kod rangiranja
uzročnika sušenja vodeće mjesto najčešće pripada
promjenama u vodenome režimu tla koje se isušuje
zbog gubitka poplava i pada razine podzemnih voda
ili se lokalno zamočvaruje. Iznijeti problemi potakli
su šumarsku struku da organizira dugoročna motrenja
dinamike podzemnih i površinskih voda u nizinskim šumama,
ali i monitoring svojstava tla i njihova oštećenja
za što se zalaže Baš i ć (1994).


Namjera je ovoga rada da prikaže široj stručnoj i
znanstvenoj javnosti opseg šumarskoga hidropedološkog
monitoringa i dio rezultata istraživanja koja su provedena
u Šumarskom institutu, Jastrebarsko.


MONITORING PODZEMNIH I POVRŠINSKIH VODA


Monitoring podzemnih voda za glavnu mjerljivu veličinu
uzima lako dostupnu razinu podzemnih voda koja
u močvarnim tlima neposredno utječe na režim vlažnosti
površinskih horizonata, isparavanja i otjecanja, a time
na bonitet šumske stojbine i proizvodnost šumskih
vrsta (Sabo etal. 1981.).


Od prvih sustavnih piezometarskih opažanja podzemne
i površinske vode u lipovljanskim šumama (Dekanič
1962.) slijedila su brojna hidropedološka istraživanja
u nizinskim šumama Hrvatske. Njihovi nositelji
na Šumarskom fakultetu u Zagrebu bili su B. Prpić,


A. Vrankovic i F. Bašič, te B. Mayer u Šumarskom
institutu, Jastrebarsko.
Mreža piezometarskih stacionara postupno se širila
i danas pokriva više velikih šumskih bazena nizinske
Hrvatske, kako je vidljivo iz pregleda tablice 1.


Podaci iz tablice pokazuju glavnu problematiku osnivanja
piezometarskih stacionara. Različite su godine
osnivanja i gustoće stacionara na jedinicu površine, različite
su dubine piezometara i čestina opažanja. Stacionari
u Spačvi i Našičkim šumama postavljeni su kao
nastavak već postojeće mreže piezometara na izvanšumskim
površinama. U Kupčini, Turopoljskom lugu, Česmi
i Varoškom lugu gustoća je stacionara veća, a lokacije
su odabrane prvenstveno u funkciji šumsko-ekološke
i šumsko-gospodarske problematike.


Monitoring podzemnih i površinskih voda provodi
se na hidropedološkim stacionarima koji su pod nadzorom
Šumarskog instituta, Jastrebarsko, 14 godina u nizinskim
šumama Kupčine, 7 godina u Varoškom lugu i
Česmi i 6 godina u Turopoljskom lugu, a najnovije u
nizinskim šumama Uprave šuma Našice. Stvorena je velika
baza prostorno određenih podataka povezanih u vremenske
nizove. Dosadašnja statistička obradba podataka
s ograničenim mogućnostima manipulacija, grafičkih
vizualizacija i pohranjivanja postala je usko grlo kod
stvaranja novih informacija neophodnih za razna odlučivanja
koja se odnose na unapređenje šumsko-ekoloških,
šumsko-gospodarskih i drugih djelatnosti. Stoga
je u tijeku projektiranje šumarskog hidropedološkog informacijskog
sustava (ŠHPIS) (Mayer 1993.) pomoću
suvremenih informatičkih alata geografskog informacijskog
sustava (GIS) i kvalitetne računalne opreme.
Također su provedena brojna istraživanja monitoringa
trenutne vlažnosti tla i redoks potencijala, a od 1991.
godine u tijeku je lizimetrijski monitoring u nizinskim
šumama hrasta lužnjaka i običnoga graba (Vrbek 1992,
1993).


2.1. Monitoring u šumama bazena Kupčine započeo
je u suradnji s Vodoprivredom 1981. godine, u
svezi s istraživanjem posljedica izgradnje retencije Kupčina
na postojeće šumske ekosustave. Hidropedološka


ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 31     <-- 31 -->        PDF

. MAYER: OPSEG I ZNAČENJE MONITORINGA l´ODZEMNIH I POVRŠINSKIH VODA . Šumarski list br. -12. CXIX (1995), 383—389


Uprava šuma
Forest
management
Gospodarska
jedinica ili
predjel
Management
unit or region
Šumarija
Forest
enterprise
Obuhvaćena
površina
Area
included,
ha
Razdoblje
motrenja,
godine
Monitoring
period,
years
Čestine
mjerenja
Measurement
frequency
Broj
piezometarskih
stacionara
Number of
piezometer
stations
ha/l
station
Broj
piezometarskih
cijevi
Number of
piezometers
tubes
Broj
bunara
Number
of wells
Broj
kanala
Number of
channels
Nadzor vrši
Control by
KARLOVAC
Kupčina
Jastrebarsko,
Draganići,
Karlovac,
8.000 14
1981.-1995.
1 x tjedno 15
500
60
0.5, 1,2, 7 m
4 4
Pisarovina
BJELOVAR
Varoški lug,
Česma,
Bolčanski lug
ZAGREB
Turopoljski lug
Vrbovec
Velika
Gorica
3.400
4.300
7
1988.-1995.
6
1989.-1995.
2 x tjedno
2 x tjedno
32
too
7
600
83
0.5, 1,2,4 m
(od 1993. g.
24 nove cijevi
od 7 m)
26
0.5, 1.2,7 m
2
9
5
Šumarski
institut,
Jastrebarsko
SISAK
Posavske
sunjske šume
Sunja
(prekinuto) "
2
1989.-1990.
2 x tjedno 4 16
0.5, 1,2,7 m
1 2
NAŠICE
bazen
nizinskih šuma
Koska,
D. Miholjac
Đurdenovac
12.000 početak
1995.
2 x tjedno 22 88
0.5, 1,2.5,7 m
Slatina
VINKOVCI
Spačva
Strošinci
Lipovac
Županja
Otok
Gunja
Vrbanja
26.000 1987.-1995. 2 x tjedno 16 61
Šumarski
fakultet.
Zagreb
i DHMZRH
LIPOVLJANSKE
NIZINSKE ŠUME
Fakultetsko
dobro
10.000 1971.-1995. 2 x tjedno 7 21
Šumarski
Opeke Šumarskog
fakulteta
fakultet,
Zagreb
Zagreb
KOPRIVNICA
Repaš
Repaš 3.600 1985.-1995. 2 x tjedno 16 28 — — DHMZRH


su istraživanja pokazala (Mayer 1988., 1991.) da su vidi pad vodostaja u drugom petogodištu (1986.—
najveće promjene u vodenome režimu nastupile u uspo1990.)
u odnosu na prvo (1981.—1985. godina). Raredbi
s ranijim stanjem (Mayer i Komlenović zdoblje motrenja je međutim prekratko da bi se mogli


1972. i Mayer 1976.) u redukciji poplavnih voda koje izvesti sigurniji zaključci. Za stratigrafiju tala Kupčinsu
površinski smanjene za oko polovinu, a njihovo traskog
bazena karakteristični su slojevi teške gline, osojanje
skraćeno je za oko 2/3. Uz ove promjene nastupibito
u gornjim horizontima. Oni su prepreka komunicilo
je sniženje razina podzemnih voda, osobito uz duboranju
podzemnih i površinskih voda što otežava snabke
kanale. Zatečeno stanje podzemnih voda od 1981. dijevanje hrasta lužnjaka i drugih vrsta kapilarnom vogodine
pokazivalo je oscilacije ovisno o karakteru hi-dom za vrijeme ljetnog pada vodostaja.
droloških godina, ali obračuni trenda 14-godišnjih opaKoji
su to optimalni vodostaji pokazale su GIS kožanja
nisu pokazali signifikantan pad ili porast vodolorirane
karte (Mayer 1993.) minimalnih vegetacijskih


staja. Ovi podaci, uz druga opažanja, navode na zakrazina
podzemnih voda "vrlo vlažne" 1989. godine sa
ljučak o izvjesnoj stabilizaciji zatečenog stanja i pret700
mm dobro raspoređenih vegetacijskih oborina (veg.
postavku o dosta dobru bočnome punjenju podzemnoprosjek
515 mm) prema podacima meteorološke staniga
kupčinskog rezervoara. Isušivanje je međutim zahvace
u Jastrebarskom s 31-godišnjim nizom opažanja. Vetilo
površinske horizonte tla što bi se moglo zaključiti lika zasićenost tla vodom 1989. godine dovela je do izraiz
podataka površinskih piezometara 0,5 m, iz kojih se zita oporavka kupčinskih šuma hrasta lužnjaka i tvorbe
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 32     <-- 32 -->        PDF

B. MAYF.R: OPSEG I ZNAČENJE MONITORINGA PODZEMNIH I POVRŠINSKIH VODA
iznad prosječnog radijalnog prirasta u uvjetima pojačane
Sunčeve radijacije, iznad prosječnih temperatura i
odsutnosti defolijatora. Vrlo vlažne 1989. godine prosječni
su vegetacijski minimumi od svih 15 stacionara
u Kupčini bili — 206 cm, a "vrlo suhe" 1990. godine


— 263 cm, tj. pad razina za 57 cm.
Mnogi obračuni korelacije između vremenskih serija
podzemne vode i dinamike radijalnoga prirasta hrasta
lužnjaka upućuju na zaključak daje povoljan sadržaj
vode u mjesecima svibnju i lipnju osobito značajan za
uspješan rast i prirast.
Zanimljivi su podaci analize trendova oborina koje
preporučuje Bonacci (1994.), za meteorološku stanicu
Jastrebarsko smještenu na periferiji bazena kupčinskih
šuma:
Za zbroj godišnjih oborina:


N = 30, P = 925 mm, s = 116,72, P = 972, 45-3,0 T


P


ispod granice signifikantnosti.


Za zbroj vegetacijskih oborina:


N = 31,P = 515mm, s = 91,68, P = 576,08-3,81 T


P


signifikantno godišnje vegetacijsko smanjenje oborina
za 3,8 mm.


U opisanim hidrološkim prilikama sušenje šuma u
kupčinskom se bazenu povećava. U 1984. godini u sanitarnim
je sječama izvađeno 3.500 m3 sušaca, a u 1992.
godini preko 40.000 m\


Nameće se zaključak daje prioritetan zadatak u gospodarenju
vodama povećanje vlažnosti tla u vegetacijskoj
sezoni, osobito zbog niza sušnih godina. Kod
toga ostaje zasad nepremostiv problem nedostatak takovih
hidrotehničkih rješenja koja bi imitirala prirodnu
uspostavu dinamike vlažnosti tla i zakonitosti kolebanja
podzemnih voda. Stoga su dobronamjerna razmatranja
i prijedlozi hidrotehničke struke (Milo vić 1994.)
često u nesuglasju s rezultatima šumsko-ekoloških istraživanja.


2.2. Bazen šuma Turopoljskog luga ima obrađene
5-godišnje vremenske nizove (1989.—1993.) razina
podzemne vode (Mayer i Bušić 1994.). Ovi vrlo
Šumarski lisl br. 11 — 12. CXIX (1995), 383—389


kratki nizovi pokazuju izrazito opadanje razina podzemnih
voda, ali i vodostaja u kanalima i bunarima.


Istodobno površinski piezometri 0,5 m pokazuju porast
isušivanja tla. U Turopoljskom lugu glinasti zbijeni
površinski slojevi također uzrokuju razdvajanje gornje
i dublje podzemne vode, slično kao u Kupčini samo
što je prosječan pad razina vegetacijskih minimuma
vrlo vlažne 1989. na vrlo suhu 1990. godinu, bio
skoro dvostruko veći, tj. 101 cm. Hidroregulacijama i
nizom sušnih godina Turopoljski je lug izgubio veliki
dio površinske vode neophodne za uspijevanje hrasta
lužnjaka, a podzemna voda u šljunčanom vodonosniku
zagrebačko-velikogoričke Posavine podvrgnuta je većim
oscilacijama i ljetnom padu nego u kupčinskim šumama.
U Turopoljskom lugu nastupilo je masovno sušenje
šumskih sastojina. Od 1981. do 1990. godine osušilo
se ukupno oko 100.000 m3 stabala po čemu ova pojava
poprima značenje ekološke katastrofe, kako navode
Prpić et al. (1994.).


2.3. U bazenu nizinskih šuma Varoškog luga i Česme
prevladavaju epiglejna močvarna tla intenzivno hidromeliorirana
lakšega mehaničkog sastava na derivatima
pretaloženog zamočvarenog prapora. Monitoringom
vodostaja od 1988. godine utvrđeno je daje dinamika
podzemne i površinske vode pod jakim drenažnim
uplivom kanalne mreže. Isušivanje je tih šumskih bazena
intenzivnije od kupčinskoga, ali su, općenito uzevši,
pedofizička svojstva znatno povoljnija u smislu velike
kapilarne poroznosti a time i velikog vodnoga kapaciteta
tla, što smanjuje deficit vlage i usporava pojavu
sušenja stabala. Monitoringom poplavnih površina
u Česmi dobivene su posebno vrijedne karte dinamike
ulaza i izlaza poplava široke uporabljivosti.
U Varoškom lugu dvogodišnji monitoring (1991./92.
god.) trenutne vlažnosti tla, podzemne vode, oborina i
defolijacije u odnosu na radijalni prirast i sušenje hrasta
lužnjaka pokazao je daje nedostatak vlage u tlu bio
presudni uzročnik sušenja ove šumske vrste (Mayer
1994). Također je potvrđeno da je povoljan raspored
oborina bitan, kako za proizvodnju drvne tvari tako i
za preživljavanje vrsta, za razliku od prosječnih vrijednosti
koje su samo gruba orijentacija (Bonacci 1993,
Vučetić M. i Vučetić V. 1994).


NOVE DETALJNE PEDOEKOLOSKE SUMSKO-PROIZVODNE KARTE PODRUČJA
S VELIKIM PROMJENAMA VODNOGA REŽIMA


Te karte postaju neophodna podloga u procesu obvaraždinskog
dijela Podravine gdje su promjene režinove
oštećenih nizinskih šuma izgradnjom hidrocentrala ma vodostaja nastupile brzo i osciliraju sa spuštenom
s akumulacijama (Mayer i Jalušić 1992., Mayer razinom vodostaja u starom koritu rijeke Drave. Nova
i Bušić 1994.). To se u prvom redu odnosi na priroddetaljna
pedeološka karta Varaždinskih podravskih šune
šume vrba i topola i kulture euroameričkih topola ma u mjerilu 1.TO.000 pokazala je da osim spuštanja
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 33     <-- 33 -->        PDF

B. MAYER: OPSEG I ZNAČENJE MONITOR1NOA PODZEMNIH I POVRŠINSKIH VODA ... Šumarski list br. I 1 — 12. CXIX (1995), 383—389
vodostaja, ima područja njegove stabilizacije na višem
nivou oko akumulacijskih jezera (Mayer i Jalušić
1992., Mayer i Bušić 1994.). Slična neobjavljena
valpovačke i osječke Podravine. Vegetacijska istraživanja
Rauša (1992.) potvrdila su nalaze o iskušavanju
ovih površina.


istraživanja vrše se na nekoliko površina miholjačko-


UNOS POLUTANATA U NIZINSKE SUME SJEVERNE HRVATSKE
ONEČIŠĆENIM POPLAVNIM VODAMA


Rezultate tih istraživanja prikazuju radovi May era
1987., 1991., 1992., Mayera i Pezdirc 1990., Komlenovića
et al. 1991., Mayera et al. 1993.


Ova su istraživanja pokrila već mnoge šumske bazene:
Kupčinu, Turopoljski lug, Varoški lug, Česmu,
varaždinske podravske šume, Spačvu, podunavske vrbike
i topolike i osječke podravske šume. Najvećma je
istraživano olovo, cink i bakar. Rezultati su različiti po


pojedinim bazenima, ali je karakteristično da poplavna
područja uvijek sadrže više polutanata od neplavljenih.
Alarmantna je situacija u varaždinskoj Podravini gdje
aluvijalna tla sadrže i deseterostruko veće koncentracije
od prirodnih vrijednosti. Rekonstrukcija i obnova tih
šuma i šumskih kultura dugotrajan je ali i važan proces
jer su to ekološka uporišta u gusto naseljenim zonama.


ZAKLJUČCI


Široj stručnoj javnosti prikazan je dio rezultata istraživanja
u nizinskim šumama Hrvatske koja se odnose
na hidropedološki monitoring, na pedeološka kartiranja
šumskih površina u izmijenjenim hidrološkim prilikama
i na istraživanja unosa polutanata onečišćenim
poplavnim vodama.


Monitoringom podzemnih i površinskih voda u šumskim
bazenima Kupčine, Turopoljskog luga, Varoškog
luga i Česme utvrđeno je da je nedostatak vlage u tlu
glavni uzročnik sušenja hrastovih šuma.


U bazenu Varaždinskih podravskih šuma hidropedološka
istraživanja i kartiranja također su pokazala da
je sušenje autohtonih šuma i šumskih kultura mekih listača
u najviše slučajeva direktna posljedica pada razi


ne podzemnih voda i nedostatka vlage u zoni aeracije
tla.


Unos polutanata onečišćenim poplavnim vodama posvuda
je registriran, a osobito je alarmantan u sedimentima
poplavne zone rijeke Drave i akumulacijskih jezera
kod Varaždina.


Iako se fiziološka slabljenja i sušenja nizinskih šuma
u nas najčešće dovode u svezu s poremećajima vodnoga
režima tla (pretežito isušivanje, a manje lokalno
zamočvarivanje) nakon vodotehničkih zahvata, udjela
u tom procesu imaju klimatske suše, oštećenja lišća od
defolijatora ili gljivičnih oboljenja, načini šumskoga gospodarenja,
polutanti iz raznih izvora i drugo.


LITERATURA


B a š i ć , F ., 1994: Trajno motrenje tla u okviru RZ Alpe, Alpe-
Jadran i Podunavlje.Znanstveni skup: Poljoprivreda i gospodarenje
vodama, Priopćenja: 154-178, Bizovačke toplice.


Bonace i, O., 1993: Identifikacija suše i borba protiv nje. Zbornik
radova: Okrugli stol o suši: 1-20, Hrvat, hidrol. društvo,
Zagreb.


Bonacci, O., 1994: Oborine glavna ulazna veličina u hidrološki
ciklus. GENING: 1-341, Split.


Dekanić, I., 1962: Utjecaj podzemne vode na pridolazak i uspijevanje
šumskog drveća u posavskim šumama kod Lipovljana.
Glas. šum. pokuse 15:1-118, Zagreb.


Dekanić, I., 1975: Utjecaj visine i oscilacija nivoa podzemnih
voda na sušenje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.),
Šum. list 7-10:117-127, Zagreb.


Komlenović, N., Mayer. B., Rastovski, P.,
1991: Unos teških metala onečišćenim poplavnim vodama
u tla nizinskih šuma istočne Slavonije. Šum. list 3-5:131149,
Zagreb.


Mayer , B. , 1976: Neki problemi interpretacije elemenata vodnog
režima na humoznom anfiglejnom tlu. Vodoprivreda,
39:16-20.


Mayer , B ., 1987: Rezultati prvih istraživanja sadržaja olova,
kadmija, sumpora i fluora u tlu nizinskih šuma bazena Kupčine.
Šumar, inst., Jastrebarsko.


Mayer , B. , 1988: Hidropedološki stacionari — neophodnost
pri rješavanju problema ugroženosti naših nizinskih šuma s
primjerom bazena Kupčine. Radovi 75:7-32. Šumar, inst.,
Jastrebarsko.


Mayer , B. , 1991: Važnost pročišćavanja otpadnih voda u sprečavanju
ekotoksičnosti posebno za tla nizinskih šuma sjeverne
Hrvatske. Radovi, Viol. 26, br. 1:94-104. Šumar, inst.,
Jastrebarsko.


Mayer , B ., 1991a: Dinamika podzemnih i površinskih voda u
nizinskim šumama Pokupskog bazena u razdoblju 1981.1990.
godine. Periodična studija. 74pp, Šumar, inst., Jastrebarsko.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 34     <-- 34 -->        PDF

B. MAYER: OPSEG I ZNAĆKNJH MON1TORINGA PODZEMNIH I POVRŠINSKIH VODA .
Mayer , B. , 1992: Naplavine u Ormoškom akumulacijskom jezeru
teret budućnosti. Radovi, Vol. 27, br. 2:91-210, Šumar,
inst., Jastrebarsko.


Mayer , B ., 1993: Proces osnivanja Šumarskog hidropedološkog
informacijskog sustava (ŠHPIS) na osnovi montiranoga podzemnih
i površinskih voda u Kupčini, Varoškom lugu, Česmi
i Turopoljskom lugu. Radovi, Vol. 28, br. 1:171-184,
Šumar, inst., Jastrebarsko.


Mayer , B ., 1994: Utjecaj dinamike vlažnosti tla, podzemne vode,
oborina i defolijacije na sezonsku dinamiku radijalnog
prirasta i sušenje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Varoškom
lugu. Radovi Vol. 29, br. 1:83-102, Šumar, inst.,
Jastrebarsko.


Mayer. B.. Komlenović N ., 1974: Izvještaj o rezultatima
četverogodišnjih istraživanja elemenata vodnog režima
na području gospodarske jedinice Draganićki lugovi. Elaborat;
pp.30, Šumar, inst., Jastrebarsko.


Mayer, B.. Pczdirc, N., 1990: Teški metali (Pb, Zn, Cu)
u tlima nizinskih šuma sjeverozapadne Hrvatske. Šum. list,
br. 6-8:251-260, Zagreb.


Mayer, B., Jalušić B., 1992: Freatofilne šumske vrste
ugrožene padom razine podzemnih voda u okolišu HC Varaždin.
Radovi, Vol. 27, br. 1:43-53, Šumar, inst., Jastrebarsko.


Mayer, B., Komlenović, N., Rastovski, P.,
1993: Ergnebise der untersuchungen der Scwermetalle (Pb,
Zn, Cu) in Aunwiildern Nordkroatiens. Stoffbelastung des
Bodens. Expertentagung der gemeinsamen Arbeitsgruppe
Bodenschutz, ARGEALP, :97-107, Linz.


Mayer. B., Bušić, G., 1994: Izvješće o rezultatima istraživanja
režima podzemnih i površinskih voda na području
šumsko-gospodarske jedinice Turopoljski lug tijekom 1993.
godine s osvrtom na petogodište od 1989. do 1993. godine.
Elaborat: 13pp., Šumar, inst., Jastrebarsko.


Mayer, B., Bušić, G., 1994a: Detaljnapedoekološkakarta
šumsko-gospodarske jedinice Varaždinske podravske šume
sa stanjem dvadeset godina nakon izgradnje HC Varaždin.
Radovi Vol. 29, br. 2:161-170, Šumar, inst., Jastrebarsko.


IVI i 1 o v i ć , B ., 1994: Ekološki odrazi izvođenja vodoprivrednih
radova na nizinske šume, Hrvatska vodoprivreda, god. III.
br. 19:22-23, Zagreb.


Pandžić, K., Čapka, B.. Sijerković, M., 1993:
Uzroci klimatskih promjena i klimatski modeli. Izvanredne
meteorološke prilike 1992. godine u Hrvatskoj. Državni hidrometerološki
zavod Republike Hrvatske : 117:125, Zagreb.


Prpić . B ., 1974: Ekološki aspekt sušenja hrastovih sastojina u
nizinskim šumama Hrvatske. Šum. list, 7-9:285-290, Zagreb.


Prpić . B. . 1984: Antropogeni utjecaji na šumske ekosisteme
srednjeg Posavlja u svijetu sinteze sinkronih ekoloških mjerenja.
III. kongres ekologija. Radovi i rezimei .441-444, Sarajevo.


Šumarski list br. 11—12, CXIX (1995). 383—389


Prpić . B ., 1986: Studija utjecaja vodne stepenice Đurđevac na
šumu Repaš. Šum. list 1-2:541-552, Zagreb.


Prpić . B. , 1989: Sušenje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u
Hrvatskoj u svijetu ekološke konstitucije vrste. Glas. šum.
pokuse, Vol. 25 :1 -20, Zagreb.


Prpić, B., Vranković, A., Rauš,-., Matić, S.,
1979: Ekološke značajke nizinskih šumskih ekosistema u
svjetlu regulacije rijeke Save. II. kongres ekologa Jugoslavije,
Savez društava ekologa: 887-897, Zagreb


Prpić, B., Komlenović, N., Seletković, Z., 1988: Propadanje šuma
u Hrvatskoj. Šum. list 5-6:195-215, Zagreb.


Prpić, B., Seletković, Z., Žnidarić, G., 1994:
Ekološki i biološki uzorci propadanja stabala hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) u nizinskoj šumi "Turopoljski lug".
Glas. šum. pokuse 30 : 193 - 222, Zagreb.


Rauš, Đ., 1992: Vegetacija ritskih šuma uz rijeku Dravu od Varaždina
do Osijeka s težištem na Varaždinske podravske šume.
Glas. šum. pokuse 28 : 245 - 256, Zagreb.


Sabo. E.D., Ivanov, J.H., Šatillo, D.A., 1981:
Spravočnik gidrolesomelioratora. Lesnaja promišljenost, 21


- 23, Moskva.
Sečen, V., Bašić, Z., 1994: Višenamjensko korištenje rijeke
Drave s osvrtom na projekt Novo Virje. Znanstveni
skup: Poljoprivreda i gospodarenje vodama :533-545, Bizovečke
toplice.


Sijerković, M., Capka, B., 1994: Prirodne katastrofe,
poljodjelstvo i gospodarenje vodama. Znan. skup: Poljoprivreda
i gospodarenje vodama. Priopćenja :487-495, Bizovečke
toplice.


Trninić , D. , 1993:Ekstremna hidrološka suša na vodotocima
u Hrvatskoj. Zbornik radova: Okrugli stol o suši :29-42,
Hrvat, hidrol. društvo, Zagreb.


Vajda , Z ., 1948: Utjecaj klimatskih kolebanja na sušenje hrastovih
posavskih i donjo podravskih nizinskih šuma. Institut
za šumarska istraživanja, God. 1947, Sv. 1:1-154, Zagreb.


Vranković, A., Bašić, F., 1989: Neki rezultati pedoloških
istraživanja u poremećenim ekosistemima hrasta lužnjaka
u Hrvatskoj. Glas. šum. pokuse. Vol. 25:25-50, Zagreb.


Vrbek , B. , 1992: Metoda pedoloških istraživanja u projektu
ekonomsko-ekološke valencije tipova šuma (EEVTŠ). Radovi
Vol. 27, br. 2:91-210, Šumar, inst., Jastrebarsko.


Vrbek , B. , 1993: Praćenje depozicije taloženih tvari u zajednici
hrasta lužnjaka i običnog graba na području Uprave šuma
Bjelovar. Radovi Vol. 28, br. 1-2, Šumar. inst.. Jastrebarsko.


V u č e t i ć . M .. V u č e t i ć . V .. 1994: Istraživanje evapotranspiracije
nizinskog dijela Hrvatske. Znanstveni skup: Poljoprivreda
i gospodarenje vodama, Priopćenja :477-486, Bizovečke
toplice.


Pretisak iz Zbornika radova sa 1. Hrvatske konferencije o vodama
(Dubrovnik, 24.-27. svibnja 1995.)
ODRŽIVI RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODAMA
ŠUMARSKI LIST 11-12/1995 str. 35     <-- 35 -->        PDF

B. MAYER: OPSEG I ZNAČENJE MONITORINGA PODZEMNIH I POVRŠINSKIH VODA ...
SUMMARY: During the last quarter of the century the forest ecosystems
in the Republic of Croatia have been exposed to increasingly aggressive
anthropogenic effects and series of dry years. Especially large changes have
occurred in the ground and surface water regimes in the lowlands forests of
the northern Croatia following the construction of large flood control systems
with flood storages and hydropower plants with reservoirs. The priority
problem is drying out of the forest basins through reduction in floods and
lowering of the groundwater tables, and decrease in quality of water which,
in conjunction with the periods of drought, leads to deterioration of vitality of
forest ecosystems, change in succession of forest sites from humid to dry,
spreading of the phenomenon of drying out of trees or parts of forest
management units. In order to successfully solve the increasing forest ecology
and forest management issue, a network of hydro-pedological piezometer
stations has been set during the last fifteen odd years.


Organized monitoring of ground and surface water has so far encompassed
several large forest basins, and further expansion is planned. A large database
has been collected. The tools of the Geographical Information System (CIS)
are increasingly ysed in organization, handling and interpretation of these
data. The obtained results are the background of the decision-making in forest
management and else. New hydro-pedological forest ecology mapping of
degraded areas with changed water regime is conducted. The ingress of
pollutants with contaminated flood waters into the forest soil is monitored.


Key words : lowlands forests, ground and surface water monitoring


Šumarski lisl br. 11 — 12. CXIX (1995), 383—389